Тлумацька міська рада
Івано-Франківський район, Івано-Франківська область

Положення про сектор кадрової роботи виконавчого комітету Тлумацької міської ради

УКРАЇНА

Тлумацька міська рада

Івано-Франківського району Івано-Франківської області

Фото без опису

 

Рішення

п’ятої  сесії Тлумацької міської ради восьмого скликання

 

Від 11 березня 2021 року

№330-5/2021                                                                                    м. Тлумач

 

Про затвердження Положення

про сектор кадрової роботи виконавчого

комітету Тлумацької міської ради

 

 

Відповідно до ст.54 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи рішення Тлумацької міської ради від 28 січня 2021 року № 241-4/2021 «Про затвердження структури та загальної чисельності апарату  Тлумацької міської ради та її виконавчих органів в новій редакції» з метою оптимізації та вдосконалення роботи виконавчого комітету міської ради, структурування функціональних напрямків діяльності, забезпечення ефективної роботи, міська рада

вирішила:

1.Затвердити Положення про сектор кадрової роботи виконавчого комітету Тлумацької міської ради (додається).

2. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію міської ради з гуманітарних питань, прав людини, законності, депутатської діяльності, етики та регламенту (Мельник О. В.) та керуючого справами (секретаря) виконавчого комітету міської ради В.Салітру.

 

 

Міський голова                                                   Ігор Петрук

 

 

 

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО:

рішення Тлумацької міської ради

від 11.03.2021р.  №330-5/2021

 

ПОЛОЖЕННЯ

про сектор кадрової роботи

виконавчого комітету Тлумацької міської ради

 

1. ЗАГАЛЬНІ  ПОЛОЖЕННЯ

 

1.1. Сектор кадрової роботи виконавчого комітету Тлумацької міської ради (далі – сектор) є структурним підрозділом виконавчого комітету Тлумацької міської ради, утворюється міською радою, є підзвітним та підконтрольним міській раді, голові міської ради, іншим посадовим особам відповідно до розподілу повноважень, а з питань здійснення делегованих повноважень підконтрольний відповідним органам виконавчої влади, діє у відповідності з цим Положенням.

1.2.   Сектор у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, постановами Верховної Ради України, актами Президента України і Кабінету Міністрів України, рішеннями міської ради та її виконкому, розпорядженнями міського голови, прийнятими в межах його компетенції, а також даним Положенням.

 1.3.  Положення про сектор затверджується міською радою. Зміни і доповнення до цього Положення вносяться сесією міської ради.

1.4.   Реорганізація, ліквідація сектору проводиться за рішенням міської ради.

 

2. ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ТА ФУНКЦІЇ СЕКТОРУ

 

2.1. Головними завданнями сектору є:

  • реалізація державної політики у сфері служби в органах місцевого самоврядування та з питань трудового законодавства;
  • формування якісного кадрового складу органів місцевого самоврядування для ефективного вирішення ними своїх завдань;
  • забезпечення розвитку персоналу, його мотивації до ефективної роботи, можливостей професійної самореалізації;
  • документальне оформлення проходження служби в органах місцевого самоврядування та трудових відносин;

2.2.  Відповідно до покладених на нього завдань сектор реалізує наступні функції:

- організовує, координує кадрову роботу у виконавчих органах міської ради, апараті міської ради та її виконавчого комітету, в основі якої покладено принципи демократичного добору і просування по службі за діловими якостями та професійною компетентністю, постійне навчання працівників, заохочення їх до службової кар’єри;

- здійснює організаційну роботу щодо прийняття та проходження служби в органах місцевого самоврядування відповідно до вимог чинного законодавства;

- веде встановлену звітно-облікову документацію, готує статистичну звітність з кадрових питань, аналізує якісний склад посадових осіб міської ради та її виконавчого комітету;

- здійснює у виконавчих органах міської ради, апараті міської ради та її виконавчого комітету організаційно-методичне керівництво проведення атестацій, щорічних оцінок, формування кадрового резерву, вносить пропозиції міському голові щодо їх вдосконалення;

- забезпечує організацію замовлення на підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації посадових осіб місцевого самоврядування;

- здійснює необхідні заходи щодо організації конкурсного відбору осіб, які претендують на зайняття керівних посад у виконавчих органах міської ради, апараті міської ради та її виконавчого комітету, приймає від претендентів відповідні документи та подає їх на розгляд конкурсної комісії, попереджує конкурсантів про встановлені законодавством обмеження у прийнятті на службу в органи місцевого самоврядування, ознайомлює з Кодексом етичної поведінки посадових осіб місцевого самоврядування;

- здійснює організаційне забезпечення роботи атестаційної комісії та контролює проведення атестації та щорічних оцінок у апараті міської ради та її виконавчому комітеті;

- розглядає та вносить міському голові пропозиції щодо проведення стажування кадрів на посадах посадових осіб місцевого самоврядування, готує разом з керівниками виконавчих органів міської ради документи для організації стажування кадрів, здійснює контроль за його проведенням;

- формує вимоги щодо компетенції та кваліфікації посадових осіб у відповідності до займаних посад;

- вживає заходів щодо підтримки корпоративної культури, а також формування іміджу та престижу служби в органах місцевого самоврядування;

- здійснює організаційні заходи щодо нагородження посадових осіб місцевого самоврядування, працівників підприємств, установ та організацій міста, громадян відповідно до чинного законодавства, здійснює підготовку нагородних матеріалів щодо відзначення державними нагородами України та нагородних матеріалів на місцевому рівні, забезпечує облік нагороджених, збереження нагородних матеріалів;

- розробляє рекомендації та пропозиції ефективних форм матеріального і морального стимулювання персоналу до виконання функціональних повноважень;

- оформлює документи про прийом, переведення і звільнення працівників. У межах компетенції бере участь у підготовці матеріалів про призначення керівників комунальних підприємств та установ міської ради;

- оформляє документи про складення Присяги та присвоєння рангів посадовим особам місцевого самоврядування, вносить відповідні записи до трудових книжок;

- обчислює стаж роботи та служби в органах місцевого самоврядування, здійснює контроль за встановленням надбавок за вислугу років та наданню відпусток відповідної тривалості, складає графіки щорічних відпусток працівників;

- здійснює ведення табельного обліку працівників;

- у межах своєї компетенції здійснює заходи по забезпеченню трудової дисципліни, оформлює документи, пов’язані з проведенням службового розслідування та застосуванням заходів дисциплінарного впливу;

- здійснює роботу, пов’язану із заповненням, обліком і зберіганням трудових книжок, особових справ та контрактів (договорів) посадових осіб місцевого самоврядування;

- здійснює облік військовозобов’язаних працівників;

- оформляє і видає довідки з місця роботи працівника, проводить оформлення листків тимчасової непрацездатності;

- готує проєкти та зберігає розпорядження міського голови з особового складу (кадрових питань), про відпустки, про відрядження працівників;

- готує проекти рішень міської ради, рішень виконавчого комітету міської ради, розпоряджень міського голови з основної діяльності та з адміністративно-господарських питань, доручень міського голови у межах компетенції.

 

3. ПРАВА СЕКТОРУ.

 

3.1. Сектор має право:

- за дорученням керівництва міської ради представляти інтереси міської ради та її виконавчих органів в установах та організаціях, в інших управлінських структурах з питань, що входять до його компетенції;

- користуватись в установленому порядку інформаційними базами міської ради та її виконавчих органів, системами зв’язку і комунікацій та іншими технічними засобами;

- брати участь у засіданнях сесій міської ради, нарадах, інших заходах, що проводяться в міській раді, скликати в установленому порядку наради, проводити семінари та конференції з питань, що належать до його компетенції;

- вимагати від керівництва належних умов праці для працівників сектору, підвищення їх кваліфікації;

- залучати працівників виконавчих органів міської ради та її виконавчих органів, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками) для розгляду питань, що належать до його компетенції;

    3.2.  Сектор в процесі виконання покладених на нього завдань взаємодіє з органами державної влади органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами  та  організаціями, об’єднаннями громадян.

 

4.СТРУКТУРА ТА ОРГАНІЗАЦІЯ ДІЯЛЬНОСТІ СЕКТОРУ

4.1. Сектор очолює начальник, який призначається на посаду і звільняється з посади міським головою, на конкурсній основі чи за іншою процедурою передбаченою законодавством України.

4.2. Начальник Сектору:

- здійснює керівництво діяльністю сектору, несе персональну відповідальність за виконання покладених на сектор завдань і виконання своїх функцій;

- вносить пропозиції щодо розгляду на засіданнях виконавчого комітету міської ради, сесіях міської ради питань, що належать до компетенції сектору, бере участь у їх засіданнях;

- вносить пропозиції міському голові щодо застосування заходів дисциплінарних стягнень та заохочень до працівників сектору;

- забезпечує у межах своєї компетенції контроль за станом справ у сфері діяльності сектору, вживає заходів до його поліпшення;

- вносить пропозиції міському голові щодо структури і штату працівників сектору;

- розробляє посадові інструкції працівників сектору та розподіляє обов’язки між ними, визначає функції та ступінь відповідальності працівників сектору;

- планує роботу сектору, вносить пропозиції до планів роботи виконавчого комітету міської ради;

- від імені сектору та в межах завдань покладених на сектор підписує документи, пов’язані з діяльністю сектору;

- представляє сектор у відносинах з виконавчими органами міської ради, місцевими органами виконавчої влади, іншими органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями та об’єднаннями громадян;

- здійснює інші повноваження, передбачені законодавством та Положенням про сектор;

- забезпечує дотримання працівниками сектору правил внутрішнього трудового розпорядку та виконавської дисципліни;

- несе дисциплінарну відповідальність за невиконання, несвоєчасне або неналежне виконання функцій, покладених на нього в межах і в порядку, встановленому чинним законодавством.

4.3. У разі тимчасової відсутності начальника відділу виконання його обов’язків покладається на головного спеціаліста сектору.

4.4. Працівники сектору призначаються на посаду та звільняються з посади міським головою згідно із законодавством про службу в органах місцевого самоврядування.

4.5.Посадові інструкції працівників сектору затверджуються міським головою.

4.6. Сектор утримується за рахунок коштів міського бюджету в межах граничної чисельності та фонду оплати  праці структурних підрозділів міської ради.

4.7.Сектор не є юридичною особою.

4.8. Документи, що готуються сектором з питань, що належать до його компетенції, погоджуються міським головою.

4.9. Сектор в установленому законодавством порядку та у межах повноважень взаємодіє з структурними підрозділами виконавчого комітету міської ради та іншими виконавчими органами, територіальними представництвами центральних органів виконавчої влади, а також підприємствами, установами та організаціями з метою створення умов для провадження послідовної та узгодженої діяльності щодо строків, періодичності одержання і передачі інформації, необхідної для належного виконання покладених на нього завдань та здійснення запланованих заходів.

4.10. Особи, винні у порушенні законодавства про службу в органах місцевого самоврядування, притягуються до цивільної, адміністративної або кримінальної  відповідальності згідно з діючим законодавством України.

4.11.Особи, винні у порушенні трудового законодавства, притягуються до дисциплінарної відповідальності.

 

 

 

Секретар міської ради                                                 М. Кудерський

 

Про внесення змін до рішення міської ради від 11.03.2021р. №330-5/2021

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь