A A A K K K
для людей із порушенням зору
Тлумацька міська рада
Івано-Франківський район, Івано-Франківська область

СТАТУТ комунального закладу «Центр культури та дозвілля» Тлумацької міської ради

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішення четвертої сесії

Тлумацької міської ради восьмого скликання

від 28 січня 2021 року

№221-4/2021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

С Т А Т У Т

комунального закладу «Центр культури та дозвілля» Тлумацької міської ради

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

м.Тлумач

2021 р.

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Комунальний заклад «Центр культури тадозвілля» Тлумацької міської ради (далі -Центр)- базовий клубний заклад культури, який забезпечує умови для заняття непрофесійною творчою діяльністю, духовного розвитку, популяризації та збереження традиційної культури, задоволення культурних потреб громадян, створення, розповсюдження, популяризації культурних надбань, організації відпочинку населення та є комунальною власністю Тлумацької міської територіальної громади.

1.2. Засновником комунального закладу «Центр культури та дозвілля» Тлумацької міської ради є Тлумацька міська рада Івано-Франківського району Івано-Франківської області (далі- Засновник), яка приймає рішення про створення, ліквідацію або реорганізацію Центру.

1.3. Місцезнаходження комунального закладу «Центр культури та дозвілля» Тлумацької міської ради: 78000, Івано-Франківська область, м. Тлумач, вул. Грушевського, 2.

1.4. Повне найменування юридичної особи: комунальний заклад «Центр культури та дозвілля» Тлумацької міської ради.

Скорочене найменування: КЗ «ЦКД» Тлумацької міської ради.

1.5. Центр є юридичною особою публічного права, діє на підставі затвердженого Засновником Статуту, має самостійний кошторис, баланс, печатку зі своїм найменуванням, штампи та інші атрибути юридичної особи, має рахунки в територіальних органах Державної казначейської служби України, установах банків, користується закріпленим за ним на праві оперативного управління комунальним майном.

1.6. Центр належить до сфери управління виконавчого органу міської ради (далі –Орган управління), визначеного Засновником.

1.7. Центр є бюджетною неприбутковою установою, що забезпечує державні соціальні нормативи у сфері надання населенню культурних послуг, і в своїй діяльності керується Конституцією України, Законами України «Про культуру», «Про місцеве самоврядування в Україні», Законом України «Про державні соціальні стандарти та державні соціальні гарантії»,Цивільним кодексом України, Бюджетним кодексом Українита іншими законами, що регламентують діяльність у сфері культури, актами Засновника, розпорядженнями Тлумацького міського голови, наказами Органу управління, іншими нормативно-правовими актами, а також цим Статутом.

Відносини у сфері культури, що стосуються охорони та використання об’єктів інтелектуальної власності, врегульовуються законодавством про інтелектуальну власність.

1.8. Керуючись принципами гуманізму та пріоритету загальнолюдських цінностей Центр дотримується нейтралітету до партій, рухів і концесій.

1.9.Центр, як юридична особа, не підлягає приватизації.

1.10. Забороняється виселення Центру з приміщень без надання йому іншого рівноцінного приміщення.

1.11. Процес діяльності та ведення діловодства  Центру здійснюється державною мовою. Центр гарантує вільне використання мов усіх національних меншин України в сфері культури.

 

2. МЕТА СТВОРЕННЯ, ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ, ВИДИ ДІЯЛЬНОСТІ ТА ФУНКЦІЇ ЦЕНТРУ

 

2.1. Центр створений з метою:

2.1.1.Забезпечення реалізації і захисту конституційних прав громадян України у сфері культури – створення правових гарантій для вільного провадження культурної діяльності, свободи творчості, доступу до культурних цінностей, культурної спадщини та інформації про них;

2.1.2. Збереження і примноження національного культурного надбання;

2.1.3. Провадження діяльності у сфері культури та нематеріальної культурної спадщини, в тому числі народної культури, іншої діяльності, основною метою якої є створення, збереження, розповсюдження і використання культурних цінностей, культурної спадщини та культурних благ;

2.1.4. Задоволення культурних потреб громадян у розвитку народної традиційної культури, відродження національних традицій, забезпечення свободи творчості, вільного розвитку культурно-мистецьких процесів, підтримки художньої творчості, діяльності творчих колективів хорового, театрального, хореографічного, образотворчого мистецтва, а також іншої творчої ініціативи, організації дозвілля; вільний доступ до інформації тощо.

2.2. Основними завданнями Центру є:

2.2.1. Створення умов для забезпечення розвитку творчості людини;

2.2.2. Збирання, збереження, використання і поширення інформації  про матеріальні та духовні культурні цінності;

2.2.3. Забезпечення доступності  національного культурного надбання;

2.2.4. Дотримання прав громадян у сфері культури;

2.2.5. Розвиток аматорської народної творчості в усій різноманітності її видів та жанрів, розкриття творчих здібностей та обдарувань людей;

2.2.6.Створення умов для спілкування людей у сфері дозвілля, засвоєння ними навичок і основ культури дозвілля, сімейного відпочинку; створення умов для індивідуальної та колективної народної творчості.

2.3. Головними функціями Центру є: культурно-творча, виховна, пізнавальна, розважальна та методична робота.

2.4. Основними видами діяльності Центру у сфері культури є:

2.4.1. Задоволення культурних потреб громадян у розвитку народної традиційної культури, відродження національних традицій, забезпечення свободи творчості, вільного розвитку культурно-мистецьких процесів, підтримки художньої творчості, діяльності творчих колективів хорового, театрального, хореографічного, образотворчого мистецтва, а також іншої самодіяльної творчої ініціативи, організації дозвілля; вільний доступ до інформації тощо.

2.4.2. Організація і проведення фестивалів, оглядів, конкурсів, виставок та інших форм показу результатів творчої діяльності клубних формувань.

2.4.3. Проведення спектаклів, концертів, інших театрально - видовищних заходів, у тому числі за участю професійних творчих колективів та окремих виконавців.

2.4.4. Організація роботи лекторіїв, народних університетів, студій, курсів, проведення тематичних вечорів, усних журналів, творчих зустрічей тощо.

2.4.5. Проведення масових театралізованих свят, народних гулянь, обрядів, ритуалів відповідно до місцевих звичаїв і традицій.

2.4.6. Організація відпочинку і дозвілля різновікових груп населення, у тому числі проведення вечорів відпочинку, дискотек, молодіжних балів, карнавалів, дитячих ранків та інших розважальних програм.

2.4.7. Організація виставок декоративно-прикладного мистецтва, народної творчості, художніх робіт.

2.4.8. Створення, збереження, охорона, використання, популяризація національного культурного надбання.

2.5. Центр фінансується з бюджету Засновника у межах асигнувань, передбачених на утримання закладів культури. Додаткове фінансування здійснюється за рахунок інших джерел, незаборонених законодавством.

 

3. ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ ДІЯЛЬНОСТІ ЦЕНТРУ

3.1. Центр створено з урахуванням соціально-економічних, культурно-дозвіллєвих потреб населення у Тлумацькій міській територіальній громаді за наявності необхідної матеріально-технічної бази, кадрів та відповідно до нормативів забезпечення населення клубними закладами, затверджених в установленому порядку Кабінетом Міністрів України.

3.2. Центр має право укладати договори та угоди з фізичними та юридичними особами, набувати майнові та особисті немайнові права і нести обов’язки, бути позивачем і відповідачем у суді.

3.3. Центр користується комунальним майном спільної власності Тлумацької міської територіальної громади, закріпленого на праві оперативного управління за Центром та/або заОрганом управління.

3.4. Для здійснення господарської діяльності Центр залучає й використовує матеріально-технічні, фінансові, трудові та інші види ресурсів, використання яких не заборонено законодавством.

3.5. Засновник та уповноважений ним Орган управління не відповідають за зобов’язаннями Центру, а Центр не відповідає за зобов’язаннями Засновника та уповноваженого Органу управління, окрім випадків, передбачених законодавством.

3.6. Перевірку діяльності Центру можуть здійснювати органи, які уповноважені чинним законодавством України, у межах наданих їм законодавством повноважень.

3.7. З метою удосконалення культурно-дозвіллєвої роботи в Центрі можуть створюватися методичні, громадські ради, комісії. Діяльність методичних, громадських рад, комісій здійснюється з урахуванням рекомендацій Органу управління.

3.8. Створення чи припинення, у т.ч. ліквідація Центру здiйснюється у порядку, визначеному законодавством України та цим Статутом .

3.9. Ведення бухгалтерського обліку та звітності Центру забезпечується відповідно до Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні".

 

4. ОСНОВНІ НАПРЯМКИ ДІЯЛЬНОСТІ ЦЕНТРУ

4.1. Основними напрямками діяльності Центру є:

4.1.1. Задоволення культурно-дозвільних потреб населення.

4.1.2. Розвиток усіх видів та жанрів народної творчості, аматорського мистецтва, народних художніх промислів.

4.1.3. Збереження та примноження національного культурного надбання.

4.1.4. Створення та організація діяльності клубних формувань (творчих колективів, гуртків, студій, мистецьких аматорських об’єднань, клубів за інтересами).

4.1.5. Вивчення культурних запитів та розкриття творчих здібностей і обдаровань різних групнаселення.

4.1.7. Вироблення та запровадження нових моделей культурного обслуговування громадян.

4.2. Центр відповідно до покладених на нього завдань:

4.2.1. Створює та організовує діяльність творчих колективів, гуртків, студій, любительських об’єднань та клубів за інтересами, інших клубних формувань.

4.2.2. Здійснює організацію та проведення фестивалів, оглядів, конкурсів, виставок, майстер-класів та інших форм показу результатів творчої діяльності клубних формувань.

4.2.3. Здійснює проведення спектаклів, концертів, інших театрально-видовищних заходів, у тому числі за участі інших творчих професійних колективів та окремих виконавців.

4.2.4. Організовує та проводить масові театралізовані свята, народні гуляння, обряди, ритуали, відповідно до місцевих звичаїв і традицій.

4.2.5. Організовує дозвілля для різновікових груп населення, у тому числі, проведення вечорів відпочинку, дискотек, молодіжних балів, карнавалів, дитячих ранків та інших розважальних програм.

4.2.6. Здійснює проведення вистав, театральних та музичних постанов, концертів, оперних і балетних спектаклів,  інших постановок, виступи артистичних груп, труп, оркестрів та окремих артистів.

4.2.7. Здійснює проведення концертів-презентацій, фестивалів, бенефісів, естрадних шоу, циркових вистав.

4.2.8. Здійснює навчання у студіях, на курсах, проведення занять у літературно-музичних вітальнях, ігрових кімнатах для дітей та гуртках.

4.2.9. Організовує діяльність мистецьких аматорських об’єднань та клубів за інтересами.

4.2.10. Розробляє сценарії постановочних робіт та проведення заходів за заявками підприємств, установ та організацій.

4.2.11. Проводить театралізовані свята, фестивалі, конкурси, спортивно-розважальні, оздоровчі, обрядові заходи, виставки книг та творів образотворчого мистецтва.

4.2.12. Надає послуги з організації та/або проведення культурно-масових заходів, семінарів, майстер-класів, концертів, фестивалів, виставок і вистав.

4.2.13.Організовує виконання робіт (послуг) з іншими суб’єктами господарювання, державними та громадськими організаціями та окремими громадянами згідно вимог чинного законодавства.

4.2.14. Надає в установленому чинним законодавством порядку  за погодженням із Засновником в оренду приміщення, коли це не перешкоджає провадженню Центром діяльності у сфері культури.

4.2.15. Здійснює ремонт, настроювання та налагоджування музичних інструментів, звуку, світла та відеоапаратури.

4.2.16. Здійснює прокат сценічних костюмів, взуття, театрального реквізиту.

4.2.17. Виготовляє фонограми концертів і спектаклів, копії звукозапису музичних творів з фонотек клубного закладу, надає послуги студій звуку й відеозапису.

4.2.18. Демонструєкіно та відеофільмитощо.

 

5. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ ЦЕНТРУ

5.1. Центр має право:

5.1.1. Самостійно планувати свою діяльність та перспективи розвитку в залежності від потреб населення з обов’язковим затвердженням їх Органом управління. Плани діяльності Центру не можуть суперечити Програмі діяльності з розвитку культури, затвердженої згідно вимог чинного законодавства.

5.1.2. Безкоштовно в установленому законодавством порядку отримувати матеріальні цінності, грошові фонди, транспортні засоби, обладнання від державних підприємств, організацій, благодійних суспільних фондів та підприємств, приватних осіб.

5.1.3. Використовувати бюджетне фінансування, самооплатність гурткової роботи, благодійні внески, гранти та надходження від разових договорів.

5.1.4. Списувати майно з балансу у встановленому законодавством та Засновником порядку.

5.1.5. Самостійно розпоряджатися, відповідно до законодавства, доходами від надання платних послуг, згідно переліку, затвердженого постановою Кабінетом Міністрів України.

5.1.6. На відшкодування збитків, завданих Центру в результаті порушення його майнових прав фізичними та юридичними особами.

5.2. Центр зобов’язаний:

5.2.1. Дотримуватись вимог законодавства щодо здійснення діяльності у сфері культури.

5.2.2. Дбати про збереження народних традицій та примноження національного культурного надбання, сприяти охороні культурної спадщини.

5.2.3. Поважати культуру, мову, традиції, звичаї та обряди українського народу.

5.2.4. Піклуватися про естетичне виховання та культурний розвиток дітей, залучати їх до цінностей вітчизняної та світової культури.

5.2.5. Створювати умови для забезпечення розвитку творчості людини.

5.2.6. Збирати, зберігати, використовувати та поширювати інформацію про матеріальні та духовні культурні цінності, а також забезпечувати цілісність культурного простору України.

5.2.7. Забезпечувати доступність до національного культурного надбання.

5.2.8. Підтримувати розвиток нових українських традицій.

5.2.9. Підтримувати соціально-важливі ініціативи любительських об’єднань та клубів за громадсько-політичними, науково-технічними, екологічними, художньо-естетичними та іншими інтересами.

5.2.10. Сприяти масовій самоосвіті в галузі літератури та мистецтва, економіки, культури, побуту, соціальної адаптації тощо.

5.2.11. Центр може надавати платні послуги, згідно з переліком, затвердженим Кабінетом Міністрів України та в порядку, затвердженому центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері культури.

5.2.12. Створювати умови для культурного розвитку громадян України всіх національностей, сприяти залученню їх до спільного процесу  створення культурних цінностей.

 

 

6. СТРУКТУРА ЦЕНТРУ

6.1. Структура Центру затверджується Засновником, а кошторис, план асигнувань загального фонду бюджету, план надання кредитів із загального фонду бюджету, план спеціального фонду, план використання бюджетних коштів, помісячні плани використання бюджетних коштів і штатний розпис Центру затверджуються– Тлумацьким міським головою аб окерівником Органу управління.

6.2. Структура Центру визначається завданнями, напрямами та змістом його діяльності, місцевими умовами та можливостями.

6.3. Центр планує свою діяльність відповідно до культурних потреб населення, виходячи з творчих можливостей та фінансових ресурсів.

6.4. До структури Центру можуть входити заклади культури, культурно-дозвіллєві клубні формування (гуртки, студії, кімнати-музеї, дискотеки, тощо), які мають статус структурних підрозділів Центру без статусу юридичної особи.

6.5. Культурно-освітня, виховна, організаційно-масова дозвільна робота в Центрі здійснюється диференційовано з використанням різних організаційних форм роботи: гурткова робота, індивідуальні заняття, конкурси, огляди, концерти, фестивалі тощо.

6.6. Центр може організовувати роботу клубних формувань, творчих об’єднань у приміщеннях інших закладів та установ відповідно до укладених угод за згодою Органу управління.

6.7. Центр може залучати до участі в організаційно-масових заходах дошкільні, позашкільні, загальноосвітні, професійно-технічні, вищі заклади освіти, інші заклади та організації в установленому чинним законодавством порядку.

6.8. З метою удосконалення культурно-дозвільної роботи в Центрі можуть створюватись методичні, громадські ради, комісії. Діяльність методичних, громадських рад, комісій може здійснюватися з урахуванням рекомендацій уповноваженого Органу управління.

7. УПРАВЛІННЯ ЦЕНТРОМ

7.1. Управління Центром здійснюється відповідно до цього Статуту на основі поєднання прав Засновника, Органу управління та участі в управлінні трудового колективу.

7.2. Поточне керівництво діяльності Центру здійснює Директор. Директор Центру призначається на посаду шляхом укладання з ним контракту строком не більше, як на п’ять років за результатами конкурсу.

Порядок конкурсного добору директора Центру та вимоги до кандидатів на цю посаду визначаються статтями 21-1-21-5 Закону України "Про культуру".

Організація та проведення конкурсного добору, а також роботу конкурсної комісії забезпечує Орган управління згідно вимог чинного законодавства.

Керівник Органу управління призначає переможця конкурсу директором Центру. Підставою для видання наказу про призначення директора є підписання контракту на умовах згідно вимог чинного законодавства.

При створенні Центру, керівник Органу управління на період проведення конкурсного добору на строк, який не може перевищувати трьох місяців, призначає виконуючого обов’язки Директора Центру, в інших випадках тимчасово покладає виконання обов’язків Директора Центру на іншого працівника Центру.

7.3. Щорічна відпустка Директору Центру надається на підставі наказу керівника Органу управління.

7.4. Умови оплати праці Директора Центру, критерії оцінки і стимулювання його праці визначаються відповідно до контракту та норм чинного законодавства України.

7.5. Директор:

7.5.1. Підпорядковується керівнику Органу управління і несе персональну відповідальність за результати діяльності Центру та виконання покладених на Центр завдань.

7.5.2. Діє без довіреності від імені Центру, представляє його інтереси в органах державної влади й органах місцевого самоврядування, інших організаціях, у відносинах з юридичними особами та громадянами, вирішує питання діяльності Центру у межах та у визначеному законодавством та цим Статутом порядку.

7.5.3. Самостійно вирішує питання діяльності Центру за напрямками роботи згідно із Статутом.

7.5.4. Призначає на посади та звільняє з посад працівників Центру відповідно до норм чинного законодавства України в т.ч. організовує проведення конкурсу на заміщення посад художнього та артистичного персоналу підвідомчих закладів культури. За результатами конкурсу з переможцем з числа кандидатів укладає контракт строком від одного до трьохроків.

7.5.5 Здійснює керівництво Центром, забезпечує добір та розстановку кадрів, створює належні умови для підвищення їх фахового рівня.

7.5.6. Затверджує документи, які регламентують діяльність Центру відповідно до вимог чинного законодавства.

7.5.7. Забезпечує дотримання чинного законодавства, дисципліни всіма працівниками Центру.

7.5.8. Забезпечує контроль за виконанням планів, програм, культурно-дозвільних заходів, організаційно-масової та організаційно-методичної-контрольної роботи Центру, його структурних підрозділів та клубних формувань.

7.5.9. Створює необхідні умови для збереження майна комунальної власності Тлумацької міської територіальної громади, ефективного використання ресурсів Центру для розв’язання завдань, що стоять перед ним, колегіально, гласно вирішує питання творчо-виробничої діяльності та соціального розвитку колективу.

7.5.10. Здійснює заходи щодо зміцнення матеріально-технічної бази Центру.

7.5.11. Організовує роботу Центру, несе відповідальність за виконання покладених на Центр завдань, результати фінансово-господарської діяльності, стан та збереження майна, закріпленого за Центром.

7.5.12. У межах компетенції видає накази та інші розпорядчі акти, спрямовані на здійснення основних завдань Центру, які обов’язкові для виконання всіма працівниками Центру.

7.5.13. Створює необхідні умови для розвитку народної творчості, культурно-дозвільної діяльності відповідно до потреб населення.

7.5.14. Розпоряджається майном і коштами Центрув межах визначених діючим законодавством та в порядку, встановленому Засновником або Органом управління.

7.5.15. Забезпечує виконання кошторису доходів та видатків Центру.

7.5.16. Визначає посадові обов’язки та затверджує посадові інструкції працівників Центру.

7.5.16. Встановлює розмір надбавок, доплат, премій, матеріальної допомоги, що передбачені колективним договором та законодавством України та застосовує заходи дисциплінарного стягнення до працівників Центру.

7.5.17. Укладає колективний договір від імені роботодавця з однієї сторони і профспілковими органами, а у разі відсутності таких органів - представниками працівників, обраними і уповноваженими трудовим колективом з іншої сторони.

7.5.18. Вирішує інші питання діяльності Центруу відповідності із законодавством.

 

8. МАЙНО ТА ФІНАНСУВАННЯ ЦЕНТРУ

 

8.1. Майно Центру становлять необоротні та оборотні активи, основні засоби та грошові кошти, а також інші цінності, вартість яких відображається у балансі.

8.2. Майно Центрує власністю Тлумацької міської територіальної громади в особі Тлумацької міської ради та перебуває в оперативному управлінні Центру або Органу управління.

Центр користується та розпоряджається майном відповідно до законодавства, в порядку, визначеному Засновником.

Усі питання, які стосуються припинення права на земельну ділянку, призначену для обслуговування будівель і споруд Центру та яка знаходиться на балансі Центру, або її відчуження, вирішуються виключно Засновником.

8.3. Джерелами фінансування Центру є:

8.3.1. Кошти державного та місцевого бюджету.

8.3.2. Кошти, отримані віднадання платних послуг, згідно переліку, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України.

8.3.3. Кошти або майно, які будуть в установленому законодавством порядку надходити безоплатно, або у вигляді безповоротної фінансової допомоги чи добровільних пожертвувань.

8.3.4Кошти від надання в оренду приміщень, споруд, обладнанняв порядку, встановленому чинним законодавством.

8.3.5. Кошти від реалізації майна в порядку, встановленому Засновником.

8.3.6. Кошти з міського бюджету на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку.

8.3.7. Інші кошти спеціального фонду.

8.3.8. Кошти, одержані за роботи (послуги), виконані Центром на замовлення підприємств, установ, організацій та фізичних осіб.

8.3.9. Кошти отримані Центром з додаткових джерел фінансування, використовуються для впровадження діяльності, передбаченої  цим Статутом.

8.3.10.У разі одержання коштів від надання платних послуг, добровільних пожертвувань фізичних і юридичних осіб, у т.ч. іноземних, з інших джерел, не заборонених законодавством, бюджетні асигнування Центру не зменшуються.

8.4. Отримані Центром доходи (прибутки) або їх частини не підлягають розподілу серед засновників (учасників), працівників Центру, (крім оплати їхньої праці, нарахування єдиного соціального внеску), представників Органу управління та інших пов’язаних з ними осіб.

8.5. Доходи (прибутки) Центрувикористовуються виключно для фінансування видатків на утримання Центру, реалізації мети (цілей, завдань) та напрямів діяльності, визначених цим Статутом.

8.6. Розширення, оновлення, реконструкція основних фондів Центру здійснюються за рахунок бюджетних та власних коштів Центруза рішенням Засновника та узгодженням з Органом управлінняу встановленому законодавством порядку.

8.7. Фінансово-господарська діяльність Центру здійснюється відповідно до законодавства України для виконання основних напрямків діяльності згідно цього Статуту.

8.8. Центр має право:

8.8.1. Передавати матеріальні цінності між своїми структурними підрозділами, у тому числі філіями.

8.8.2. Здавати в оренду юридичним та фізичним особам закріплене за Центром майно згідно із законодавством та за погодженням з Органом управління в порядку, визначеному Засновником.

8.8.3. Фінансування діяльності Центруздійснюється у встановленому порядку за рахунок міського бюджету, а також інших джерел, не заборонених законодавством України.

 

9. ПОВНОВАЖЕННЯ ТРУДОВОГО КОЛЕКТИВУ

9.1. Працівники Центрумають право брати участь в управлінні Центром через загальні збори (конференції), ради трудових колективів, професійні спілки, які діють у трудовому колективі, інші органи, уповноважені трудовим колективом на представництво, вносити пропозиції щодо поліпшення роботи Центру, а також з питань соціально-культурного й побутового обслуговування.

Представники первинної профспілкової організації, а у разі їх відсутності– вільно обрані працівниками представники, представляють інтереси працівників в органах управління Центрувідповідно до законодавства.

Центр зобов’язаний створювати умови, які б забезпечували участь працівників в його управлінні.

9.2. Трудовий колектив Центру складається з усіх громадян, які своєю працею беруть участь у його діяльності на основі трудового договору (контракту, угоди) або інших форм, що регулюють трудові відносини працівника з Центром.

9.3. До складу органів, через які трудовий колектив реалізує своє право на участь в управлінні Центру, не може обиратися Директор Центру. Повноваження цих органів визначаються законодавством.

9.4. Виробничі, трудові та соціальні відносини трудового колективу з адміністрацією Центру регулюються колективним договором.

9.5. Право укладання колективного договору від імені Органу управління надається Директору Центру, а від імені трудового колективу – уповноваженому ним органу. Сторони колективного договору звітують на загальних зборах колективу не менш ніж один раз на рік.

9.6. Питання щодо поліпшення умов праці, життя й здоров’я, гарантії обов’язкового медичного страхування працівників Центру та їх сімей, а також інші питання соціального  розвитку вирішуються трудовим колективом відповідно до законодавства, цього Статуту та колективного договору.

9.7. Джерелом коштів на оплату праці  працівників Центрує кошти міського бюджету, а також кошти з джерел, не заборонених законодавством України. Форми й системи оплати праці, розцінки, тарифні ставки, схеми посадових окладів, умови запровадження та розміри надбавок, доплат, премій, винагород та інших заохочувальних, компенсаційних й гарантійних виплат встановлюються у колективному договорі з дотриманням норм й  гарантій, передбачених законодавством.

Мінімальна заробітна плата працівників не може бути нижчою від встановленого законодавством мінімального розміру заробітної плати.

Умови оплати праці та матеріального забезпечення Директора Центру визначаються в установленому законодавством порядку згідно контракту.

9.8. Оплата праці працівників Центру здійснюється у першочерговому порядку. Усі інші платежі здійснюються Центром після виконання зобов’язань щодо оплати праці.

9.9. Працівники Центру проводять свою діяльність відповідно до Статуту, колективного договору та посадових інструкцій згідно з законодавством.

 

10. ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ЦЕНТРУ

10.1. Ліквідація та реорганізація Центру здійснюються на підставі рішення Засновника відповідно до вимог чинного законодавства або за рішенням суду.

10.2. При реорганізації та ліквідації Центру працівникам, що вивільняються, гарантується дотримання їх прав і інтересів відповідно до законодавства України.

10.3. У разі припинення діяльності Центру (у результаті його ліквідації, злиття, поділу, приєднання або перетворення) його активи передаються одній або кільком неприбутковим організаціям відповідного виду, або зараховуються до доходу бюджету.

10.4. Центр є  таким, що припинив свою діяльність, з дати внесення до Єдиного державного реєстру запису про державну реєстрацію припинення юридичної особи.

 

11. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

 

11.1.Статут Центру та внесення змін до нього затверджуються Засновником за поданням Директора Центру або Органу управління та реєструються відповідно  до вимог чинного законодавства.

Внесення змін до Статуту оформляється шляхом викладення його в новій редакції.

11.2. Умови, які не передбачені цим Статутом, регламентуються чинним законодавством України та рішеннями Засновника.

11.3. Усі відповідним чином оформлені примірники Статуту мають однакову юридичну силу.

 

 

 

Секретар Тлумацької міської ради                                   М.В.Кудерський

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО:

рішення четвертої сесії Тлумацької міської ради восьмого скликання

від 28 січня 2021 року №221-4/2021

 

Структуру

комунального закладу «Центр культури та дозвілля»

Тлумацької міської ради

 

 

Назва структурного підрозділу та посад

Кількість одиниць

 

1.

Центр культури та дозвілляТлумацькоїміськоїради

 

1.1

Директор

1,0

 

1.2

Заступник директора

1,0

 

1.3

Завідувач сектора з основних видів діяльності

1,0

 

1.4

Провідний методист

1,0

 

1.5

Методист I категорії

1,0

 

1.6

Завідуючий господарським сектором

1,0

 

1.7

Інженер з охорони праці, пожежноїбезпеки, електрик

1,0

 

1.8

Бухгалтер

1,0

 

1.9

Водій

1,0

 

ВСЬОГО

9,0

 

Структурні підрозділи:

2

Тлумацький Народний дім

 

2.1

Директор

1,0

 

2.2

Художнійкерівник

1,0

 

2.3

Керівникколективу

7,0

 

2.4

Акомпаніатор

1,0

 

2.5

Звукорежисер

1,0

 

2.6

Прибиральник виробничих (службових) приміщень

1,0

 

2.7

Двірник

1,0

 

ВСЬОГО

13,0

 

3

Народнийдімс.Бортники

 

3.1

Директор

1,0

 

3.2

Керівник художній

1,0

 

3.3

Керівник колективу

2,0

 

ВСЬОГО

4,0

 

4

Народний дім с. Братишів

 

4.1

Директор

1,0

 

4.2

Художній керівник

1,0

 

ВСЬОГО

2,0

 

5

Народнийдімс. Грушка

 

5.1

Директор

1,0

 

5.2

Художній керівник

1,0

 

ВСЬОГО

2,0

 

6

Народнийдім с. Кутище

 

6.1

Директор

1,0

 

6.2

Художній керівник

1,0

 

6.3

Керівник колективу

1,0

 

ВСЬОГО

3,0

 

7

Народнийдім с. Нижнів

 

7.1

Директор

1,0

 

7.2

Художній керівник

1,0

 

7.3

Керівник колективу

3,0

 

ВСЬОГО

5,0

 

8

Народнийдім с. Палагичі

 

8.1

Директор

1,0

 

8.2

Художній керівник

1,0

 

ВСЬОГО

2,0

 

9

Клуб с. Антонівка

 

9.1

Завідуючий клубом

1,0

 

ВСЬОГО

1,0

 

10

Клуб с. Вікняни

 

10.1

Завідуючий клубом

1,0

 

ВСЬОГО

1,0

 

11

Клуб с. Гринівці

 

11.1

Завідуючий клубом

1,0

 

ВСЬОГО

1,0

 

12

Клуб с. Гостів

 

12.1

Завідуючий клубом

1,0

 

12.2

Керівник колективу

1,0

 

ВСЬОГО

2,0

 

13

Клуб с. Королівка

 

13.1

Завідуючий клубом

1,0

 

ВСЬОГО

1,0

 

14

Клуб с. Колінці

 

14.1

Завідуючий клубом

1,0

 

14.2

Керівник колективу

1,0

 

ВСЬОГО

2,0

 

15

Клуб с. Надорожна

 

15.1

Завідуючий клубом

1,0

 

ВСЬОГО

1,0

 

16

Клуб с. Олешів

 

16.1

Завідуючий клубом

1,0

 

ВСЬОГО

1,0

 

17

Клуб с. Буківна

 

17.1

Завідуючий клубом

1,0

 

17.2

Керівник колективу

1,0

 

ВСЬОГО

2,0

 

18

Клуб с. Остриня

 

18.1

Завідуючий клубом

1,0

 

ВСЬОГО

1,0

 

19

Клуб с. Петрилів

 

19.1

Завідуючий клубом

1,0

 

ВСЬОГО

1,0

 

20

Клуб с. Локітка

 

20.1

Завідуючий клубом

1,0

 

ВСЬОГО

1,0

 

21

Клуб с. Попелів

 

21.1

Завідуючий клубом

1,0

 

ВСЬОГО

1,0

 

22

Клуб с. Гончарівка

 

22.1

Завідуючий клубом

1,0

 

ВСЬОГО

1,0

 

23

Клуб с. Діброва

 

23.1

Завідуючий клубом

1,0

 

ВСЬОГО

1,0

 

24

Клуб с. Новосілка

 

24.1

Завідуючий клубом

1,0

 

ВСЬОГО

1,0

 

25

Клуб с. Прибилів

 

25.1

Завідуючий клубом

1,0

 

25.2

Керівник колективу

1,0

 

ВСЬОГО

2,0

 

26

Клуб с. Пужники

 

26.1

Завідуючий клубом

1,0

 

ВСЬОГО

1,0

 

27

Клуб с. Тарасівка

 

27.1

Завідуючий клубом

1,0

 

ВСЬОГО

1,0

 

28

Народнийкраєзнавчий музей с. Кутище

 

28.1

Директор

1,0

 

ВСЬОГО

1,0

 

29

Народнийкраєзнавчий музей с.Бортники

 

29.1

Директор

1,0

 

ВСЬОГО

1,0

 

30

Музей етнографії та побуту м. Тлумач

 

30.1

Директор

1,0

 

ВСЬОГО

1,0

 

ВСЬОГО:

76,0

 

 

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь