Тлумацька міська рада
Івано-Франківський район, Івано-Франківська область

Положення про юридичний сектор виконавчого комітету Тлумацької міської ради

 

УКРАЇНА

Тлумацька міська рада

Івано-Франківського району Івано-Франківської області

Фото без опису

 

Рішення

п’ятої  сесії Тлумацької міської ради восьмого скликання

 

Від 11 березня 2021 року

№326-5/2021                                                                                    м. Тлумач

 

Про затвердження Положення

про юридичний сектор виконавчого

комітету Тлумацької міської ради

 

Відповідно до ст.54 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи рішення Тлумацької міської ради від 28 січня 2021 року № 241-4/2021 «Про затвердження структури та  загальної чисельності апарату  Тлумацької міської ради та її виконавчих органів в новій редакції», з метою оптимізації та вдосконалення роботи виконавчого комітету міської ради, структурування функціональних напрямків діяльності, забезпечення ефективної роботи, міська рада

вирішила:

1. Затвердити Положення про юридичний сектор виконавчого комітету Тлумацької міської ради (додається).

2. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію міської ради з гуманітарних питань, прав людини, законності, депутатської діяльності, етики та регламенту (Мельник О. В.) та керуючого справами (секретаря) виконавчого комітету міської ради В.Салітру.

 

 

Міський голова                                                   Ігор Петрук

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Затверджено:

 рішення міської ради

від 11.03.2021р. №326-5/2021

 

                                                                    

ПОЛОЖЕННЯ

про юридичний сектор виконавчого комітету Тлумацької міської ради

 

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1. Юридичний сектор є структурним підрозділом  виконавчого комітету Тлумацької міської ради, утворюється міською радою, є підзвітним та підконтрольним міській раді, підпорядковується виконавчому комітету міської ради, голові міської ради, іншим посадовим особам відповідно до розподілу повноважень, а з питань здійснення делегованих повноважень підконтрольний відповідним органам виконавчої влади, діє у відповідності з цим Положенням.

1.2.   Сектор у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, Постановами Верховної Ради України, актами Президента України і Кабінету Міністрів України, рішеннями міської ради та її виконкому, розпорядженнями міського голови, прийнятими в межах його компетенції, а також даним положенням.

 1.3.  Положення про сектор затверджується міською радою. Зміни і доповнення до цього Положення вносяться сесією міської ради.

1.4.   Реорганізація, ліквідація сектору проводиться за рішенням міської ради.

 

 

2. ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ТА ФУНКЦІЇ СЕКТОРУ

2.1. Основними завданнями Сектору є організація правової роботи, спрямованої на правильне застосування, неухильне додержання та запобігання невиконанню вимог актів законодавства, інших нормативно-правових актів міською радою та її виконавчими органами, а також посадовими особами під час виконання покладених на них завдань і функціональних обов’язків, роз’яснення чинного законодавства України, захист прав та законних інтересів міського голови, міської ради, та її виконавчих органів у судах та інших органах, своєчасне застосування правових норм при здійсненні своїх повноважень виконавчими органами міської ради та їх посадовими особами.

2.2. Сектор відповідно до покладених на нього завдань:

- організовує та бере участь у забезпеченні реалізації державної правової політики у роботі виконавчих органів ради, захисті їх законних інтересів;

- забезпечує правильне застосування законодавства міською радою та її виконавчим комітетом, інформує міського голову, секретаря ради про необхідність вжиття заходів щодо зміни, призупинення або скасування актів, прийнятих з порушенням законодавства;

- разом з відповідними відділами та службами узагальнює практику застосування законодавства, готує пропозиції щодо вдосконалення його застосування в практичній роботі міської ради та її виконавчих органів;

-  перевіряє на відповідність чинному законодавству України проекти рішень міської ради, виконавчого комітету міської ради, розпоряджень міського голови, здійснює правову експертизу нормативно-правових актів, візує їх;

- представляє у встановленому законодавством порядку інтереси Тлумацької міської ради та її виконавчих органів, а також міського голови в судах та інших органах під час розгляду правових питань і спорів;

- забезпечує самопредставництво в установленому законодавством порядку інтересів ради та її виконавчих органів в судах та інших органах під час розгляду правових питань і спорів. Вносить пропозиції керівництву ради про притягнення до відповідальності працівників, з вини яких заподіяна шкода.

- приймає участь у розробці проектів розпорядчих актів міської ради, її виконавчого комітету і міського голови, в тому числі нормативного характеру;

- надає правову допомогу депутатам та постійним комісіям міської ради, посадовим особам виконавчих органів міської ради;

- організовує і веде претензійно-позовну роботу міської ради та її виконавчого комітету, дає правову оцінку претензіям, що пред’явлені міській раді та виконавчому комітету у зв’язку з порушенням їх майнових прав і законних інтересів;

- дає правову оцінку проектам господарських та інших договорів, що укладаються міським головою від імені міської ради та її виконавчого комітету;

- сприяє своєчасному вжиттю заходів за актами прокурорського реагування, рішеннями, постановами і ухвалами судів, відповідними документами інших правоохоронних органів;

- проводить роботу, пов’язану із підвищенням рівня правових знань працівників виконавчих органів міської ради, сприяє вивченню чинного законодавства, роз’яснює, існуючу практику його застосування, проводить консультації з правових питань;

- здійснює розгляд звернень громадян з правових питань;

- розглядає за дорученням міського голови звернення фізичних та юридичних осіб з питань, що відносяться до компетенції Сектору і вносить пропозиції щодо вирішення порушених питань;

- бере участь в роботі комісій по розгляду ними галузевих питань;

- здійснює організаційно-правове забезпечення роботи адміністративної комісії при виконавчому комітеті міської ради;

- забезпечує належний рівень діловодства, дотримання службової таємниці, з питань, які належать до його компетенції. 

 

3. ПРАВА СЕКТОРУ

 

3.1. Сектор має право:

- перевіряти дотримання законності структурними підрозділами виконавчого комітету та іншими виконавчими органами міської ради;

- за дорученням керівництва міської ради представляти інтереси міської ради та її виконавчих органів в установах та організаціях, в інших управлінських структурах з питань, що входять до його компетенції;

- користуватись в установленому порядку інформаційними базами міської ради та її виконавчих органів, системами зв’язку і комунікацій та іншими технічними засобами;

- брати участь у засіданнях сесій міської ради, нарадах, інших заходах, що проводяться в міській раді, скликати в установленому порядку наради, проводити семінари та конференції з питань, що належать до його компетенції;

- вимагати від керівництва належних умов праці для працівників сектору, підвищення їх кваліфікації;

- залучати працівників виконавчих органів міської ради та її виконавчих органів, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками) для розгляду питань, що належать до його компетенції;

3.2. Сектор в процесі виконання покладених на нього завдань взаємодіє з органами державної влади органами  місцевого самоврядування, підприємствами, установами  та  організаціями, об'єднаннями громадян.

 

4.СТРУКТУРА ТА ОРГАНІЗАЦІЯ ДІЯЛЬНОСТІ СЕКТОРУ

4.1. Сектор очолює начальник, який призначається на посаду і звільняється з посади міським головою, на конкурсній основі чи за іншою процедурою передбаченою законодавством України.

4.2. Начальник Сектору:

- зійснює керівництво діяльністю сектору, несе персональну відповідальність за виконання покладених на сектор завдань і виконання своїх функцій;

- вносить пропозиції щодо розгляду на засіданнях виконавчого комітету міської ради, сесіях міської ради питань, що належать до компетенції сектору, бере участь у їх засіданнях;

- вносить пропозиції міському голові щодо застосування заходів дисциплінарних стягнень та заохочень до працівників сектору;

- забезпечує у межах своєї компетенції контроль за станом справ у сфері діяльності сектору, вживає заходів до його поліпшення;

- вносить пропозиції міському голові щодо структури і штату працівників сектору;

- розробляє посадові інструкції працівників сектору та розподіляє обов’язки між ними, визначає функції та ступінь відповідальності працівників сектору;

- планує роботу сектору, вносить пропозиції до планів роботи виконавчого комітету міської ради;

- від імені сектору та в межах завдань покладених на сектор підписує документи, пов’язані з діяльністю сектору;

- представляє сектор у відносинах з виконавчими органами міської ради, місцевими органами виконавчої влади, іншими органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями та об’єднаннями громадян;

- здійснює інші повноваження, передбачені законодавством та положенням про сектор;

- забезпечує дотримання працівниками сектору правил внутрішнього трудового розпорядку та виконавської дисципліни;

- несе дисциплінарну відповідальність за невиконання, несвоєчасне або неналежне виконання функцій, покладених на нього в межах і в порядку, встановленому чиним законодавством.

4.3. У разі тимчасової відсутності начальника сектору виконання його обов’язків покладається на головного спеціаліста відділу.

4.4. Працівники сектору призначаються на посаду та звільняються з посади міським головою згідно із законодавством про службу в органах місцевого самоврядування.

4.5.Посадові інструкції працівників сектору затверджуються міським головою.

4.6. Сектор утримується за рахунок коштів міського бюджету в межах граничної чисельності та фонду оплати  праці структурних підрозділів міської ради.

4.7.Сектор не є юридичною особою.

4.8. Документи, що готуються сектором з питань, що належать до його компетенції, погоджуються міським головою.

4.9. Сектор в установленому законодавством порядку та у межах повноважень взаємодіє з структурними підрозділами виконавчого комітету міської ради та іншими виконавчими органами, територіальними представництвами центральних органів виконавчої влади, а також підприємствами, установами та організаціями з метою створення умов для провадження послідовної та узгодженої діяльності щодо строків, періодичності одержання і передачі інформації, необхідної для належного виконання покладених на нього завдань та здійснення запланованих заходів.

4.10. Особи, винні у порушенні законодавства про службу в органах місцевого самоврядування, притягуються до цивільної, адміністративної або кримінальної  відповідальності згідно з діючим законодавством України.

4.11. Особи, винні у порушенні трудового законодавства, притягуються до дисциплінарної відповідальності.

 

 

 

 

 

Секретар міської ради                                                 М. Кудерський

 

Про внесення змін до рішення міської ради від 11.03.2021р. №326-5/2021

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь