Тлумацька міська громада
Тлумацький район, Івано-Франківська область

Положення про відділ державної реєстрацiї речових прав на нерухоме майно Тлумацької міської ради

Додаток 

                                              до рішення другої сесії

                                             Тлумацької міської ради

                                                                  сьомого скликання

                                                  від 20.01.2017р.

№ 75-2/2017

ПОЛОЖЕННЯ

про відділ державної реєстрацiї речових прав на нерухоме майно

Тлумацької міської ради  об’єднаної територіальної громади  Тлумацького району Івано-Франківської області

 

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

           1.1. Відділ державної реєстрації Тлумацької міської ради (далі – Відділ) є  структурним пiдроздiлом Тлумацької міської ради об’єднаної територіальної громади Тлумацького району Івано-Франківської області, що  реалізує повноваження покладені на місцеве самоврядування щодо державної реєстрації речових прав не нерухоме майно та їх обтяжень.

1.2. У своїй діяльності відділ підзвітний міській раді, підпорядкований її виконавчому комітету, міському голові згідно розподілу обов’язків та підконтрольний Головному територіальному управлінню юстиції в Івано-Франківській області. Координацію роботи відділу та загальне керівництво відділом здійснює начальник відділу.

1.3. Відділ у своїй дiяльностi керується Конституцiєю та законами України, актами Президента України та Кабiнету Мiнicтpiв України, наказами Міністерства юстиції України, iншими актами законодавства, наказами Головного управлiння юстицiї у Івано-Франківській області, розпорядженнями міського голови,  цим Положенням. 

1.4. Відділ не являється юридичною особою та  утримується за рахунок коштів міського бюджету. За сумлінне виконання повноважень з державної реєстрації прав державні реєстратори мають право на винагороду за рахунок коштів, отриманих за справляння адміністративного збору за державну реєстрацію прав. Відділ володіє та користується закріпленим майном в межах, визначених законодавством України. Штатний розпис Відділу затверджує міський голова. 

 

2. ЗАВДАННЯ І ФУНКЦІЇ  ВІДДІЛУ

2.1. Основним завданням відділу є забезпечення реалiзацiї державної полiтики у сферi державної реестрацiї речових прав на нерухоме майно.

       Підготовка пропозицій щодо формування та реалізації державної політики у сфері державної реєстрації прав.

2.2. Відділ вiдповiдно до покладених на нього завдань:

2.2.1. Забезпечує ведення Державного реєстру прав ;

2.2.2. Забезпечує ведення та формування реєстраційних справ;

2.2.3.Здiйснює державну реєстрацiю речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень вiдповiдно до закону;

2.2.4. Haдaє інформацiю про зареєстрованi права та їх обтяження вiдповiдно до закону;

2.2.5. Забезпечує взяття на облiк безхазяйного нерухомого майна вiдповiдно до закону;

2.2.6. Забезпечує прийом та видачу документів, пов'язаних з проведенням державної реєстрацiї речових прав на нерухоме майно, взяттям на облiк безхазяйного нерухомого майна, наданням інформацiї з Державного реєстру прав;

2.2.7. Узагальнює практику застосування законодавства з питань державної реєстрації прав, готує пропозицій щодо його вдосконалення;            2.2.8. Організовує роботу, пов’язану із забезпеченням діяльності у сфері державної реєстрації прав та здійснює заходи щодо підвищення ефективності цієї роботи;

2.2.9. Реалізує заходи з підвищення кваліфікації працівників відділу  у сфері державної реєстрації прав;

2.2.10. Здійснює прийом громадян та розгляд письмових звернень громадян, звернень та запитів громадян;

2.2.11. Здійснює інші повноваження на основі та на виконання Конституції та законів України, актів Президента України і Кабінету Міністрів України.   

2.3.  Відділ з метою органiзацiї своєї діяльностi:

2.3.1. Приймає участь у навчальних заходах (семiнари, лекцiї, тренiнги тощо), органiзованих Головним управлiння юстицiї у сферi державної ресстрацiї peчових прав на нерухоме майно, проводить стажування працiвникiв у сферi державної ресстрацiї речових прав на нерухоме майно;

2.3.2. Подає пропозицiї до проекту штатного розпису та кошторису на утримання відділу;

2.3.3. Забезпечує розгляд звернень державних органів, їх посадових осіб і громадян та запитiв на публiчну iнформацiю з питань державної реєстрацiї речових прав на нерухоме майно.

 

3. ПРАВА ВІДДІЛУ

3.1. Відділ має право:

3.1.1. Одержувати безкоштовно в установленому законодавством порядку iнформацiю, документи i матерiали вiд державних opraнів та органiв мiсцевого самоврядування, пiдприємств, установ, органiзацiй ycix форм власностi та їх посадових осiб з питань, що стосуються дiяльностi Відділу;

3.1.2. Брати участь у нарадах, у роботi консультативних, дорадчих та iнших допомiжних opгaнів для сприяння здiйсненню покладених на нього завдань;

3.1.3. Брати участь у розробленнi пропозицiй, щодо пiдготовки кадрiв в частинi державної реєстрацiї речових прав на нерухоме майно.

3.1.4  У межах своєї компетенції брати участь у підготовці проектів рішень та інших актів Тлумацької міської ради.

 

4. ОРГАНІЗАЦІЯ  ВІДДІЛУ

4.1. Відділ очолює начальник відділу, який здiйснює керівництво відділом.

4.2. Начальник Відділу призначається на посаду та звільняється з посади Тлумацьким міським головою.

4.3. На посаду начальника Відділу призначається особа, яка є громадянином України, має вищу юридичну oсвіту за освiтньо-квалiфiкацiйним piвнeм мaгістрa, спецiалiста за напрямом пiдготовки «Право» та стаж роботи за фахом не менше 2-х років або стаж роботи на керівних посадах в інших сферах управління не менше 3-х років.

4.4.Не може бути призначена на посаду начальника Відділу особа, до якої існують обмеження, передбачені законами України «Про державну службу» та «Про засади запобігання і протидії корупції».

4.5. Начальник відділу:

4.5.1. очолює Відділ, здійснює керівництво його діяльністю та представляє Відділ у відносинах з іншими органами, підприємствами, установами, організаціями та несе персональну відповідальність за організацію та результати діяльності Відділу. Звітує перед міською радою про роботу Відділу у відповідності до календарного плану роботи ради.

4.5.2. організовує роботу Відділу;

4.5.3. вносить на розгляд Тлумацької міської ради пропозиції щодо формування та реалізації державної політики у сфері державної реєстрації прав;

4.5.4. забезпечує виконання Відділом Конституції та законів України, актів та доручень Президента України, актів та доручень Кабінету Міністрів України, наказів Міністерства юстиції України та доручень Міністра юстиції України, наказів Головного територіального управління юстиції в Івано-Франківській області та рішень і доручень Тлумацької міської ради, розпоряджень міського голови.

4.5.5. подає на затвердження сесії міської ради проект положення про Відділ та змін до положення;

4.2.6. розподіляє обов’язки між працівниками Відділу;

4.2.7. Здійснює контроль за дотриманням законодавства у сфері державної реєстрації прав, вживає заходи по запобіганню порушенням у сфері державної реєстрації прав та приймає відповідні обов’язкові до виконання рішення;      

4.2.8. Здійснює контроль за організацією державної реєстрації прав на території Тлумацької міської ради об’єднаної територіальної громади;

4.2.9. здійснює інші повноваження відповідно до законодавства;

4.2.10. у разі відсутності начальника Відділу його заміщує спеціаліст Відділу.

4.2.11. Працівники Відділу діють в межах повноважень, визначених посадовими інструкціями, які затверджуються міським головою.

 

     5. ВЗАЄМОВІДНОСИНИ З ІНШИМИ СТРУКТУРНИМИ ПІДРОЗДІЛАМИ

5.1. Відділ у своїй роботi взаємодiє зi структурними підрозділами районної державної адміністрації, Тлумацької районної ради та Тлумацької міської ради на засадах ділового співробітництва, спрямованого на успішне вирішення завдань, які стоять перед Відділом.

 

                                                                                   4. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ  ВІДДІЛУ 

6.1. Начальник відділу  несе персональну вiдповiдальнiсть за органiзацiю та результати дiяльностi відділу перед головою міської ради та його заступником.

6.2. Начальник відділу та головний спеціаліст відділу за порушення законодавства у сферi державної реєстрацiї прав несуть дисциплiнарну, цивiльно-правову або кримінальнy вiдповiдальнicть, встановлену законом.

6.3. Дiї або бездiяльнiсть начальника відділу та головного спеціаліста відділу можуть бути оскарженi до Головного управління юстиції в Івано-Франківській області та в судовому порядку.

6.4. Покладання на начальника відділу та головного спеціаліста відділу, обов'язкiв, що не належать до їх компетенції і тих, якi не стосуються забезпечення реалiзацiї державної політики у сферi державної реєстрацiї речових прав на нерухоме майно, не допускається.

6.5. Втручання будь-яких opraнів, посадових i службових осiб, громадян та їх об'єднань у дiяльнiсть Відділу, пов'язану з проведенням державної реєстрацiї прав, забороняється i тягне за собою вiдповiдальнiсть згідно із законом.

 

7. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ 

7.1. Припинення діяльності Відділу здійснюється у встановленому порядку відповідно до вимог чинного законодавства України. 

7.2. Зміни і доповнення до цього Положення вносяться у порядку, встановленому для його прийняття.

  

 

Секретар міської ради                                                             І. Денькович