A A A K K K
для людей з обмеженими можливостями
Тлумацька міська громада
Тлумацький район, Івано-Франківська область

Положення про постійні комісії Тлумацької міської ради об’єднаної територіальної громади VII скликання

 

УКРАЇНА

Тлумацька міська рада

об’єднаної територіальної громади

Тлумацького району Івано-Франківської області

Рішення

другої сесії Тлумацької міської ради сьомого скликання

 

Від 20 січня 2017 року

№ 58-2/2017                                                                                   м. Тлумач                            

Про затвердження Положення  про постійні

комісії Тлумацької міської ради

об’єднаної територіальної громади

    Відповідно до пункту 15 статті 47, ст. 59 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні” міська рада

                                                                             вирішила:

1. Затвердити положення про постійні комісії Тлумацької міської ради об’єднаної територіальної громади VIІ скликання (додається).

2. Головам комісій довести вимоги положення до відома членів комісій та забезпечити їх неухильного виконання.

3. Контроль за виконанням рішення покласти на секретаря міської ради  І. Деньковича.

 

 

Міський голова                                                                           Р. Круховський

 

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Додаток

                                              до рішення другої сесії

                                             Тлумацької міської ради

                                                                  сьомого скликання

                                                 від 20 січня 2017 року

№ 58-2/2017

ПОЛОЖЕННЯ

про постійні комісії Тлумацької міської ради

об’єднаної територіальної громади

VII скликання

 

Це Положення визначає порядок формування, повноваження, функціональну спрямованість і порядок організації роботи постійних комісій Тлумацької міської ради об’єднаної територіальної громади.

 

РОЗДІЛ 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Глава 1. Статус і порядок формування постійних комісій
Тлумацької міської ради об’єднаної територіальної громади

 1. Постійні комісії є органами Тлумацької міської ради об’єднаної територіальної громади (далі – міська рада), що обираються з числа депутатів міської ради для вивчення, попереднього розгляду і підготовки питань, які належать до їх відання, здійснення контролю за виконанням рішень міської ради, її виконавчого комітету, власних рекомендацій.

Постійні комісії міської ради є підзвітними раді та відповідальними перед нею.

 1. Перелік, функціональна спрямованість і порядок організації роботи постійних комісій визначаються міською радою.
 2. У своїй діяльності постійні комісії керуються Законами України "Про місцеве самоврядування в Україні", "Про статус депутатів місцевих рад", іншими законодавчими актами України, Статутом об’єднаної територіальної громади, Регламентом Тлумацької міської ради та цим Положенням.
 3. Постійні комісії будують свою роботу на принципах: верховенства права, законності, відкритості, гласності, рівноправності, функціональності, плановості, обґрунтованості, колегіальності, вільного обговорення при вирішенні питань. 
 4. Постійні комісії обираються міською радою на строк її повноважень у складі голови і членів комісії. Інші питання структури постійної комісії вирішуються нею самостійно.

Голови постійних комісій обираються міською радою за рекомендацією депутатської групи, фракції. Заступник і секретар постійної комісії обираються на першому засіданні цих комісій за такими ж рекомендаціями.

Голова, заступник голови, секретар постійної комісії не можуть бути членами однієї депутатської групи, фракції міської ради. Виключення з цього можуть встановлюватися рішенням міської ради.

Рішенням двадцять сьомої сесії Тлумацької міської ради ОТГ від 21.02.2019р. №927-27/2019 внесено зміни в рішення другої сесії Тлумацької міської ради ОТГ від 20 січня 2017 року № 58-2/2017, а саме: пункт 6  викласти у наступній редакції:

 1. Секретар міської ради не входить до складу постійних комісій.

Постійні комісії формуються відповідно до заяв депутатів міської ради, поданими на ім'я міського голови або сесії міської ради.

Депутат міської ради може бути членом тільки однієї постійної комісії. Міський голова, його заступники, секретар міської ради не входять до складу постійних комісій.

 1. Загальний склад постійної комісії не може бути меншим трьох депутатів міської ради і більшим однієї третини депутатів від загального складу міської ради. Якщо склад комісії налічує менше трьох депутатів міської ради, така комісія вважається несформованою, її функції та повноваження перерозподіляються між іншими постійними комісіями міської ради.
 2. Депутати працюють у постійних комісіях на громадських засадах.

 

РОЗДІЛ 2. ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ ПОСТІЙНИХ КОМІСІЙ
ТЛУМАЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

Глава 1. Загальні положення

 1. Робота постійних комісій міської ради здійснюється на підставі затверджених міською радою орієнтовних планів, за дорученням міської ради, міського голови, секретаря міської ради або за власною ініціативою.
 2. Організація роботи постійної комісії міської ради покладається на голову комісії.
 3. Голова постійної комісії:
 1. скликає і веде засідання комісії;
 2. підписує проекти рішень, прийняті комісією;
 3. організує роботу щодо реалізації висновків і рекомендацій комісії;
 4. дає доручення членам комісії;
 5. представляє комісію у відносинах з іншими органами, підприємствами, установами, організаціями, а також громадянами і їх об'єднаннями;

У разі відсутності голови постійної комісії, його функції здійснює заступник голови постійної комісії.

 

Глава 2. Засідання постійної комісії

 1. Засідання постійної комісії є основною формою її роботи і скликається головою комісії у міру потреби згідно з планом роботи комісії або у зв’язку з проведенням надзвичайної чи позачергової сесії ради та інших обставин, відповідно до цього Положення.
 2. Засідання комісії може бути скликане також за письмовим зверненням міського голови або ініціативою не менш як 1/3 членів комісії.
 3. Рішенням двадцять сьомої сесії Тлумацької міської ради ОТГ від 21.02.2019р. №927-27/2019 внесено зміни в рішення другої сесії Тлумацької міської ради ОТГ від 20 січня 2017 року № 58-2/2017, а саме: пункт 14 видалено. 
 4. Засідання комісії є правочинним, якщо у ньому бере участь не менше половини депутатів від загального складу комісії.
 5. Головує на засіданні комісії її голова, а у разі його відсутності – заступник голови комісії. У разі відсутності секретаря на засіданні комісії, члени комісії можуть обрати секретаря комісії із свого складу. У протоколі засідання комісії вказують причину, що призвела до обрання секретаря на час проведення засідання комісії.
 6. Проекти рішень комісії, що ухвалюються, або висновків і рекомендацій, приймаються шляхом голосування більшістю голосів від загального складу комісії.
 7. Депутат міської ради, член постійної комісії, зобов'язаний брати участь у її засіданнях особисто. Якщо депутат не може прибути на засідання постійної комісії, він зобов'язаний повідомити про це голову комісії або заступника голови комісії (письмово, усно, за телефоном). Про систематичну відсутність членів комісії на засіданні без поважних причин та у разі, якщо тричі поспіль не відбулися заплановані засідання постійної комісії через відсутність окремих депутатів, секретар міської ради повідомляє про це відповідний міський осередок політичної партії для вжиття відповідних заходів до депутата, відсутність якого вплинула на можливість проведення засідання комісії. На пленарному засіданні міської ради заслуховується повідомлення депутата про підстави його відсутності у роботі постійної комісії.
 8. Усі стадії роботи комісій є відкритими.

 

Глава 3. Слухання в постійній комісії

 1. Слухання в постійній комісії ради є особливою формою засідання комісії, за участю інших осіб, присутність яких є доцільною з метою отримання необхідної інформації, аналізу всіх можливих варіантів вирішення питання та надання обговорюваному питанню публічності у випадках, коли питання є надзвичайно складним для вирішення, а наслідки від його вирішення можуть мати значний вплив на громаду в цілому чи на окремі її частини.
 2. Рішення за наслідками слухання не приймаються, а отримана інформація використовується для підготовки проектів документів ради з питань, що належать до компетенції комісії.
 3. Слухання мають відкритий характер і в місці їх проведення забезпечується доступ громадськості, представників засобів масової інформації.
 4. До початку слухань комісія проводить попередній аналіз напрямів вирішення питання, отримує потрібну інформацію, запрошує необхідних для участі осіб, розміщує в ЗМІ інформацію про час та місце проведення слухань, а також іншу інформацію, необхідну для успішного проведення слухань.
 5. На слуханнях у порядку, встановленому головою комісії, мають право на виступ з доповіддю та брати участь в обговоренні запрошені особи та представники громадськості.

 

Глава 4. Порядок денний засідання постійної комісії

Рішенням двадцять сьомої сесії Тлумацької міської ради ОТГ від 21.02.2019р. №927-27/2019 внесено зміни в          рішення другої сесії Тлумацької міської ради ОТГ від 20 січня 2017 року № 58-2/2017, а саме: пункт 25  викласти у наступній редакції:

 1. «Порядок денний кожного окремого засідання постійної комісії розробляється її головою на підставі плану роботи міської ради, з урахуванням пропозицій членів комісії, наданих виконавчим комітетом та секретарем міської ради доручень та інших питань, ініційованих комісією».
 2. Перед початком засідання комісії голова оголошує перелік питань, що пропонуються до розгляду. Кожен член комісії може обґрунтовано пропонувати до порядку денного будь-яку кількість інших питань, які належать до компетенції комісії, або зняти з розгляду будь-яке питання, попередньо включене до проекту порядку денного.
 3. Порядок денний вважається затвердженим, якщо проти цього не заперечує більшість членів комісії.

 

Глава 5. Прийняття рішень на засіданні постійної комісії

 1. Рішення комісії приймаються після всебічного обговорення та вивчення питання, що розглядається шляхом голосування.
 2. За результатами вивчення і розгляду питань постійні комісії готують проекти рішень, висновки і рекомендації, які приймаються більшістю голосів від загального складу комісії і підписуються головою комісії, а у разі його відсутності - заступником голови комісії.
 3. Рішення у формі висновків приймається під час розгляду питань, віднесених до компетенції комісії, які стосуються підготовки проектів нормативних актів до розгляду радою, у тому числі щодо призначення чи обрання посадових осіб.

           Висновки комісії є обов’язковими до розгляду сесією ради, міським головою та виконавчими органами ради.

 1. Рекомендації ухвалюються комісіями щодо питань, які стосуються контрольної діяльності комісії, вивчення проблеми із застосуванням механізмів слухань та громадських обговорень, а також за наслідками перевірок, що проводились за ініціативою чи за участю комісії.

Рекомендації комісії підлягають обов’язковому розгляду органами та посадовими особами, яким вони надсилаються, які зобов’язані дати вмотивовану відповідь щодо рекомендацій у визначений комісією термін, але не пізніше одного місяця від дня їх отримання.

 1. Рішення комісії підписуються її головою або у разі його відсутності – заступником голови комісії.
 2. Голосування на засіданні постійної комісії здійснюється її членами особисто і відкрито.
 3. За пропозицією, підтриманою не менше третини присутніх на засіданні членів постійної комісії, організовується проведення голосування, а до протоколу засідання комісії заносяться результати голосування.
 4. Передача голосу для здійснення голосування не допускається; також не приймається за телефоном від депутатів, які не брали участь у засіданні.
 5. Член постійної комісії, який бере участь у роботі комісії, не може утримуватися від голосування. Результати голосування заносяться до протоколу засідання комісії із зазначенням кількості голосів «за» і «проти».
 6. Рекомендації постійних комісій підлягають обов'язковому розгляду органами, підприємствами, установами, організаціями, посадовими особами, яким вони адресовані. Про результати розгляду і вжиті заходи повинно бути повідомлено комісії в установлений ними строк.
 7. Висновки і рекомендації постійної комісії, протоколи її засідань є відкритими та оприлюднюються і надаються відповідно до Закону України " Про доступ до публічної інформації ".

 

Глава 6. Протокол засідання постійної комісії

Рішенням двадцять сьомої сесії Тлумацької міської ради ОТГ від 21.02.2019р. №927-27/2019 внесено зміни в          рішення другої сесії Тлумацької міської ради ОТГ від 20 січня 2017 року № 58-2/2017, а саме: пункт 39  викласти у наступній редакції:

 1.  «Кожне засідання постійних комісій протоколюється. Секретар постійної комісії складає протокол, який підписується, не пізніше двох робочих днів, головою комісії, а у разі його відсутності - заступником голови постійної комісії та секретарем комісії».
 2. У протоколі вказують:

1) дату та місце проведення засідання комісії;

2) список членів комісії, присутніх на засіданні;

3) список запрошених на засідання комісії;

4) перелік питань, що розглядалися;

5) стислий виклад перебігу розгляду та обговорення питань;

6) результати голосувань по кожному із рішень.

 1. До протоколу у вигляді додатків додають: ухвалені проекти рішень, особливі думки депутатів-членів комісії, не згодних з прийнятими рішеннями, а також стенограму засідання, якщо комісією було прийнято рішення про стенографування.

Рішенням двадцять сьомої сесії Тлумацької міської ради ОТГ від 21.02.2019р. №927-27/2019 внесено зміни в          рішення другої сесії Тлумацької міської ради ОТГ від 20 січня 2017 року № 58-2/2017, а саме: пунки 42 та 43 викласти у наступній редакції:

 1. «Протягом трьох робочих днів голова комісії передає один примірник протоколу засідання комісії секретарю міської ради»

 2. «Один примірник протоколу, належним чином оформлений та підписаний, зберігається у секретаря міської ради, другий – в голови комісії»

Глава 7. Спільне засідання постійних комісій

 1. За дорученнями міської ради чи за власною ініціативою може проводитися спільне засідання двох чи більше комісій ради.
 2. Головує на такому засіданні голова комісії, що визначена головною у підготовці чи попередньому розгляді питання. В інших випадках головуючого визначають за взаємним погодженням комісій їхнім голосуванням.
 3. Порядок проведення спільного засідання комісій має відповідати нормам, викладеним у цьому положенні, для засідання комісії.
 4. Голосування по кожному питанню проводиться окремо по кожній комісії.
 5. Спільним ухваленим рішенням вважається рішення, за яке проголосувала більшість від складу в кожній комісії, що брала участь в спільному засіданні. У цьому випадку може бути оформлено спільне рішення комісій, яке підписується головами комісій або особами, що їх замінюють.
 6. У разі якщо результати голосування по окремому чи всіх рішеннях у різних комісіях є протилежними, оформляються окремі рішення по кожній із комісій у порядку, встановленому цим положенням.
 7. Відповідальною за складання протоколу є комісія, визначена головною, або комісія, голова якої був головуючим на спільному засіданні.
 8. Протокол спільного засідання підписується головуючим на засіданні та головами комісій, що брали участь у спільному засіданні, або особами, що їх замінюють.

 

Глава 8. Забезпечення роботи постійних комісій

 1. Виконавчий орган міської ради забезпечує комісію для проведення засідань необхідним приміщенням, здійснює тиражування проектів документів, що підлягають розгляду.

Рішенням двадцять сьомої сесії Тлумацької міської ради ОТГ від 21.02.2019р. №927-27/2019 внесено зміни в          рішення другої сесії Тлумацької міської ради ОТГ від 20 січня 2017 року № 58-2/2017, а саме: пункт 53  викласти у наступній редакції:

      53. «За заявкою голови комісії апарат виконавчого комітету забезпечує присутність на засіданні комісії відповідального  працівника для вирішення організаційних питань, що виникають під час проведення засідання»

 1. У межах коштів, передбачених міським бюджетом на організацію роботи комісій, комісія може залучати для забезпечення своєї діяльності позаштатних консультантів, експертів з окремих питань, а також замовляти проведення необхідних досліджень чи розроблення проектів нормативних актів у межах своєї компетенції.

 

РОЗДІЛ ІІІ. ПОВНОВАЖЕННЯ, ПРАВА ТА ФУНКЦІОНАЛЬНА
СПРЯМОВАНІСТЬ ПОСТІЙНИХ КОМІСІЙ МІСЬКОЇ РАДИ

Глава 1. Повноваження постійних комісій міської ради

Рішенням двадцять сьомої сесії Тлумацької міської ради ОТГ від 21.02.2019р. №927-27/2019 внесено зміни в          рішення другої сесії Тлумацької міської ради ОТГ від 20 січня 2017 року № 58-2/2017, а саме: пункт 55  викласти у наступній редакції:

55. «Постійні комісії міської ради за дорученням міського голови, секретаря міської ради або за власною ініціативою відповідно до функціональної спрямованості»

 1. розробляють і вносять на розгляд міської ради проекти відповідних рішень;
 2. попередньо розглядають і готують висновки, рекомендації до проектів рішень міської ради, що внесені на розгляд ради;
 3. узагальнюють зауваження та пропозиції, що надійшли до проектів рішень міської ради;
 4. попередньо розглядають кандидатури осіб, які пропонуються для обрання, затвердження, призначення або погодження міською радою, готують висновки з цих питань;
 5. проводять збір та аналіз інформації;
 6. вивчають громадську думку;
 7. розглядають звернення громадян, їх об’єднань, органів, підприємств, установ та організацій;
 8. розглядають та узгоджують плани підприємств, установ та організацій, реалізація яких може викликати негативні екологічні, соціальні, демографічні та інші наслідки, готують висновки і вносять рекомендації до відповідних органів;
 9. попередньо розглядають за дорученням ради або за власною ініціативою проекти програм соціально-економічного і культурного розвитку, цільових програм;
 10. проекти бюджету міста Тлумача та змін і доповнень до нього; звіти про виконання програм і бюджету;
 11. вивчають і готують питання про стан і розвиток відповідних галузей господарського і соціально-культурного будівництва, інші питання, які вносяться на розгляд ради, розробляють проекти рішень ради та готують висновки з цих питань, виступають на сесіях ради з доповідями і співдоповідями;
 12. попередньо розглядають звернення правоохоронних і контролюючих органів на рішення міської ради;
 13. здійснюють контроль за виконанням доручень виборців;
 14. здійснюють контроль за виконанням рішень міської ради, виконавчого комітету міської ради, рекомендацій, висновків постійних комісій;
 15. вивчають діяльність підзвітних і підконтрольних міській раді та її виконавчому комітету підприємств, установ та організацій, їх філіалів і відділень незалежно від форми власності та їх посадових осіб; подають за результатами перевірки рекомендації на розгляд їх керівників, а в необхідних випадках – на розгляд міської ради або її виконавчого комітету;
 16. заслуховують звіти про роботу виконавчого органу міської ради, його структурних підрозділів;
 17. попередньо розглядають проекти положень про структурні підрозділи виконавчого органу міської ради;
 18. попередньо розглядають проекти положень і статутів комунальних підприємств, установ та організацій;
 19. розглядають спільно з іншими постійними комісіями питання, які належать до відання кількох постійних комісій міської ради;
 20. створюють робочі групи із залученням експертів, фахівців та інших осіб;
 21. співпрацюють з міжнародними та регіональними органами управління, Тлумацькою районною радою та її виконавчими органами, Тлумацькою районною державною адміністрацією, іншими органами державної влади та місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями, об'єднаннями громадян;
 22. періодично звітують перед міською радою про свою роботу;
 23. здійснюють інші повноваження, визначені законодавством України, Регламентом Тлумацької міської ради та цим Положенням.

Глава 2. Права постійних комісій міської ради

 1. Для реалізації своїх повноважень постійні комісії міської ради мають право:
 1. створювати підготовчі комісії і робочі групи із залученням на договірній основі в межах коштів, виділених на роботу комісії, представників громадськості, вчених і спеціалістів для вивчення питань, розробки проектів рішень ради, висновків з питань, що належать до компетенції відповідної комісії;
 2. отримувати від керівників органів, підприємств, установ, організацій та їх філіалів і відділень необхідні матеріали і документи у питаннях, які належать до їх відання, та в порядку, визначеному законом;
 3. проводити в комісії відкриті слухання з питань, що належать до компетенції місцевого самоврядування та відповідної комісії ради;
 4. запрошувати керівників виконавчих органів міської ради, посадових осіб структурних підрозділів виконавчого комітету, а також розміщених на території міста Тлумача підприємств, установ та організацій;
 5. вимагати присутності на засіданні комісії посадових осіб виконавчих органів міської ради під час розгляду питань, що належать до їх компетенції;
 6. вносити пропозиції щодо проведення позачергової сесії ради, вносити пропозиції до порядку денного сесії ради, визначати доповідачів і співдоповідачів;
 7. мати право гарантованого слова від комісії під час розгляду будь-якого питання на сесії ради, що має пряме чи опосередковане відношення до компетенції комісії або може призвести до зменшення надходжень чи збільшення витрат міського бюджету;
 8. підтримувати зв’язки з відповідними постійними комісіями Тлумацької районної ради, інших міських рад, делегувати своїх представників до складу офіційних делегацій, що направляються з візитами до інших місцевих рад, Верховної Ради України тощо;
 9. виступати організатором чи брати участь у роботі конференцій, семінарів, круглих столів, інших публічних заходів, що стосуються компетенції комісії.
 10. Для запрошення на своє засідання посадових осіб постійна комісія не пізніш як за три робочих дні до дати засідання надсилає посадовій особі запрошення за підписом голови комісії чи особи, яка його замінює. У запрошенні вказується дата, час, місце проведення засідання та питання, для розгляду якого запрошується особа. У разі необхідності комісія може вказати, які додаткові інформаційні матеріали будуть потрібні від цієї особи на засіданні.
 11. Посадова особа, яку запрошено на засідання, зобов’язана вчасно прибути на засідання. У разі неможливості прибути на засідання комісії з поважних причин запрошена посадова особа зобов’язана письмово попередити про це комісію, вказавши причини відсутності та делегувати замість себе повноважну особу для розгляду питання.
 12. Комісія, розглянувши письмову відповідь запрошеної особи може взяти до відома інформацію про причини відсутності та прийняти рішення провести засідання комісії за участі делегованої особи або перенести засідання комісії на інший день.
 13. У разі якщо запрошена особа ухиляється від явки на засідання постійної комісії, комісія може порушити питання про відповідальність особи перед органом, до компетенції якого належить призначення цієї особи на посаду.

 

Глава 3. Функціональна спрямованість постійних комісій міської ради

 1. Постійна комісія міської ради з питань бюджету, соціально-економічного розвитку та інвестицій:
 1. попередньо розглядає проекти програми економічного і соціального розвитку та інших цільових програм, готує на розгляд міської ради висновки та рекомендації з цих питань;
 2. попередньо розглядає проект міського бюджету, внесення змін до нього, звіт про виконання міського бюджету;
 3. голова постійної комісії виступає на пленарному засіданні із співдоповіддю при розгляді проектів міського бюджету та програми економічного і соціального розвитку міста;
 4. вивчає пропозиції та надає рекомендації щодо встановлення місцевих податків і зборів та розмірів їх ставок у межах, визначених законом;
 5. вивчає питання та надає рекомендації щодо утворення і результатів діяльності цільових фондів;
 6. вивчає пропозиції та пропонує на розгляд міської ради питання щодо надання пільг по місцевих податках і зборах;
 7. вивчає та вносить пропозиції щодо залучення додаткових доходів до міського бюджету;
 8. здійснює контроль за виконанням програми економічного і соціального розвитку міста та міського бюджету, надходженням і видатками цільових фондів, за виконанням рішень міської ради, контроль за виконанням яких покладений на постійну комісію;
 9. розглядає питання щодо встановлення за узгодженим рішенням відповідних рад порядку використання коштів та іншого майна, що перебувають у спільній власності територіальних громад;
 10. вивчає питання та надає рекомендації щодо залучення на договірних засадах коштів підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності, розташованих на відповідній території, та коштів населення, а також бюджетних коштів на будівництво, розширення, ремонт і утримання на пайових засадах об'єктів соціальної і виробничої інфраструктури та на заходи щодо охорони навколишнього природного середовища;
 11. вивчає пропозиції та надає рекомендації щодо об'єднання на договірних засадах коштів відповідного місцевого бюджету та інших місцевих бюджетів для виконання спільних проектів або для спільного фінансування комунальних підприємств, установ та організацій, вирішення інших питань, що стосуються спільних інтересів територіальних громад;
 12. вживає заходів для розвитку інвестиційної діяльності на території міста Тлумача та здійснює контроль за ним;
 13. розглядає питання щодо створення умов для розвитку підприємництва у місті;
 14. здійснює контроль за виконанням рішень міської ради, що належать до компетенції постійної комісії;
 15. реалізує повноваження, покладені на міську раду Законом України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності";
 16. вивчає та надає висновки про відповідність проекту регуляторного акта вимогам статей 4 та 8 Законом України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності";
 17. у разі внесення на розгляд сесії ради проекту регуляторного акта без аналізу регуляторного впливу приймає рішення про направлення проекту регуляторного акта на доопрацювання органу чи особі, яка внесла цей проект;
 18. приймає рішення про забезпечення підготовки в порядку, встановленому частинами другою та третьою статті 34 Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності", експертного висновку щодо регуляторного впливу проекту регуляторного акта;
 19. на підставі аналізу звіту про відстеження результативності регуляторного акта дає висновок щодо його перегляду;
 20. забезпечує підготовку експертного висновку щодо регуляторного впливу внесеного проекту регуляторного акта;
 21. забезпечує оприлюднення проектів регуляторних актів;
 22. узагальнює та аналізує зауваження та пропозиції щодо оприлюдненого регуляторного акта;
 23. готує і попередньо розглядає питання щодо звіту міського голови про здійснення державної регуляторної політики у частині, що віднесена Законом України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності" до компетенції постійних комісій міської ради;

Рішенням двадцять сьомої сесії Тлумацької міської ради ОТГ від 21.02.2019р. №927-27/2019 внесено зміни в          рішення другої сесії Тлумацької міської ради ОТГ від 20 січня 2017 року № 58-2/2017, а саме: додати до пункту 61  підпункт 25 та викласти у наступній редакції:

25. «Надає секретарю міської ради свої висновки та рекомендації, а також протоколи засідань комісії для оприлюднення на офіційному веб-сайті відповідно до частини десятої статті 47 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні"».

  

 1. Постійна комісія міської ради з питань земельних відносин, екології та сільського господарства:

Рішенням двадцять сьомої сесії Тлумацької міської ради ОТГ від 21.02.2019р. №927-27/2019 внесено зміни в рішення другої сесії Тлумацької міської ради ОТГ від 20 січня 2017 року № 58-2/2017, а саме: пункт 62  викласти у наступній редакції:

«Попередньо розглядає клопотання та заяви суб'єктів підприємницької діяльності і громадян щодо відведення земельних ділянок під розміщення житлово-цивільних, виробничих та інших об'єктів».

 1. попередньо розглядає та вносить на розгляд міської ради питання про встановлення на відповідній території режиму використання та забудови земель, на яких передбачена перспективна містобудівна діяльність;
 2. здійснює моніторинг дотримання Генерального плану забудови міста Тлумача;
 3. координує на території міста Тлумача діяльність суб'єктів містобудування щодо його комплексної забудови;
 4. попередньо розглядає та вносить на розгляд міської ради пропозиції щодо встановлення ставок земельного податку та розміру орендної плати за користування земельними ресурсами, що є у власності територіальної громади;
 5. попередньо розглядає та пропонує на розгляд міської ради питання щодо надання пільг по сплаті орендної плати;
 6. розглядає пропозиції від організацій, установ, підприємств з питань адміністративно-територіального устрою, регулювання земельних відносин;
 7. розглядає пропозиції та сприяє внесенню депутатами на розгляд міської ради розроблених ними проектів рішень з питань адміністративно-територіального устрою в межах і порядку, визначених законодавством;
 8. вивчає питання та надає пропозиції щодо виконання дохідної частини міського бюджету за рахунок надходжень від продажу, оренди земельних ділянок та земельного податку;
 9. попередньо розглядає проекти програм щодо регулювання земельних відносин, раціонального використання ресурсів, організації та здійснення землеустрою, реалізації заходів щодо раціонального використання за цільовим призначенням асигнувань, що виділяються на ці роботи, заслуховує інформацію про хід виконання цих програм;
 10. попередньо розглядає клопотання та заяви суб'єктів підприємницької діяльності і громадян щодо відведення земельних ділянок під розміщення житлово-цивільних, виробничих та інших об'єктів та подає на погодження комісії з розгляду питань, пов'язаних з погодженням документації із землеустрою, матеріали щодо погодження місця розташування об'єкта, проекти землеустрою щодо відведення земельної ділянки визначених статей 151, 186-1 Земельного кодексу України;
 11. попередньо розглядає і надає свої висновки щодо видачі міською радою дозволу на розробку проектів землеустрою і технічної документації із землеустрою щодо відведення в користування (оренду, постійне користування) земельних ділянок;
 12. попередньо розглядає розроблені проектними організаціями проекти землеустрою та технічної документації із землеустрою щодо відведення у власність земельних ділянок під об'єктами нерухомого майна;
 13. попередньо розглядає та надає рекомендації міській раді щодо розгляду актів прокурорського реагування на рішення міської ради з питань містобудування, архітектури та регулювання земельних відносин;
 14. здійснює контроль за виконанням цільових галузевих програм та рішень міської ради, що належать до компетенції постійної комісії;
 15. контролює та заслуховує звіт виконавчого комітету міської ради щодо дотримання законодавства, затвердженої містобудівної документації при плануванні та забудові відповідних територій;
 16. надає секретарю міської ради свої висновки і рекомендації, а також протоколи засідань комісії для оприлюднення на офіційному веб-сайті міської ради відповідно до частини десятої статті 47 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні".

17)попередньо розглядає проекти міських програм охорони довкілля, звіти про їх виконання, надає висновки і рекомендації на розгляд міської ради;

18) попередньо розглядає питання місцевих програм охорони довкілля;

    19) розглядає пропозиції щодо прийняття рішень про організацію територій і об'єктів природно-заповідного фонду місцевого значення та інших територій, що підлягають особливій охороні.

 1. розглядає питання щодо ліквідації наслідків екологічних катастроф;

           21)  розглядає питання щодо визначення території для складування, зберігання або розміщення виробничих, побутових та інших відходів відповідно до законодавства;

       22) вивчає та пропонує на розгляд міської ради питання щодо організації територій і об'єктів природно-заповідного фонду місцевого значення: та інших територій, що підлягають особливій охороні;

   23) вивчає та пропонує на розгляд міської ради питання щодо надання згоди на розміщення на території міста нових об'єктів, сфера екологічного впливу діяльності яких, згідно з чинними нормативами, включає відповідну територію.

       24)  розглядає пропозиції виконавчих органів міської ради та надає висновки щодо використання коштів фонду охорони навколишнього природного середовища у складі міського бюджету.

 1. Постійна комісія з питань земельних відносин забезпечує проведення громадських слухань при розгляді питань про відведення земельних ділянок під забудову нерухомості технічного призначення (станцій автотехобслуговування, автозаправних станцій тощо.

 

 1. Постійна комісія міської ради з питань житлово-комунального господарства, приватизації, управління майном та комунальними підприємствами:
 1. попередньо розглядає проект програми відчуження комунального майна територіальної громади міста Тлумача та змін і доповнень до неї, звіт про її виконання;
 2. попередньо розглядає проект переліку об'єктів комунальної власності, які не підлягають приватизації;
 3. попередньо вивчає проекти містобудівних програм, генеральних планів забудови міста, іншої містобудівної документації, готує висновки та рекомендації з цих питань на розгляд міської ради;
 4. розглядає питання щодо сприяння розширенню житлового будівництва, надання громадянам, які мають потребу в житлі, допомоги в будівництві житла, в отриманні кредитів, у тому числі пільгових, та субсидій для будівництва чи придбання житла; подання допомоги власникам квартир (будинків) в їх обслуговуванні та ремонті;
 5. розглядає питання та надає пропозиції щодо організації за рахунок власних коштів і на пайових засадах будівництва, реконструкції і ремонту об'єктів комунального господарства та соціально-культурного призначення, жилих будинків, а також шляхів місцевого значення;
 6. розглядає пропозиції щодо виконання або делегування на конкурсній основі генеральній будівельній організації (підрядній організації) функцій замовника на
 7. будівництво, реконструкцію і ремонт житла, інших об'єктів соціальної та виробничої інфраструктури комунальної власності;
 8. попередньо розглядає та вносить до відповідних органів виконавчої влади пропозиції до планів і програм будівництва та реконструкції об'єктів на відповідній території;
 9. попередньо розглядає та вносить пропозиції щодо залучення на договірних засадах підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності до участі в розвитку потужностей будівельної індустрії і промисловості будівельних матеріалів, у створенні, розвитку та реконструкції об'єктів інженерного забезпечення і транспортного обслуговування;
 10. вивчає доцільність, порядок та умови приватизації об'єктів комунальної власності та надає відповідні рекомендації міській раді;
 11. вивчає питання стосовно ефективності використання та управління об'єктами комунальної власності міста, надає на розгляд міської ради висновки та пропозиції з цих питань;
 12. вивчає питання та надає пропозиції щодо виконання дохідної частини міського бюджету за рахунок надходжень від відчуження, оренди об'єктів комунальної власності;
 13. попередньо розглядає пропозиції щодо передачі в оренду, продовження строків оренди цілісних майнових комплексів та інших об'єктів комунальної власності;
 14. розглядає пропозиції щодо надання згоди на передачу об'єктів з державної у комунальну власність та прийняття рішень про передачу об'єктів з комунальної в державну власність, а також щодо придбання об'єктів державної власності;
 15. попередньо розглядає пропозиції щодо встановлення ставок орендної плати за об'єкти комунальної власності;
 16. розглядає питання щодо встановлення порядку та здійснення контролю за використанням прибутків підприємств, установ та організацій комунальної власності;
 17. заслуховує звіти про роботу керівників підприємств, установ та організацій комунальної власності;
 18. розглядає пропозиції щодо проведення інвентаризації об'єктів комунальної власності;
 19. попередньо розглядає проекти договорів про спільну діяльність комунальних підприємств;
 20. попередньо розглядає проекти програм щодо розвитку галузей житлово-комунального господарства, благоустрою, транспорту, зв'язку, енергопостачання та енергозбереження та надає висновки і пропозиції на розгляд міської ради;
 21. розглядає питання щодо поліпшення житлових умов громадян, питання розподілу та надання відповідно до законодавства житла, вирішення питань щодо розширення житлового будівництва;
 22. вивчає питання та контролює створення об`єднань співвласників багатоквартирних будинків, реєстрацію таких об`єднань;
 23. вивчає питання та пропонує на розгляд міської ради забезпечення соціально-культурних закладів міської територіальної громади, а також населення паливом, електроенергією, газом та іншими енергоносіями, вирішення питань водопостачання, відведення та очищення стічних вод, здійснення контролю за якістю питної води;
 24. заслуховує звіти керівників відповідних комунальних підприємств щодо вирішення питань збирання, транспортування, утилізації та знешкодження побутових відходів, знешкодження та захоронення трупів тварин;
 25. розглядає питання щодо організації благоустрою міста, залучення на договірних засадах з цією метою коштів, трудових і матеріально-технічних ресурсів підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності, а також населення, здійснює контроль за станом благоустрою виробничих територій, організації озеленення, охорони зелених насаджень і водойм, створення місць відпочинку громадян;
 26. контролює роботу міського комунального підприємства щодо забезпечення утримання в належному стані міського кладовища та його охорони;
 27. попередньо розглядає пропозиції щодо встановлення, відповідно до законодавства, правил з питань благоустрою території міста, забезпечення в ньому чистоти і порядку, надає висновки та рекомендації на розгляд міської ради;
 28. вивчає стан справ у галузі житлово-комунального господарства, забезпечення належного утримання та ефективної експлуатації об'єктів життєдіяльності міста; надає висновки та рекомендації на розгляд міської ради;
 29. попередньо розглядає проекти програм щодо розвитку торгівлі і сфери послуг, реклами, захисту прав споживачів, звіти про їх виконання та, за необхідності, вносить висновки і пропозиції на розгляд міської ради;
 30. попередньо вивчає та пропонує на розгляд міської ради питання про встановлення, відповідно до чинного законодавства, правил торгівлі на ринках міста;
 31. попередньо розглядає питання та вносить пропозиції щодо встановлення розміру відповідних місцевих податків і зборів та надання пільг, плати за торгові патенти, ставок єдиного податку, фіксованого податку в межах, визначених законодавством;
 32. попередньо вивчає і надає пропозиції щодо виконання дохідної частини міського бюджету в частині сплати місцевих податків і зборів;
 33. має право одержувати від керівників підприємств, установ, організацій, незалежно від форм власності, необхідні матеріали та інформацію, що віднесена до компетенції комісії;
 34. попередньо розглядає та вносить пропозиції міській раді щодо створення, ліквідації, реорганізації та перепрофілювання комунальних підприємств у сфері надання послуг;
 35. попередньо розглядає та вносить пропозиції міській раді про встановлення для комунальних підприємств частки прибутку, яка підлягає зарахуванню до міського бюджету;
 36. вивчає питання про надання дозволу на спеціальне використання природних ресурсів загальнодержавного значення та надає свої висновки і пропозиції міській раді;
 37. попередньо вивчає і надає висновки міській раді стосовно визначення у встановленому порядку розмірів відшкодувань підприємствами, установами та організаціями, незалежно від форм власності, за забруднення довкілля та інші екологічні збитки, а також, стосовно розмірів плати за користування природними ресурсами, що є у власності територіальної громади;
 38. надає секретарю міської ради свої висновки та рекомендації, а також протоколи засідань комісії для оприлюднення на офіційному веб-сайті відповідно до частини десятої статті 47 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні";
 39. здійснює контроль за виконанням цільових галузевих програм і рішень міської ради, що належать до компетенції постійної комісії.
 1. Постійна комісія міської ради з регламенту, охорони здоров’я, соціального захисту, культури, духовності, молодіжної політики,  спорту, туризму та захисту прав громадян:
 1. надає секретарю міської ради свої висновки та рекомендації, а також протоколи засідань комісії для оприлюднення на офіційному веб-сайті відповідно до частини десятої статті 47 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні";
 2. за дорученням ради або її голови готує висновки та рекомендації з питань з регламенту, охорони здоров’я, соціального захисту, культури, духовності, молодіжної політики,  спорту, туризму та захисту прав громадян, проекти рішень ради стосовно повідомлення депутата про його роботу в раді, про виконання рішень ради та її органів, звітів про роботу постійних комісій, керівників органів, утворених, обраних та призначених радою;
 3. узагальнює пропозиції депутатів та постійних комісій міської ради до проекту регламенту роботи міської ради;
 4. попередньо розглядає на засіданні питання щодо дострокового припинення повноважень депутатів міської ради відповідно до чинного законодавства, готує та вносить раді відповідні висновки;
 5. попередньо розглядає кандидатури осіб, які пропонуються для обрання, затвердження, призначення або погодження міською радою, а також звільнення їх з посади, готує висновки з цих питань;
 6. активно співпрацює з органами місцевого самоврядування району та області;
 7. готує і дає висновки та відповіді на звернення органів виконавчої влади, прокуратури і суду з питань, що належать до її відання;
 8. розглядає віднесені до її відання звернення громадян відповідно до Закону України "Про звернення громадян", розглядає інші питання, які віднесені до відання міської ради та постійних комісій;
 9. розглядає проекти та контролює хід виконання галузевих програм;
 10. вивчає та вносить пропозиції стосовно поліпшення роботи закладів охорони здоров’я, соціального захисту населення, освіти та культури;
 11. вивчає та вносить пропозиції щодо підвищення рівня духовності серед різних верств населення об’єднаної територіальної громади;
 12. всебічно сприяє захисту прав громадян;
 13. спільно з відповідними установами та органами вивчає і розробляє рекомендації щодо поліпшення обслуговування ветеранів бойових дій, інвалідів різних категорій, малозабезпечених громадян, розвитку мережі закладів соціального забезпечення;
 14. сприяє соціальному розвитку та покращенню соціально-культурного, побутового обслуговування населення об’єднаної територіальної громади;
 15. вивчає та вносить пропозиції щодо поліпшення стану роботи закладів охорони здоров'я, медичного та медикаментозного забезпечення населення;
 16. вивчає питання соціального захисту жінок, розробляє рекомендації щодо створення умов для їх праці та виховання дітей.
 17. вивчає та вносить пропозиції стосовно поліпшення роботи закладів освіти, культури, створення необхідних умов для виховання молоді, розвитку їх здібностей, трудового навчання, діяльності дошкільних та позашкільних закладів;
 18. вивчає проблеми і розробляє рекомендації щодо створення умов для занять фізичною культурою і спортом, стану роботи закладів фізкультури і спорту;
 19. збирає, вивчає, досліджує інформацію з питань, що належать до її компетенції. організовує слухання з цих питань, в тому числі й на засіданнях міської ради;

Рішенням двадцять сьомої сесії Тлумацької міської ради ОТГ від 21.02.2019р. №927-27/2019 внесено зміни в рішення другої сесії Тлумацької міської ради ОТГ від 20 січня 2017 року № 58-2/2017, а саме: додати до пункту 65 підпункт 20 та викласти у наступній редакції:

20. «Надає секретарю міської ради свої висновки та рекомендації, а також протоколи засідань комісії для оприлюднення на офіційному веб-сайті відповідно до частини десятої статті 47 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні"».

 

 

           Секретар міської ради                                                                     І.Денькович

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь