A A A K K K
для людей з обмеженими можливостями
Тлумацька міська рада
Івано-Франківський район, Івано-Франківська область

Положення про відділ будівництва, містобудування та архітектури виконавчого комітету Тлумацької міської ради

УКРАЇНА

Тлумацька міська рада

Івано-Франківського району Івано-Франківської області

 

Рішення

п’ятої  сесії Тлумацької міської ради восьмого скликання

 

Від 11 березня 2021 року

№336-5/2021                                                                                    м. Тлумач

 

Про затвердження Положення про відділ будівництва, містобудування

та архітектури виконавчого комітету Тлумацької міської ради

 

Відповідно до ст. 54 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи рішення Тлумацької міської ради від 28 січня 2021 року № 241-4/2021 «Про затвердження структури та  загальної чисельності апарату  Тлумацької міської ради та її виконавчих органів в новій редакції», з метою оптимізації та вдосконалення роботи виконавчого комітету міської ради, структурування функціональних напрямків діяльності, забезпечення ефективної роботи, міська рада

вирішила:

1. Затвердити Положення про відділ будівництва, містобудування та архітектури виконавчого комітету Тлумацької міської ради (додається).

2. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію міської ради з гуманітарних питань, прав людини, законності, депутатської діяльності, етики та регламенту (Мельник О. В.) та керуючого справами (секретаря) виконавчого комітету В.Салітру.

 

 

 

 

Міський голова                                                   Ігор Петрук

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО:

 рішення Тлумацької міської ради

від 11.03.2021р. №336-5/2021

 

Положення

про відділ будівництва, містобудування та архітектури

виконавчого комітету Тлумацької міської ради

 

1. Загальні положення.

1.1. Відділ будівництва, містобудування та архітектури Тлумацької міської ради є структурним підрозділом  виконавчого комітету Тлумацької міської ради, утворюється міською радою, є підзвітним та підконтрольним міській раді, підпорядковується виконавчому комітету міської ради, голові міської ради, іншим посадовим особам відповідно до розподілу повноважень, а з питань здійснення делегованих повноважень підконтрольний відповідним органам виконавчої влади, діє у відповідності з цим Положенням.

1.2. У своїй діяльності відділ керується Конституцією України, законами України, Постановами Верховної Ради України, актами Президента України і Кабінету Міністрів України, рішеннями міської ради та її виконкому, розпорядженнями міського голови, прийнятими в межах його компетенції, а також даним положенням.

1.3.  Положення про відділ затверджується міською радою. Зміни і доповнення до цього Положення вносяться сесією міської ради.

1.4.   Реорганізація, ліквідація відділу проводиться за рішенням міської ради.

 

2. Основні завдання та функції відділу

2.1. Основними завданнями відділу є:

- забезпечення реалізації державної політики у сфері будівництва, містобудування та архітектури на території Тлумацької  територіальної громади;

- аналіз стану містобудівної документації, організація роботи з розроблення, оновлення, коригування містобудівної документації,  передбаченої законодавством;

- координація діяльності суб’єктів містобудування щодо комплексного розвитку території, забудови міста, поліпшення його архітектурного вигляду.

- забезпечення додержання законодавства у сфері містобудування та архітектури відповідно до затвердженої містобудівної документації;

- організація робіт, пов'язаних із створенням і веденням містобудівного кадастру міста;

- інші питання містобудівної діяльності, визначені законом;

- забезпечує дотримання законодавства у сфері будівництва та території

2.2. Відділ відповідно до покладених на нього завдань:

- бере участь у реалізації державної політики у сфері містобудування та архітектури, надає пропозиції з цих питань.

- веде облік забезпеченості містобудівною документацією на території Тлумацької  територіальної громади, вносить пропозиції щодо необхідності розроблення, внесення змін до містобудівної документації.

- подає на затвердження міської ради відповідні місцеві містобудівні програми, містобудівну документацію Тлумацької міської ради.

- у межах компетенції, на підставі проектних рішень містобудівної документації місцевого рівня, приймає участь у підготовці пропозицій щодо  визначення території для містобудівних потреб.

- надає пропозиції в межах своїх повноважень щодо режиму використання та забудови земель, на яких передбачена перспективна містобудівна діяльність.

- координує діяльність суб'єктів містобудування щодо комплексного розвитку територій, забудови на території міста, поліпшення їх архітектурного вигляду, збереження традиційного характеру середовища і об'єктів архітектурної та містобудівної спадщини.

- створює у разі спроможності за рішенням виконавчого комітету міської ради архітектурно-містобудівну раду для професійного обговорення проектних рішень у сфері містобудування, яка діє як дорадчій орган.

- забезпечує оприлюднення прийнятих рішень щодо розроблення містобудівної документації на місцевому рівні, оприлюднення проектів містобудівної документації на місцевому рівні та доступ до цієї інформації громадськості, оприлюднення результатів розгляду пропозицій громадськості до проектів містобудівної документації на місцевому рівні.

- організовує роботу з ведення містобудівного кадастру згідно з діючим законодавством.

- видає забудовникам в установленому законодавством порядку будівельні паспорти на розміщення і будівництво індивідуальних (садибних) житлових будинків, садових, дачних будинків, господарських будівель і споруд, гаражів, елементів благоустрою та озеленення земельних ділянок на території Тлумацької територіальної громади.

- видає в установленому законодавством порядку паспорти прив’язки тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності.

- видає в установленому законодавством порядку містобудівні умови та обмеження для проектування об’єкта будівництва.

- готує проекти рішень про присвоєння адреси об'єктам будівництва та об’єктам нерухомого майна та подає його на розгляд виконавчого комітету.

- координує діяльність щодо забезпечення доступності інвалідів та інших маломобільних груп населення до об’єктів соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури.

- надає пропозиції до переліку земельних ділянок, призначених для продажу або передачі в оренду на земельних аукціонах, торгах, конкурсах.

-   надає висновки щодо розгляду проектів землеустрою.

-  організовує в установленому законодавством порядку архітектурні і містобудівні конкурси.

- надає в межах своїх повноважень викопіювання з топографічної основи населених пунктів Тлумацької територіальної громади для містобудівних потреб.

- в межах повноважень, визначених законодавством, готує проекти рішень міської ради та її виконавчого комітету, розпоряджень міського голови.

- готує проекти договорів пайової участі у розвитку інфраструктури Тлумацької територіальної громади.

- забезпечує внесення відомостей про надані містобудівні умови та обмеження до реєстру містобудівних умов та обмежень на офіційному веб-сайті міської ради.

- забезпечує в установленому порядку своєчасний розгляд заяв, звернень і скарг громадян, інших суб'єктів містобудування з питань, що належать до його компетенції, та вживає відповідні заходи.

- виконує інші функції у сфері містобудування та архітектури, визначені законодавчими та нормативно-правовими актами.

готує пропозиції з питань будівництва і подає їх на розгляд міської ради;

- забезпечує дотримання законодавства у галузі будівництва за рахунок державного, місцевих бюджетів та інших джерел фінансування, незаборонених чинним законодавством;

- складає переліки проектів будов, титульні списки будов та інших робіт в галузі будівництва і подає їх на затвердження в установленому порядку;

- розміщує замовлення на проектні роботи, на розроблення проектно-кошторисної документації та здійснення ними авторського нагляду за будівництвом;

- видає науково-дослідним та проектним організаціям завдання на проектування з вихідними даними та інших документів, необхідних для виконання проектних робіт та розроблення проектно-кошторисної документації;

- приймає і перевіряє комплектність одержаної від науково-дослідних та  проектних організацій проектно-кошторисної документації, сприяє проведенню її державної експертизи, погодженню і затвердженню в установленому порядку та передає  будівельним організаціям для здійснення будівництва;

- розміщує замовлення на будівництво, разом з підрядними організаціями визначає і погоджує кошториси на будівництво об'єктів відповідно до діючих нормативних актів;

- передає будівельній організації необхідні дозвільні документи для        виконання будівельно-монтажних робіт ;

- здійснює технічний нагляд за будівництвом, контроль за відповідністю обсягів та якості виконаних робіт проектам, технічним умовам і стандартам;

- пред'являє приймальній комісії завершені будівництвом і підготовлені до експлуатації об'єкти, забезпечує комісію необхідними для роботи документами, бере участь у її роботі. 

- передає завершені будівництвом та введені в дію об'єкти підприємствам та організаціям, на які покладено їх експлуатацію;

- перевіряє подані до оплати документи підрядних, постачальних, проектних, розвідувальних та інших організацій щодо виконання робіт, поставки продукції та надання послуг;

- готує проекти нормативно-правових актів, зокрема проекти розпоряджень міського голови, проекти рішень міської ради, виконавчого комітету з питань, віднесених до компетенції відділу;

- готує та передає на реєстрацію в установленому порядку договори на виконання підрядних та інших робіт.

 

 

3. Права відділу

3.1. Відділ має право:

- з метою здійснення контролю за якістю будівництва, будівельних матеріалів і конструкцій направляти своїх працівників на об’єкти житлово-цивільного та виробничого призначення, які будуються або реконструюються на замовлення міської ради, а також, якщо це передбачено договором;

- вносити за результатами перевірок подання на розгляд міської ради та в інші органи в межах своїх повноважень;

- для виконання покладених на Відділ обов’язків створювати експертні групи;

- приймати участь в розробленні містобудівної документації;

- одержувати необхідні для виконання покладених на Відділ завдань статистичні дані від організацій і закладів, що розміщені на території міста;

- залучати фахівців інших структурних підрозділів міської ради, підприємств установ та організацій, об’єднань громадян до розгляду питань, що належать до його компетенції;

- скликати в установленому порядку наради з питань, що належать до його компетенції;

- за дорученням керівництва міської ради представляти інтереси міської ради в установах та організаціях, в інших управлінських структурах з питань, що входять до його компетенції;

- користуватись в установленому порядку інформаційними базами органів місцевого самоврядування, системами зв’язку і комунікацій та іншими технічними засобами;

- брати участь у засіданнях сесій міської ради, нарадах, інших заходах, що проводяться в міській раді, скликати в установленому порядку наради, проводити семінари та конференції з питань, що належать до його компетенції;

- вимагати від керівництва належних умов праці для працівників відділу, підвищення їх кваліфікації;

3.2. Відділ під час виконання покладених на нього завдань взаємодіє з виконавчими органами міської ради, підприємствами, установами та організаціями, а також органами державної фіскальної служби, державної фінансової інспекції та державної казначейської служби.

 

4. Структура відділу. Організація роботи.

 4.1. Відділ очолює начальник, який призначається на посаду і звільняється з посади міським головою, на конкурсній основі чи за іншою процедурою передбаченою законодавством України.

4.2. Начальник Відділу:

- Здійснює керівництво діяльністю відділу, несе персональну відповідальність за виконання покладених на відділ завдань і виконання своїх функцій;

- вносить пропозиції щодо розгляду на засіданнях виконавчого комітету міської ради, сесіях міської ради питань, що належать до компетенції відділу, бере участь у їх засіданнях;

- вносить пропозиції міському голові щодо застосування заходів дисциплінарних стягнень та заохочень до працівників відділу;

- забезпечує у межах своєї компетенції контроль за станом справ у сфері діяльності відділу, вживає заходів до його поліпшення;

- вносить пропозиції міському голові щодо структури і штату працівників відділу;

- розробляє посадові інструкції працівників відділу та розподіляє обов’язки між ними, визначає функції та ступінь відповідальності працівників відділу;

- планує роботу відділу, вносить пропозиції до планів роботи виконавчого комітету міської ради

- від імені відділу та в межах завдань покладених на відділ підписує документи, пов’язані з діяльністю відділу;

- представляє відділ у відносинах з виконавчими органами міської ради, місцевими органами виконавчої влади, іншими органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями та об’єднаннями громадян;

- здійснює інші повноваження, передбачені законодавством та положенням про відділ;

- забезпечує дотримання працівниками відділу правил внутрішнього трудового розпорядку та виконавської дисципліни;

- несе дисциплінарну відповідальність за невиконання, несвоєчасне або неналежне виконання функцій, покладених на нього в межах і в порядку, встановленому чинним законодавством.

4.3. У разі тимчасової відсутності начальника відділу виконання його обов’язків покладається на заступника начальника відділу.

4.4. Працівники відділу призначаються на посаду та звільняються з посади міським головою згідно із законодавством про службу в органах місцевого самоврядування.

4.5. Посадові інструкції працівників відділу затверджуються міським головою.

4.6. Відділ утримується за рахунок коштів міського бюджету в межах граничної чисельності та фонду оплати праці структурних підрозділів міської ради.

4.7. Відділ не є юридичною особою.

4.8. Документи, що готуються відділом з питань, що належать до його компетенції, погоджуються заступником міського голови чи міським головою.

4.9. Відділ в установленому законодавством порядку та у межах повноважень взаємодіє з апаратом та структурними підрозділами міської ради, територіальними представництвами центральних органів виконавчої влади, а також підприємствами, установами та організаціями з метою створення умов для провадження послідовної та узгодженої діяльності щодо строків, періодичності одержання і передачі інформації, необхідної для належного виконання покладених на нього завдань та здійснення запланованих заходів.

4.10.Особи, винні у порушенні законодавства про службу в органах місцевого самоврядування, притягуються до цивільної, адміністративної або кримінальної  відповідальності згідно з діючим законодавством України.

4.11.Особи, винні у порушенні трудового законодавства, притягуються до дисциплінарної відповідальності.

 

 

Секретар міської ради                                                        М. Кудерський

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь