Тлумацька міська громада
Тлумацький район, Івано-Франківська область

Положення про відділ економічного розвитку, торгівлі, інвестицій та сільського господарства виконавчого комітету Тлумацької міської ради

Додаток 

                                              до рішення другої сесії

                                             Тлумацької міської ради

                                                                  сьомого скликання

                                                  від 20.01.2017р.

№ 66-2/2017

Положення

про відділ економічного розвитку, торгівлі, інвестицій та сільського господарства виконавчого комітету Тлумацької міської ради

І. Загальні положення

1. Відділ економічного розвитку, торгівлі, інвестицій та сільського господарства  виконавчого комітету Тлумацької міської ради (далі – відділ) є структурним підрозділом Тлумацької міської ради (далі – міська рада), утворюється міською радою, є підзвітним та підконтрольним міській раді, голові міської ради, першому заступнику міського голови, секретарю міської ради, керуючому справами виконавчого комітету, а з питань здійснення делегованих повноважень підконтрольне відповідним органам виконавчої влади, діє у відповідності з цим Положенням.

3. Відділ у своїй діяльності керується Конституцією України, Законом України ”Про службу в органах місцевого самоврядування”, ”Про місцеве самоврядування в Україні”, іншими законодавчими та підзаконними актами, що стосуються служби в органах місцевого самоврядування, актами Президента України і Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, рішеннями міської ради та її виконавчого комітету, розпорядженнями міського голови, регламентом міської ради та цим Положенням.

 

ІІ. Завдання та функції

1. Основними завданнями відділу є:

1) Забезпечення реалізації на території міста державної політики:

-   економічного і соціального розвитку;

-   регіональної, цінової, промислової;

-   у сфері інвестиційної діяльності та державно-приватного партнерства;

-   з питань розвитку підприємництва, регуляторної політики;

-   у сфері торгівлі та побутових послуг;

- у сфері сільського господарства

2) Сприяння всебічному економічному розвитку територіальної громади.

3) Здійснення наданих міською радою повноважень щодо управління майном, що є у комунальній  власності територіальної громади

 1. Відділ відповідно до визначених завдань:
 1. організовує виконання Конституції і законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, наказів Мінекономрозвитку, інших актів законодавства  та здійснює контроль за їх реалізацією;
 2. організовує розроблення проекту стратегії розвитку громади, забезпечує координацію виконання стратегії розвитку та підготовку звітів про її виконання;
 3. розробляє прогнози економічного і соціального розвитку громади на середньостроковий період та програми її економічного і соціального розвитку на короткостроковий період, а також проекти державних та регіональних цільових програм, метою яких є розв'язання проблем розвитку міста;
 4. бере участь у розробленні проектів прогнозів економічного і соціального розвитку регіону на середньо - та короткостроковий період і загальнодержавних програм економічного, соціального розвитку, інших державних цільових програм, забезпечує координацію виконання завдань, визначених цими програмами, на території громади;
 5. забезпечує контроль за виконанням показників програм економічного і соціального розвитку громади на короткостроковий період;
 6. аналізує стан та тенденції соціально-економічного розвитку секторів та галузей економіки громади, виявляє проблеми, що його стримують, та вносить пропозиції щодо їх вирішення;
 7. забезпечує у межах своїх повноважень захист прав і законних інтересів фізичних та юридичних осіб;
 8. організовує розроблення проектів (програм) транскордонного співробітництва та надсилає ті з них, які пройшли відповідний обласний конкурсний відбір, центральним органам виконавчої влади, відповідальним за реалізацію державної політики у відповідній сфері (для підготовки у межах їх повноважень експертних висновків стосовно доцільності надання державної фінансової підтримки реалізації проектів);
 9. проводить моніторинг залучених інвестицій в економіку громади;
 10. розробляє та організовує реалізацію заходів, спрямованих на нарощування інвестиційних ресурсів, створення сприятливого інвестиційного клімату;
 11. готує пропозиції щодо:

погодження в межах законодавства інвестиційних проектів у пріоритетних галузях економіки;

надання державної підтримки суб’єктам інвестиційної діяльності, які реалізують інвестиційні проекти у пріоритетних галузях економіки;

створення і забезпечення функціонування спеціальних економічних зон, запровадження спеціального режиму інвестиційної діяльності на територіях пріоритетного розвитку;

 1. вживає заходів до розширення міжрегіональних та міжнародних економічних зв'язків;
 2. сприяє створенню і функціонуванню у громаді підприємств з іноземними інвестиціями, організації виробничої кооперації та інвестиційної діяльності за участю іноземних інвесторів, залученню в економіку громади додаткових матеріальних і фінансових ресурсів;
 3. надає суб‘єктам господарської діяльності громади інформацію щодо пропозицій іноземних підприємств зі співробітництва;
 4. бере участь у підготовці пропозицій щодо визначення середньострокових пріоритетних напрямів інноваційної діяльності;
 5. здійснює моніторинг промислового виробництва у громади та вносить пропозиції щодо його подальшого розвитку;
 6. координує в межах своєї компетенції роботу промислового комплексу громади з питань збільшення обсягів товарного виробництва, впровадження у виробництво нових інвестиційних, науково-технічних проектів та розробок, прогресивних технологій, нових екологічно чистих і ресурсозберігаючих технологій;
 7. бере участь у координації роботи промислових підприємств, підприємств побутового обслуговування населення, розміщених на території громади, пов'язаної з розширенням виробництва і постачання товарів широкого вжитку, надання побутових послуг та насичення ними місцевого ринку;
 8. надає методичну, консультаційну допомогу підприємствам торгівлі та побутового обслуговування населення всіх форм власності з питань застосування правил торгівлі та побутового обслуговування населення, з інших питань, що належать до компетенції відділу;
 9. бере участь у розробленні пропозицій щодо забезпечення сприятливих умов діяльності підприємств торгівлі, ресторанного господарства та побутового обслуговування;
 10. проводить моніторинг цінової політики на ринку товарів і послуг громади, аналізує стан ціноутворення у відповідних сферах цінового регулювання, його вплив на економічний та соціальний розвиток громади;
 11. розробляє проекти міських програм розвитку малого і середнього підприємництва, здійснює моніторинг виконання таких програм;
 12. сприяє формуванню інфраструктури підтримки малого і середнього підприємництва, розвитку міжміського та міжрегіонального співробітництва суб'єктів малого і середнього підприємництва;
 13. бере участь у проведенні нарад, семінарів, громадських оглядів, конкурсів з питань діяльності суб’єктів підприємництва у сфері виробництва товарів та їх реалізації, у розвитку і впровадженні нових форм організації торгівлі та побутового обслуговування, які проводяться на території міста;
 14. сприяє в межах своїх повноважень (разом з іншими структурними підрозділами міської ради) участі підприємств та організацій громади у виставково-ярмаркових та презентаційних заходах;
 15. здійснює моніторинг реалізації проектів (програм) міжнародної технічної допомоги та визначає їх координаторів;
 16. надає пропозиції стосовно залучення міжнародної технічної допомоги відповідно до пріоритетних напрямів економічного і соціального розвитку;
 17. здійснює облік майна, що перебуває у комунальній власності територіальної громади
 18. здійснює надані міською радою в установленому порядку повноваження з управління майном підприємств, установ, організацій, заснованих на комунальній власності територіальної громади
 19. надає відповідно до своєї компетенції адміністративні послуги;
 20. бере участь у розробленні та впровадженні економічного механізму природокористування, раціонального використання природних ресурсів;
 21. бере участь у здійсненні заходів щодо координації закупівель  товарів, робіт і послуг, що проводяться розпорядниками і одержувачами коштів місцевих бюджетів, у тому числі:

проводить моніторинг цін, за якими закуповуються товари і послуги;

надає розпорядникам бюджетних коштів, у межах повноважень, методологічну допомогу з питань здійснення закупівель;

 1. забезпечує, у межах повноважень, виконання завдань мобілізаційної підготовки, дотримання вимог законодавства з охорони праці, пожежної безпеки;
 2. вносить, у межах повноважень, пропозиції до проекту бюджету;
 3. готує (бере участь у підготовці), у межах повноважень, проекти угод, договорів, меморандумів, протоколів зустрічей делегацій і робочих груп;
 4. готує самостійно або разом з іншими структурними підрозділами міської ради інформаційні та аналітичні матеріали для подання виконавчому комітету міської ради;
 5. розробляє проекти розпоряджень міського голови, рішень міської ради та її виконавчого комітету;
 6. бере участь у розробленні проектів розпоряджень міського голови, проектів нормативно-правових актів, головними розробниками яких є інші структурні підрозділи виконавчого комітету міської ради;
 7. бере участь у підготовці звітів міського голови;
 8. вносить в установленому порядку пропозиції з питань удосконалення чинного законодавства України;
 9. інформує населення громади про стан виконання визначених законом повноважень;
 10. забезпечує, у межах компетенції, здійснення заходів щодо запобігання і протидії корупції;
 11. розглядає, у межах компетенції, звернення громадян, підприємств, установ і організацій;
 12. за дорученням керівництва міської ради опрацьовує, у межах компетенції відділу, запити і звернення народних депутатів України та депутатів місцевих рад;
 13. забезпечує доступ до публічної інформації, розпорядником якої він є;
 14. забезпечує, у межах повноважень, реалізацію державної політики стосовно захисту інформації з обмеженим доступом;
 15. забезпечує, у межах повноважень, захист персональних даних;
 16. організовує, у межах повноважень, роботу з укомплектування, зберігання, обліку та використання архівних документів;
 17. здійснює передбачені законом інші галузеві повноваження.

 

ІІІ. Права

Відділ для здійснення повноважень та виконання завдань, що визначені, має право:

 1. за дорученням керівництва міської ради представляти інтереси міської ради в установах та організаціях з питань, що в інших управлінських структурах з питань, що входять до його компетенції;
 2. одержувати в установленому порядку від інших структурних підрозділів міської ради, підприємств, установ і організацій незалежно від форм власності та їх посадових осіб інформацію, документи і матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань;
 3. залучати до виконання окремих робіт, участі у вивченні окремих питань, що належать до компетенції відділу, спеціалістів, фахівців інших структурних підрозділів міської ради, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками), представників громадських об’єднань (за згодою);
 4. вносити в установленому порядку пропозиції щодо удосконалення роботи виконавчого комітету у сфері економічного розвитку;
 5. користуватись в установленому порядку інформаційними базами органів місцевого самоврядування, системами зв’язку і комунікацій, мережами спеціального зв’язку та іншими технічними засобами;
 6. брати участь у засіданнях сесій міської ради, нарадах, інших заходах, що проводяться в міській раді, скликати в установленому порядку наради, проводити семінари та конференції з питань, що належать до його компетенції;
 7. вносити на розгляд міської ради проекти розпоряджень міського голови, планів, доповідні записки, інформаційні, аналітичні довідки, що належать до компетенції відділу;
 8. вимагати від керівництва належних умов праці для працівників відділу, підвищення їх кваліфікації;
 9. виконувати інші завдання, покладені на нього міським головою, в межах компетенції відділу.

 

ІV. Структура відділу. Організація роботи

 1. Структура, чисельність працівників відділу, Положення про відділ затверджуються міською радою.
 2. Відділ очолює начальник, який призначається на посаду і звільняється з посади міським головою, на конкурсній основі чи за іншою процедурою передбаченою законодавством України.
 3. Працівники відділу призначаються на посаду та звільняються з посади міським головою згідно із законодавством про службу в органах місцевого самоврядування.
 4. Посадові інструкції працівників відділу затверджуються міським головою.
 5. Відділ утримується за рахунок коштів міського бюджету в межах граничної чисельності та фонду оплати праці структурних підрозділів міської ради.
 6. Відділ не є юридичною особою.
 7. Документи, що готуються відділом з питань, що належать до його компетенції, погоджуються заступником міського голови чи міським головою.
 8. Відділ в установленому законодавством порядку та у межах повноважень взаємодіє з апаратом та структурними підрозділами міської ради, територіальними представництвами центральних органів виконавчої влади, а також підприємствами, установами та організаціями з метою створення умов для провадження послідовної та узгодженої діяльності щодо строків, періодичності одержання і передачі інформації, необхідної для належного виконання покладених на нього завдань та здійснення запланованих заходів.
 9. Особи, винні у порушенні законодавства про службу в органах місцевого самоврядування, притягуються до цивільної, адміністративної або кримінальної  відповідальності згідно з діючим законодавством України.
 10. Особи, винні у порушенні трудового законодавства, притягуються до дисциплінарної відповідальності.

 

V. Начальник відділу

1. Начальник відділу безпосередньо підпорядковується міському голові та:

 1. здійснює керівництво відділом, несе персональну відповідальність за організацію та результати його діяльності, сприяє створенню належних умов праці у відділі;
 2. розробляє посадові інструкції працівників відділу та розподіляє обов’язки між ними, визначає функції та ступінь відповідальності працівників відділу;
 3. планує роботу відділу, вносить пропозиції до планів роботи виконавчого комітету міської ради;
 4. вживає заходів до удосконалення організації та підвищення ефективності роботи відділу;
 5. звітує перед виконавчим комітетом міської ради, міською радою про виконання покладених на відділ завдань та затверджених планів роботи;
 6. вносить пропозиції щодо розгляду на засіданнях виконавчого комітету міської ради, сесіях міської ради питань, що належать до компетенції відділу, та розробляє проекти відповідних рішень, бере участь у їх засіданнях;
 7. представляє інтереси відділу у взаємовідносинах з іншими структурними підрозділами виконавчого комітету міської ради, установами та організаціями - за дорученням керівництва;
 8. проводить особистий прийом громадян з питань, що належать до повноважень відділу;
 9. забезпечує дотримання працівниками відділу правил внутрішнього трудового розпорядку та виконавської дисципліни;
 10. здійснює інші повноваження, визначені законодавством.

2. У разі тимчасової відсутності начальника відділу виконання його обов’язків покладається на головного спеціаліста відділу.

 

VI. Заключні положення

1. Відділ звітує про свою роботу перед міською радою та її виконавчим комітетом.

2. Припинення діяльності відділу здійснюється за рішенням Тлумацької міської ради відповідно до вимог чинного законодавства.

3. Зміни і доповнення до цього Положення вносяться відповідно до процедури розгляду питань у Тлумацькій міській раді, передбаченої Регламентом роботи Тлумацької міської ради.

Ліквідація і реорганізація Відділу здійснюється за рішенням сесії Тлумацької міської ради у встановленому законом порядку.

 

 

Секретар міської ради                                                           І. Денькович