Тлумацька міська громада
Тлумацький район, Івано-Франківська область

Положення про відділ державної реєстрацiї речових прав на нерухоме майно Тлумацької міської ради

УКРАЇНА

Тлумацька міська рада

об’єднаної територіальної громади

Тлумацького району Івано-Франківської області

Рішення

двадцять сьомої сесії Тлумацької міської ради сьомого скликання

 

Від 21 лютого 2019 року

№932-27/2019                                                                                    м. Тлумач

 

Про затвердження Положення

про відділ державної реєстрацiї речових прав

на нерухоме майно виконавчого комітету

Тлумацької міської ради ОТГ в новій редакції

 

З метою оптимізації та вдосконалення роботи апарату виконавчого комітету міської ради, структурування функціональних напрямків діяльності, забезпечення ефективної роботи, відповідно до Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні” міська рада

вирішила:

1. Затвердити Положення про відділ державної реєстрації речових прав на нерухоме майно виконавчого комітету Тлумацької міської ради ОТГ в новій редакції (додається).

2. Визнати таким, що втратило чинність рішення Тлумацької міської ради ОТГ від 20 січня 2017 року№ 75-2/2017«Про затвердження Положення про відділ державної реєстрації речових прав на нерухоме майноТлумацької міської ради».

3. Контроль за виконанням даного рішенняпокласти на керуючого справами (секретаря) виконавчого комітету І.Одуда.

 

 

Міський голова                                                                                Р. Круховський

 

 

 

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Рішенням Тлумацької

міської ради ОТГ

від 21.02.2019 р.

932-27/2019

ПОЛОЖЕННЯ

про відділ державної реєстрацiї речових прав на нерухоме майно

виконавчого комітету Тлумацької міської ради  ОТГ

 

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Відділ державної реєстрацiї речових прав на нерухоме майно (далі – відділ) є структурним підрозділом апарату виконавчого комітету Тлумацької міської ради ОТГ, утворюється міською радою, є підзвітним та підконтрольним міській раді, підпорядковується виконавчому комітету міської ради, голові міської ради, іншим посадовим особам відповідно до розподілу повноважень, а з питань здійснення делегованих повноважень підконтрольний відповідним органам виконавчої влади, діє у відповідності з цим Положенням

1.2. Відділ у своїй діяльності керується Конституцією України, Законом України ”Про службу в органах місцевого самоврядування”, ”Про місцевесамоврядування в Україні”, іншими законодавчими та підзаконними актами, актами Президента України і Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства юстиції України, рішення миміської ради та її виконавчого комітету, розпорядженнями міського голови, регламентом міської ради та цим Положенням.

1.3. Положення про відділ затверджується міською радою. Зміни і доповнення до цього Положення вносяться сесією міської ради.

1.4. Реорганізація, ліквідація відділу проводиться за рішенням міської ради.

 

2. ЗАВДАННЯ І ФУНКЦІЇ  ВІДДІЛУ

2.1. Основним завданням відділу є забезпечення реалiзацiї державної полiтики у сферi державної реестрацiї речових прав на нерухоме майно.

       Підготовка пропозицій щодо формування та реалізації державної політики у сфері державної реєстрації прав.

2.2. Відділ вiдповiдно до покладених на нього завдань:

2.2.1. Забезпечує ведення Державного реєстру прав ;

2.2.2. Забезпечує ведення та формування реєстраційних справ;

2.2.3.Здiйснює державну реєстрацiю речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень вiдповiдно до закону;

2.2.4. Haдaє інформацiю про зареєстрованi права та їх обтяження вiдповiдно до закону;

2.2.5. Забезпечує взяття на облiк безхазяйного нерухомого майна вiдповiдно до закону;

2.2.6. Забезпечує прийом та видачу документів, пов'язаних з проведенням державної реєстрацiї речових прав на нерухоме майно, взяттям на облiк безхазяйного нерухомого майна, наданням інформацiї з Державного реєстру прав;

2.2.7. Узагальнює практику застосування законодавства з питань державної реєстрації прав, готує пропозицій щодо його вдосконалення;   

 2.2.8. Організовує роботу, пов’язану із забезпеченням діяльності у сфері державної реєстрації прав та здійснює заходи щодо підвищення ефективності цієї роботи;

2.2.9. Реалізує заходи з підвищення кваліфікації працівників відділу  у сфері державної реєстрації прав;

2.2.10. Здійснює прийом громадян та розгляд письмових звернень громадян, звернень та запитів громадян;

2.2.11. Здійснює інші повноваження на основі та на виконання Конституції та законів України, актів Президента України і Кабінету Міністрів України.   

2.3.  Відділ з метою органiзацiї своєї діяльностi:

2.3.1. Приймає участь у навчальних заходах (семiнари, лекцiї, тренiнги тощо), органiзованих Головним управлiнням юстицiї у сферi державної ресстрацiїpeчових прав на нерухоме майно, проводить стажування працiвникiв у сферi державної ресстрацiї речових прав на нерухоме майно;

2.3.2. Подає пропозицiї до проекту штатного розпису та кошторису на утримання відділу;

2.3.3. Забезпечує розгляд звернень державних органів, їх посадових осіб і громадян та запитiв на публiчну iнформацiю з питань державної реєстрацiї речових прав на нерухоме майно.

 

3. ПРАВА ВІДДІЛУ

3.1. Відділ має право:

3.1.1. Одержувати безкоштовно в установленому законодавством порядку iнформацiю, документи i матерiаливiд державних opraнів та органiвмiсцевого самоврядування, пiдприємств, установ, органiзацiйycix форм власностi та їх посадових осiб з питань, що стосуються дiяльностi Відділу;

3.1.2. Брати участь у нарадах, у роботi консультативних, дорадчих та iнших допомiжних opгaнів для сприяння здiйсненню покладених на нього завдань;

3.1.3. Брати участь у розробленнi пропозицiй, щодо підготовки кадрiв в частинi державної реєстрацiї речових прав на нерухоме майно.

3.1.4  У межах своєї компетенції брати участь у підготовці проектів рішень та інших актів Тлумацької міської ради ОТГ.

 

ІV. Структура та організація

відділу.

  1. 1. Відділ очолює начальник, якийпризначається на посаду і звільняється з посади міським головою, на конкурсній основі чи за іншою процедурою передбаченою законодавством України.
  2. 2. Начальник відділу:

 - здійснює керівництво діяльністю відділу, несе персональну відповідальність за виконання покладених на відділ завдань і виконання своїх функцій;

- вносить пропозиції щодо розгляду на засіданнях виконавчого комітету міської ради, сесіях міської  ради  питань, що належать до компетенції відділу, бере участь уїх засіданнях;

- вносить пропозиції міському голов іщодо застосування заходів дисциплінарних стягнень та заохочень до працівників відділу;

- забезпечує у межах своєї компетенції контроль за станом справ у сфері діяльності відділу, вживає заходів до його поліпшення;

- вносить пропозиції міському голові щодо структури і штату працівників відділу;

- розробляє посадові інструкції працівників відділу та розподіляє обов’язки між ними, визначає функції та ступінь відповідальності працівників відділу;

- планує роботу відділу, вносить пропозиції до планів роботи виконавчого комітету міської ради

- від імені відділу та в межах завдань покладених  на відділ підписує документи, пов’язані з діяльністю відділу;

- представляє відділ у відносинах з виконавчими органами міської ради, місцевими органами виконавчої влади, іншими органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями та об’єднаннями громадян;

- здійснює інші повноваження, передбачені законодавством та положенням про відділ;

- забезпечує дотримання працівниками відділу правил внутрішнього трудового розпорядку та виконавської дисципліни;

- несе дисциплінарну відповідальність за невиконання, несвоєчасне або неналежне виконання функцій, покладених на нього в межах і в порядку, встановленому чиним законодавством;

- виконує функції державного реєстратора речових прав на нерухоме майно.

4.3. У разі тимчасової відсутності начальника відділу виконання його обов’язків покладається на головного спеціаліста відділу.

4.4. Працівники відділу призначаються на посаду та звільняються з посади міським головою згідно із законодавством про службу в органах місцевого самоврядування.

  1. 5. Посадові інструкції працівників відділу затверджуються міським головою.
  2. 6. Відділ утримується за рахунок коштівміського бюджету в межах граничної чисельності та фонду оплати праці структурних підрозділів міської ради.
  3. 7. Відділ не є юридичною особою.
  4. 8. Документи, щоготуються відділом з питань, що належать до йогок омпетенції, погоджуються заступником міського голови чи міським головою.
  5. 9. Відділ в установленомузаконодавством порядку та у межах повноважень взаємодіє з апаратом та структурними підрозділами міської ради, територіальними представництвами центральних органівв иконавчої влади, а також підприємствами, установами та організаціями з метою створення умов для провадження послідовної та узгодженої діяльності щодо строків, періодичності одержання і передачі інформації, необхідної для належного виконання покладених на ньогозавдань та здійсненняз апланованих заходів.
  6. 10. Особи, винні у порушенні законодавства про службу в органах місцевого самоврядування, притягуються до цивільної, адміністративної або кримінальної  відповідальност ізгідно з діючим законодавством України.
  7. 11. Особи, винні у порушенні трудового законодавства, притягуються до дисциплінарної відповідальності.