A A A K K K
для людей з обмеженими можливостями
Тлумацька міська рада
Івано-Франківський район, Івано-Франківська область

Про створення відділу надання адміністративних послуг (Центру надання адміністративних послуг Тлумацької ОТГ) виконавчого комітету Тлумацької міської ради об’єднаної територіальної громади та затвердження Положення про Центр надання адміністративних

УКРАЇНА

Тлумацька міська рада

об’єднаної територіальної громади

Тлумацького району Івано-Франківської області

Рішення

тридцять п’ятої сесії Тлумацької міської ради сьомого скликання

 

Від 11 жовтня 2019 року

№1240-35/2019                                                                                    м. Тлумач

 

Про створення відділу надання адміністративних послуг

(Центру надання адміністративних послуг Тлумацької ОТГ)

виконавчого комітету Тлумацької міської ради

об’єднаної територіальної громади та затвердження Положення

про Центр надання адміністративних послуг Тлумацької ОТГ

 

     На виконання Закону України «Про адміністративні послуги», відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 20.02.2013 № 118 «Про затвердження Примірного положення про центр надання адміністративних послуг» (зі змінами), відповідно до статті 25 та керуючись частиною четвертою статті 54 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»  міська рада

вирішила:

1. Створити відділ надання адміністративних послуг (Центр надання адміністративних послуг Тлумацької ОТГ) виконавчого комітету Тлумацької міської ради об’єднаної територіальної громади.

2. Затвердити Положення про центр надання адміністративних послуг Тлумацької ОТГ (додаток 1).

3. Дане рішення набирає чинності з моменту його оприлюднення.

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на першого заступника міського голови А.П. Радовця.

 

Міський голова

Р.Круховський

 

 

Додаток 1

до рішення Тлумацької міської ради ОТГ

від 1110.2019 р. № 1240-35/2019

 

Положення

про Центр надання адміністративних послуг Тлумацької ОТГ

 

РОЗДІЛ І.

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Центр надання адміністративних послуг Тлумацької ОТГ (далі –ЦНАП) є структурним підрозділом, який утворено у складі виконавчого комітету Тлумацької міської ради ОТГ з метою забезпечення надання адміністративних та дозвільних послуг фізичним та юридичним особам (далі – суб’єктам звернень).

1.2. ЦНАП підконтрольний і підзвітний Тлумацькій міській раді ОТГ, підпорядкований її виконавчому комітету, безпосередньо підпорядкований начальнику Центру надання адміністративних послуг Тлумацької ОТГ.

1.3. Рішення щодо утворення, ліквідації або реорганізації ЦНАП приймається міською радою відповідно до норм чинного законодавства.

1.4. ЦНАП у своїй діяльності керується Конституцією та Законами України «Про місцеве самоврядування», «Про службу в органах місцевого самоврядування», «Про адміністративні послуги», «Про державну реєстрацію юридичних і фізичних осіб-підприємців», «Про звернення громадян», «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності», «Про захист персональних даних», «Про запобігання корупції», актами Президента України і Кабінету Міністрів України,меморандумом про співпрацю у сфері надання адміністративних послуг (про створення та роботу спільного ЦНАП у формі роботи ЦНАП ОМС та ЦНАП РДА в одному приміщенні) між Тлумацькою міською радою ОТГ та Тлумацькою районною державною адміністрацією від 29.08.2018р., рішеннями Тлумацької міської ради ОТГ, її виконавчого комітету, розпорядженнями міського голови, даним Положенням та іншими нормативними актами.

1.5. Перелік адміністративних послуг, які надаються через ЦНАП, визначається та затверджується рішенням міської ради і включає адміністративні послуги, суб’єктами надання яких є виконавчі органи міської ради, та адміністративні послуги, суб’єктами надання яких є органи виконавчої влади (територіальні органи/підрозділи центральних органів виконавчої влади). До адміністративних послуг також прирівнюється надання органом місцевого самоврядування, їх посадовими особами витягів та виписок із реєстрів, довідок, копій, дублікатів документів та інші передбачені законом дії, у результаті яких суб’єкту звернення, а також об’єкту, що перебуває в його власності, володінні чи користуванні, надається або підтверджується певний юридичний статус та/або факт.

1.6. Посадові інструкції працівників ЦНАП затверджуються міським головою та погоджуються начальником ЦНАП.

         2.  Основні завдання

2.1. На ЦНАП покладаються такі основні завдання:

 - організація надання адміністративних та дозвільних послуг у найкоротший строк та за мінімальної кількості відвідувань суб’єктів звернень;

 - спрощення процедури отримання адміністративних, дозвільних послуг та поліпшення якості їх надання;

 - забезпечення інформування суб’єктів звернень про вимоги та порядок надання адміністративних послуг, що надаються через адміністратора;

- вжиття заходів щодо запровадження надання адміністративних послуг в електронній формі;

- використання сучасних інформаційних технологій з метою доступності замовлення адміністративних та дозвільних послуг в он-лайн режимі.

2.2. ЦНАП забезпечує надання адміністративних послуг через адміністратора шляхом його взаємодії із суб’єктами надання адміністративних послуг, а також у випадках, передбачених законодавством, – безпосередньо представниками суб’єктів надання адміністративних послуг.

3. Права ЦНАП

3.1. ЦНАП під час виконання покладених на нього завдань взаємодіє з центральними та місцевими органами виконавчої влади, іншими державними органами, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами або організаціями.

3.2. Безоплатно отримує від суб’єктів надання адміністративних та дозвільних послуг, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери їх управління, документи та інформацію, пов’язані з наданням таких послуг, в установленому законом порядку.

3.3. Отримує відомості з баз даних центральних органів виконавчої влади для належного надання адміністративних чи дозвільних послуг.

3.4. Взаємодіє з представниками ЦНАП районної державної адміністрації, інших ОТГ (ОМС) в рамках чинних Меморандумів та угод про співпрацю.

4. Структура

4.1. Штатний розпис та структура ЦНАП затверджуються у встановленому порядку рішенням міської ради.

4.2. Очолює ЦНАП начальник, на якого покладаються обов’язки щодо здійснення функцій з керівництва ЦНАП та відповідальність за організацію його діяльності. Він також здійснює обов’язки адміністратора.

4.3. Відділ ЦНАП складається із начальника відділу з правами адміністратора, адміністраторів, державних реєстраторів та спеціалістів, що працюють у віддалених робочих місцях у населених пунктах Тлумацької об’єднаної територіальної громади згідно переліку, наведеному в пункті 4.5 цього Положення.

4.4. Начальник ЦНАП, адміністратори, державні реєстратори та спеціалісти ЦНАП призначаються на посаду та звільняються з посади міським головою відповідно до чинного законодавства.

4.5. Віддалені робочі місця для роботи адміністраторів ЦНАП утворено в наступних населених пунктах:

78033, Івано-Франківська область, Тлумацький район, с. Бортники.

78012, Івано-Франківська область, Тлумацький район, с. Остриня. ​​​​​​​

5. Повноваження керівника ЦНАП

5.1. Начальник центру є керівником ЦНАП та діє в рамках чинного законодавства та завдань, покладених на ЦНАП:

- здійснює керівництво роботою ЦНАП, несе персональну відповідальність за організацію його діяльності;

- організовує діяльність ЦНАП, у тому числі щодо взаємодії із суб’єктами надання адміністративних та дозвільних послуг, вживає заходів до підвищення ефективності роботи центру;

- координує діяльність адміністраторів, інших працівників відділу ЦНАП, та представників суб’єктів надання адміністративних послуг, контролює якість та своєчасність виконання ними обов’язків;

- на начальника відділу ЦНАП покладаються обов’язки адміністратора  який повинен діяти в рамках чинного законодавства та завдань, покладених на нього;

- організовує інформаційне забезпечення роботи ЦНАП, роботу із засобами масової інформації, визначає зміст та час проведення інформаційних заходів, відповідає за своєчасність та повноту наповнення інформації про діяльність ЦНАП на офіційному сайті Тлумацької міської ради ОТГ;

- сприяє підвищенню кваліфікації персоналу ЦНАП;

- сприяє створенню належних умов праці у  ЦНАП, вносить пропозиції щодо покращення матеріально-технічного забезпечення відділу;

- розглядає скарги на діяльність чи бездіяльність адміністратора; державного реєстратора та інших працівників ЦНАП;

- виконує інші повноваження згідно з актами законодавства та Положенням про ЦНАП;

- представляє ЦНАП при взаємодії з представниками ЦНАП райдержадміністрації, іншими громадами, а також іншими суб’єктами надання адміністративних послуг;

- бере участь у роботі грантових Програм та проектів, спрямованих на розбудову ЦНАП.

6. Загальні організаційні питання

6.1. Суб’єкт звернення для отримання адміністративної послуги у ЦНАП звертається до адміністратора – посадової особи виконавчого комітету Тлумацької міської ради ОТГ, або у випадках, передбачених законодавством та меморандумом про співпрацю у сфері надання адміністративних послуг між Тлумацькою міською радою ОТГ та Тлумацькою районною державною адміністрацією : адміністратора ЦНАП Тлумацької районної державної адміністрації;  представника суб’єкта надання адміністративних послуг.

6.2. Основними завданнями адміністратора є:

- надання суб’єктам звернень вичерпної інформації і консультацій щодо вимог та порядку надання адміністративних та дозвільних послуг;

 - прийняття від суб’єктів звернень документів, необхідних для надання адміністративних та дозвільних послуг, здійснення їх реєстрації та подання документів (їх копій) відповідним суб’єктам надання адміністративних чи дозвільних послуг не пізніше наступного робочого дня після їх отримання з дотриманням вимог Закону України “Про захист персональних даних”;

 - видача або забезпечення надсилання через засоби поштового зв’язку суб’єктам звернень результатів надання адміністративних послуг (у тому числі рішення про відмову в задоволенні заяви суб’єкта звернення), повідомлення про можливість отримання адміністративних послуг, оформлених суб’єктами надання адміністративних послуг;

 - організаційне забезпечення надання адміністративних та дозвільних послуг суб’єктами їх надання;

 - здійснення контролю за додержанням суб’єктами надання адміністративних чи дозвільних послуг строку розгляду справ та прийняття рішень;

 - надання адміністративних та дозвільних послуг у випадках, передбачених законом;

 - надання адміністративних та дозвільних послуг з використанням сучасних інформаційних технологій, систем ідентифікації особи (надання онлайн послуг).

6.3. Адміністратор має право:

 - безоплатно одержувати від суб’єктів надання адміністративних та дозвільних послуг, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери їх управління, документи та інформацію, пов’язані з наданням таких послуг, у встановленому законом порядку;

 - погоджувати документи (рішення) в інших державних органах, органах влади Автономної Республіки Крим та органах місцевого самоврядування, отримувати їх висновки з метою надання адміністративної чи дозвільної послуги без залучення суб’єкта звернення з дотриманням вимог Закону України “Про захист персональних даних”;

 - інформувати керівника ЦНАП та суб’єктів надання адміністративних чи дозвільних послуг про порушення строку розгляду заяв про надання адміністративної (дозвільної) послуги, вимагати вжиття заходів до усунення виявлених порушень;

- посвідчувати власним підписом та печаткою (штампом) копії (фотокопії) документів і виписок з них, витягів з реєстрів та баз даних, які необхідні для надання адміністративної чи дозвільної послуги;

- порушувати клопотання перед керівником центру щодо вжиття заходів з метою забезпечення ефективної роботи центру;

- отримувати відомості з баз даних центральних органів виконавчої влади для належного надання адміністративних чи дозвільних послуг;

- від імені виконавчого комітету міської ради розглядати справи про адміністративні правопорушення, передбачені статтями 197, 198 Кодексу України про адміністративні правопорушення, і накладати адміністративні стягнення.

6.4. Адміністратор має іменну печатку (штамп) із зазначенням його прізвища, імені, по батькові та найменування ЦНАП.

6.5. Державний реєстратор має печатку, зразок та опис якої встановлюється Міністерством юстиції України. Державний реєстратор самостійно приймає рішення за результатом розгляду заяв про державну реєстрацію прав та їх обтяжень. Втручання в діяльність державного реєстратора, крім випадків, передбачених законодавством України, забороняється і тягне за собою відповідальність згідно із законом.

6.6. Повноваження державного реєстратора, передбачені Законом України “Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців”, з прийому документів для надання адміністративних послуг у сфері державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців та видачі оформлених результатів їх надання можуть виконувати адміністратори ЦНАП.

6.7. Повноваження державного реєстратора, передбачені Законом  України "Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень", державні реєстратори можуть виконувати обов’язки адміністратора ЦНАП видачі та прийому документів.

6.8. З метою забезпечення належної доступності адміністративних та дозвільних послуг у віддалених місця для роботи адміністраторів ЦНАП забезпечується дотримання вимог щодо організації надання адміністративних послуг, які визначені Законом України «Про адміністративні послуги» (стенди, вивіски, графік роботи, бланки заяв, зразки їх заповнення, зони очікування та інше).   

6.9. За рішенням органу, який утворив ЦНАП, в ньому також  може здійснюватися:

 - прийняття звітів, декларацій, скарг;

 - надання консультацій;

 - прийняття та видача документів, не пов’язаних з наданням адміністративних послуг;

- довідок.

6.10. Час прийому суб’єктів звернень у відділі ЦНАП становить не менш п’яти днів на тиждень та вісім годин на день без перерви на обід і є загальним (єдиним) для всіх адміністративних та дозвільних послуг, що надаються через ЦНАП, але не менше, ніж 40 годин на тиждень.

За рішенням органу, що утворив ЦНАП, час прийому суб’єктів звернень може бути збільшено.

6.11. У приміщенні, де розміщується ЦНАП, можуть надаватися супутні послуги (виготовлення копій документів, ламінування, фотографування, продаж канцелярських товарів, надання банківських послуг (через касу банку чи платіжні термінали)).

6.12. У приміщенні ЦНАП може здійснюватися прийом громадян представниками інших структурних підрозділів виконавчого комітету Тлумацької міської ради ОТГ, територіальними підрозділами органів виконавчої влади, комунальними установами та підприємствами.

6.13. Фінансування та матеріально-технічне забезпечення діяльності відділу ЦНАП здійснюється за рахунок державного, місцевого бюджетів та інших не заборонених законодавством джерел.

 

Секретар міської ради                                                         І.Денькович

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь