Тлумацька міська рада
Івано-Франківський район, Івано-Франківська область

Положення про фінансовий відділ Тлумацької міської ради Івано-Франківського району Івано-Франківської області

УКРАЇНА

Тлумацька міська рада

Івано-Франківського району Івано-Франківської області

 

Фото без опису

 

Рішення

третьої сесії Тлумацької міської ради 

восьмого скликання

 

Від 24 грудня 2020 року

№137-3/2020                                                                                    м. Тлумач

 

Про створення фінансового відділу

Тлумацької міської ради Івано-Франківського

району Івано-Франківської області,

затвердження Положення про

відділ та вжиття заходів щодо його

державної реєстрації

 

Розглянувши подання голови Тлумацької міської ради Петрука І.А. щодо утворення виконавчого органу – фінансового відділу Тлумацької міської ради Івано-Франківського району Івано-Франківської області, враховуючи рекомендації постійної комісії з питань фінансів, бюджету та планування соціально-економічного розвитку та інвестицій, керуючись частиною 1 статті 87 Цивільного кодексу України, Законом України від 17.09.2020 № 907-IX «Про внесення змін до бюджетного кодексу України», пунктом 2 частини 2 статті 17 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань», пунктом 6 частини 1 статті 26, частиною 4 статті 54, статтею 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада

вирішила:

1. Створити виконавчий орган ради – фінансовий відділ Тлумацької міської ради Івано-Франківського району Івано-Франківської області у статусі юридичної особи публічного права.

2. Затвердити Положення про фінансовий відділ Тлумацької міської ради Івано-Франківського району Івано-Франківської області (додається).

3. Керівнику фінансового відділу Тлумацької міської ради Івано-Франківського району Івано-Франківської області здійснити заходи щодо державної реєстрації юридичної особи - фінансового відділу Тлумацької міської ради Івано-Франківського району Івано-Франківської області.

4. Контроль за виконанням рішення покласти на першого заступника міського голови В.Гнатюка та постійну комісію з питань фінансів, бюджету, планування соціально-економічного розвитку та інвестицій міської ради (Л.Шкунда).

 

Фото без опису Фото без опису

         Міський голова                                                    Ігор Петрук

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення Тлумацької міської ради

від 24.12.2020 р. №137-3/2020

 

ПОЛОЖЕННЯ

про фінансовий відділ

Тлумацької міської ради

Івано-Франківського району Івано-Франківської області

 

1 Загальні положення

      Фінансовий відділ Тлумацької міської ради Івано-Франківського району Івано-Франківської області (далі – фінансовий відділ) є   виконавчим органом Тлумацької міської ради Івано-Франківського району Івано-Франківської області,  утворюється  радою відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні». Фінансовий відділ є підзвітним, підконтрольним міській раді, а з питань здійснення делегованих йому повноважень органів виконавчої влади – також підконтрольним відповідним органам виконавчої влади та підпорядкований їх виконавчому комітету, міському голові, а також підзвітний та підконтрольний департаменту фінансів Івано-Франківської облдержадміністрації, Міністерству фінансів України.

      Фінансовий відділ у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, Бюджетним кодексом України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, Верховної ради України, наказами Міністерства фінансів України, наказами та інструкціями Державної казначейської служби України, рішеннями міської ради, розпорядженнями міського голови, а також цим Положенням.

      Фінансовий відділ є юридичною особою публічного права, має самостійний баланс, рахунки в органах Державної казначейської служби України, печатку із зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням, власні бланки та штампи.

 

2. Основними завданнями фінансового відділу є:

               -  забезпечення реалізації державної бюджетної політики на території Тлумацької міської ради (далі – міської ради);

              - проведення разом з іншими виконавчими органами міської ради,структурними підрозділами ради аналізу фінансово-економічного стану територіальної громади, перспектив її подальшого розвитку;

 

              -  розроблення в установленому порядку проекту міського бюджету  та його прогнозу на середньостроковий період і подання їх на попередній розгляд та схвалення виконавчому комітету ради;

              - складання та виконання в установленому порядку розпису міського бюджету;

              - забезпечення ефективного і цільового використання бюджетних коштів;

              - розробка пропозицій щодо удосконалення методів  фінансового і бюджетного планування та здійснення витрат;

               - здійснення загальної організації та управління виконанням міського бюджету, координація в межах своєї компетенції діяльності учасників бюджетного процесу з питань виконання бюджету;

              - представлення прогнозу бюджету та проекту рішення про бюджет міської ради, схвалених виконавчим комітетом, на засіданнях постійних комісій та пленарних засіданнях міської ради;

              - здійснення контролю за дотриманням бюджетного законодавства на усіх стадіях бюджетного процесу.

 

3. Фінансовий відділ відповідно до покладених на нього завдань:

         - забезпечує реалізацію державної бюджетної політики в межах відповідної територіальної громади;

           - організовує виконання Конституції  і законів України, актів ПрезидентаУкраїни, Кабінету Міністрів України, наказів Міністерства фінансів України та здійснює контроль за їх реалізацією;

           - забезпечує у межах своїх повноважень захист прав і законних інтересів фізичних та юридичних осіб;

            - готує пропозиції щодо фінансового забезпечення заходів соціально-економічного розвитку територіальної громади;

            - бере участь у розробленні балансу фінансових  ресурсів  міської ради, аналізує соціально-економічні показники розвитку територіальної громади та враховує їх  під час складання проекту та прогнозу міського бюджету;

           - вносить пропозиції щодо проекту міського бюджету;

           - бере участь у:

                підготовці заходів щодо розвитку територіальної громади та                 регіонального розвитку; 

                погодженні проектів нормативно-правових актів, розроблених іншими виконавчими органами та структурними підрозділами міської ради;

                розробленні проектів нормативно-правових актів, головними розробниками яких є інші виконавчі органи та структурні підрозділи міської ради;

                підготовці пропозицій стосовно доцільності запровадження місцевих податків, зборів, пільг;

                розробленні проектів розпоряджень голови міської ради;  

           - аналізує соціально-економічні показники розвитку територіальної громади та враховує їх під час складання проекту міського бюджету;

            -  забезпечує здійснення заходів щодо запобігання і протидії корупції;

            - розробляє і доводить до відома головних розпорядників бюджетних коштів міського бюджету інструкції з підготовки бюджетних пропозицій до прогнозу міського бюджету;

             - проводить під час складання і розгляду прогнозу міського бюджету аналіз бюджетних пропозицій, поданих головними розпорядниками коштів;

             - приймає рішення про включення бюджетної пропозиції до прогнозу міського бюджету;

            - розробляє і доводить до відома головних розпорядників бюджетних коштів міського бюджету інструкції з підготовки бюджетних запитів;

            - визначає порядок та терміни розроблення бюджетних запитів головними розпорядниками коштів;

            - проводить на будь-якому етапі складання і розгляду проекту міського бюджету аналіз  бюджетних запитів, поданих головним розпорядником бюджетних коштів, щодо його відповідності меті, пріоритетності, а також дієвості та ефективності використання бюджетних коштів;

            - приймає рішення про включення бюджетного запиту до пропозицій до проекту міського бюджету;

            - бере участь у підготовці звітів міського голови;

            - готує самостійно або разом з іншими виконавчими органами та структурними підрозділами ради інформаційні та аналітичні матеріали для подання їх міському голові;

            -  розробляє порядок складання і виконання розпису міського бюджету;

            - складає і затверджує розпис міського бюджету, вносить в установленому порядку зміни до нього, забезпечує протягом бюджетного періоду відповідність розпису міського бюджету встановленим бюджетним призначенням; якщо до початку нового бюджетного періоду не прийнято рішення про міський бюджет складає та затверджує тимчасовий розпис міського бюджету з обмеженнями, встановленими Бюджетним кодексом України;

             - складає та затверджує паспорти по бюджетних програмах, виконання яких безпосередньо забезпечує Фінансовий відділ;

             - погоджує паспорти бюджетних програм головних розпорядників коштів міського бюджету;

              - здійснює розподіл та перерахування коштів з рахунків міського бюджету головним розпорядникам бюджетних коштів та іншим бюджетам відповідно до вимог чинного законодавства;

              - перевіряє правильність складання і затвердження кошторисів та планів використання коштів установами та організаціями, які фінансуються з міського бюджету;

              - проводить експертизи міських програм стосовно забезпеченості їх фінансовими ресурсами;

               - здійснює за участю органів, що контролюють справляння надходжень до бюджету, прогнозування та аналіз надходження доходів до міського бюджету, вносить пропозиції щодо заходів з мобілізації додаткових надходжень до нього;

               - організовує виконання міського бюджету, забезпечує разом з територіальними органами Державної податкової служби України, Державної казначейської служби України, іншими структурними підрозділами ради надходження доходів до міського бюджету та вживає заходів щодо ефективного витрачання бюджетних коштів;

              - готує і подає міській раді офіційний висновок про перевиконання чи недовиконання дохідної частини загального фонду міського бюджету, про обсяг залишків коштів загального та спеціального (крім власних надходжень) фондів міського бюджету для прийняття рішення про внесення змін до міського бюджету;

             - за рішенням міської ради розміщує тимчасово вільні кошти міського бюджету на вкладних (депозитних) рахунках банків;

             - аналізує бюджетну та фінансову звітність про виконання міського бюджету та інших фінансових звітів, поданих територіальними органами Державної казначейської служби України;

            - інформує міського голову про стан виконання міського бюджету за кожний звітний період і подає на розгляд міської ради річний та квартальний звіти про виконання міського бюджету;

            - розглядає звернення щодо виділення коштів із резервного фонду міського бюджету та готує пропозиції щодо прийняття відповідних рішень;

            - розглядає у встановленому законодавством порядку звернення громадян, підприємств, установ і організацій;

            - опрацьовує запити і звернення народних депутатів України та депутатів міської ради;

            - погоджує висновки та подання контролюючих органів щодо повернення помилково чи надміру зарахованих коштів з міського бюджету;

             - погоджує рішення Державної податкової служби щодо надання розстрочення (відстрочення) податкових зобов’язань або податкового боргу за місцевими податками та зборами;

             - опрацьовує висновки постійних комісій міської ради;

             - бере участь у підготовці проектів угод, договорів, меморандумів, протоколів зустрічей делегацій і робочих груп у межах своїх повноважень;

             - здійснює контроль за дотриманням бюджетного законодавства на кожній стадії бюджетного процесу;

             - застосовує попередження про неналежне виконання бюджетного законодавства з вимогою щодо усунення порушення бюджетного законодавства;

            - приймає рішення про застосування визначених Бюджетним кодексом України заходів впливу до учасників бюджетного процесу за порушення бюджетного законодавства у межах встановлених повноважень, на підставі протоколу про порушення бюджетного законодавства або акта ревізії та доданих до них матеріалів, зокрема:

                      зупинення операцій з бюджетними коштами;

                      призупинення бюджетних асигнувань;

                      зменшення бюджетних асигнувань;

                      повернення бюджетних коштів до бюджету;

                      безспірне вилучення коштів з бюджету;

              - забезпечує доступ до публічної інформації, розпорядником якої є фінансовий відділ;

             - постійно інформує населення про стан здійснення визначених законом повноважень;

              - за потреби готує документи на отримання позики в територіальному відділенні Державної казначейської служби України з єдиного казначейського рахунку для покриття тимчасових касових розривів, пов’язаних із забезпеченням захищених видатків;

              - організовує роботу з укомплектування, зберігання, ведення обліку та використання архівних документів;

              - забезпечує у межах своїх повноважень реалізацію державної політики стосовно захисту інформації з обмеженим доступом;

              - бере участь у вирішенні відповідно до законодавства колективних трудових спорів (конфліктів);

              - забезпечує захист персональних даних;

              - забезпечує створення належних виробничих та соціально-побутових умов для працівників фінансового відділу;

              - здійснює інші передбачені законом повноваження.

 

 

4. Фінансовий відділ має право:

             - одержувати в установленому законодавством порядку від інших виконавчих органів, структурних підрозділів ради, територіальних органів Державної казначейської служби України, Державної податкової служби України, підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності та їх посадових осіб документи, матеріали та інформацію з питань, що виникають під час складання, розгляду, затвердження і виконання бюджету та звітування про його виконання;

            -  залучати фахівців інших виконавчих органів, структурних підрозділів ради, підприємств, установ та організацій, об’єднань громадян (за погодженням з їх керівниками) до розгляду питань, що належать до компетенції фінансового відділу;

           - користуватися в установленому порядку інформаційними базами органів виконавчої влади, системами зв’язку і комунікацій, мережами спеціального зв’язку та іншими технічними засобами;

          - скликати в установленому порядку наради з питань, що належать до компетенції фінансового відділу.

 

5. Взаємодія Фінансового відділу з іншими органами та структурами

       Фінансовий відділ в установленому законодавством порядку та у межах повноважень взаємодіє з іншими виконавчими органами міської ради, структурними підрозділами й апаратом ради, територіальними органами міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, а також підприємствами, установами та організаціями з метою створення умов для провадження послідовної та узгодженої діяльності щодо строків, періодичності одержання і передачі інформації, необхідної для належного виконання покладених на нього завдань та здійснення запланованих заходів.

 

6. Керівництво фінансового відділу

       Фінансовий відділ очолює начальник, який призначається на посаду та звільняється з посади міським головою згідно із законодавством про службу в органах місцевого самоврядування.

       Начальник фінансового відділу:

         -  здійснює керівництво діяльністю фінансового відділу, несе персональну відповідальність за організацію та результати його діяльності, сприяє створенню належних умов праці в фінансовому відділі;

         -  подає на розгляд ради зміни до Положення про фінансовий відділ;

         - затверджує посадові інструкції працівників фінансового відділу та розподіляє обов’язки між ними;

         -  планує роботу фінансового відділу;

         - затверджує розпис доходів і видатків міського бюджету на рік і тимчасовий розпис на відповідний період, забезпечує відповідність розпису міського бюджету встановленим бюджетним призначенням;

         - вживає заходів щодо вдосконалення організації та підвищення ефективності роботи фінансового відділу;

         - звітує перед міським головою про виконання покладених на фінансовий відділ завдань та затверджених планів роботи;

         -  представляє інтереси фінансового відділу у взаємовідносинах з іншими виконавчими органами міської ради, структурними підрозділами міської ради, з міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади, підприємствами, установами та організаціями;

         -  видає у межах своїх повноважень накази, організовує контроль за їх виконанням;

         -  подає на затвердження міському голові проекти кошторису та штатного розпису фінансового відділу в межах визначеної граничної чисельності та фонду оплати праці його працівників;

        -   розпоряджається коштами у межах кошторису фінансового відділу;

        - організовує роботу з підвищення рівня професійної компетентності посадових осіб фінансового відділу;

        - здійснює у порядку, передбаченому законодавством притягнення до дисциплінарної відповідальності;

        - приймає на роботу та звільняє з роботи у порядку, передбаченому законодавством про працю, працівників фінансового відділу;

       -  здійснює заохочення та притягнення до дисциплінарної відповідальності;

       - проводить особистий прийом громадян з питань, що належать до повноважень фінансового відділу;

       - забезпечує дотримання працівниками фінансового відділу внутрішнього службового і трудового розпорядку та виконавської дисципліни; 

       - здійснює інші повноваження, визначені законом. 

 

7. Заключні положення

       Накази начальника фінансового відділу, що суперечать Конституції та законам України, актам Президента України, Кабінету Міністрів України, міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, можуть бути скасовані міською радою.

      Фінансовий відділ утримується за рахунок коштів міського бюджету.

       Гранична чисельність, фонд оплати праці працівників фінансового відділу визначаються в межах відповідних бюджетних призначень у встановленому законодавством порядку.                                            

       Штатний розпис та кошторис фінансового відділу затверджуються в установленому законодавством порядку.

      Ліквідація та реорганізація фінансового відділу здійснюється за рішенням сесії міської ради.

 

 

 

Секретар міської ради                                                              М.Кудерський 

 

 

 

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь