A A A K K K
для людей із порушенням зору
Тлумацька міська рада
Івано-Франківський район, Івано-Франківська область

Положення про відділ освіти, молодіжної політики та спорту Тлумацької міської ради об’єднаної територіальної громади Тлумацького району Івано-Франківської області

УКРАЇНА

Тлумацька міська рада

об’єднаної територіальної громади

Тлумацького району Івано-Франківської області

Рішення

двадцять дев’ятої сесії Тлумацької міської ради сьомого скликання

 

Від 11 квітня 2019 року

№943- 29/2019                                                                                     м. Тлумач

 

Про затвердження Положення про відділ

освіти, молодіжної політики та спорту

Тлумацької  міської ради  об’єднаної

територіальної  громадив новій редакції

 

Відповідно до законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», ст.26 “Про місцеве самоврядування в Україні” та з метою оптимізації та вдосконалення роботи виконавчих органів ради, структурування функціональних напрямків діяльності, забезпечення ефективної роботи, міська рада

вирішила:

1. Затвердити Положення про відділ освіти, молодіжної політики та спорту Тлумацької міської ради  об’єднаної територіальної  громадив новій редакції (додається).

2. Положення про відділ освіти, молодіжної політики  та спорту Тлумацької міської ради об’єднаної територіальної громади, затверджене рішенням Тлумацької міської ради від 06 квітня 2017 року№180-6-1/2017 «Про створення відділу освіти, молодіжної політики та спорту Тлумацької міської ради об’єднаної територіальної громади, вважати таким, що втратило  чинність.

3. Начальнику відділу освіти, молодіжної політики та спорту Тлумацької міської ради об’єднаної територіальної громади Н.Мандар здійснити державну реєстрацію змін до положення.

4. Контроль за виконанням рішення покласти на міського голову Р.Круховського. 

 

Міський голова                                                                                    Р. Круховський

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО:

 рішенням Тлумацької міської ради

об’єднаної територіальної громади

 від 11.04. 2019 р. № 943 -29/2019

 

 

ПОЛОЖЕННЯ

про відділ освіти, молодіжної політики та спорту

Тлумацької міської ради об’єднаної територіальної громади

Тлумацького району Івано-Франківської області

 

1.Загальні положення

Відділ освіти, молодіжної політики та спорту Тлумацької міської ради об’єднаної територіальної громади Тлумацького району Івано-Франківської області (надалі - Відділ)  створюється міською радою, підзвітний і підконтрольний міській раді, підпорядкований виконавчому комітету Тлумацької міської ради об’єднаної територіальної громади, міському голові, секретарю, першому заступнику міського голови, заступнику міського голови з питань  виконавчих органів, відповідно до розподілу обов’язків, а з питань здійснення делегованих повноважень підконтрольний відповідним органам виконавчої влади.

 Відділ у своїй діяльності керується Конституцією України, Конвенцією про захист прав людини і основоположних свобод, Європейською хартією місцевого самоврядування, іншими міжнародними договорами та правовими актами ратифікованими Верховною Радою України, Законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про службу в органах місцевого самоврядування», та іншими законами України з питань організації та діяльності органів місцевого самоврядування, постановами Верховної Ради України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, Статутом Тлумацької міської об’єднаної територіальної громади, рішеннями Тлумацької міської ради ОТГ і виконавчого комітету, розпорядженнями міського голови, даним Положенням і іншими актами.

 Структура та чисельність Відділу затверджується Тлумацькою міською радою об’єднаної територіальної громади .

Відділ є юридичною особою, може мати самостійний баланс, рахунки в установах банків, печатку із зображенням Державного Герба України і своїм найменуванням,має право у межах своїх повноважень укладати від свого імені угоди з юридичними і фізичними особами, мати майнові і немайнові права, нести зобов’язання, бути позивачем і відповідачем у судах.

  Юридична адреса Відділу: індекс 78001, вулиця Макуха, 2, місто Тлумач, Тлумацького району, Івано-Франківської області.

  Засновником відділу є Тлумацька міська рада об’єднаної територіальної громадиТлумацького району Івано-Франківської області, ідентифікаційний код 04054234.

 Повне найменування: ВІДДІЛ ОСВІТИ, МОЛОДІЖНОЇ ПОЛІТИКИ ТА СПОРТУ ТЛУМАЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ОБ’ЄДНАНОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ ТЛУМАЦЬКОГО РАЙОНУ ІВАНО_ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Скорочене найменування: ВІДДІЛ ОСВІТИ, МОЛОДІЖНОЇ ПОЛІТИКИ ТА СПОРТУ ТЛУМАЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ОТГ. 

Відділ утворюється та реєструється в порядку, визначеному законом, що регулює діяльність відповідної неприбуткової організації та вноситься контролюючим органом до Реєстру неприбуткових установ та організацій.  

   

2.Мета Відділу

         Метою Відділу є створення умов для розвитку особистості і творчої самореалізації кожного громадянина через систему багатопрофільної, різнорівневої дошкільної, загальної середньої та позашкільної освіти, забезпечення доступності, безоплатності та обов’язковості освіти для всіх, хто її потребує, формування якісного інформаційно-освітнього простору, надання населенню якісних послуг в сфері фізичної культури і спорту шляхом виконання відповідних державних і місцевих програм, через мережу комунальних підприємств, установ і закладів для задоволення потреб та інтересів територіальної громади.

3.Основні завдання, функції та права

Для досягнення мети Відділ вирішує наступні завдання:

- здійснює реалізацію державної політики та політики Тлумацької міської ради ОТГ в сферах освіти, фізичної культури та спорту;

- створює рівні та доступні умови для здобуття громадянами дошкільної, повної загальної середньої та позашкільної освіти, забезпечує соціальний захист учасників освітнього  процесу, надає населенню якісні послуги в сфері фізичної культури і спорту;

- здійснює навчально-методичне керівництво, контроль за дотриманням стандартів освіти в закладах дошкільної , загальної  середньої , позашкільної освіти.

- здійснює контроль за організацією матеріально-технічного та фінансового забезпечення закладів дошкільної , загальної  середньої , позашкільної освіти та закладів фізкультурно-спортивної спрямованості;

- забезпечує популяризацію фізичної культури та спорту, здорового способу життя та співпрацю з громадськими, відомчими, приватними організаціями та закладами фізкультурно-спортивної спрямованості у вирішенні завдань популяризації здорового способу життя та створенні передумов для заняття фізкультурою і спортом мешканців Тлумацької громади;

 - забезпечує розвиток напрямів фізичної культури і спорту та створення умов для зайняття фізкультурою та спортом максимально широкого кола мешканців Тлумацької громади;

- готує проекти розпорядчих актів Тлумацької міської ради ОТГ, її виконавчих органів і міського голови, в т.ч. нормативного характеру;

- здійснює інші повноваження, покладені на Відділ відповідно до чинного законодавства;

- забезпечує формування, публікацію та підтримку в актуальному стані матеріалів, які відносяться до компетенції Відділу на веб-сайті Тлумацької міської ради ОТГ тана веб-сайті  відділу.

При здійсненні повноважень Відділ зобов’язаний:

- забезпечити дотримання конституційних прав та свобод людини і громадянина, які закріплені в Конституції та законодавстві України та Статуті Тлумацької міської об’єднаної територіальної громади;

- забезпечити виконання вимог діючого законодавства України щодо конфіденційності інформації відносно особи;

- не допускати в своїй діяльності порушення вимог антикорупційного законодавства.

 

Відповідно до покладених на нього завдань Відділ реалізує наступні функції:

- забезпечує в межах визначених законодавством прав членів територіальної громади в сферах освіти, фізичної культури та спорту, шляхом виконання відповідних державних і місцевих освітніх програм, надання населенню якісних послуг через мережу комунальних  закладів загальної середньої освіти;

- забезпечує виконання конституційних вимог щодо обов’язковості здобуття дітьми і підлітками Тлумацької громади повної загальної середньої освіти;

- забезпечує в межах своїх повноважень виконання Конституції України щодо функціонування української мови як державної в закладах загальної середньої освіти;

- сприяє задоволенню освітніх запитів представників національних меншин;

- надає можливість навчатись рідною мовою чи вивчати рідну мову в закладах загальної середньої освіти;

- забезпечує формування календарних планів спортивних та фізкультурно-оздоровчих заходів відповідно до календарного плану спортивно-масових заходів;

- організовує та проводить фізкультурно-спортивні заходи серед широких верств населення, в тому числі заходи, спрямовані на покращення фізичного виховання дітей i молоді;

- розробляє i подає на розгляд Тлумацької міської ради ОТГ пропозиції до проектів фінансування та матеріально-технічного забезпечення виконання програм i здійснення заходів, спрямованих на розвиток освіти, фізичної культури та спорту;

- подає в установленому порядку статистичну звітність про стан і розвиток освіти, фізичної культури та спорту в ОТГ;

- організовує з цією метою збирання та опрацювання інформації і формування банку даних;

- забезпечує виконання рішень Тлумацької міської ради ОТГ, виконавчого комітету, розпоряджень міського голови з питань, що віднесені до компетенції Відділу;

- аналізує стан освіти, фізичної культури та спорту в громаді, прогнозує розвиток дошкільної, загальної середньої та позашкільної освіти;

- розробляє та організовує виконання програми розвитку освіти Тлумацької міської ОТГ;

- визначає потребу в  закладах освіти   та подає пропозиції до Тлумацької міської ради ОТГ щодо удосконалення їх мережі відповідно до соціально-економічних і культурно-освітніх потреб громади за наявності необхідної матеріально-технічної, науково-методичної бази, педагогічних кадрів;

- вивчає потребу та вносить пропозиції до Тлумацької міської ради ОТГ про утворення навчальних закладів для дітей, які потребують соціальної допомоги та реабілітації, організовує їх навчання (у тому числі – й індивідуальне) та виховання узакладах загальної середньої освіти;, сприяє повноцінній інтеграції у освітній процес дітей з обмеженими фізичними можливостями, в тому числі через розвиток інклюзивних форм навчання;

- вивчає потребу та вносить пропозиції до Тлумацької міської ради ОТГ щодо утворення вечірніх (змінних) шкіл, класів, груп з очною та заочною формами навчання при закладах загальної середньої освіти, створює належні умови для складання державної підсумкової атестації екстерном;

- погоджує проекти будівництва закладів дошкільної, загальної  середньої, позашкільної освіти, сприяє їх раціональному розміщенню;

- вивчає потребу щодо створення додаткових можливостей для повноцінного і здорового розвитку та творчої самореалізації дітей, забезпечує постійне оновлення мережі гуртків та закладів позашкільної освіти, спортивних секцій, координує роботу  закладів загальної середньої освіти , сім’ї та громадськості, пов’язаної з навчанням та вихованням, оздоровленням дітей, організацією їх дозвілля;

- організовує харчування дітей у закладах загальної середньої освіти за рахунок місцевого бюджету та залучених коштів;

- вносить пропозиції щодо організації безоплатного медичного обслуговування дітей та учнів у закладах загальної середньої освіти, здійснення оздоровчих заходів;

- координує роботу, пов’язану із здійсненням у закладах загальної середньої освіти професійної орієнтації учнів та їх підготовки до дорослого життя;

- сприяє розширенню діяльності дитячих організацій, творчих об’єднань, товариств;

- сприяє органам опіки і піклування у виявленні дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування;

- вживає заходів щодо захисту особистих і майнових прав даної категорії дітей;

- сприяє запобіганню бездоглядності та правопорушень серед неповнолітніх у навчальних закладах, насильства у сім’ї, учнівському колективі;

- координує роботу  спрямовану на науково-методичне забезпечення системи закладів дошкільної, загальної середньої та позашкільної освіти, організацію методичної роботи, підвищення кваліфікації , професійного рівня педагогічних працівників закладів дошкільної, загальної середньої та позашкільної освіти;

- погоджує робочі навчальні плани закладів загальної середньої освіти;

- погоджує навчальні плани приватних навчальних закладів, що надають загальну середню освіту;

- вносить пропозиції щодо застосування експериментальних навчальних планів і програм;

- забезпечує виявлення та розвиток здібностей обдарованих дітей, проводить в установленому порядку конкурси, олімпіади та інші змагання серед учнів;

- формує замовлення на видання підручників, навчально-методичних посібників та іншої навчально-методичної літератури, навчальних програм, бланків документів про освіту, забезпечує ними навчальні заклади;

- забезпечує участь дітей у Всеукраїнських  олімпіад, чемпіонатах, кубках, конкурсах, фестивалях, змаганнях, літніх школах і таборах;

- організовує проведення засідань, координаційних рад, комітетів та інших заходів з питань, які належать до компетенції Відділу;

- сприяє наданню педагогічним працівникам державних гарантій, передбачених законодавством, вживає заходів до соціального захисту учасників  освітнього процесу;

- організовує роботу щодо підвищення кваліфікації педагогічних працівників та їх атестації відповідно до Типового положення про атестацію педагогічних працівників України;

- здійснює координаційну роботу  закладів загальної середньої  освіти, що належать до комунальної власності, аналізує результати господарської діяльності, готує пропозиції та заходи щодо їх ефективності роботи відповідно до компетенції Відділу;

- сприяє матеріально-технічному забезпеченню  закладів освіти ; введенню в дію їх нових приміщень, комплектуванню меблями, відповідним обладнанням, навчально-методичними посібниками, підручниками, спортивним інвентарем;

- організує підготовку закладів  освіти до нового навчального року, зокрема до роботи в осінньо-зимовий період, проведення поточного та капітального ремонту приміщень;

- координує дотримання правил техніки безпеки, протипожежної безпеки і санітарного режиму в  закладах та надає практичну допомогу у проведенні відповідної роботи;

- сприяє фінансовому забезпеченню існуючої  закладів освіти та закладів спортивного спрямування;

- вносить пропозиції щодо обсягів бюджетного фінансування  закладів  освіти, закладів спортивного спрямування, які перебувають у комунальній власності, аналізує їх використання;

- координує формування та використання закладами та установами освіти видатків загального та спеціального фондів міського бюджету, а також коштів, залучених закладами з інших джерел;

- надає та реалізує пропозиції по залученню додаткових ресурсів шляхом участі в грантових програмах міжнародних організацій та фондів.

 

Відділ має право:

- залучатися до розроблення місцевої програми розвитку освіти, фізичної куль-тури та спорту та розгляду питань, що належать до його компетенції, педагогічних, науково-педагогічних працівників, спортсменів і спеціалістів;

- брати участь в утворенні і ліквідації закладів освіти та установ освіти всіх форм власності;

- скликати  щороку  конференції педагогічних працівників, проводити семінари, наради керівників  закладів  освіти та установ освіти з питань, що належать до його компетенції;

- вносити органам виконавчої влади та органам місцевого самоврядування пропозиції щодо фінансування навчальних закладів  освіти, закладів спортивного спрямування, брати безпосередню участь у формуванні бюджету освітньої галузі громади;

- зупиняти (скасовувати) у межах своєї компетенції дію наказів і розпоряджень керівників закладів освіти , якщо вони суперечать законодавству або видані з перевищенням їхніх повноважень;

- укладати в установленому порядку угоди про співробітництво, налагоджувати прямі зв’язки з  закладами освіти, науковими установами зарубіжних країн, міжнародними організаціями, фондами тощо.

 Відділ під час виконання покладених на нього завдань взаємодіє з іншими структурними підрозділами Тлумацької міської ради ОТГ та органами виконавчої влади, підприємствами, установами та організаціями усіх форм власності, громадськими об’єднаннями.

 

4.Структура Відділу

    Штатний розпис Відділу затверджується Тлумацькою міською радою ОТГ.

    Посадові обов’язки працівників Відділу визначаються посадовими інструкціями, які затверджуються начальником Відділу.

    При Відділі може створюватися колегія, рада  керівників , інші громадські ради, комісії з числа учасників освітнього процесу, представників громадськості.

Методисти та бухгалтери Відділу не є посадовими особами місцевого самоврядування відповідно до Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування»

 

5.Керівництво Відділу

  Відділ очолює начальник, який призначається на посаду і звільняється з посади міським головою відповідно до вимог закону України « Про службу в органах місцевого самоврядування», інших нормативних актів, що стосуються проходження служби в органах місцевого самоврядування.

Начальник Відділу:

- здійснює керівництво діяльністю Відділу;

-  призначає та звільняє працівників Відділу;

- приймає рішення щодо  заохочення, притягнення до дисциплінарної відповідальності  працівників Відділу;

- несе персональну відповідальність за невиконання або неналежне виконання покладених на нього завдань, реалізацію його повноважень, дотримання трудової дисципліни;

- діє без доручення від імені Відділу, представляє його інтереси в органах місцевого самоврядування, інших організаціях, у відносинах з юридичними особами та громадянами;

- видає в межах своєї компетенції накази, контролює їх виконання;

- затверджує посадові інструкції працівників Відділу та визначає ступінь їх відповідальності;

- здійснює контроль за ефективним і раціональним використанням бюджетних коштів в межах затвердженого кошторису витрат, пов’язаних із функціонуванням галузі;

- здійснює інші повноваження, покладені на нього відповідно до діючого законодавства;

Накази начальника Відділу, видані з порушенням законодавства або з перевищенням повноважень, можуть бути скасовані міським головою або оскаржені в судовому порядку.

  Працівники Відділу діють в межах повноважень, визначених посадовими інструкціями, що затверджуються начальником Відділу.

 6.Фінансування діяльності Відділу

 Відділ є розпорядником третього рівня бюджетних коштів за видатками, які визначені рішенням про міський бюджет. Фінансову діяльність Відділ, як розпорядник бюджетних коштів, здійснює відповідно до Бюджетного кодексу України.

Джерелами фінансування Відділу є:

- кошти міського бюджету;

- інші кошти, передані Відділу згідно з чинним законодавством.

    Майно, що закріплене за Відділом є комунальною власністю Тлумацької міської ради ОТГ та перебуває в оперативному управлінні Відділу. Відділ володіє і користується цим майном відповідно до вимог чинного законодавства України.

Бухгалтерський облік та складання фінансової звітності Відділу проводиться відповідно до вимог чинного законодавства.

 7.Заключні положення

    Ліквідація і реорганізація Відділу здійснюється за рішенням сесії Тлумацької міської ради ОТГ у встановленому законом порядку.

   У разі припинення діяльності Відділу (у результаті його ліквідації, злиття, поділу, приєднання або перетворення) його активи передаються одній або кільком неприбутковим організаціям відповідного виду або зараховуються до доходу бюджету.

Зміни і доповнення до цього Положення вносяться сесією міської ради.

 

 

Міський голова                                                            Р.Круховський

 

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь