Тлумацька міська громада
Тлумацький район, Івано-Франківська область

Положення про відділ про відділ культури та туризму виконавчого комітету Тлумацької міської ради

УКРАЇНА

Тлумацька міська рада

об’єднаної територіальної громади

Тлумацького району Івано-Франківської області

Рішення

позачергової дев’ятої сесії Тлумацької міської ради сьомого скликання

 

Від 20 червня 2017 року

№291-9/2017                                                                                              м. Тлумач

 

Про створення відділу культури та туризму

Тлумацької міської ради об’єднаної територіальної громади

       З метою оптимізації та вдосконалення роботи виконавчих органів ради, структурування функціональних напрямків діяльності, забезпечення ефективної роботи, відповідно до ст. 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, міська рада

вирішила:

1. Створити відділ культури та туризму Тлумацької міської ради об’єднаної територіальної громади Тлумацького району Івано-Франківської області, як юридичну особу та визначити повне найменування: відділ культури та туризму Тлумацької міської ради об’єднаної територіальної громади Тлумацького району Івано-Франківської області.

Скорочене найменування: відділ культури та туризму.

2. Місце знаходження відділу культури та туризму Тлумацької міської ради об’єднаної територіальної громади визначити за адресою: індекс 78000, вулиця Грушевського, 2, місто Тлумач, Тлумацького району, Івано-Франківської області.

3. Затвердити структуру відділу і чисельність в кількості 4 штатних посад згідно з додатком №1.

4. Затвердити Положення про відділ культури та туризму Тлумацької міської ради об’єднаної територіальної громади Тлумацького району Івано-Франківської області згідно з додатком №2.

5. Затвердити Ковбас Іванну Михайлівну начальником відділу культури та туризму Тлумацької міської ради об’єднаної територіальної громади Тлумацького району Івано-Франківської області.

6. Уповноважити Ковбас Іванну Михайлівну провести реєстрацію відділу культури та туризму Тлумацької міської ради об’єднаної територіальної громади Тлумацького району Івано-Франківської області у відповідності до чинного законодавства.

7. Контроль за виконанням рішення покласти на міського голову Р.Круховського.

 

Міський голова                                                                                           Р. Круховський

 

 

 

 

 

Додаток №2

                                              до рішення

                                             Тлумацької міської ради

                                                                  сьомого скликання

                                                 від 20.06.2017р.

№291-9/2017

Положення

про відділ культури та туризму Тлумацької міської ради об’єднаної територіальної громади Тлумацького району Івано-Франківської області

 

Загальні положення

1.1. ВІДДІЛ КУЛЬТУРИ І  ТУРИЗМУ  ТЛУМАЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ОБЄДНАНОЇ ТЕРИТРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ ТЛУМАЦЬКОГО РАЙОНУ ІВАНО-ФРАНКІВСКОЇ ОБЛАСТІ (далі - Відділ) є виконавчим органом Тлумацької міської ради і утворюється Тлумацькою міською  радою об’єднаної територіальної громади  для реалізації завдань місцевого самоврядування у сфері культури.

 Скорочена назва: ВІДДІЛ КУЛЬТУРИ і ТУРИЗМУ 

Засновником Відділу є Тлумацька міська рада об’єднаної  територіальної громади Тлумацького району Івано-Франківської області. Відділ є підзвітним і підконтрольним  Тлумацькій міській раді  об’єднаної територіальної громади та підпорядковується її виконавчому комітету ради і міському голові.

1.2.Відділ є юридичною особою, веде самостійний баланс, має право відкривати бюджетні реєстраційні рахунки в установах Державного казначейства України, у межах своїх повноважень укладати від свого імені угоди з юридичними і фізичними особами, мати майнові і немайнові права, нести зобов’язання, бути позивачем і відповідачем у судах. Відділ має печатку із зображенням Державного герба України і власним найменуванням, штамп, відповідні бланки та інші атрибути юридичної особи.

1.3.Відділу культури і туризму підпорядковуються: Тлумацька дитяча музична школа Тлумацької міської об’єднаної територіальної, Тлумацький народний дім, Народні доми сіл: Братишів, Бортники,куби сіл: Вікняни, Тарасівка, Остриня, Прибилів, Пужники, Надорожна, Королівка, Гринівці, Колинці, бібліотечна система.

1.4. Місцезнаходження Відділу: 78000 Івано-Франківська область, м . Тлумач, вул. Грушевського, 2.

1.5. Відділ у своїй діяльності керується Конституцією і законами України, постановами Верховної Ради України, указами і розпорядженнями Президента України, декретами, постановами і розпорядженнями Кабінету Міністрів України, наказами профільного міністерства та наказами відповідного управління Івано-Франківської обласної державної адміністрації, рішеннями Тлумацької міської ради об’єднаної територіальної громади, та її виконавчого комітету, розпорядженнями та дорученнями міського голови, цим Положенням та іншими нормативними актами.

1.6. Положення про Відділ, структура, штатна чисельність та фонд оплати праці спеціалістів Відділу затверджується рішенням Тлумацької міської ради об’єднаної територіальної громади.

1.7. Посадову інструкцію керівника Відділу та головного спеціаліста затверджує міський голова.

1.8. Відділ утворюється та реєструється в порядку, визначеному законом, що регулює діяльність відповідної неприбуткової організації та вноситься контролюючим органом до Реєстру неприбуткових установ та організацій.

 

2. ЗАВДАННЯ ТА ПОВНОВАЖЕННЯ ВІДДІЛУ

2.1.Завданнями Відділу є:

2.1.1. Реалізація державної політики у сфері культури, туризму та охорони культурної спадщини, а також державної мовної політики.

2.1.2. Здійснення контролю за дотриманням законодавства України з питань культури, мистецтв, туризму та охорони культурної спадщини.

2.1.3. Створення сприятливих умов для розвитку і функціонування української мови в суспільному житті, збереження та розвитку етнічної, мовної і культурної самобутності національних меншин, які проживають на території громади.

2.1.4. Сприяння підготовці, перепідготовці та підвищенню кваліфікації працівників закладів культури, підпорядкованих Відділу.

2.1.5.Забезпечення, у межах наданих повноважень, доступності позашкільної мистецької освіти.

2.1.6. Вирішення питань про надання неповнолітнім, пенсіонерам та інвалідам права на безкоштовне та пільгове користування закладами культури, підпорядкованими Відділу.

2.1.7. Вирішення питань звільнення від плати за навчання в школах естетичного виховання дітей пільгових категорій, які проживають на території громади.

2.1.8. Сприяння захисту прав і законних інтересів суб’єктів діяльності в галузі культури та туризму громади.

2.1.9. Забезпечення реалізації прав громадян на свободу художньої творчості, вільного розвитку культурно-мистецьких процесів, доступності всіх видів культурних послуг та культурної діяльності для кожного громадянина в межах повноважень Відділу.

2.3. Відділ відповідно до покладених на нього завдань:

 2.3.1. Здійснює управління закладами, які підпорядковані Відділу, організовує та координує їх діяльність, забезпечує контроль за дотриманням фінансової дисципліни.

2.3.2. Здійснює пошук, використовує й поширює нові організаційно-творчі підходи у діяльності закладів культури та туризму, впроваджує нові моделі організації культурної та туристичної діяльності.

2.3.3. Створює умови для розвитку сфери культури, мистецтв та туризму громади, зміцнює матеріально-технічну базу підвідомчих закладів, поповнює бібліотечний фонд.

2.3.4. Сприяє забезпеченню соціального захисту працівників підвідомчих закладів.

2.3.5. Створює умови для розвитку професійного та самодіяльного музичного, театрального, хореографічного, образотворчого, декоративно-ужиткового мистецтва, народної художньої творчості, культурного дозвілля населення та роботи туристичних організацій.

2.3.6. Організовує та проводить фестивалі, свята, конкурси, огляди професійного мистецтва і самодіяльної художньої творчості, виставки творів образотворчого та декоративно-ужиткового мистецтва.

2.3.7. Вживає заходів щодо зміцнення міжнародних і міжміських культурних зв’язків відповідно до законодавства, підтримує дружні культурні зв’язки з відповідними структурами міст-побратимів у межах своїх повноважень.

2.3.8. Сприяє роботі творчих спілок, національно-культурних товариств, асоціацій, інших громадських та неприбуткових організацій, які діють у сфері культури.

2.3.9. Здійснює контроль за дотриманням закладами культури, підпорядкованими Відділу, чинного законодавства, що регламентує роботу зазначених закладів.

 2.3.10. Здійснює контроль за використанням приміщень закладів культури за призначенням.

2.3.11. Розглядає звернення громадян, підприємств, установ, організацій, у тому числі об’єднань громадян, депутатських звернень та запитів у порядку, передбаченому чинним законодавством України, забезпечує виконання вимог законодавства України про доступ до публічної інформації.

2.3.12. Надає у межах своїх повноважень інформаційно-методичну та консультативну допомогу закладам, установам, підприємствам і організаціям культурно-мистецької та туристичної сфери громади.

2.3.13. Готує та подає на розгляд проекти рішень Тлумацької міської ради об’єднаної територіальної громади, та її виконавчого комітету, розпоряджень міського голови з питань розвитку культури, туризму, мистецтв та охорони культурної спадщини громади.

2.3.14. Організовує наради з питань розвитку галузі культури та туризму громади, бере участь у розробці відповідних програм.

2.3.15. Сприяє збереженню та відродженню осередків традиційної народної творчості, художніх промислів і ремесел.

2.3.16. Подає міському голові пропозиції щодо відзначення працівників галузі культури, мистецтв та туризму громади і працівників Відділу державними нагородами, присвоєння почесних звань, застосовує в межах своєї компетенції інші форми морального і матеріального заохочення за досягнення у творчій, педагогічній, культурно-освітній діяльності.

2.3.17. Проводить атестацію закладів, підпорядкованих Відділу, оприлюднює її результати та проводить атестацію працівників галузі культури громади.

2.3.18. Готує та подає статистичну звітність про стан та розвиток галузі культури громади.

2.3.19. Укладає в межах своїх повноважень договори, угоди, контракти, стороною яких виступає Тлумацька міська рада об’єднаної територіальної громади або її виконавчий комітет.

2.3.20. Здійснює представництво інтересів Тлумацької міської ради об’єднаної територіальної громади, її виконавчого комітету та міського голови в місцевих, апеляційних, вищих спеціалізованих судах та у Верховному Суді України, у тому числі у взаємовідносинах з державними органами, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями усіх форм власності за довіреністю міського голови в межах повноважень Відділу.

2.3.21. Аналізує матеріали, що надходять від правоохоронних органів, судів, інших державних органів та установ, сприяє своєчасному вжиттю заходів за результатами їх розгляду за дорученням керівництва Відділу в межах компетенції.

2.3.22. Здійснює контроль та координацію діяльності підвідомчих закладів.

2.3.23. Затверджує річні плани роботи комунальних закладів культури.

2.4. Відділ має право:

2.4.1. Скликати в установленому порядку наради, ініціювати утворення та створювати робочі групи з питань, що належать до компетенції Відділу.

2.4.2. Одержувати в установленому порядку від інших структурних підрозділів Тлумацької міської ради об’єднаної територіальної громади, підприємств, установ і організацій усіх форм власності документи та інші матеріали, необхідні для виконання покладених на Відділ завдань.

2.4.3. Залучати до організації та проведення культурно-мистецьких заходів спеціалістів інших структурних підрозділів Тлумацької міської ради об’єднаної територіальної громади, спеціалістів, окремих виконавців та творчі колективи закладів, установ, підприємств та організацій культурно-мистецької сфери.

2.4.4. Залучати спеціалістів інших структурних підрозділів Тлумацької міської ради об’єднаної територіальної громади, виконавчих органів державної влади, підприємств, установ, організацій та об’єднань громадян для розгляду питань, що належать до компетенції Відділу.

2.4.5. Брати участь в утворенні, реорганізації та ліквідації культурних закладів всіх типів і форм власності.

 

3. ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ ВІДДІЛУ

 3.1. Діяльність Відділу здійснюється на основі перспективного та поточних планів роботи. Спеціалісти Відділу працюють на основі плану роботи Відділу та індивідуальних планів роботи.

3.2. Керівник Відділу здійснює керівництво діяльністю Відділу, розподіляє обов’язки між працівниками, очолює та контролює їх роботу.

3.3. На період відпустки або на час відсутності керівника Відділу його обов’язки виконує працівник Відділу відповідно до розпорядження міського голови.

             

4.ПРАВОВИЙ СТАТУС КЕРІВНИКА ВІДДІЛУ, ЙОГО

ПРАВА І ОБОВ’ЯЗКИ

4.1. Відділ очолює начальник, який призначається на посаду на конкурсній основі розпорядженням міського голови відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування», Закону України «Про культуру», чи за іншою процедурою, передбаченою законодавством України.

4.2. Особа, яка призначається на посаду керівника Відділу повинна володіти державною мовою, мати вищу фахову освіту та стаж роботи за фахом не менше 5 років.

4.3. Керівник Відділу, представляючи інтереси громади в галузі культури і туризму у відносинах з юридичними і фізичними особами:

4.3.1. Забезпечує виконання покладених на Відділ завдань, визначає посадові обов’язки і ступінь відповідальності працівників Відділу.

4.3.3. Планує роботу Відділу й аналізує стан її виконання.

4.3.4. Видає в межах своєї компетенції накази, організовує і контролює їх виконання.

4.3.5. Відкриває рахунки у відділенні державного казначейства, має право першого підпису.

4.3.6. Заохочує та накладає дисциплінарні стягнення на працівників Відділу.

4.3.7. Візує рішення міської ради та виконавчого комітету, які стосуються діяльності відділу та підпорядкованих йому закладів культури.

4.3.8. Подає на затвердження міському голові проекти-кошторисів доходів і витрат, вносить пропозиції щодо граничної чисельності і фонду оплати працівників Відділу.

4.3.9. Розпоряджається коштами, які виділяються на утримання Відділу.

4.3.10.Затвержує  Положення закладів культури : Народних  домів, клубних установ , та організації що діють у бібліотечній системі.

4.3.11. Переглядає та змінює за необхідністю посадові інструкції керівників структурних підрозділів підвідомчих закладів культури за узгодженням з їх керівниками,  штатного розпису у межах затвердженого фонду оплати праці.

4.3.12. Сприяє фінансовому забезпеченню існуючої мережі закладів культури.

4.3.13. Вносить пропозиції щодо обсягів бюджетного фінансування культурних закладів, що знаходяться в комунальній власності, аналізує їхнє використання.

         4.3.14. Організовує з керівниками структурних підрозділів підготовку в закладах культури до роботи в осінньо-зимовий період, проведення поточного і капітального ремонтів приміщень.

4.3.15. Організовує з керівниками структурних підрозділів проведення атестації бібліотечних, музейних, педагогічних, клубних, бухгалтерських працівників.

4.3.16. Призначає на посади та звільняє з посад керівників підвідомчих закладів, відповідно до чинного законодавства України.

 

5. ПРАВА І ОБОВ’ЯЗКИ ПРАЦІВНИКІВ ВІДДІЛУ

5.1. Працівники Відділу мають право:

5.1.1. Користуватися правами і свободами, які гарантуються громадянам України Конституцією та законами України.

5.1.2 На повагу особистої гідності, справедливого і шанобливого ставлення до себе з боку керівників, співробітників і громадян.

5.1.3. На своєчасну оплату праці залежно від займаної посади, якості, досвіду та стажу роботи.

5.1.4. На здорові, безпечні та належні для високопродуктивної роботи умови праці.

5.1.5. На соціальний і правовий захист.

5.1.6. Брати участь у розгляді питань і прийнятті рішень у межах своїх повноважень.

5.1.7. Вимагати затвердження керівником чітко визначеного обсягу службових повноважень за посадою.

5.1.8. Користуватися іншими правами відповідно до чинного законодавства України.

5.2.Працівники Відділу зобов’язані:

5.2.1. Дотримуватися Конституції України, законів та інших актів законодавства України.

5.2.2. Працювати чесно і сумлінно, своєчасно і точно виконувати розпорядження, накази, доручення керівництва, використовувати весь робочий час для продуктивної праці, додержуватися трудової дисципліни, вимог нормативних актів про охорону праці, дбайливо ставитися до майна ради громади та її виконавчих органів.

5.2.3. Вживати заходів для негайного усунення причин та умов, що перешкоджають або ускладнюють нормальне виконання функціональних обов’язків.

5.2.4. Підвищувати продуктивність праці, знати Конституцію України, законодавство з питань місцевого самоврядування, державної служби, розгляду пропозицій, заяв і скарг громадян.

5.2.5. Утримувати своє робоче місце в чистоті, дотримуватися установленого порядку зберігання матеріальних цінностей, документів, оргтехніки, здійснювати економію енергетичних ресурсів, додержуватися чистоти в адміністративній будівлі.

5.2.6. Поводити себе гідно, додержуватися моральних і етичних правил у взаємовідносинах із співробітниками та відвідувачами.

5.2.7. Дотримуватися прав і свобод людини і громадянина.

5.2.8. Постійно вдосконалювати організацію своєї роботи, підвищувати професійну кваліфікацію.

5.2.9. Проявляти ініціативність, творчість у роботі.

5.2.10. Дотримуватись обмежень, передбачених законодавством України, щодо служби в органах місцевого самоврядування.

5.2.11. Підтримувати авторитет ради громади та її виконавчих органів.

5.2.12. Зберігати державну таємницю, інформацію про громадян, що стали їм відомі у зв’язку з виконанням службових обов’язків, а також іншу інформацію, яка, згідно із законодавством України, не підлягає розголошенню.

5.2.13. Не допускати дій та бездіяльності, які можуть зашкодити інтересам місцевого самоврядування та держави.

5.2.14. Проходити атестацію як посадові особи місцевого самоврядування відповідно до вимог чинного законодавства України.

5.2.15. Суворо дотримуватися вимоги щодо заборони паління в приміщеннях (на робочих місцях, у кабінетах та у місцях загального користування).

5.3. Працівники виконують й інші обов’язки відповідно до чинного законодавства України.

5.4. Посадовим особам Відділу забороняється:

5.4.1. Брати участь у діях, що суперечать національним інтересам України.

5.4.2. Вчиняти дії, що можуть бути розцінені як використання свого службового становища в корисних цілях, а також дії, які, відповідно до чинного законодавства України, вважаються корупційними.

5.4.3. Виявляти всупереч інтересам справи, упередженість або прихильність до будь- якого підприємства, установи, організації, об'єднання громадян або конкретної особи.

5.4.4. Приймати дарунки чи послуги від фізичних або юридичних осіб у зв’язку зі своєю службовою діяльністю.

 

6.ФІНАНСОВЕ ТА МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ВІДДІЛУ

6.1. Відділ фінансується за рахунок коштів міського бюджету, виділених на його утримання,та з інших джерел фінансування що не суперечать чинному законодавству України.

6.2. Відділ володіє і користується майном, що знаходиться в його оперативному управлінні. Розпорядження майном здійснюється відповідно до положень чинного законодавства України.

6.3. Доходи (прибутки) Відділу використовуються виключно для фінансування видатків на його утримання, реалізацію мети (цілей, завдань) та напрямів діяльності, визначених його установчими документами.

6.4. Отримані доходи (прибутки) або їх частина не може розподілятися серед засновників, працівників Відділу (крім оплати їхньої праці, нарахування єдиного соціального внеску).

6.5. Оплата праці працівників Відділу здійснюється відповідно до чинного законодавства України.

 

7. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ПРАЦІВНИКІВ ВІДДІЛУ

7.1. Працівник Відділу, який не вжив передбачених цим Положенням заходів до усунення порушень законодавства, що призвели до негативних економічних наслідків, ущемлення прав і законних інтересів працівників, несе відповідальність в установленому законодавством України порядку.

7.2. За порушення трудової та виконавчої дисципліни працівники Відділу притягуються до відповідальності згідно з чинним законодавством України.

8. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

8.1. Покладання на Відділ обов’язків, не передбачених цим Положенням, а також тих, що не відносяться до фахової діяльності Відділу, не допускається.

8.2. Зміни та доповнення до цього Положення вносяться в порядку, встановленому  сесією Тлумацької міської ради об’єднаної територіальної громади.

8.3. Реорганізація чи ліквідація Відділу здійснюється на підставі рішення  Тлумацької міської ради об’єднаної територіальної громади.

 

 

 

Секретар міської ради                                           І.Денькович