Тлумацька міська рада
Івано-Франківський район, Івано-Франківська область

Положення про відділ з питань надзвичайних ситуацій, цивільного захисту населення та мобілізаційної роботи виконавчого комітету Тлумацької міської ради

УКРАЇНА
Тлумацька міська рада
Івано-Франківського району Івано-Франківської області

Рішення
п’ятої  сесії Тлумацької міської ради восьмого скликання

Від 11 березня 2021 року
№327-5/2021                                                                                    м. Тлумач

Про затвердження Положення 
про відділ з питань надзвичайних ситуацій, цивільного 
захисту населення та мобілізаційної роботи виконавчого
комітету Тлумацької міської ради


Відповідно до ст.54 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,враховуючи рішення Тлумацької міської ради від 28 січня 2021 року № 241-4/2021«Про затвердження структури та загальної чисельності апарату  Тлумацької міської ради та її виконавчих органів в новій редакції» з метою оптимізації та вдосконалення роботи виконавчого комітету міської ради, структурування функціональних напрямків діяльності, забезпечення ефективної роботи, міська рада                    
 

вирішила:


1. Затвердити Положення про відділ з питань надзвичайних ситуацій, цивільного захисту населення та мобілізаційної роботи виконавчого комітету Тлумацької міської ради (додається).
2. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію міської ради з гуманітарних питань, прав людини, законності, депутатської діяльності, етики та регламенту (Мельник О. В.) та керуючого справами (секретаря) виконавчого комітету міської ради В.Салітру.


Міський голова                                                   Ігор Петрук

 

ЗАТВЕРДЖЕНО:
рішення Тлумацької міської ради
від 11.03.2021р. № 327-5/2021

ПОЛОЖЕННЯ
про відділ з питань надзвичайних ситуацій, цивільного
захисту населення та мобілізаційної роботи
виконавчого комітету Тлумацької міської ради

1. Загальні положення


1.1. Відділ з питань надзвичайних ситуацій, цивільного захисту населення та мобілізаційної роботи (далі – відділ) є структурним підрозділом виконавчого комітету Тлумацької міської ради, утворюється міською радою, є підзвітним та підконтрольним міській раді, голові міської ради, іншим посадовим особам відповідно до розподілу повноважень, а з питань здійснення делегованих повноважень підконтрольний відповідним органам виконавчої влади, діє у відповідності з цим Положенням.
1.2.   Відділ у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, Постановами Верховної Ради України, актами Президента України і Кабінету Міністрів України, рішеннями міської ради та її виконкому, розпорядженнями міського голови, прийнятими в межах його компетенції, цим Положенням та іншими нормативно-правовими актами.
1.3.  Положення про відділ затверджується міською радою. Зміни і доповнення до цього Положення вносяться сесією міської ради.
1.4.   Реорганізація, ліквідація відділу проводиться за рішенням міської ради.

 

2. Основні завдання та функції відділу

2.1. Основними завданнями відділу є:
-   участь у реалізації державної політики у сфері цивільного захисту в Тлумацькій міській раді;
-    організація відновлювальних робіт з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій;
-     розроблення і виконання заходів щодо підтримання готовності органів управління та сил цивільного захисту до дій за призначенням у мирний час та в особливий період;
-   здійснення разом з іншими органами управління цивільного захисту інформаційного забезпечення, впровадження сучасних інформаційних технологій з питань захисту населення і територій;
 -      розроблення заходів з мобілізаційної підготовки та мобілізації, контроль за їх виконанням на території Тлумацької територіальної громади
2.2.   Відділ відповідно до покладених на нього завдань:
2.2.1.З питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення:
-  забезпечує розроблення і здійснення заходів щодо удосконалення організації цивільного захисту, запобігання виникненню надзвичайних ситуацій, реагування на них, ліквідації їх наслідків, захисту та життєзабезпечення постраждалого населення.
- подає пропозиції до проектів програм щодо удосконалення організації цивільного захисту, запобігання виникненню надзвичайних ситуацій;
-  подає пропозиції  щодо включення до проекту місцевого бюджету витрат на розвиток і функціонування органів управління та сил цивільного захисту, здійснення заходів щодо захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій, ліквідації їх наслідків; 
- здійснює у межах своїх повноважень збір, накопичення, обробку, аналіз і оприлюднення інформації про стан техногенної та природної безпеки на території міської ради;
- подає пропозиції щодо утворення та складу спеціальної комісії з ліквідації надзвичайних ситуацій, бере участь у її роботі;
- координує діяльність структурних підрозділів виконкому, сил цивільного захисту щодо запобігання виникненню надзвичайних ситуацій та ліквідації їх наслідків; 
- забезпечує оповіщення керівного складу органів управління та сил цивільного захисту, населення про загрозу виникнення та виникнення надзвичайної ситуації. 
2.2.2. Бере участь:
 - у прогнозуванні ймовірності виникнення надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, здійснює районування територій за наявністю потенційно небезпечних об'єктів та загрози виникнення стихійного лиха;
 - у підготовці пропозицій щодо розподілу коштів резервного фонду місцевого бюджету для ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, надання матеріальної та фінансової допомоги населенню, яке постраждало внаслідок надзвичайних ситуацій;
- у проведенні аналізу та розслідуванні причин виникнення надзвичайних ситуацій;
  - в організації відновлювальних робіт з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, що проводяться силами цивільного захисту;
   - у впровадженні в практику досягнень науки і техніки з питань запобігання виникненню надзвичайних ситуацій, зменшення впливу негативних наслідків та проведення робіт з їх ліквідації;
   - у розробленні для подання в установленому порядку планів цивільного захисту і заходів щодо запобігання виникненню надзвичайних ситуацій та ліквідації їх наслідків;
   - в організації та проведенні підготовки органів управління та сил цивільного захисту, населення до дій у надзвичайних ситуаціях у мирний час та в особливий період, зокрема підготовки учнів з питань безпеки життєдіяльності та цивільного захисту (цивільної оборони);
    - у межах своїх повноважень у виконанні завдань з мобілізаційної підготовки та мобілізаційної готовності регіону;
    - у розробленні та організації здійснення заходів щодо евакуації населення із зон надзвичайних ситуацій та зон можливих бойових дій в особливий період;    
- у наданні щорічних організаційно-методичних вказівок щодо навчання населення захисту і діям у надзвичайних ситуаціях;
- організовує та в установленому порядку здійснює контроль за створенням, накопиченням, збереженням, розподілом та цільовим використанням матеріальних резервів для запобігання виникненню надзвичайних ситуацій та ліквідації їх наслідків; 
- сприяє під час проведення робіт з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій застосуванню за призначенням сил спеціалізованих та невоєнізованих формувань;
- організовує роботу з планування укриття населення у захисних спорудах, веде їх облік, контролює стан утримання таких споруд, бере участь у роботі комісії з питань визначення їх стану.  
      Разом з  ДСНС України у Івано-Франківській  області:
- організовує та проводить перевірки готовності органів управління та сил цивільного захисту до виконання покладених на них завдань;
     -  формує замовлення на матеріально-технічні засоби, необхідні для потреб органів управління та сил цивільного захисту;
     - подає пропозиції щодо потреби в засобах радіаційного і хімічного захисту для забезпечення непрацюючого населення і сил цивільного захисту, а також щодо місць їх зберігання;
-  розробляє і здійснює у межах своїх повноважень заходи щодо участі органів управління та сил цивільного захисту в територіальній обороні;
- бере у межах своїх повноважень участь у здійсненні антитерористичних заходів;
- готує та вносить на розгляд пропозиції щодо оголошення окремих місцевостей зонами надзвичайної ситуації у разі її виникнення;
- організовує роботу розрахунково-аналітичної групи з оцінки радіаційного і хімічного стану в умовах надзвичайних ситуацій;
- організовує та забезпечує роботу міської комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій (далі – ТЕБ та НС);
- контролює виконання протокольних рішень міської комісії з питань ТЕБ та НС;
- надає методичну допомогу об’єктовим комісіям з питань ТЕБ та НС;
- організовує роботу міської евакуаційної комісії;
- забезпечує отримання та доведення до підприємств, установ та організацій що знаходяться на території міської ради про переведення територіальної підсистеми цивільного захисту у вищій ступені готовності.
2.2.3.    З питань мобілізаційної роботи:
- бере участь у формуванні проекту основних показників мобілізаційних планів, організовує і координує розроблення проектів мобілізаційного плану на особливий період, довгострокових і річних програм мобілізаційної підготовки, здійснює методологічне, методичне забезпечення цієї роботи і вживає заходів до забезпечення їх виконання;
       -  організовує роботу з визначення потреб (обсягу) у фінансуванні заходів з мобілізаційної підготовки;
       -  забезпечує отримання та доведення до підприємств, установ та організацій на території міської ради мобілізаційних завдань (замовлень);
       -  здійснює контроль за створенням, зберіганням та обслуговуванням мобілізаційного резерву матеріально-технічних і сировинних ресурсів на підприємствах, в установах та організаціях, що перебувають у державній та комунальній власності і передані до сфери його управління, які залучаються ним до виконання мобілізаційних завдань (замовлень);
      - контролює здійснення заходів з мобілізаційної підготовки підприємствами, установами та організаціями з метою сталого функціонування міста в умовах особливого періоду;
      - організовує роботу, пов’язану з визначенням можливості задоволення національної економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період;
      - контролює розробку і здійснення заходів щодо нормованого забезпечення населення територіальної громади  в особливий період;
      - розробляє заходи щодо раціонального використання в особливий період матеріально-технічних, сировинних, фінансових ресурсів та виробничого потенціалу міської ради;
       - забезпечує подання державним органам інформації, необхідної для планування та здійснення мобілізаційних заходів;
       - готує і доводить іншим структурним підрозділам виконкому, вказівки щодо виконання актів з питань мобілізаційної підготовки та мобілізації;
       - здійснює заходи щодо підвищення кваліфікації працівників мобілізаційних підрозділів міської ради, у тому числі шляхом проведення навчань;
       - готує щорічну доповідь про стан мобілізаційної готовності міської ради та про хід виконання довгострокових і річних програм мобілізаційної підготовки;
       - забезпечує в межах своїх повноважень реалізацію державної політики стосовно державної таємниці та здійснює контроль за її збереженням;
 - виконує інші функції.
2.2.4.  З питань ведення військового обліку:
  - займається повним охопленням ведення військового обліку військовозобов’язаних, офіцерів запасу, призовників, які проживають на території міської ради;
- здійснює постійний контроль за виконанням заходів до призивної підготовки, приписки до призовних дільниць;
- контролює дотримання правил військового обліку на території міської ради та проводить роз’яснювальну роботу серед військовозобов’язаних та призовників про виконання обов’язків щодо військового обліку;
- забезпечує своєчасне прибуття військовозобов’язаних та призовників за викликом у Івано-Франківський ОМВК.

 

3. Права відділу


3.1. Відділ має право:
-   одержувати в установленому порядку від органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності і підпорядкування інформацію, документи, інші матеріали та дані, необхідні для виконання покладених на нього завдань;
-   заслуховувати інформацію посадових осіб підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності і підпорядкування про хід виконання завдань і заходів у сфері цивільного захисту, мобілізаційної підготовки, мобілізації, вирішення питань оборонного характеру та в установленому законодавством порядку давати їм обов'язкові для виконання розпорядження про усунення порушень вимог чинного законодавства;
-   залучати до здійснення заходів, пов'язаних із запобіганням виникненню надзвичайних ситуацій та їх виникненням, сили цивільного захисту згідно з планами взаємодії, а також окремих спеціалістів - за погодженням з їх керівниками;
-  утримувати на відповідальному зберіганні в оперативно рятувальних підрозділах, інших підприємствах, установах та організаціях матеріально-технічні засоби резерву, призначені для здійснення заходів щодо запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій;
- перевіряти і визначати ефективність здійснення іншими структурними підрозділами виконкому заходів з мобілізаційної підготовки та мобілізації;
-   контролювати здійснення заходів щодо мобілізаційної підготовки та мобілізації, стан мобілізаційної готовності;
– скликати в установленому порядку наради, проводити семінари з питань, що належать до його компетенції;
– залучати спеціалістів інших структурних підрозділів виконавчого комітету, підприємств, установ та організацій, громадських об’єднань (за погодженням з їхніми керівниками) для розгляду питань, що належать до його компетенції;
– одержувати в установленому порядку від інших структурних підрозділів виконавчого комітету, підприємств, установ та організацій інформацію, документи, інші матеріали, а від місцевих органів державної статистики – безоплатно статистичні дані, необхідні для виконання покладених на нього завдань.
3.2.  Відділ в процесі виконання покладених на нього завдань взаємодіє органами державної влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами  та організаціями, об’єднаннями громадян.

 

4. Структура та організація відділу


4.1. Відділ очолює начальник, який призначається на посаду і звільняється з посади міським головою, на конкурсній основі чи за іншою процедурою передбаченою законодавством України.
4.2. Начальник відділу:
– здійснює керівництво діяльністю відділу, несе персональну відповідальність за виконання покладених на відділ завдань і виконання свої функцій;
– вносить пропозиції щодо розгляду на засіданнях виконавчого комітету міської ради, сесіях міської ради з питань, що належать до компетенції відділу, бере участь у їх засіданнях;
– вносить пропозиції міському голові щодо застосування заходів дисциплінарних стягнень та заохочень до працівників відділу;
– забезпечує у межах своєї компетенції контроль за станом справ у сфері діяльності відділу, вживає заходів до його поліпшення;
– вносить пропозиції міському голові щодо структури і штату працівників відділу;
– розробляє посадові інструкції працівників відділу та розподіляє обов’язки між ними, визначає функції та ступінь відповідальності працівників відділу;
– планує роботу відділу, вносить пропозиції до планів роботи виконавчого комітету міської ради;
– від імені відділу та в межах завдань, покладених на відділ, підписує документи, пов’язані з діяльністю відділу;
– представляє відділ у відносинах з виконавчими органами міської ради, місцевими органами виконавчої влади, іншими органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями та об’єднаннями громадян;
– забезпечує дотримання працівниками відділу правил внутрішнього трудового розпорядку та виконавської дисципліни;
–     несе дисциплінарну відповідальність за невиконання, несвоєчасне або неналежне виконання функцій, покладених на нього в межах і в порядку, встановленому чинним законодавством;
– здійснює інші повноваження, передбачені законодавством та положенням про відділ.
4.3. Уразі тимчасової відсутності начальника відділу виконання його обов’язків покладається на заступника начальника відділу.
4.4. Працівники відділу призначаються на посаду та звільняються з посади міським головою згідно із законодавством про службу в органах місцевого самоврядування.
4.5. Посадові інструкції працівників відділу затверджуються міським головою.
4.6.    Відділ утримується за рахунок коштів міського бюджету в межах граничної чисельності та фонду оплати праці структурних підрозділів міської ради.
4.7.    Відділ не є юридичною особою.
4.8.    Документи, що готуються відділом з питань, що належать до його компетенції, погоджуються заступником міського голови чи міським головою.
4.9.    Відділ в установленому законодавством порядку та у межах повноважень взаємодіє з апаратом та структурними підрозділами міської ради, територіальними представництвами центральних органів виконавчої влади, а також підприємствами, установами та організаціями з метою створення умов для провадження послідовної та узгодженої діяльності щодо строків, періодичності одержання і передачі інформації, необхідної для належного виконання покладених на нього завдань та здійснення запланованих заходів.
4.10.     Особи, винні у порушенні законодавства про службу в органах місцевого самоврядування, притягуються до цивільної, адміністративної або кримінальної  відповідальності згідно з діючим законодавством України.
4.11.    Особи, винні у порушенні трудового законодавства, притягуються до дисциплінарної відповідальності.

Секретар міської ради                                                         М. Кудерський

 

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь