Тлумацька міська рада
Івано-Франківський район, Івано-Франківська область

Положення про Службу у справах дітей Тлумацької міської ради Івано-Франківського району Івано-Франківської області

УКРАЇНА

Тлумацька міська рада

Івано-Франківського району Івано-Франківської області

Фото без опису

 

Рішення

п’ятої  сесії Тлумацької міської ради восьмого скликання

 

Від 11 березня 2021 року

№337-5/2021                                                                                    м. Тлумач

 

Про внесення змін до рішення міської ради

від 28.01.2021 р. №217-4/2021 «Про створення

Служби у справах дітей Тлумацької міської

ради Івано-Франківського району Івано-Франківської області»

З метою реалізації державної політики у сфері усиновлення та захисту прав дітей, забезпечення прав дітей в умовах реформування місцевого самоврядування та територіальної організації громади,  відповідно до Закону України «Про органи і служби у справах дітей та спеціальні установи для дітей», керуючись ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада

вирішила:

1. Внести зміни до рішення міської ради від 28.01.2021 року №2017-4/2021 «Про створення Служби у справах дітей Тлумацької міської ради Івано-Франківського району Івано-Франківської області», а саме в додаток до рішення «Положення  про Службу у справах дітей Тлумацької міської ради Івано-Франківського району Івано-Франківської області» та викласти його в новій редакції (додається).

2. Контроль за виконанням рішення покласти на першого заступника міського голови В.Гнатюка та постійну комісію з гуманітарних питань, прав людини, законності, депутатської діяльності, етики та регламенту (О.Мельник).

 

 

       Міський голова                                                           Ігор Петрук

 

 

Додаток 

до рішення Тлумацької міської ради

№337-5/2021 від 11.03.2021 р.

 

 

ПОЛОЖЕННЯ

про службу у справах дітей Тлумацької міської ради

Івано-Франківського району Івано-Франківської області

І . Загальні положення

1.1 Служба у справах дітей Тлумацької міської ради Івано-Франківського району Івано-Франківської області (далі - Служба) є виконавчим органом міської ради, утворюється рішенням сесії міської ради відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» і в межах Тлумацької міської територіальної громади забезпечує виконання покладених на службу завдань.           

1.2 Служба є юридичною особою, утримується за рахунок коштів місцевого бюджету Тлумацької міської ради Івано-Франківського району Івано-Франківської області.

1.3 Служба має самостійний баланс, рахунки в органах Державної казначейської служби України, печатку із зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням, власні бланки та штампи, веде діловодство відповідно до Інструкції з діловодства у виконавчих органах міської ради. Посадовим особам служби видаються службові посвідчення встановленого зразка.

1.4 Повне найменування юридичної особи: служба у справах дітей Тлумацької міської ради Івано-Франківького району Івано-Франківської області.

Скорочена назва: Служба у справах дітей Тлумацької міської ради.

1.5 Служба є підзвітною та підконтрольною міській раді, міському голові та виконавчому комітету міської ради.

Засновником служби є Тлумацька міська рада Івано-Франківського району Івано-Франківської області (далі Тлумацька міська рада).

1.6 Юридична адреса служби: Івано-Франківська обл, м.Тлумач, вул.Макуха,12

1.7 Служба у своїй діяльності керується Конституцією та Законами України, актами Президента України і Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства соціальної політики, рішеннями виконавчого комітету міської ради, розпорядженнями та дорученнями міського голови, рішеннями сесії, цим Положенням та іншими нормативно-правовими актами.

1.8 Служба у справах дітей Тлумацької міської ради здійснює свою діяльність на принципах:

 1) законності;

 2) застосування переважно методів виховання  і  переконання,  що передбачають  вжиття примусових заходів лише після вичерпання всіх інших заходів впливу на поведінку дітей;

 3) гласності,  тобто систематичного інформування про стан справ щодо   захисту  прав  дітей,  правопорушень  серед  дітей;

 4) збереження конфіденційності інформації про дітей, які вчинили правопорушення  і  до  яких  застосовувалися заходи індивідуальної профілактики;

 5) неприпустимості приниження честі і гідності дітей, жорстокого поводження з ними.

 

ІІ. Основні завдання

2.1. Основними завданнями служби є забезпечення реалізації державної соціальної політики на відповідній території у сфері соціального захисту дітей, що включає:

1) реалізація на території громади політики з питань соціального захисту дітей, запобігання дитячій бездоглядності та безпритульності, вчиненню дітьми правопорушень;

2) розроблення і здійснення самостійно або разом із відповідними органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями усіх форм  власності, громадськими організаціями заходів щодо захисту прав, свобод і законних інтересів дітей;

3) координація зусиль органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій усіх форм власності у вирішенні питань соціального захисту дітей та організації роботи із запобігання дитячій бездоглядності та безпритульності;

4) забезпечення додержання вимог законодавства щодо встановлення опіки та піклування над дітьми, їх усиновлення, влаштування в дитячі будинки сімейного типу, прийомні сім'ї;

5) здійснення контролю за умовами утримання і виховання дітей у закладах для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, спеціальних установах і закладах соціального захисту для дітей усіх форм власності;

6) ведення державної статистики щодо дітей;

7) ведення обліку дітей, які опинилися у складних життєвих обставинах, дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, усиновлених, влаштованих до прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу та соціально-реабілітаційних центрів (дитячих містечок);

8) надання іншим структурним підрозділам міської ради, органам виконавчої влади, органам місцевого самоврядування, підприємствам, установам, організаціям всіх форм власності, громадським організаціям, громадянам практичної та методичної допомоги, консультацій з питань соціального захисту дітей, запобігання вчиненню дітьми правопорушень;

9) улаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування під опіку, піклування, сприяння усиновленню, влаштуванню до дитячих будинків сімейного типу та прийомних сімей;

10) підготовка інформаційно-аналітичних і статистичних матеріалів, організація дослідження стану соціального захисту дітей, запобігання дитячій бездоглядності та безпритульності, вчиненню дітьми  правопорушень;

11) визначення пріоритетних напрямів поліпшення на території громади становища дітей, їх соціального захисту, сприяння фізичному, духовному та інтелектуальному розвиткові, запобігання дитячій бездоглядності та безпритульності, вчиненню дітьми правопорушень.

 

ІІІ.Функції

 3.1. Служба відповідно до визначених повноважень виконує такі функції:

1) прийом громадян з питань,що стосуються соціального захисту дітей;

2) надання інформації та проведення консультацій щодо діяльності органу опіки і піклування, служби у справах дітей, форм влаштування дітей, з питань застосування законодавства щодо захисту прав дітей, у тому числі дітей-сиріт, дітей позбавлених батьківського піклування, дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах;

3) виявлення дітей залишених без батьківського піклування (зокрема знайдених, підкинутих дітей, дітей, життю або здоров’ю яких загрожує небезпека);

4) забезпечення реєстрації народження знайденої або підкинутої дитини, дитини, покинутої у пологовому будинку, іншому закладі охорони здоров’я, дитини, мати якої померла чи місце проживання матері встановити неможливо;

5) забезпечення тимчасового влаштування дітей, залишених без батьківського піклування та прийняття рішень про доцільність (недоцільність) повернення таких дітей, а також  дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах і були охоплені різними формами тимчасового влаштування, до батьків або осіб які їх замінюють,зокрема: клопотання про влаштування дітей у притулки для дітей, центри соціально-психологічної реабілітації дітей, центри соціальної підтримки дітей та сімей; рішення про влаштування дитини в заклад, рішення про її вибуття з такого закладу; влаштування дитини у сім’ю родичів, знайомих та вибуття з такої сім’ї; влаштування дитини у сім’ю патронатного вихователя та вибуття з неї.

6) контроль та забезпечення своєчасного внесення, поновлення, повноти та достовірності інформації, що вноситься до Банку даних про дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, і сім’ї потенційних усиновлювачів, опікунів, піклувальників, прийомних батьків, батьків-вихователів, який ведеться в Єдиній інформаційно-аналітичній системі «Діти» (далі ЄІАС «Діти»)

7) вжиття заходів щодо надання статусу дитини-сироти або дитини, позбавленої батьківського піклування, його зміни;

8) вжиття заходів щодо усиновлення дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування;

9) вжиття заходів щодо влаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування під опіку, піклування;

10) вжиття заходів щодо влаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування у прийомну сім’ю, дитячий будинок сімейного типу.

11) здійснення нагляду за умовами проживання і виховання усиновлених дітей, які проживають на території України, за місцем проживання усиновлювачів до досягнення дітьми 18 років та контролю за цільовим використанням допомоги при усиновленні дитини.

12) здійснення контролю за умовами виховання, утримання і розвитку дитини, над якою встановлено опіку, піклування, яка влаштована у прийомну сім’ю, дитячий будинок сімейного типу, зокрема підготовка звіту про стан виховання, утримання і розвитку дітей у прийомні сім’ї, дитячому будинку сімейного типу;

13) вжиття заходів щодо влаштування дитини-сироти, дитини, позбавленої батьківського піклування до медичного закладу, закладу освіти, або іншого дитячого закладу;

14)здійснення у закладах для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, спеціальних установах і закладах соціального захисту для дітей незалежно від форми власності: контролю за умовами утримання і виховання дітей; перевірку стану роботи із соціально-правового захисту дітей; перевірки стану виховної роботи з дітьми у навчальних закладах за місцем проживання;

15) організація та проведення разом з іншими структурними підрозділами міської ради, уповноваженими підрозділами органів Національної поліції заходів щодо соціального захисту дітей, виявлення причин,що зумовлюють дитячу бездоглядність і безпритульність, організація профілактичних заходів(рейдів);

16) забезпечення ведення обліку дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах;

17) забезпечення захисту житлових і майнових прав дітей, зокрема розгляд питань щодо вчинення правочинів з майном дітей, збереження наявного майна, а також сприяння в отриманні житла дітьми-сиротами та дітьми, позбавленими батьківського піклування, які його не мають;

18) вжиття заходів щодо повернення до України позбавлених батьківського піклування дітей, які є громадянами України: взаємодія із закордонними дипломатичними установами України, організація зустрічі дитини на території України, її тимчасового влаштування;

19) забезпечення повернення дітей-іноземців до місць їх постійного проживання;

20) забезпечення соціального захисту дітей, розлучених із сім’єю, дітей-біженців, дітей, які потребують додаткового захисту;

21) підготовку рішень виконавчого комітету міської ради як органу опіки та піклування та його висновків при розгляді судом спорів щодо визначення імені, прізвища, по батькові дитини, участі одного з батьків у вихованні дитини, визначення місця проживання дитини;

19)  участь у допиті малолітніх та неповнолітніх свідків, судовому розгляді за участі неповнолітнього обвинуваченого;

20) здійснення контролю за цільовим використанням аліментів;

21) перевірка за необхідності умов роботи працівників, яким не виповнилось 18 років на підприємствах, установах, організація різних форм власності;

22) здійснює інші передбачені законом повноваження.

 

ІV. Права та обов’язки

4.1. Служба для здійснення повноважень та виконання завдань, що визначені, має право:

1) одержувати в установленому законодавством порядку від інших структурних підрозділів Тлумацької міської ради, органів державної влади, підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності та їх посадових осіб інформацію, документи і матеріали, необхідні для виконання покладених на неї завдань;

2) залучати до виконання окремих робіт, участі у вивченні окремих питань спеціалістів, фахівців інших структурних підрозділів Тлумацької міської ради, державних органів, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками), представників громадських об’єднань (за згодою);

3) вносити в установленому порядку пропозиції щодо удосконалення роботи Тлумацької міської ради у сфері соціального захисту дітей;

4) проводити  особистий  прийом  дітей, а також їх батьків, опікунів  чи  піклувальників,  розглядати  їх  скарги  та  заяви з питань, що належать до її компетенції;

5) розробляти   і   реалізувати   власні  та  підтримувати громадські проекти програм соціального  спрямування  з  метою забезпечення та  реалізації  прав,  свобод  і  законних  інтересів дітей,   запобігання   вчиненню  ними  правопорушень;

6) порушувати  перед  відповідними  органами   питання   про притягнення  до  відповідальності  згідно  із  законом фізичних та юридичних осіб,  які допустили порушення прав,  свобод і  законних інтересів  дітей;

7) відвідувати  дітей,  які  опинилися у складних життєвих умовах, перебувають на обліку в службі у справах дітей, за місцем їх проживання, навчання, роботи, проводити відповідну профілактичну  роботу;

8)працівники служби мають право в установленому законодавством порядку представляти інтереси Тлумацької міської ради, виконавчого комітету, органу опіки та піклування, міського голови та служби у справах дітей міської ради в усіх судах України та інших органах під час розгляду правових питань і спорів;

9) користуватись в установленому порядку інформаційними базами органів виконавчої влади, системами зв’язку і комунікацій, мережами спеціального зв’язку та іншими технічними засобами;

10) скликати в установленому порядку наради, проводити семінари з питань, що належать до її компетенції.

 

 V. Організація роботи

5.1. Служба в установленому законодавством порядку та у межах повноважень взаємодіє з іншими структурними підрозділами, виконавчим комітетом, органами місцевого самоврядування, територіальними органами міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, а також підприємствами, установами та організаціями з метою створення умов для провадження послідовної та узгодженої діяльності щодо строків, періодичності одержання і передачі інформації, необхідної для належного виконання покладених на неї завдань та здійснення запланованих заходів.

5.2. Службу очолює начальник, який призначається на посаду міським головою на конкурсній основі або за іншою процедурою, передбаченою законодавством, та звільняється з роботи  розпорядженням міського голови.

5.3. Начальник служби:

1)  здійснює керівництво службою, несе персональну відповідальність за організацію та результати її діяльності, сприяє створенню належних умов праці в службі;

2) розробляє та затверджує посадові інструкції працівників служби та розподіляє обов’язки між ними;

3) планує роботу служби, вносить пропозиції щодо формування планів роботи  Тлумацької міської ради;

4) вживає заходів до удосконалення організації та підвищення ефективності роботи служби;

5) звітує перед головою Тлумацької міської ради про виконання покладених на службу завдань та затверджених планів роботи;

6) вносить пропозиції щодо розгляду на засіданнях виконавчого комітету питань, що належать до компетенції служби, та розробляє проекти відповідних рішень;

7) за необхідності бере участь в роботі сесій міської ради, в засіданнях виконавчого комітету та інших заходах, що проводяться міською радою та виконавчим комітетом;

8) представляє інтереси служби у взаємовідносинах з іншими виконавчими органами міської ради, підприємствами, установами та організаціями;

9)  видає у межах своїх повноважень накази, організовує контроль за їх виконанням;

10) проводить особистий прийом громадян з питань, що належать до повноважень служби;

11) здійснює інші повноваження, визначені законом.

5.5. Фонд оплати праці працівників служби визначає голова міської ради у межах відповідних бюджетних призначень в межах граничної чисельності та структури, затвердженої міською радою.

5.6. Штатний розпис служби затверджується міським головою за пропозиціями начальника служби.

6.6. Ведення бухгалтерського обліку та фінансової звітності служби здійснюється відділом бухгалтерського обліку та звітності Тлумацької міської ради Івано-Франківського району Івано-Франківської області.

 

VІ. Зміни та доповнення до положення

1.Зміни та доповнення до Положення вносяться за рішенням сесії Тлумацької міської ради.

2. Внесення змін та доповнень до Положення оформлюється шляхом викладення в новій редакції, прошивається, пронумеровується, згідно чинного законодавства

3. Зміни до положення підлягають державній реєстрації, згідно чинного законодавства.

 

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь