Тлумацька міська громада
Тлумацький район, Івано-Франківська область

Положення про відділ фінансів, бухгалтерського обліку та звітності виконавчого комітету Тлумацької міської ради

Додаток 

                                              до рішення другої сесії

                                             Тлумацької міської ради

                                                                  сьомого скликання

                                                  від 20.01.2017р.

№ 73-2/2017

П О Л О Ж Е Н Н Я

про відділ фінансів, бухгалтерського обліку та звітності

виконавчого комітету Тлумацької міської ради

1. Загальні положення

Фінансовий відділ Тлумацької міської ради (далі – Відділ) є виконавчим органом Тлумацької міської ради, що утворюється Тлумацькою міською радою, є підзвітним та підконтрольним Тлумацькій міській раді та її виконавчому комітету, міському голові, першому заступнику міського голови, секретарю міської ради, керуючому справами виконкому міської ради, відповідно до розподілу обов’язків, а з питань здійснення делегованих повноважень підконтрольне відповідним органам виконавчої влади.

Відділ в своїй діяльності керується Конституцією України, Бюджетним та Податковим кодексами України, законами України, Указами Президента України, постановами Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, наказами Мінфіну, рішеннями Тлумацької міської ради, її виконавчого комітету, розпорядженнями Тлумацького міського голови прийнятими у межах їх компетенції , а також цим Положенням.

 

2. Завдання та повноваження Відділу:

2.1. Основними завданнями Відділу є:

- забезпечення  реалізації  державної  бюджетної  політики  на  території Тлумацької міської ОТГ;

- складання розрахунків до проекту міського бюджету ,подання на розгляд виконкому та затвердження Тлумацької міської ради;

- підготовка пропозицій щодо фінансового забезпечення заходів соціально-економічного розвитку Тлумацької міської ОТГ;

- розроблення пропозицій з удосконалення методів фінансового і бюджетного планування та фінансування витрат;

- здійснення контролю за дотриманням підприємствами, установами і організаціями законодавства щодо використання ними бюджетних коштів та коштів цільових фондів, утворених Тлумацькою міською радою;

- здійснення загальної організації та управління виконанням бюджету об’єднаної територіа-льної  громади, координація діяльності учасників бюджетного процесу з питань  виконання бюджету.

2.2. Відділ відповідно до покладених на нього завдань:

- розробляє і доводить до головних розпорядників бюджетних коштів інструкції підготовки бюджетних запитів;

- визначає порядок та термін розроблення бюджетних запитів головними розпорядниками бюджетних коштів;

- проводить на будь-якому етапі складання проекту бюджету аналіз бюджетного запиту, поданого головним розпорядником бюджетних коштів, щодо його відповідності меті, пріоритетності, а також дієвості та ефективності використання бюджетних коштів;

- приймає рішення про включення бюджетного запиту до проекту міського бюджету перед поданням його на розгляд Тлумацької міської  ради;

- бере участь у розробленні балансу фінансових ресурсів Тлумацької міської ради, аналізує соціально – економічні показники розвитку громади та враховує їх під час складання проекту бюджету;

- організовує роботу, пов’язану із складанням проекту міського бюджету, за дорученням керівництва міської ради визначає порядок і терміни подання структурними підрозділами Тлумацької міської ради матеріалів для підготовки проектів бюджету;

- забезпечує протягом бюджетного періоду відповідність розпису міського  бюджету встановленим бюджетним призначенням;

- здійснює у процесі виконання міського бюджету прогнозування доходів та проводить аналіз доходів;

- організовує виконання міського бюджету, а також разом з органами державної фіскальної служби, державної казначейської служби, іншими структурними підрозділами міської ради, забезпечує надходження доходів до міського бюджету та вживає заходів для ефективного витрачання бюджетних коштів;

- забезпечує захист фінансових інтересів держави та здійснює у межах своєї компетенції контроль за дотриманням бюджетного законодавства;

- складає розпис доходів і видатків міського бюджету, забезпечує його виконання, готує пояснювальну записку про виконання міського бюджету,  зведення планів по мережі, штатах та контингентах установ, що фінансуються з міського бюджету, готує пропозиції щодо внесення змін до розпису у межах річних бюджетних призначень;

- здійснює у встановленому порядку взаємні розрахунки міського бюджету з обласним бюджетом;

- здійснює у встановленому порядку організацію та управління виконання міського бюджету, координує в межах своєї компетенції

діяльність учасників бюджетного процесу з питань виконання бюджету;

- проводить моніторинг змін, що вносяться до міського  бюджету;

- розглядає баланси і звіти про виконання міського бюджету та інші фінансові звіти, подані державною казначейською службою та погоджує їх;

- інформує Тлумацьку міську раду про стан виконання бюджету та подає на затвердження звіт за кожний звітний період (квартал, півріччя, 9 місяців, рік);

- розглядає звернення та готує пропозиції для прийняття рішень про виділення коштів з резервного фонду міського бюджету;

- проводить разом з органами державної фіскальної служби аналіз стану надходження доходів до міського бюджету, готує пропозиції про доцільність запровадження місцевих податків, зборів, а також пільг;

- готує пропозиції щодо визначення додаткових джерел фінансових ресурсів;

- перевіряє правильність складання і затвердження кошторисів та планів використання коштів установами і організаціями, які фінансуються з міського бюджету;

- аналізує діяльність роботи бюджетних установ громади і подає пропозиції щодо їх вдосконалення;

- розглядає в межах своєї компетенції звернення громадян, підприємств, організацій;

- забезпечує створення належних виробничих та соціально – побутових умов для працівників Відділу;

- готує та подає Тлумацькій міській раді офіційні висновки про перевиконання чи недовиконання дохідної частини загального фонду міського бюджету для прийняття рішення про внесення змін до нього;

- здійснює інші, функції , пов’язані з виконанням покладених на нього завдань.

 

3. Права Відділу

3.1. Відділ має право:

- одержувати в установленому порядку від виконавчих органів міської ради, органів державної казначейської служби, державної фіскальної служби, інших державних органів, підприємств, установ та організацій усіх форм власності інформацію, матеріали та інші документи, необхідні для складання проекту міського бюджету та аналізу його виконання;

- в установленому порядку та у межах своєї компетенції призупиняти бюджетні асигнування відповідно до ст.117 Бюджетного кодексу України та вживати заходів до розпорядників і одержувачів бюджетних коштів за вчинені ними бюджетні правопорушення, передбачені Бюджетним кодексом України;

- залучати фахівців інших структурних підрозділів Тлумацької міської ради, підприємств установ та організацій, об’єднань громадян до розгляду питань, що належать до його компетенції;

- скликати в установленому порядку наради з питань, що належать до його компетенції .

3.2. Відділ під час виконання покладених на нього завдань взаємодіє з виконавчими органами Тлумацької міської ради, підприємствами, установами та організаціями, а також органами державної фіскальної служби, державної фінансової інспекції та державної казначейської служби.

 

4. Керівництво Відділу

        Відділ очолює начальник, який призначається на посаду і звільняється з посади міським головою, на конкурсній основі чи за іншою процедурою передбаченою законодавством України.

Начальник Відділу:

- здійснює керівництво діяльністю Відділу, несе персональну відповідальність за виконання покладених на Відділ завдань, визначає ступінь відповідальності своїх підлеглих;

- затверджує положення про структурні підрозділи Відділу і функціональні обов’язки працівників Відділу;

- розпоряджається коштами в межах затвердженого кошторису доходів і видатків на утримання Відділу;

- затверджує розпис доходів і видатків міської ради на рік ,тимчасовий кошторис на відповідний період;

- забезпечує відповідність розпису міського бюджету встановленим бюджетними призначенням;

- призначає на посаду і звільняє робітників та службовців;

- видає у межах своїх повноважень накази, організовує і контролює їх виконання.

 

5. Фінансування діяльності Відділу

       Відділ утримується за рахунок коштів міського бюджету. Витрати на утримання  визначає міська рада.

 

6. Заключні положення

       Ліквідація і реорганізація Відділу здійснюється за рішенням сесії Тлумацької міської ради у встановленому законом порядку.

       Зміни і доповнення до цього Положення вносяться сесією Тлумацької міської ради.

 

 

Секретар міської ради                                                                    І. Денькович