A A A K K K
для людей із порушенням зору
Тлумацька міська рада
Івано-Франківський район, Івано-Франківська область

Про прогноз міського бюджету на 2020-2021 роки (1)

 

3. Пріоритетні завдання, перелік заходів, які необхідно здійснити, та результати, яких планується досягти в рамках реалізації бюджетної політики.

 

3.1. Використання бюджетних коштів в основних сферах діяльності:

Освіта

   Пріоритетом розвитку галузі освіти є забезпечення доступності високоякісної освіти для усіх громадян відповідно до європейських стандартів освітньої системи.

   У 2020-2021 роках передбачається здійснити такі заходи:

   вдосконалення мережі навчальних закладів та установ освіти, формування освітніх округів, які покликані досягти бажаної раціоналізації за допомогою посилення взаємодії між окремими школами, а також забезпечення спільної участі шкіл у плануванні розвитку освітнього процесу на своїй території;

   збереження та розвиток мережі дошкільних навчальних закладів об’єднаної територіальної громади, запровадження різних форм дошкільної освіти та створення умов для всебічного розвитку дітей у дошкільних навчальних закладах різних типів;

   забезпечення умов для отримання якісної освіти дітьми з особливими потребами;

   модернізація дитячих спортивних майданчиків загальноосвітніх і дошкільних навчальних закладів;

   створення умов для охоплення різними формами позашкільної освіти не менше 70 відсотків дітей відповідного віку.

    Очікувані результати, які планується досягти:

   підвищення рівня охоплення дошкільною освітою дітей, дошкільного віку;

   підвищення рівня забезпеченості транспортними послугами учнів сільської місцевості, які проживають на відстані понад 3 км від школи, за державними та регіональними програмами «Шкільний автобус»;

   подальше забезпечення всіх ЗОШ I-III ст. мультимедійними класами та збільшення загальноосвітніх шкіл I-II ст., які будуть забезпечені сучасним комп’ютерним обладнанням, та підключенням їх до мережі Інтернет.

 

Охорона здоров’я

     Пріоритетами розвитку галузі охорони здоров’я є забезпечення населення високоякісними і доступними медичними послугами, профілактика та раннє виявлення захворювань, створення сприятливих умов життєдіяльності людини та стимулів для здорового способу життя.

     У 2020-2021 роках передбачається здійснити такі заходи:

     удосконалення механізмів управління та фінансування охорони здоров’я, системи кадрового забезпечення галузі, системи управління якістю медичної допомоги та системи моніторингу індикаторів якості;

    реформування мережі закладів охорони здоров’я, які надають медичну 

допомогу  населенню на первинному рівні відповідно до реформ,  які проводяться на державному рівні в процесі децентралізації, з урахуванням потреб населення у медичному обслуговуванні та у відповідності  з нормативами забезпеченості;

   забезпечення ефективної профілактики інфекційних та неінфекційних захворювань.

   Очікувані результати, які планується досягти:

   підвищення рівня медичного обслуговування населення, розширення можливостей щодо доступності та якості отримання медичних послуг;

   запровадження нових підходів до організації роботи закладів охорони здоров’я та їх фінансового забезпечення відповідно до фінансових планів, а саме збалансування доходів та  видатків закладів первинної медицини;

   подальший розвиток системи медичного обслуговування населення та реформування системи охорони здоров’я;

   зниження рівнів загальної захворюваності населення.

 

Соціальний захист та соціальне забезпечення

   Пріоритетним завданням у сфері соціального захисту та соціального забезпечення є продовження реалізації соціальних ініціатив, реалізація політики у сфері соціального захисту населення, яке проживає на території об’єднаної територіальної громади, підвищення життєвого рівня малозабезпечених громадян, інвалідів, одиноких пенсіонерів, забезпечення соціального захисту громадян – мобілізованих на військову службу, учасників АТО та членів їхніх родин, сприяння у задоволенні соціальних потреб сімей, дітей та молоді, які перебувають у складних життєвих обставинах,  шляхом надання цільової допомоги, послуг, забезпечення рівня реальних доходів населення.

   Основні завдання та заходи на 2020-2021 роки:

   створення умов для надання всебічної соціальної допомоги найбільш вразливим верствам населення;

   сприяння підвищенню рівня соціальної захищеності населення, підтримки ветеранів війни, інвалідів, потерпілих від наслідків аварії на ЧАЕС;

   створення єдиної  інформаційно-аналітичної системи обліку та управління коштами соціальної сфери;

   соціальний захист учасників АТО та членів їхніх родин;

   реалізація заходів щодо медичного, соціального забезпечення, адаптації, психологічної реабілітації учасників антитерористичної операції;

   забезпечення ефективної діяльності установ соціальної сфери.

    Очікувані результати, яких планується досягти:

    покращення поінформованості населення щодо можливості отримання державних соціальних допомог;

    підвищення рівня соціального захисту населення;

    підвищення питомої ваги коштів на соціальну підтримку інвалідів та одноразові допомоги.

  

Культура та туризм

     Головним напрямком галузі є забезпечення розвитку культури і духовності населення, формування цілісної культурно-національної ідентичності, збереження, відтворення та примноження духовних та культурних здобутків шляхом вивчення краю.

     У 2020-2021 роках передбачається здійснити такі заходи:

     зміцнення матеріально-технічної бази закладів культури об’єднаної територіальної громади;

     реорганізація застарілої бібліотечної системи та її фукнкціонування;

     проведення ремонтно-реставраційних робіт пам’яток архітектури , культурної та природньої спадщини4

     популяризація культурних надбань шляхом проведення культурно-мистецьких заходів як за участі колективів громади та гостей;

     проведення інвентаризації та паспортизації об’єктів культурної спадщини;

     проведення заходів щодо збереження довкілля шляхом покращення стану природоохоронних зон;

    розроблення маршрутів та популяризація різновидів туризму території громади та по за її межами;

    Очікувані результати, які планується досягти:

    збереження національної культурної спадщини  (рухомих та нерухомих пам’яток і цінностей, музеїв) як основи національної культури;

    створення умов для належного функціонування мережі закладів культури і туризму, вільної та різноманітної творчості;

    правові та економічні стимули для залучення недержавних коштів з метою підтримки гуманітарної сфери;

   забезпечення реорганізованих бібліотечних закладів літературою,  що сприяє розвитку національної культури, рідної мови, патріотизму матеріалами з актуальних питань  права, екології,  підприємницької діяльності;

   підтримка мистецької творчості, яка забезпечує якісний рівень культури;

   підтримка фестивального руху в громаді, який сприятиме розвитку мистецтва, подальшого розвитку туризму;

   відзначення ювілейних заходів, що стосується української автентичності та патріотизму.

 

 

Охорона навколишнього природного середовища

          Пріоритетними завданнями діяльності у сфері охорон и навколишнього природного середовища є забезпечення безпеки життєдіяльності населення, запобігання виникненню природних і техногенних катастроф, збереження ландшафтного різноманіття, формування екомережі і впровадження екологічно збалансованої системи використання природних ресурсів.

      У 2020-2021 роках передбачається здійснити такі заходи:

      мінімізація шкідливого впливу на довкілля небезпечних відходів та хімічних речовин;

      забезпечення використання природних ресурсів чітко у відповідності до науково-обгрунтованих нормативів;

      забезпечення безпечного зберігання побутових відходів на полігоні твердих побутових відходів;

      запровадження роздільної сортувальної системи твердих побутових відходів;

      технологічне переобладнання на основі впровадження інноваційних проектів, енергоефективних та екологічних технологій.

      Очікувані результати, яких планується досягти:

      створення безпечних умов життєдіяльності громадян населених пунктів громади;

      забезпечення екологічної безпеки регіону;

      зменшення викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря від стаціонарних джерел забруднення;

      зменшення скидів забруднюючих речовин у водні об’єкти;

     зменшення кількості розміщених у навколишньому середовищі відходів;

    збільшення площі територій та об’єктів природно-заповідного фонду.

 

Енергозбереження

     Пріоритетними завданнями на прогнозний період для сфери енергозбереження залишатимуться створення умов для зниження рівня енергоємності та оптимізація структури енергетичного балансу території громади.

    В середньострокові перспективі громада може наявні розвиткові ресурси в такі проекти, як:

    впровадження системи енергоменеджменту в бюджетній сфері за європейськими стандартами;

    зниження залежності системи теплогенерації  від природного газу заміщенням його місцевими та альтернативними видами палива;

    оптимізація магістральних мереж та використання локальних систем теплозабезпечення;

    розвиток альтернативної енергетики;

    забезпечення використання місцевих та регіональних програм.

    Очікувані результати, яких планується досягти:

    зменшення шкідливих викидів в атмосферу;

    зниження споживання газу в бюджетних установах громади;

   

    зниження втрат в магістральних  мережах систем теплопостачання шляхом їх оптимізації;

    збільшення частки відновлювальних джерел енергії  у структурі споживання паливо-енергетичних ресурсів регіону із забезпеченням максимальної частки місцевої енергетичної складової у використанні відновлювальних джерел енергії;

    скорочення обсягів енергоспоживання в бюджетних установах громади;

    зниження енергетичних параметрів окремих будівель бюджетної сфери.

 

Дорожнє господарство

    Пріоритетами розвитку дорожньо-транспортної інфраструктури у прогнозованому періоді є розбудова і модернізація транспортної інфраструктури, поліпшення транспортно-експлуатаційного стану автомобільних доріг місцевого значення.

    У 2020-2021 роках передбачається здійснити такі заходи:

    поточний середній ремонт автомобільних доріг місцевого значення;

    розширення джерел фінансування дорожнього фонду, шляхом залучення інвестиційних джерел фінансування;

    модернізація та розвиток об’єктів транспортної інфраструктури;

    поточний дрібний ремонт та експлуатаційне утримання доріг місцевого значення.

    Основні результати, яких планується досягти, є:

    створення робочих місць у комунальній галузі та конкурентного середовища в сфері дорожнього господарства та туристичного сервісу;

    нарощування транзитного потенціалу громади;

   зменшення транспортних витрат у вартості послуг;

   зменшення кількості дорожньо-транспортних пригод;

   поліпшення транс порно-експлуатаційного потенціалу існуючих автомобільних доріг і приведення його у відповідність з вимогами нормативно-правових документів, створення належної інфраструктури.

 

Житлово-комунальне господарство

   Пріоритетним завданнями реформування житлово-комунального господарства є підвищення якості житлово-комунальних послуг для всіх верств населення, забезпечення прозорості встановлення тарифів на всі види послуг, збільшення джерел їх фінансування при забезпеченості гарантій для соціально незахищених верств населення, покращення якості і забезпечення питною водою населення громади.

   У 2020-2021 роках передбачається здійснити такі заходи:

   збільшення кількості об’єднань співвласників багатоквартирних будинків;

   модернізація комунальної теплоенергетики громади, водопостачання та водовідведення;

   приведення тарифів на житлово-комунальні послуги до рівня економічно обґрунтованих витрат на їх виробництво і надання;

   забезпечення виконання місцевих програм:

   - «Модернізація, оптимізації та розвитку централізованої системи водопостачання та водовідведення населених пунктів тлумацької об’єднаної територіальної громади івано-Франківської області на 2019-2021 роки»;

 

   придбання спецтехніки, та контейнерів для роздільного збору сміття;

   покращення експлуатації полігону твердих побутових відходів;

        Очікувані результати, яких планується досягти:

    підвищення якості та збільшення обсягів житлово-комунальних послуг;

    стабілізація цін і тарифів на послуги ЖКГ;

    підвищення ресурсо – та енергоефективності галузі;

    покращення благоустрою населених пунктів;

    обґрунтованість та прозорість у формуванні тарифної та цінової політики.

     

Фінансування бюджету

    Дефіцит спеціального фонду міського бюджету у 2020 році складе 2400000,00 грн., у 2021 році – 2500000,00 грн.

    Джерелами фінансування дефіциту буде передача коштів із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду) на здійснення видатків із капітального ремонту об’єктів та придбання соціального-культурної сфери.

 

3.2. Виконання інвестиційних програм (проектів)

   

Прогнозні показники міського бюджету за бюджетними програмами, які забезпечуватимуть виконання інвестиційних програм (проектів)

тис.грн.

Назва інвестиційної програми

Термін

виконання

Обсяг коштів бюджету

2020 р.

2021 р.

«Охорона навколишнього природного середовища Тлумацької ОТГ на 2017-2021 роки»

5 років

3922,4

3924,5

«Модернізація, оптимізація та розвиток централізованої системи водопостачання та водовідведення населених пунктів Тлумацької об’єднаної територіальної громади івано-Франківської області на 2019-2021 роки»

3 роки

 

 

«Поводження з твердими побутовими відходами в Тлумацькій ОТГ на 2017-2021 роки»

5 років

2300,0

2300,0

 

«Питна вода» на 2017-2021 роки

5 років

2550,0

2550,0

 

 

4. Міжбюджетні відносини

     Державна бюджетна політика щодо місцевих бюджетів та міжбюджетних відносин буде спрямована на удосконалення інструментів бюджетного планування, зміцнення фінансової спроможності місцевих бюджетів, підвищення ефективності та результативності використання бюджетних ресурсів.

     розширення бази оподаткування за доходами, що зараховуються до місцевих бюджетів, забезпечення позитивної динаміки їх надходжень та зменшення  частки трансфертів в доходах місцевих бюджетів крім виконання інвестиційних проектів та коштів на соц-економ розвиток;

   застосування програмно-цільового методу в усіх місцевих бюджетах, що сприятиме прозорості управління бюджетними коштами та єдності в бюджетній звітності щодо виконання місцевих бюджетів;

  стимулювання соціально-економічного розвитку територій, спрямовувати кошти ДФРР на виконання інвестиційних програм і проектів регіонального розвитку;

  запровадження елементів середньострокового бюджетного планування на міського бюджету для підвищення передбачуваності і послідовності бюджетної політики. 

   

Прогнозні показники міжбюджетних трансфертів на 2020-2021 роки

 

                                                    (тис.грн.)

Назва показника

2020 р

2021 р

Дотації

20275,0

21356,0

Субвенції

50652,3

51720,0

 

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь