Тлумацька міська рада
Івано-Франківський район, Івано-Франківська область

Про затвердження програми фінансової підтримки комунального підприємства «Тлумачкомунсервіс» на 2020-2022 роки

УКРАЇНА

Тлумацька міська рада

об’єднаної територіальної громади

Тлумацького району Івано-Франківської області

Рішення

тридцять восьмої сесії Тлумацької міської ради

сьомого скликання

 

Від 20 грудня 2019 року

№1392-38/2019                                                                                    м. Тлумач

 

Про затвердження програми фінансової підтримки комунального підприємства «Тлумачкомунсервіс» на 2020-2022 роки

 

    З метою забезпечення стабільної роботи підприємств комунальної власності міської ради, згідно їх функціональних призначень щодо надання мешканцям міста якісних послуг з централізованого водопостачання та водовідведення, відповідно до ст.71, 91 Бюджетного кодексу України, керуючись п. 22 ч. І ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та враховуючи рекомендації постійних комісій, міська рада

вирішила:

1. Затвердити «Програму фінансової підтримки комунального підприємства «Тлумачкомунсервіс» на 2020-2022 роки» згідно додатку 1.

2. Затвердити Порядок виділення та використання коштів з міського бюджету у формі фінансової підтримки згідно додатку 2.

3. Відділу фінансів, бухгалтерського обліку та звітності (Морикіт Л.В.) при формуванні міського бюджету та внесенні змін до бюджету передбачити кошти на виконання заходів Програми.

4. Контроль за виконанням рішення покласти на першого заступника міського голови А. Радовця.

 

 

Міський голова                                                         Роман Круховський

 

 

 

 

Додаток 1

до рішення сесії

Тлумацької міської ради ОТГ

від 20.12.2019р.

№1392-38/2019

 

 

 

ПРОГРАМА

 фінансової підтримки

комунального підприємства «Тлумачкомунсервіс»

на 2020-2022 роки

 

 

Замовник програми            ________________                   _________________

                                                                  П.І.Б.)                                        (підпис)

 

 

 

 

ПОГОДЖЕНО:

 

Відділ економічного розвитку,         _____________               _______________

торгівлі, інвестицій та                          (П.І.Б.)                                 (підпис)                             

сільського господарства

 

Відділ фінансів,                              ______________                 ______________

бухгалтерського обліку                       (П.І.Б.)                                  (підпис)

та звітності

 

 

1. 1. Паспорт програми

1

Ініціатор розроблення Програми

Тлумацька міська рада ОТГ

2

Розробники програми

Відділ ЖКГ, транспорту та благоустрою; відділ бухгалтерського обліку та звітності Тлумацької міської ради ОТГ

3

Відповідальні виконавці

Структурні підрозділи Тлумацької міська рада ОТГ

4

Учасники Програми

Тлумацька міська рада ОТГ

КП «Тлумачкомунсервіс»

5

Терміни реалізації програми

2020-2022 роки

6

Кошти, задіяні на виконання Програми

Міський бюджет

7

Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації програми, всього тис.грн. з них:

2020 рік

2021 рік

2022 рік

 

 

1830

610

610

610

 

2. Загальні положення

Програма фінансової підтримки комунального підприємства «Тлумачкомунсервіс» на 2020-2022 роки (далі – Програма) розроблена на виконання ст.91 Бюджетного кодексу України, відповідно до Законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про житлово-комунальні послуги», «Про природні монополії», «Про питну воду та питне водопостачання».

У сучасних економічних умовах для забезпечення виконання власних статутних завдань комунальні підприємства нерідко потребують залучення додаткового фінансування, яке сприятиме стабілізації їх фінансово-господарської діяльності, покращенню стану розрахунків, більш ефективному використанню майна комунальної власності, оновленню виробничих потужностей, технічної бази, проведення капітального та поточного ремонту об’єктів спільної власності, забезпеченню повного і своєчасного внесення платежів до бюджету.

Комунальне підприємство КП «Тлумачкомунсервіс» є стратегічно важливим підприємством для Тлумацької ОТГ, яке забезпечує місто Тлумач, централізованим водопостачанням та водовідведенням.  На даний час фінансовий стан комунального підприємства перебуває на стадії встановлення на фоні значного податкового навантаження, зростання цін за енергоносії та паливно-мастильні матеріали, а також недостатню кількість абонентів. Ці фактори зумовлюють встановлення економічно-обґрунтованих тарифів та водночас роблять їх непідйомними для споживачів. Такий стан справ призводить до порушень трудового законодавства, в частині своєчасної виплати заробітної плати, неякісного надання послуг, унеможливлює придбання необхідної техніки, якісних матеріалів та ускладнює роботу комунального підприємства в цілому.

Діючі тарифи на послуги зазначених підприємств не повністю забезпечують відшкодування витрат на їх надання, скорочуються обсяги наданих послуг в натуральних показниках, що надаються комунальним підприємством, зростають тарифи на енергоносії, витрати на оплату праці, придбання необхідних матеріалів, сплату податків, тощо, що призводить до збиткової діяльності та неспроможності своєчасно та в повному розмірі розраховуватись за зобов’язаннями.

Несвоєчасна оплата за нарахованими податковими зобов’язаннями (єдиний соціальний внесок, податок на доходи фізичних осіб, тощо), зобов’язаннями зі сплати за спожиті енергоносії, інших складових витрат підприємств призводить до нарахування їм значних штрафних санкцій та пені і, відповідно, до збільшення збитків підприємств. Вищенаведені чинники можуть призвести до зменшення у Підприємств власних обігових коштів для забезпечення належного водопостачання, водовідведення, (на погашення заборгованості із виплат заробітної плати, платежів до бюджету, придбання матеріалів для виконання робіт по утриманню та оновленню інженерних мереж, по підготовці до роботи в осінньо-зимовий період, придбання необхідних технічних засобів, оновлення матеріальної бази підприємств за рахунок капітальних вкладень та інші).

3. Мета та завдання Програми

Метою Програми є сприяння та забезпечення стабільної діяльності комунального підприємства, збереження комунального майна шляхом надання фінансової підтримки комунальному підприємству, поповнення статутного капіталу відповідно до його функціональних призначень щодо надання мешканцям об’єднаної територіальної громади послуг в галузі житлово-комунального господарства та спрямована на виконання наступних завдань:

1. Покращення якості надання послуг;

2. Зміцнення матеріально-технічної бази підприємства;

3. Забезпечення проведення капітального та поточного ремонтів об’єктів спільної власності територіальної громади Тлумацької міської ради.

4. Виготовлення проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт, реконструкцію та будівництво водопровідно-каналізаційних мереж, житлового фонду та проведення відповідних робіт.

5. Надання фінансової допомоги для переоснащення, відновлення та реконструкції виробничих потужностей підприємства.

6. Спрямування видатків на зменшення енерговитрат за рахунок встановлення енергозберігаючого обладнання, придбання та повірки приладів обліку, зокрема і побудинкових.

7. Здійснення своєчасних розрахунків за спожиті енергоносії, що відносяться до виробничої собівартості підприємства, та є невід’ємною частиною виробничого циклу.

8. Придбання матеріалів, запасних частин, оплати робіт, послуг для стабільної роботи підприємств та підготовки їх до роботи в осінньо-зимовий період.

9. Подолання наслідків стихії, надзвичайних ситуацій та аварій.

10. Запобігання банкрутства та відновлення платоспроможності комунального підприємства.

4. Заходи з реалізації Програми

Реалізація Програми здійснюється шляхом запровадження наступних заходів, спрямованих на розв'язання проблеми та досягнення мети:

1. Надання підприємствами фінансово-економічних розрахунків (обґрунтування) необхідності виділення коштів на надання фінансової підтримки чи поповнення статутного капіталу з обов’язковим розрахунком економічного ефекту від впровадження заходів, проектів.

2. Розгляд структурними підрозділами міської ради направлених матеріалів, прийняття рішення про необхідність фінансування та підготовка проекту рішення міської ради щодо виділення коштів за рахунок коштів міського бюджету.

3. Прийняття відповідного рішення Тлумацькою міською радою.

4. Забезпечення виконання рішення міської ради та використання підприємством виділених коштів у повному обсязі за цільовим призначенням.

5. Безпосередній контроль за виконанням завдань програми здійснює відповідний виконавець та постійна комісія з питань бюджету та комунальної власності міської ради.

5. Фінансова забезпеченість Програми

Фінансова підтримка комунального підприємства здійснюється шляхом:

1. Внесків до їх статутних капіталів з метою поповнення обігових коштів та інвестування в необоротні активи за рахунок спеціального фонду - бюджету розвитку міського бюджету.

2. Надання поточних трансфертів підприємству за рахунок загального фонду міського бюджету.

3. Головним розпорядником коштів на виконання заходів Програми є Тлумацька міська рада ОТГ.

4. Обсяги фінансування Програми зазначені у додатку 1 до Програми.

6. Очікувані результати

Виконання Програми дасть можливість:

1. Покращити якість надання послуг.

2. Забезпечити раціональне використання і збереження комунального майна, розвиток матеріальної бази підприємства.

3. Здійснювати найбільш ефективне і якісне виконання статутної діяльності підприємства.

4. Забезпечити безперебійну роботу комунального підприємства.

7. Система контролю

1. Реалізація Програми покладається на виконавчий комітет Тлумацької міської ради ОТГ.

2. Контроль за виконанням Програми здійснюють постійні комісії міської ради з питань бюджету, соціально-економічного розвитку та інвестицій та з питань житлово-комунального господарства, приватизації, управління майном та комунальними підприємствами.

 

Розробник програми:

Начальник відділу ЖКГ,

транспорту та благоустрою

виконавчого комітету міської ради                                        О.Присяжнюк

 

Керівник Програми:

Заступник міського голови з питань

діяльності виконавчих органів                                                   І. Мандар

 

 

 

Додаток

до Програми фінансової підтримки комунального підприємства «Тлумачкомунсервіс» на 2020-2022 роки

 

 

Орієнтовні обсяги фінансування

Програми фінансової підтримки комунального підприємства «Тлумачкомунсервіс» на 2020-2022 роки

 

№ п/п

Найменування підприємства

Обсяг фінансування, тис.грн.

2020

2021

2022

Всього

1.

КП «Тлумачкомунсервіс»

610,0

610,0

610,0

1830,0

 

 

 

 

Розробник програми:

Начальник відділу ЖКГ,

транспорту та благоустрою

виконавчого комітету міської ради                                        О.Присяжнюк

 

Керівник Програми:

Заступник міського голови з питань

діяльності виконавчих органів                                                         І. Мандар

 

 

 

Додаток 2

до рішення сесії Тлумацької міської ради ОТГ

від 20.12.2019р. №1392-38/2019

 

Порядок

виділення та використання коштів з міського бюджету у формі фінансової підтримки комунального підприємства «Тлумачкомунсервіс»

на 2020-2022 роки

1. Цей Порядок визначає механізм надання та використання коштів з міського бюджету у вигляді фінансової підтримки комунального підприємства Тлумацької міської ради у рамках Програми фінансової підтримки комунального підприємства «Тлумачкомунсервіс» на 2020-2022 роки.

2. Фінансова підтримка комунальному підприємству надається на підставі статей 71, 91 Бюджетного кодексу України, статей 60, 64 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статті 143 Конституції України.

3. Фінансова підтримка надається комунальному підприємству для забезпечення належної реалізації їх статутних завдань, посилення фінансово-бюджетної дисципліни, вжиття заходів для виробництва та надання якісних, безпечних, безперебійних послуг населенню з метою створення сприятливих умов для життєдіяльності населених пунктів Тлумацької міської ради і сприяння поліпшенню фінансово-господарської діяльності підприємства відповідно до затвердженої міською радою Програми.

4. Фінансова підтримка комунального підприємства здійснюється засновником за рахунок коштів міського бюджету в обсягах, передбачених рішенням про міський бюджет на відповідний рік, та в межах надходжень до міського бюджету. Зазначена фінансова підтримка надається як поточний та капітальний трансферти комунальному підприємству, які включені до мережі головного розпорядника коштів міського бюджету як одержувачі бюджетних коштів, та використовується відповідно до погодженого в установленому порядку плану використання бюджетних коштів. Реєстрація бюджетних зобов'язань та бюджетних фінансових зобов'язань здійснюється органом Казначейської служби у порядку, встановленому законодавством.

5. Комунальне підприємство, що потребує отримання фінансової підтримки, оформлює клопотання на головного розпорядника коштів міського бюджету з обґрунтуваннями та відповідними розрахунками. Головні розпорядники коштів міського бюджету для перерахування фінансової підтримки комунальному підприємству надають Тлумацькій міській раді ОТГ пропозиції для перерахування коштів.

6. Закупівля товарів, робіт, послуг та проведення інших платежів комунальним підприємством здійснюється у визначеному законодавством порядку:

6.1. фінансова підтримка за рахунок бюджетних коштів може надаватися на безповоротній чи поворотній основі комунальному підприємству, засновником яких є Тлумацька міська рада ОТГ. Фінансова підтримка надається виключно в межах затверджених бюджетних призначень міського бюджету, та в залежності від наявного фінансового ресурсу міського бюджету;

6.2. фінансова підтримка може виділятися виключно на покриття поточних витрат комунального підприємства, які виникають в процесі господарської діяльності, напрямок якої відповідає меті і завданням цієї Програми, у випадку якщо такі витрати не покриваються доходами підприємства.

 6.3. не підлягають забезпеченню за рахунок коштів міського бюджету витрати комунального підприємства: – на премії та інші стимулюючі виплати, передбачені колективними договорами (окрім винагород за ліквідацію аварій та наслідків стихійного лиха); ­– на відрахування профспілковим організаціям для проведення культурно-масової і фізкультурної роботи; – на сплату податку на прибуток, частини чистого прибутку (доходу), що вилучається до бюджету, за оренду нежитлових приміщень, штрафних санкцій і пені; – на надання спонсорської і благодійної допомоги; – на інші непродуктивні витрати, які безпосередньо не пов’язані із основним напрямком діяльності підприємства, який передбачений Статутом підприємства та відповідає меті і завданням Програми. Фінансова підтримка комунальному підприємству не має системного характеру.

 6.4. критеріями визначення одержувача для надання фінансової підтримки є наявність: – обґрунтування доцільності надання та розміру фінансової підтримки, у тому числі із фінансово-економічним розрахунком, поданого отримувачем фінансової підтримки головному розпоряднику коштів міського бюджету. – затвердженого фінансового плану комунального підприємства на поточний рік та прогноз на наступні два роки; – затверджених для відповідного комунального підприємства виконавчим комітетом цін/ тарифів на надання послуг.

7. Контроль за цільовим використанням бюджетних коштів забезпечує головний розпорядник коштів міського бюджету.

8. Використання коштів з іншою метою, яка не відповідає цьому Порядку, є нецільовим використанням бюджетних коштів, що тягне за собою відповідальність згідно з чинним законодавством України.

9. Комунальне підприємство, котре отримує фінансову підтримку з міського бюджету за результатами своєї діяльності, подає щомісяця до 20 числа місяця, що настає за звітним, головному розпоряднику коштів міського бюджету фінансові звіти з пояснювальною запискою.

10. Відповідно до ст. 8 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність України» керівник комунального підприємства несе персональну відповідальність за організацію бухгалтерського обліку та забезпечення фіксування фактів здійснення всіх господарських операцій у первинних документах, збереження оброблених документів, регістрів і звітності.

11. Складення та подання фінансової і бюджетної звітності про використання бюджетних коштів здійснюється в установленому законодавством порядку.

 

Розробник програми:

Начальник відділу ЖКГ,

транспорту та благоустрою

виконавчого комітету міської ради                                        О.Присяжнюк

 

Керівник Програми:

Заступник міського голови з питань

діяльності виконавчих органів                                                         І. Мандар

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь