A A A K K K
для людей з обмеженими можливостями
Тлумацька міська рада
Івано-Франківський район, Івано-Франківська область

Положення про відділ фінансів, бухгалтерського обліку та звітності виконавчого комітету Тлумацької міської ради

УКРАЇНА

Тлумацька міська рада

об’єднаної територіальної громади

Тлумацького району Івано-Франківської області

Рішення

двадцять сьомої сесії Тлумацької міської ради сьомого скликання

 

Від 21 лютого 2019 року

№933-27/2019                                                                                    м. Тлумач

 

Про затвердження Положення про

Відділ фінансів, бухгалтерського обліку та звітності  

виконавчого комітету Тлумацької міської ради ОТГ

в новій редакції

 

З метою оптимізації та вдосконалення роботи апарату виконавчого комітету міської ради, структурування функціональних напрямків діяльності, забезпечення ефективної роботи, відповідно до Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні” міська рада

вирішила:

1. Затвердити Положення про Відділ фінансів, бухгалтерського обліку та звітності виконавчого комітету Тлумацької міської ради ОТГ в новій редакції (додається).

2. Визнати таким, що втратило чинність рішення Тлумацької міської ради ОТГ від 20 січня 2017 року№ 73-2/2017 «Про затвердження Положення про відділ фінансів, бухгалтерського обліку та звітності виконавчого комітету Тлумацької міської ради».

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на керуючого справами (секретаря) виконавчого комітету І.Одуда.

 

 

Міський голова                                                                                              Р. Круховський

 

 

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕЕНО:

Рішенням Тлумацької

міської ради

від21.02.2019 р.

933-27/2019

 

П О Л О Ж Е Н Н Я

про відділ фінансів, бухгалтерського обліку та звітності

виконавчого комітету Тлумацької міської ради ОТГ

 

1. Загальні положення

1.1. Відділ фінансів, бухгалтерського обліку та звітності (далі – Відділ) є  структурним підрозділом апарату виконавчого комітету Тлумацької міської ради ОТГ, утворюється міською радою, є підзвітним та підконтрольним міській раді, підпорядковується виконавчому комітету міської ради, голові міської ради, іншим посадовим особам відповідно до розподілу повноважень, а з питань здійснення делегованих повноважень підконтрольний відповідним органам виконавчої влади, діє у відповідності з цим Положенням.

1.2.   Відділ у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, Постановами Верховної Ради України, актами Президента України і КабінетуМіністрівУкраїни, рішеннямиміської ради та її виконкому, розпорядженнями міського голови, прийнятими в межах його компетенції, а також даним положенням.

 1.3.  Положення про відділ затверджується міською радою. Зміни і доповнення до цього Положення вносяться сесією міської ради.

1.4.   Реорганізація, ліквідація відділу проводиться за рішенням міської ради.

 

2. Завдання та повноваження Відділу:

2.1. Основними завданнями Відділу є:

- забезпечення  реалізації  державної  бюджетної  політики  на  території Тлумацької міської ОТГ;

- складання розрахунків до проекту міського бюджету ,подання на розгляд виконкому та затвердження міської ради;

- підготовка пропозицій щодо фінансового забезпечення заходів соціально-економічного розвитку Тлумацької міської ОТГ;

- розроблення пропозицій з удосконалення методів фінансового і бюджетного планування та фінансування витрат;

- здійснення контролю за дотриманням підприємствами, установами і організаціями законодавства щодо використання ними бюджетних коштів та коштів цільових фондів, утворених міською радою;

- здійснення загальної організації та управління виконанням бюджету об’єднаної територіа-льної  громади, координація діяльності учасників бюджетного процесу з питань  виконання бюджету.

2.2. Відділ відповідно до покладених на нього завдань:

- розробляє і доводить до головних розпорядників бюджетних коштів інструкції підготовки бюджетних запитів;

- визначає порядок та термін розроблення бюджетних запитів головними розпорядниками бюджетних коштів;

- проводить на будь-якому етапі складання проекту бюджету аналіз бюджетного запиту, поданого головним розпорядником бюджетних коштів, щодо його відповідності меті, пріоритетності, а також дієвості та ефективності використання бюджетних коштів;

- приймає рішення про включення бюджетного запиту до проекту міського бюджету перед поданням його на розгляд  міської  ради;

- бере участь у розробленні балансу фінансових ресурсів міської ради, аналізує соціально – економічні показники розвитку громади та враховує їх під час складання проекту бюджету;

- організовує роботу, пов’язану із складанням проекту міського бюджету, за дорученням керівництва міської ради визначає порядок і терміни подання структурними підрозділами міської ради матеріалів для підготовки проектів бюджету;

- забезпечує протягом бюджетного періоду відповідність розпису міського  бюджету встановленим бюджетним призначенням;

- здійснює у процесі виконання міського бюджету прогнозування доходів та проводить аналіз доходів;

- організовує виконання міського бюджету, а також разом з органами державної фіскальної служби, державної казначейської служби, іншими структурними підрозділами міської ради, забезпечує надходження доходів до міського бюджету та вживає заходів для ефективного витрачання бюджетних коштів;

- забезпечує захист фінансових інтересів держави та здійснює у межах своєї компетенції контроль за дотриманням бюджетного законодавства;

- складає розпис доходів і видатків міського бюджету, забезпечує його виконання, готує пояснювальну записку про виконання міського бюджету,  зведення планів по мережі, штатах та контингентах установ, що фінансуються з міського бюджету, готує пропозиції щодо внесення змін до розпису у межах річних бюджетних призначень;

- здійснює у встановленому порядку взаємні розрахунки міського бюджету з обласним бюджетом;

- здійснює у встановленому порядку організацію та управління виконання міського бюджету, координує в межах своєї компетенції

діяльність учасників бюджетного процесу з питань виконання бюджету;

- проводить моніторинг змін, що вносяться до міського  бюджету;

- розглядає баланси і звіти про виконання міського бюджету та інші фінансові звіти, подані державною казначейською службою та погоджує їх;

- інформує міську раду про стан виконання бюджету та подає на затвердження звіт за кожний звітний період (квартал, півріччя, 9 місяців, рік);

- розглядає звернення та готує пропозиції для прийняття рішень про виділення коштів з резервного фонду міського бюджету;

- проводить разом з органами державної фіскальної служби аналіз стану надходження доходів до міського бюджету, готує пропозиції про доцільність запровадження місцевих податків, зборів, а також пільг;

- готує пропозиції щодо визначення додаткових джерел фінансових ресурсів;

- перевіряє правильність складання і затвердження кошторисів та планів використання коштів установами і організаціями, які фінансуються з міського бюджету;

- аналізує діяльність роботи бюджетних установ громади і подає пропозиції щодо їх вдосконалення;

- розглядає в межах своєї компетенції звернення громадян, підприємств, організацій;

- забезпечує створення належних виробничих та соціально – побутових умов для працівників Відділу;

- готує та подає міській раді офіційні висновки про перевиконання чи недовиконання дохідної частини загального фонду міського бюджету для прийняття рішення про внесення змін до нього;

- здійснює інші, функції , пов’язані з виконанням покладених на нього завдань.

 

3. Права Відділу

3.1. Відділ має право:

- одержувати в установленому порядку від виконавчих органів міської ради, органів державної казначейської служби, державної фіскальної служби, інших державних органів, підприємств, установ та організацій усіх форм власності інформацію, матеріали та інші документи, необхідні для складання проекту міського бюджету та аналізу його виконання;

- в установленому порядку та у межах своєї компетенції призупиняти бюджетні асигнування відповідно до ст.117 Бюджетного кодексу України та вживати заходів до розпорядників і одержувачів бюджетних коштів за вчинені ними бюджетні правопорушення, передбачені Бюджетним кодексом України;

- залучати фахівців інших структурних підрозділів міської ради, підприємств установ та організацій, об’єднань громадян до розгляду питань, що належать до його компетенції;

- скликати в установленому порядку наради з питань, що належать до його компетенції;

- за дорученням керівництва міської ради представляти інтереси міської ради в установах та організаціях, в іншихуправлінських структурах з питань, що входять до його компетенції;

- користуватись в установленому порядку інформаційними базами органів місцевого самоврядування, системами зв’язку і комунікацій та іншими технічними засобами;

- брати участь у засіданняхсесій міської ради, нарадах, інших заходах, що проводяться в міській раді, скликати в установленому порядку наради, проводити семінари та конференції з питань, що належать до його компетенції;

- вимагати від керівництва належних умов праці для працівників відділу, підвищення їх кваліфікації;

3.2. Відділ під час виконання покладених на нього завдань взаємодіє з виконавчими органами міської ради, підприємствами, установами та організаціями, а також органами державної фіскальної служби, державної фінансової інспекції та державної казначейської служби.

 

4. Структура відділу. Організаціяроботи

 4.1. Відділ очолює начальник, який призначається на посаду і звільняється з посади міським головою, на конкурсній основі чи за іншою процедурою передбаченою законодавством України.

4.2. Начальник Відділу:

 

- Здійснює керівництво діяльністю відділу, несе персональну відповідальність за виконання покладених на відділ завдань і виконання своїх функцій;

- вносить пропозиції щодо розгляду на засіданнях виконавчого комітету міської ради, сесіях міської ради питань, що належать до компетенції відділу, бере участь уїхзасіданнях;

- вносить пропозиції міському голові щодо застосування заходів дисциплінарних стягнень та заохочень до працівників відділу;

- забезпечує у межах своєї компетенції контроль за станом справ у сфері діяльності відділу, вживає заходів до його поліпшення;

- вносить пропозиції міському голові щодо структури і штату працівників відділу;

- розробляє посадові інструкції працівників відділу та розподіляє обов’язки між ними, визначає функції та ступінь відповідальності працівників відділу;

- планує роботу відділу, вносить пропозиції до планів роботи виконавчого комітету міської ради

- від імені відділу та в межах завдань покладених на відділ підписує документи, пов’язані з діяльністю відділу;

- представляє відділ у відносинах з виконавчими органами міської ради, місцевими органами виконавчої влади, іншими органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями та об’єднаннями громадян;

- здійснює інші повноваження, передбачені законодавством та положенням про відділ;

- забезпечує дотримання працівниками відділу правил внутрішнього трудового розпорядку та виконавської дисципліни;

- несе дисциплінарну відповідальність за невиконання, несвоєчасне або неналежне виконання функцій, покладених на нього в межах і в порядку, встановленому чиним законодавством.

4.3. У разі тимчасової відсутності начальника відділу виконання його обов’язків покладається на заступника начальника відділу.

4.4. Працівники відділу призначаються на посаду та звільняються з посади міським головою згідно із законодавством про службу в органах місцевого самоврядування.

4.5.Посадові інструкції працівників відділу затверджуються міським головою.

    1. Відділ утримується за рахунок коштів міського бюджету в межах граничної чисельності та фонду оплати праці структурних підрозділів міської ради.
    2. Відділ не є юридичною особою.
    3. Документи, що готуються відділом з питань, що належать до його компетенції, погоджуються заступником міського голови чи міським головою.
    4. Відділ в установленому законодавством порядку та у межах повноважень взаємодіє з апаратом та структурними підрозділами міської ради, територіальними представництвами центральних органів виконавчої влади, а також підприємствами, установами та організаціями з метою створення умов для провадженняп ослідовної та узгодженої діяльності щодо строків, періодичності одержання і передачі інформації, необхідної для належного виконання покладених на ньогозавдань та здійснення запланованих заходів.
    5. Особи, винні у порушенні законодавства про службу в органах місцевого самоврядування, притягуються до цивільної, адміністративної або кримінальної  відповідальності згідно з діючим законодавством України.

4.11.Особи, винні у порушенні трудового законодавства, притягуються до дисциплінарної відповідальності.

 

 

 

 

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь