Тлумацька міська рада
Івано-Франківський район, Івано-Франківська область

Про прогноз міського бюджету на 2022-2023 роки

УКРАЇНА

Тлумацька міська рада

Івано-Франківського району Івано-Франківської області

Фото без опису

 

Рішення

третьої сесії Тлумацької міської ради

 восьмого скликання

 

Від 24 грудня 2020 року

№132-3/2020                                                                                    м. Тлумач

 

Про прогноз міського бюджету

на 2022-2023 роки

 

 

Керуючись статтею 75 бюджетного кодексу України, статтею 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, Законом України “Про добровільне об’єднання територіальних громад”, Закону України “Про Державний бюджет України на 2021 рік”,  статтей 21 та 76 Бюджетного кодексу України, міська рада:

 

вирішила:

 

1. Погодити прогноз міського бюджету на 2022-2023 роки (додається).

2. Контроль за виконанням рішення покласти на міського голову  І.Петрука.

 

 

 

             Міський голова                                            Ігор  Петрук

 

 

 

ПОГОДЖЕНО:

Рішення Тлумацької

 міської ради

від  24.12.2020р.

№132-3/2020

 

ПРОГНОЗ

міського бюджету на

2022-2023 роки

 

1. Загальна частина.

Прогноз бюджету Тлумацької міської ради на 2022-2023 роки (далі – Прогноз) розроблено на основі положень Бюджетного та Податкового кодексів України, Прогнозу економічного і соціального розвитку України на 2021— 2023 роки, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29.07.2020 року №621 «Про схвалення Прогнозу економічного і соціального розвитку України на 2021-2023 роки», міських (регіональних) цільових програм та інших законодавчих актів з питань бюджету та міжбюджетних відносин з урахуванням комплексного аналізу економічної ситуації, стану фінансового потенціалу, оцінки досягнутого рівня розвитку громади.

Цей Прогноз включає індикативні прогнозні показники міського бюджету за основними видами доходів, фінансування, видатків, за бюджетними програмами, які забезпечують виконання інвестиційних проектів, взаємовідносин державного та місцевого бюджетів.

Метою Прогнозу є запровадження дієвого механізму управління бюджетним процесом на рівні міського бюджету, як складової частини системи управління державними фінансами, встановлення взаємозв’язку між стратегічними цілями та можливостями бюджету у середньостроковій перспективі, забезпечення прозорості, передбачуваності та послідовності бюджетної політики.

Прогноз міського бюджету базується на принципах збалансованості, обґрунтованості, ефективності та результативності. Основними завданнями  Прогнозу на середньострокову перспективу є: забезпечення реалізації заходів з ефективного використання економічного потенціалу громади, підтримка структурних реформ в реальному секторі економіки, залучення інвестицій в економіку, зміцнення фінансово-економічної самостійності бюджету громади, підвищення ефективності управління бюджетними коштами, подальша оптимізація бюджетних видатків, удосконалення системи результативних показників з метою підвищення якості надання послуг у відповідних сферах.  На середньострокову перспективу основними завданнями є:  забезпечення зростання дохідної частини бюджету  за рахунок активізації підприємницького потенціалу, зниження частки тіньової економіки, збільшення фонду оплати праці працівників підприємств, установ, організацій, покращення добробуту та якості життя населення шляхом виконання державних соціальних стандартів та гарантій, підвищення ефективності управління бюджетними коштами шляхом оптимізації бюджетних програм. Прогнозні показники бюджету громади на 2022-2023 роки є основою для складання головними розпорядниками бюджетних коштів планів своєї діяльності та формування показників проєкту бюджету громади

Під час реалізації Прогнозу очікується, що бюджетні нововведення забезпечать бюджетну самостійність та фінансову незалежність міського бюджету, сприятимуть створенню реального підґрунтя для виконання місцевими органами своїх повноважень в частині надання якісних суспільних послуг та ефективному функціонуванню бюджетної системи.

Прогнозні показники міського бюджету на 2022-2023 роки є основою для складання розпорядниками коштів міського бюджету планів своєї діяльності та місцевих програм.

 

2. Індикативні показниками соціально-економічного розвитку, які використовуються при складанні Прогнозу:

основні прогнозні макропоказники економічного і соціального розвитку України, зокрема індекс споживчих цін: у 2022 році – 106,2 відс., у 2023 році – 105,3 відс., індекс цін виробників промислової продукції: у 2022 році – 108,0 відс., у 2023 році – 106,1 відс.

прогнозні розміри соціальних стандартів, зокрема:

- розмір мінімальної заробітної плати з 1 січня 2022 року – 6700,00 грн.,

з 1 січня 2023 року – 7176,00 грн.; Прожитковий мінімум є базовим державним соціальним стандартом, на основі якого визначаються державні соціальні гарантії та стандарти у сферах доходів населення, житлово-комунального, побутового, соціально-культурного обслуговування, охорони здоров’я та освіти.

Прожитковий мінімум- у 2022 – 2023 роках та рівень його забезпечення підвищуватиметься темпами, що на 2 відсоткових пункти перевищують показник прогнозованого індексу споживчих цін на відповідний рік, зростання відбуватиметься з 1 липня та 1 грудня відповідного року і прожитковий мінімум становитиме:

З 1 січня 2022 року – 2481,00 грн., з 1 липня 2600,00 грн., з 1 грудня 2684,00 грн.

З 1 січня 2023 року – 2684,00 грн., з 1 липня 2813,00 грн., з 1 грудня 2880,00 грн.  

-  розмір посадового окладу працівника I тарифного розряду Єдиної тарифної сітки з 1 січня 2022 року становитиме 2983,00 грн., з 1 січня 2023 року 3195,00 грн.;

- коефіцієнт росту цін на оплату комунальних послуг та енергоносіїв на 2022-2023 роки складатиме в середньому 1,1.

Також враховані припущення щодо факторів, які впливають на формування ресурсної та витратної частин бюджету. Припущення в частині формування доходів бюджету передбачають підвищення розміру мінімальної заробітної плати та посадового окладу (тарифної ставки) працівника I тарифного розряду Єдиної тарифної сітки,  зміни в ціновій політиці щодо енергоносіїв,  інші зміни до законодавства, що впливають на показники місцевих бюджетів та міжбюджетних трансфертів. Припущення в частині видатків бюджету громади передбачають забезпечення економічно обґрунтованого підвищення мінімальної заробітної плати та посадового окладу (тарифної ставки) працівника першого тарифного розряду Єдиної тарифної сітки, збільшення видатків бюджетних установ на оплату комунальних послуг та енергоносіїв з урахуванням прогнозного індексу цін виробників, здійснення заходів з підвищення рівня енергоефективності та енергозбереження, прогнозні показники видатків бюджету громади за бюджетними програмами, які забезпечують протягом декількох років виконання інвестиційних проєктів. В першу чергу враховані вимоги статті 77 Бюджетного кодексу України щодо забезпечення в першочерговому порядку потреби в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ, на проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв'язку, які споживаються бюджетними установами. Видатки на 2022-2023 роки на оплату праці працівників бюджетних установ розраховано з урахуванням прогнозного розміру посадового окладу працівника 1 тарифного розряду ЄТС (встановленого на рівні прогнозного прожиткового мінімуму для працездатних осіб на 1 січня відповідного року) та прогнозного розміру мінімальної заробітної плати. Розрахунки прогнозу видатків загального фонду бюджету на 2022-2023 роки на оплату бюджетними установами та організаціями комунальних послуг та енергоносіїв здійснювалися виходячи із очікуваного споживання у 2020 році та показників індексу цін виробників (грудень до грудня попереднього року): у 2022 році застосовано коефіцієнт 1,061; у 2023 році – 1,061. Першочергово також враховані обсяги видатків, необхідні для забезпечення стабільної роботи установ та закладів соціально – культурної сфери, надання встановлених власних соціальних гарантій для малозахищених категорій громадян, підтримку в належному стані об’єктів житлово – комунального господарства, інших об’єктів інфраструктури громади, впровадження заходів з енергозбереження, а також виконання в межах фінансових можливостей місцевих програм. Основні показники бюджету громади на 2022-2023 роки наведені в додатку 1 до цього Прогнозу. 

 

3. Дохідна спроможність бюджету.

Прогноз доходів бюджету громади на 2022 - 2023 роки розроблено з урахуванням заходів, спрямованих на реалізацію бюджетно-податкової політики, посилення позитивних тенденцій в усіх сферах економіки на основі норм чинного Податкового та Бюджетного кодексів України, інших законодавчих актів із врахуванням подальшої децентралізації. Прогноз доходів бюджету громади враховує прогнозні індекси споживчих цін; підвищення розміру мінімальної заробітної плати та доходів населення, а також тенденції надходжень окремих податків за останні роки, а також наступні суттєві зміни:    - відсутність надходжень з 2021 року частини акцизного податку з виробленого в Україні та ввезеного на митну територію України пального, який, як виняток, зараховувався в 2018 – 2020 роках до загального фонду бюджетів місцевого самоврядування;                                                                                                                      - відміна пайового внеску з 2021 року відповідно до Закону України від 20.09.2019р. №132-ІХ «Про внесення змін в деякі законодавчі акти України стосовно стимулювання інвестиційної діяльності в Україні»;

Доходи бюджету громади на 2022 - 2023 роки визначені у додатку 1 до цього Прогнозу.

 

                                                                                                         Додаток №1

 Прогнозні показники міського бюджету

на 2022 – 2023 роки.

(тис.грн.)

Назва показника

2022 рік

2023 рік

1

2

3

ДОХОДИ всього

186107,6

195595,9

у тому числі:

 

 

Доходи загального фонду – всього

53021,5

56499,4

з них:

 

 

податок на доходи фізичних осіб

30958,1

33063,3

рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів (крім рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів в частині деревини, заготовленої в порядку рубок головного користування)

373,4

384,5

 

акцизний податок з реалізації суб`єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів

1666,8

1780,1

податок на майно

5848,7

6246,4

єдиний податок

12311,6

13148,8

збір за паркування транспортних засобів, сплачених юридичними особами

122,9

131,3

надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності

140,0

145,0

Плата за надання інших адміністративних послуг

1600,0

1600,0

Доходи спеціального фонду – всього

2520,5

2623,9

у тому числі:

 

 

1

2

3

екологічний податок

20,5

23,9

власні надходження бюджетних установ  

2500,0

2600,0

Міжбюджетні трансферти з державного бюджету

130565,6

136472,6

Дотації з державного бюджету

43631,2

46598,1

Субвенції з державного бюджету

86934,4

89874,5

 

4. Фінансове забезпечення пріоритетних напрямів розвитку.

Ключовим завданням бюджетної політики в громаді залишатиметься забезпечення макроекономічної стабільності, стійкості та збалансованості бюджетної системи, підвищення якості надання суспільних послуг. Фінансування бюджетних видатків на період з 2022 до 2023 року здійснюватиметься в рамках жорсткої економії бюджетних коштів. В цих умовах визначальним стане підвищення ефективності та результативності видатків, що відбуватиметься на основі їх пріоритезації та оцінки ступеня досягнення очікуваних результатів.                                                         У середньостроковому періоді бюджетна система України функціонуватиме на засадах Податкового і Бюджетного кодексів України з урахуванням внесених змін в умовах реформи міжбюджетних відносин, побудованих на принципах децентралізації фінансів та зміцнення фінансової основи місцевого самоврядування, підвищення відповідальності учасників бюджетного процесу. Показники видатків та надання кредитів бюджету громади за функціональним призначенням на 2022-2023 роки наведені в додатку 2 до цього Прогнозу.  

 

 

 

                                                                                                         Додаток №2

 Прогнозні показники міського бюджету

на 2022 – 2023 роки.

 

Назва показника

2022 рік

2023 рік

ВИДАТКИ

186107,6

195595,9

у тому числі:

 

 

органи управління

16495,3

17617,0

освіта

135083,3

141545,9

охорона здоров’я

6804,0

7267,0

культура та туризм

7721,0

7930,0

соціальний захист та соціальне забезпечення

4500,0

4806,0

фізична культура та спорт

3685,0

3936,0

житлово-комунальне господарство

8309,0

8874,0

інша діяльність

110,0

120,0

ФІНАНСУВАННЯ,

3400,0

3500,0

у тому числі:

 

 

Кошти що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)

3400,0

3500,0

 

 

Соціальний захист та соціальне забезпечення.

Пріоритетними завданнями у сфері соціального захисту та соціального забезпечення є підвищення ефективності управління бюджетними коштами на підтримку соціально вразливих верств населення, реформування системи соціальних послуг, підвищення рівня охоплення соціальною підтримкою незаможних верств населення при раціональному використанні бюджетних коштів.

У 2022 та 2023 роках передбачається здійснити такі заходи:

- сприяння підвищенню рівня соціальної захищеності населення, підтримки ветеранів війни, інвалідів,  потерпілих від наслідків аварії на ЧАЕС;

- підвищення ефективності використання бюджетних коштів соціального спрямування.      

- соціальний захист учасників АТО та членів їхніх родин;

- забезпечення ефективної діяльності установ соціальної сфери;

Основними результатами, яких планується досягти, є:

 - підтримка найуразливіших верств населення громади, удосконалення системи соціальних послуг, підвищення їх якості та ефективності;                                                    - покращення соціального діалогу між громадськими організаціями міста та владою;                                                                                                                                         - адаптація, реабілітація та інтеграція у суспільство інвалідів та дітей-інвалідів.                                                                                      

 

                                       Охорона здоров’я

Пріоритетами розвитку галузі є забезпечення населення високоякісними і доступними медичними послугами, профілактика та раннє виявлення захворювань та створення  сприятливих  умов  життєдіяльності  людини.

З цією метою в 2022 та 2023 роках передбачається здійснити такі заходи:

- продовжити роботу зі створення мережі амбулаторій сімейної медицини у міській та сільській місцевості шляхом реорганізації і перепрофілювання діючих закладів охорони здоров’я, забезпечення матеріально-технічного оснащення таких амбулаторій;

- забезпечити доступність населення до первинної та вторинної медичної допомоги;

- провести перегляд табелів оснащення лікувальних закладів з поступовим забезпеченням їх медичним енергоефективним обладнанням та спеціалізованими автотранспортними засобами;

- розробити і впровадити стандарти первинної і вторинної медичної допомоги та критерії оцінки її діяльності;

- інформувати громадськість про доцільність змін у системі охорони здоров’я;

- попереджувати та лікувати масові інфекційні захворювання;

- пропагувати здоровий спосіб життя, збереження та охорону навколишнього природного середовища.

Основними результатами, яких планується досягти, є:

- підвищення рівня медичного обслуговування населення, розширення можливості щодо його доступності та якості;

- впровадження нових підходів до організації роботи закладів охорони здоров'я первинного рівня та їх фінансового забезпечення;

- підвищення якості та ефективності надання медичної допомоги мешканцям громади;

- зміцнення матеріально-технічної бази медичних закладів територіальної громади.

 - впровадження нових підходів до організації роботи закладів охорони здоров'я та їх фінансового забезпечення.

Освіта

Пріоритетом розвитку галузі освіти є забезпечення доступності високоякісної освіти для всіх громадян громади,  забезпечення  модернізації  освітніх  послуг та підвищення доступності якісних освітніх послуг.

У 2022 та 2023 роках передбачається здійснити такі заходи:

- удосконалення мережі навчальних закладів та установ освіти;

- приведення мережі освітянських закладів міста до потреб регіону;

- продовжувати впровадження в освітніх навчальних закладах енергозберігаючих технологій (утеплення будівель, модернізація системи опалення);

- зміцнення матеріально-технічної бази закладів за рахунок заміни застарілого обладнання на сучасне;

- забезпечення навчальних закладів сучасними засобами навчання і виховання, оснащення комп’ютерною технікою;

- оновлення навчально-методичної бази закладів освіти відповідно до сучасних вимог;

- виконання обласних та міських програм.

Основними результатами, яких планується досягти, є:

- підвищення рівня надання та доступності високоякісної дошкільної та загальної середньої освіти;

- показник успішності, який визначається як відношення кількості учнів випускних класів, що навчаються на достатньому та високому рівні, до загальної кількості учнів випускних класів;

- оновлення матеріально-технічної, навчально-методичної, інформаційної бази навчальних закладів забезпечить задоволення освітніх інформаційних і комунікаційних потреб учасників навчального процесу, створить умови для реалізації практичної складової навчальних програм, підвищить якість знань випускників при складанні зовнішнього незалежного оцінювання;

- покращення матеріально-технічної бази загальноосвітніх шкіл громади;

- підвищення ефективності надання освітніх послуг;

-отримання економії коштів за рахунок зменшення затрат на енергоносії.

 

Духовний та фізичний розиток.

 Пріоритетами розвитку у цій сфері є збереження, відтворення та примноження духовних та культурних здобутків жителів громади та всебічне їх фізичне виховання.

У 2022 та 2023 роках передбачається здійснити такі заходи:

- підтримка мистецьких заходів та проектів осередків творчих спілок, національно  культурних  товариств,  громадських організацій з метою розвитку культурно-мистецького простору громади;

- модернізація матеріально-технічної бази закладів культури;

- створення умов для фізичного виховання і масового спорту в усіх типах навчальних закладів, за місцем роботи, у місцях проживання та масового відпочинку населення;

- підтримка масового, дитячо-юнацького, резервного спорту, спорту вищих досягнень, спорту інвалідів та ветеранів;

- розвиток олімпійських та неолімпійських видів спорту;

- залучення широких верств населення до масового спорту, популяризації здорового способу життя та фізичної реабілітації, як важливої складової покращення якості та тривалості активного життя населення;

- підготовка та участь спортсменів, збірних команд громади в обласних та всеукраїнських змаганнях, інших масових фізкультурно-спортивних заходах,

- проведення спортивномасових заходів для утвердження патріотизму та національної самосвідомості молоді.

- проведення просвітницької роботи з пропагування здорового способу життя та фізичної культури і спорту.

Основними результатами, яких планується досягти, є:

- проведення соціальних безкоштовних культурно-мистецьких та просвітницьких акцій для вразливих верств населення та школярів громади;

- забезпечити повноцінне функціонування існуючої мережі закладів культури;

- розширення доступу до історико-культурних цінностей громади;

- збільшення обсягу рухової активності учнівської молоді;

- підвищення рівня залучення населення до занять фізичною культурою та спортом, зміцнення здоров'я населення;

- покращення спортивних результатів спортсменів громади у змаганнях з олімпійських видів спорту;

- покращення умов для соціальної адаптації та реабілітації інвалідів і осіб з обмеженими фізичними можливостями.             

                                                            

Охорона навколишнього природного середовища

Пріоритетними завданнями діяльності у сфері охорони навколишнього природного середовища є забезпечення безпеки життєдіяльності населення, запобігання виникненню природних і техногенних катастроф, збереження ландшафтного різноманіття, формування екомережі і впровадження екологічно збалансованої системи використання природних ресурсів.

У 2022-2023 роках передбачається здійснити такі заходи:

-мінімізація шкідливого впливу на довкілля небезпечних відходів та хімічних речовин;

-забезпечення використання природних ресурсів чітко у відповідності до науково-обгрунтованих нормативів;

-забезпечення безпечного зберігання побутових відходів на полігоні твердих побутових відходів;

- запровадження роздільної сортувальної системи твердих побутових відходів;

-технологічне переобладнання на основі впровадження інноваційних проектів, енергоефективних та екологічних технологій.

      Очікувані результати, яких планується досягти:

-створення безпечних умов життєдіяльності громадян населених пунктів громади;

- забезпечення екологічної безпеки регіону;

-зменшення викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря від стаціонарних джерел забруднення;

- зменшення скидів забруднюючих речовин у водні об’єкти;

- зменшення кількості розміщених у навколишньому середовищі відходів;

- збільшення площі територій та об’єктів природно-заповідного фонду.

 

Енергозбереження

Пріоритетними завданнями на прогнозний період для сфери енергозбереження залишатимуться створення умов для зниження рівня енергоємності та оптимізація структури енергетичного балансу території громади.

В середньострокові перспективі громада може наявні розвиткові ресурси в такі проекти, як:

- впровадження системи енергоменеджменту в бюджетній сфері за європейськими стандартами;

- зниження залежності системи теплогенерації  від природного газу заміщенням його місцевими та альтернативними видами палива;

- оптимізація магістральних мереж та використання локальних систем теплозабезпечення;

- розвиток альтернативної енергетики;

- забезпечення використання місцевих та регіональних програм.

Очікувані результати, яких планується досягти:

- зменшення шкідливих викидів в атмосферу;

- зниження споживання газу в бюджетних установах громади;

-зниження втрат в магістральних  мережах систем теплопостачання шляхом їх оптимізації;

- збільшення частки відновлювальних джерел енергії  у структурі споживання паливо-енергетичних ресурсів регіону із забезпеченням максимальної частки місцевої енергетичної складової у використанні відновлювальних джерел енергії;

- скорочення обсягів енергоспоживання в бюджетних установах громади;

- зниження енергетичних параметрів окремих будівель бюджетної сфери.

 

                                                

Дорожнє господарство

Пріоритетами розвитку дорожньо-транспортної інфраструктури у прогнозованому періоді є розбудова і модернізація транспортної інфраструктури, поліпшення транспортно-експлуатаційного стану автомобільних доріг місцевого значення.

У 2022-2023 роках передбачається здійснити такі заходи:

 - поточний середній ремонт автомобільних доріг місцевого значення;

 -розширення джерел фінансування дорожнього фонду, шляхом залучення інвестиційних джерел фінансування;

 - модернізація та розвиток об’єктів транспортної інфраструктури;

 - поточний дрібний ремонт та експлуатаційне утримання доріг місцевого значення.

Основні результати, яких планується досягти, є:

 - створення робочих місць у комунальній галузі та конкурентного середовища в сфері дорожнього господарства та туристичного сервісу;

 - нарощування транзитного потенціалу громади;

 -  зменшення транспортних витрат у вартості послуг;

 -  зменшення кількості дорожньо-транспортних пригод;

 - поліпшення транспорно-експлуатаційного потенціалу існуючих автомобільних доріг і приведення його у відповідність з вимогами нормативно-правових документів, створення належної інфраструктури.

Житлово-комунальне господарство

Пріоритетним завданнями реформування житлово-комунального господарства є підвищення якості житлово-комунальних послуг для всіх верств населення, забезпечення прозорості встановлення тарифів на всі види послуг, збільшення джерел їх фінансування при забезпеченості гарантій для соціально незахищених верств населення, покращення якості і забезпечення питною водою населення громади.

У 2022-2023 роках передбачається здійснити такі заходи:

-збільшення кількості об’єднань співвласників багатоквартирних будинків;

- модернізація комунальної теплоенергетики громади, водопостачання та водовідведення;

- приведення тарифів на житлово-комунальні послуги до рівня економічно обґрунтованих витрат на їх виробництво і надання;

- забезпечення виконання місцевих програм:

-придбання спецтехніки, та контейнерів для роздільного збору сміття;

- покращення експлуатації полігону твердих побутових відходів;

        Очікувані результати, яких планується досягти:

- підвищення якості та збільшення обсягів житлово-комунальних послуг;

- стабілізація цін і тарифів на послуги ЖКГ;

- підвищення ресурсо – та енергоефективності галузі;

-покращення благоустрою населених пунктів;

- обґрунтованість та прозорість у формуванні тарифної та цінової політики.

      Фінансування бюджету

Дефіцит спеціального фонду міського бюджету у 2022 році складе 3400000,00 грн., у 2023 році – 3500000,00 грн.

Джерелами фінансування дефіциту буде передача коштів із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду) на здійснення видатків із капітального ремонту об’єктів та придбання соціального-культурної сфери.

 

3.2. Виконання інвестиційних програм (проектів)

    Прогнозні показники міського бюджету за бюджетними програмами, які забезпечуватимуть виконання інвестиційних програм (проектів)

тис.грн.

Назва інвестиційної програми

Термін

виконання

Обсяг коштів бюджету

2022 р.

2023 р.

Капітальний ремонт Тлумацької ЗОШ I-IIIст. Тлумацької міської ради ОТГ  Тлуцмацького  району Івано-Франківської області

2 роки

1174958,0

-

Розширення загальноосвітньої школи  I-III ступенів з добудовою навчально-виховного комплексу на 36 місць у селі Королівка Тлумацького району

2 роки

1500000,0

-

Реконструкція каналізаційних очисних споруд в с.Гончарівка Тлумацького району Івано-Франківської області

2 роки

1529534,0

 

4. Міжбюджетні відносини

Державна бюджетна політика щодо місцевих бюджетів та міжбюджетних відносин буде спрямована на удосконалення інструментів бюджетного планування, зміцнення фінансової спроможності місцевих бюджетів, підвищення ефективності та результативності використання бюджетних ресурсів, розширення бази оподаткування за доходами, що зараховуються до місцевих бюджетів, забезпечення позитивної динаміки їх надходжень та зменшення  частки трансфертів в доходах місцевих бюджетів крім виконання інвестиційних проектів та коштів на соц-економ розвиток;

застосування програмно-цільового методу в усіх місцевих бюджетах, що сприятиме прозорості управління бюджетними коштами та єдності в бюджетній звітності щодо виконання місцевих бюджетів;

стимулювання соціально-економічного розвитку територій, спрямовувати кошти ДФРР на виконання інвестиційних програм і проектів регіонального розвитку;

запровадження елементів середньострокового бюджетного планування на міського бюджету для підвищення передбачуваності і послідовності бюджетної політики. 

    Прогнозні показники міжбюджетних трансфертів на 2022-2023 роки

                                                    (тис.грн.)

Назва показника

2022 р

2023 р

Дотації

43631,2

46598,1

Субвенції

86934,4

89874,5

 

Заступник начальника відділу фінансів, бухгалтерського                  Л.Морикіт

обліку та звітності

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь