A A A K K K
для людей з обмеженими можливостями
Тлумацька міська рада
Івано-Франківський район, Івано-Франківська область

СТАТУТ КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА «КУЛЬТУРНЕ РИБНЕ ГОСПОДАРСТВО «НЕПТУН» ТЛУМАЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

ЗАТВЕРДЖЕНО :

рішення Тлумацької міської ради

від 02.04.2015 року № 1748-52-2/2015

 

 

 

 

 

СТАТУТ

КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА

«КУЛЬТУРНЕ РИБНЕ ГОСПОДАРСТВО «НЕПТУН»

ТЛУМАЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

 

 

 

 

 

м. Тлумач - 2015 рік

 

 

 

 

 

 

 

СТАТУТ

комунального підприємства «Нептун»

Тлумацької міської ради

 

1.Загальні положення

1.1. Комунальне підприємство «Культурне рибне господарство «Нептун» Тлумацької міської ради, (надалі – Підприємство) є комунальним унітарним підприємством, заснованим на базі частини майна комунальної власності територіальної громади міста Тлумач і входить до сфери управління Тлумацької міської ради. Засновником підприємства є територіальна громада м. Тлумач в особі Тлумацької міської ради.

1.2. Підприємство здійснює свою діяльність на основі та відповідно до Конституції України, Законів України «Про місцеве самоврядування», Цивільного та Господарського кодексів України, інших законів, постанов Кабінету Міністрів України, інших нормативно-правових актів, рішень Тлумацької міської ради, розпорядженнями міського голови, рішень виконавчого комітету Тлумацької міської ради та цим Статутом.

1.3. Підприємство є самостійним господарським суб’єктом, набуває прав та обов’язків юридичної особи від дня його державної реєстрації, має поточні та інші рахунки в органах Державного казначейства, установах банків, круглу печатку, штампи, бланки зі своїм найменуванням, знаки для товарів і послуг, а також інші атрибути юридичної особи відповідно до законодавства України.

1.4. Підприємство у своїй діяльності підзвітне й підконтрольне Тлумацької міській раді, безпосередньо підпорядковане міському голові.

1.5. Найменування Підприємства:

Повне – КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО «КУЛЬТУРНЕ РИБНЕ ГОСПОДАРСТВО «НЕПТУН» ТЛУМАЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ.

Скорочене: КП «КРГ «НЕПТУН».

1.6. Місцезнаходження Підприємства (юридична адреса адміністрації Підприємства): 78000, Івано-Франківська область, м. Тлумач, вул. Макуха, 2.

2. Мета та предмет діяльності

2.1. Головною метою діяльності Підприємства є здійснення господарської діяльності для досягнення економічних і соціальних інтересів територіальної громади міста Тлумач та з метою отримання прибутку.

2.2. Предметом діяльності Підприємства є:

- здійснення господарської та управлінської діяльності на водних об’єктах міста Тлумач;

- здійснення нагляду за водними об’єктами, гідротехнічними та іншими водогосподарськими спорудами міста Тлумач з метою їх належного утримання та ефективного використання;

- збереження, раціональне та ефективне використання, дієве управління об'єктами власності територіальної громади міста Тлумач;

- забезпечення збереження природозаповідного фонду;

- виконання робіт по зовнішньому благоустрою, у тому числі: освітленню, озелененню та догляду за об'єктами благоустрою, прибиранню вулиць, майданів та доріг, а також інші види діяльності, які не суперечать меті Підприємства та діючому законодавству;

- участь у реалізації державної політики у сфері охорони життя людей на водних об’єктах і подання Засновнику пропозицій з цих питань;

- розробка і внесення пропозицій з питань здійснення заходів, спрямованих на зменшення загибелі та травматизму людей на водних об’єктах, матеріального забезпечення Підприємства, придбання оснащення і обладнан­ня, необхідного для проведення

 пошуково-рятувальних робіт на воді та підготовки фахівців з рятувально-водолазної справи;

- проведення роз’яснювально-профілактичної роботи серед населення щодо запобігання травмування людей на воді;

- організація робіт щодо проведення обстежен­ня та очистки акваторій водойм і відомчих пляжів;

- забезпечення охорони життя людей на водних об’єктах, профілактична робота по запобіганню нещасним випадкам на воді у зоні відповідальності Підприємства власними силами або на договірній основі з спеціалізованими підприємствами;

- участь у проведенні аварійно-рятувальних робіт під час виникнення надзвичайних ситуацій  на водних об’єктах і територіях в межах адміністративно-територіальної одиниці міста;

- реагування на надзвичайні ситуації на водних об’єктах;

- запобігання виникненню та мінімізація наслідків надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру на водних об’єктах в межах адміністративно-територіальної одиниці міста;

- пошук і рятування людей на воді, надання  невідкладної допомоги, в том числі і медичної, особам, які перебувають у небезпечному для життя й здоров’я стані на місці події та під час передачі їх медичним працівникам;

- контроль за готовністю місць відпочинку на водних об’єктах в зоні відповідальності Служби, за роботою відомчих рятувальних постів на пляжах та надання їм методичної допомоги;

- організація виконання робіт на водних об'єктах, які потребують спеціальної підготовки.

2.3. Підприємство здійснює наступні виді діяльності:

- прісноводне рибальство;

- прісноводне рибництво (аквакультура);

- інша діяльність у сфері спорту;

- надання місць кемпінгами та стоянками для житлових автофургонів і причепів;

- надання в оренду водних транспортних засобів; 

- надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна;

- надання інших послуг бронювання та пов'язана з цим діяльність;

- комплексне обслуговування об'єктів; 

- інші види діяльності із прибирання;

- надання ландшафтних послуг;

- регулювання у сферах охорони здоров'я, освіти, культури та інших соціальних сферах,        крім обов'язкового соціального страхування;

- діяльність у сфері охорони громадського порядку та безпеки; 

- функціювання спортивних споруд;

- прокат товарів для спорту та відпочинку;

- діяльність спортивних клубів;

- інша діяльність у сфері спорту;

- функціювання атракціонів і тематичних парків;

- організування інших видів відпочинку та розваг;

- інші  види діяльності, не заборонені чинним законодавством України.

Окремими видами діяльності Підприємство може займатися тільки на підставі спеціальних дозволів (ліцензій), отриманих в установленому чинним законодавством України порядку.

3. Юридичний статус підприємства

3.1. Підприємство є юридичною особою. Прав та обов’язків юридичної особи Підприємство набуває з дня його державної реєстрації.

3.2. Підприємство здійснює свою діяльність на основі і відповідно до чинного законодавства України, рішень Тлумацької міської ради, виконавчого комітету та цього Статуту, який затверджується Засновником.

3.3. Підприємство має право укладати угоди, набувати майнових та немайнових прав, бути позивачем і відповідачем у судах відповідно до вимог чинного законодавства та цього Статуту.

3.4. Підприємство здійснює будь-які операції на засадах господарського розрахунку у межах предмета своєї діяльності відповідно до чинного законодавства України та цього Статуту.

3.5. Підприємство не несе відповідальності за зобов’язаннями держави, територіальної громади міста.

3.6. Підприємство несе відповідальність за свої зобов’язання в межах належного йому майна згідно з чинним законодавством України.

3.7. Підприємство не несе відповідальності за зобов’язання Засновника, а Засновник не несе відповідальності за зобов’язаннями Підприємства.

4. Статутний капітал та майно підприємства

4.1. Для здійснення господарської діяльності Підприємства створюється Статутний капітал у розмірі 150 000,00 (сто п’ятдесят тисяч) гривень, який складається із вкладу Засновника, внесеного грошима та майном, що має грошову оцінку.

4.2. До Статутного капіталу Підприємства, за рішенням Засновника, можуть бути передані будинки,споруди, обладнання та інші матеріальні цінності, цінні папери, право користування землею, водою та іншими природними ресурсами, будинками, спорудами, обладнання, а також інші майнові права (включаючи майнові права на об’єкти інтелектуальної власності), кошти в тому числі в іноземній валюті тощо.

Порядок формування Статутного капіталу встановлений цим Статутом. Розмір статутного капіталу Підприємства може бути змінено за рішенням Засновника.

Статутний капітал Підприємства підлягає сплаті до закінчення першого року з дня його державної реєстрації.

4.3. Майно Підприємства становлять основні фонди та оборотні кошти, а також цінності, вартість яких відображається у самостійному балансі Підприємства.

4.4. Майно Підприємства є власністю територіальної громади міста Тлумач і закріплюється за ним на праві господарського відання. Здійснюючи право господарського володіння, Підприємство володіє, користується та розпоряджається зазначеним майном на свій розсуд, вчиняючи щодо нього будь-які дії, які не суперечать чинному законодавству України та цьому Статуту, за згодою Засновника.

4.5. Застава майна, що є власністю закріпленою за підприємством на праві господарського відання, здійснюється за рішенням Засновника.

4.6. Відчуження та списання майна Підприємства здійснюється в порядку визначеному Засновником.

4.7. Джерелами формування майна Підприємства є:

- майно та грошові кошти, передані йому Засновником, як внесок до Статутного   

   капіталу;

- доходи, одержані від надання послуг, реалізації товарів, а також інших видів

   фінансово-господарської діяльності;

- доходи від цінних паперів;

- кредити банків та інших кредиторів;

- капітальні вкладення і дотації з бюджетів;

- безоплатні або благодійні внески, пожертвування організацій, підприємств та громадян;

- придбання майна іншого підприємства, організації;

Інше майно, набуте на підставах, не заборонених законодавством України.

4.8. Підприємство не має права безоплатно передавати належне йому майно іншим юридичним особам чи громадянам, крім випадків передбачених законом.

4.9. Передача Підприємством в оренду нерухомого майна, що належить йому на праві господарського відання, здійснюється за згодою Засновника в установленому чинним законодавством порядку.

4.10. Списання з балансу не повністю амортизованих основних фондів, а також прискорена амортизація основних фондів можуть проводитися лише за згодою Засновника. Списання з балансу інших основних фондів здійснюється за згодою Засновника в установлених чинним законодавством випадках.

4.11. Підприємство здійснює володіння, користування землею та іншими природними ресурсами відповідно до мети своєї діяльності та чинного законодавства. Вирішення питання щодо оформлення земельних правовідносин, у тому числі вилучення або відмови від земель, наданих у постійне користування або іншим чином закріплених за Підприємством, здійснюється за погодженням з Засновником.

4.12. Збитки, завдані Підприємству в результаті порушення його майнових прав громадянами, юридичними особами, державними органами та органами місцевого самоврядування відшкодовуються підприємству в установленому чинним законодавством порядку.

5. Права та обов’язки Підприємства

5.1. Права Підприємства:

5.1.1. Підприємство за погодженням з Засновником планує свою діяльність, визначає стратегію та основні напрямки свого розвитку відповідно до галузевих науково-технічних прогнозів та пріоритетів, кон´юктури ринку продукції, товарів, робіт, послуг та економічної ситуації;

5.1.2. Підприємство може придбавати цінні папери юридичних осіб України та інших держав, випускати, реалізовувати та купувати цінні папери відповідно до законодавства України.

5.1.3. Підприємство вправі створювати філіали, представництва, відділення та інші відособлені підрозділи з правом відкриття поточних і розрахункових рахунків і затверджує Положення про них.

5.1.4. Інші права, що не суперечать чинному законодавству України.

5.2. Обов’язки Підприємства.

5.2.1. Забезпечує своєчасну сплату податків та інших відрахувань згідно з чинним законодавством України.

5.2.2. Здійснює будівництво, реконструкцію, а також капітальний ремонт основних фондів, забезпечує своєчасне освоєння та введення в дію придбаного обладнання.

5.2.3. Здійснює оперативну діяльність по матеріально – технічному забезпеченню виробництва.

5.2.4. Придбаває необхідні матеріальні ресурси у підприємств, організацій та установ незалежно від форм власності, а також у фізичних осіб.

5.2.5. Створює належні умови для високопродуктивної праці, забезпечує додержання законодавства про працю, правил та норм охорони праці, техніки безпеки, соціального страхування.

5.2.6. Здійснює заходи по вдосконаленню організації оплати праці працівників з метою посилення їх матеріальної зацікавленості як в результатах особистої праці, так і в загальних підсумках роботи Підприємства, забезпечує економне та раціональне використання коштів і своєчасні розрахунки з працівниками підприємства.

5.2.7. Дотримується норм та вимог щодо охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання і відтворення природних ресурсів та забезпечення екологічної безпеки.

У разі порушення Підприємством законодавства про охорону навколишнього природного середовища його діяльність може бути обмежена, тимчасово заборонена або припинена відповідно до чинного законодавства.

5.3. Підприємство здійснює бухгалтерський, оперативний облік та веде статистичну звітність згідно з чинним законодавством.

5.4. Керівник Підприємства та головний бухгалтер несуть персональну відповідальність за додержання порядку та ведення і достовірність обліку та статистичної звітності.

6. Управління Підприємством

6.1. Управління Підприємством від імені територіальної громади міста Тлумач здійснює Засновник. Безпосереднім керівництвом підприємства здійснює керівник.

До виключної компетенції Засновника відноситься:

- затвердження Статуту Підприємства, внесення змін та доповнень до нього;

- призначення/звільнення керівника Підприємства, за поданням:

  • міського голови;
  • постійної комісії з питань комунальної власності, житлово-

комунального господарства, благоустрою, побутового, торговельного обслуговування, громадського харчування, захисту прав споживачів, транспорту і зв’язку;

  • громадських організацій міста Тлумач, що об’єднує інтереси громадян

           у сфері любительського та спортивного рибальства.

- визначає структуру Підприємства, встановлює штати з урахуванням умов і фонду

   оплати праці Підприємства;

- встановлення порядку відчуження та списання майна підприємства;

- прийняття рішення про передачу в заставу майна Підприємства, що закріплене за ним на

   праві господарського відання;

- прийняття рішення про припинення діяльності Підприємства.

- затвердження фінансових планів та здійснення контролю за їх реалізацією;

- надання дозволів на передачу з балансу майна;

- заслуховування звітів про роботу начальника підприємства.

6.2. Призначення керівника на посаду та звільнення здійснюється шляхом укладання з ним контракту, в якому визначаються строк найму, право, обов´язки і відповідальність керівника, умови його матеріального забезпечення, умови звільнення його з посади, інші умови найму за погодженням сторін. Керівника підприємства може бути звільнено з посади достроково на підставах, передбачених контрактом та чинним законодавством.

6.3. Керівник Підприємства самостійно вирішує питання діяльності Підприємства за винятком тих, що віднесені Статутом до компетенції Засновника.

6.4. Керівник несе відповідальність за стан та діяльність Підприємства, дотримання фінансової, договірної та трудової дисципліни згідно із законодавством України.

6.5. Керівник Підприємства:

- розпоряджається коштами та майном Підприємства відповідно до чинного

   законодавства та цього Статуту;

- укладає угоди, договори, видає доручення, відкриває в установах банків розрахунковий

  та інші рахунки;

- несе відповідальність за формування і виконання фінансового плану і плану розвитку  

   Підприємства, результати господарської діяльності Підприємства, виконання показників ефективності діяльності Підприємства, використання майна і прибутку згідно з контрактом;

- у межах своєї компетенції видає накази, дає доручення, вказівки, які є обов´язковими

  для усіх працівників Підприємства;

- вирішує інші питання, віднесені чинним законодавством, Статутом Підприємства та

   контрактом до компетенції керівника.

- несе відповідальність за організацію роботи з охорони праці і техніки безпеки, пожежної         безпеки на Підприємстві міста Тлумач;

- укладає від імені підприємства господарські та цивільно-правові договори.

6.6. Виробничі, трудові та соціально – економічні відносини Підприємства з працівниками регулюються законодавством України про працю.

6.7. Трудовий колектив Підприємства:

- трудовий колектив Підприємства складається з осіб, які беруть участь у його діяльності на основі трудового договору, а також інших форм, які регулюють трудові відносини працівників з Підприємством. Умови організації та оплати праці членів трудового колективу Підприємства, а також їх соціального захисту та страхування визначаються відповідно до вимог чинного законодавства України;

- трудовий колектив Підприємства розглядає та схвалює проект колективного договору;

- заслуховує інформацію сторін про виконання колективного договору;

- бере участь у вирішенні питань соціального розвитку Підприємства;

- повноваження трудового колективу Підприємства здійснюється безпосередньо  

   загальними зборами трудового колективу відповідно до чинного законодавства

   України;

- колективний договір від імені Засновника укладається керівником Підприємства з  

  первинними профспілковими організаціями, а у разі їх відсутності – з представниками,

  вільно обраними на загальних зборах працівників або уповноважених ними органів.

7. Фінансово – господарська та соціальна діяльність Підприємства

7.1. Основним узагальнюючим показником фінансових результатів господарської діяльності Підприємства є прибуток.

7.2. Чистий прибуток, який залишається після сплати відповідних податків, передається у розпорядження Підприємства або перераховується до місцевого бюджету міста Тлумач за рішенням Засновника.

7.3. Фонд оплати праці створюється у розмірах, що визначаються згідно з чинним законодавством. Джерелом коштів на оплату праці працівників Підприємства є частина доходу, одержаного в результаті його господарської діяльності. Мінімальна заробітна плата працівників не може бути нижчою від встановленого законодавством мінімального розміру заробітної плати. Умови оплати праці та матеріального забезпечення директора Підприємства встановлюються контрактом.

7.4. Джерелом формування фінансових ресурсів Підприємства є прибуток, амортизаційні відрахування, кошти, одержані від підприємств, організацій, громадян, кредити та інші надходження.

7.5. Питання соціального розвитку, включаючи поліпшення умов праці, життя та здоров´я, гарантії обов´язкового медичного страхування та соціального забезпечення членів трудового колективу Підприємства, вирішуються відповідно до вимог чинного законодавства України.

7.6. Підприємство здійснює оперативний та бухгалтерський облік результатів своєї діяльності, складає статистичну інформацію, а також надає згідно з вимогами чинного законодавства України до відповідних органів фінансову звітність та статистичну інформацію щодо своєї господарської діяльності. Контроль за фінансовою, а також за окремими сторонами діяльності Підприємства здійснюється відповідними органами в межах їх компетенції згідно з чинним законодавством України.

7.7. Аудит фінансової діяльності Підприємства здійснюється згідно з чинним законодавством України.

8. Взаємовідносини з іншими підприємствами, установами, організаціями

8.1. Відносини Підприємства з іншими підприємствами, установами, організаціями незалежно від форм власності і громадянами в усіх сферах господарської діяльності

здійснюються на підставі договорів в установленому чинним законодавством України порядку.

9. Припинення діяльності підприємства

9.1. Ліквідація та реорганізація (злиття, приєднання, поділ, перетворення) Підприємства здійснюється за рішенням Засновника, а у випадках передбачених чинним законодавством - за рішенням суду.

9.2. Ліквідація Підприємства здійснюється ліквідаційною комісією, утвореною Засновником. Порядок і строки проведення ліквідації Підприємства визначаються згідно з чинним законодавством України.

Засновник встановлюється порядок і строк заявлення кредиторами своїх вимог до Підприємства, Ліквідаційна комісія оцінює наявне майно Підприємства і розраховується з кредиторами , складає ліквідаційний баланс Підприємства і надає його на затвердження Засновнику.

9.3. У разі банкрутства Підприємства його ліквідація проводиться згідно з чинним законодавством України.

9.4. У разі реорганізації та ліквідації Підприємства працівникам, які звільняються, гарантується додержання їх соціальних прав та інтересів, передбачених чинним законодавством України.

9.5. Підприємство вважається реорганізованим або ліквідованим з моменту внесення відповідного запису до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців.

9.6. При припиненні діяльності Підприємства печатки та штампи знищуються у встановленому порядку.

9.7. Майно Підприємства, що залишилося після розрахунків з бюджетом, оплати праці працівників, розрахунків з кредиторами використовується за Засновника у відповідності до повноважень.

10. Заключні положення

Цей Статут набуває чинності з моменту його державної реєстрації відповідно до вимог чинного законодавства України. Зміни та доповнення до Статуту вносяться в установленому чинним законодавством порядку та набувають юридичної сили з моменту їх державної реєстрації.

      

Секретар міської ради                                                                                                         Володимир Салітра

 

 

 

 

 

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь