Тлумацька міська рада
Івано-Франківський район, Івано-Франківська область

Відділ у справах ветеранів війни

ЗАТВЕРДЖУЮ

Міський голова

_______________ Ігор ПЕТРУК

11 листопада  2023 року

 

 

ПОЛОЖЕННЯ

про відділ у справах ветеранів війни

управління соціальної підтримки та захисту населення

виконавчого комітету Тлумацької міської ради

 

1.Загальні положення

 

1.1. Відділ у справах ветеранів війни управління соціальної підтримки населення виконавчого комітету Тлумацької міської ради (далі – відділ) є структурним підрозділом управління соціальної підтримки населення  виконавчого комітету Тлумацької міської ради (далі – управління), йому підконтрольний та підзвітний.

1.2. Відділ у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, постановами Верховної Ради України, актами Президента України і Кабінету Міністрів України, рішеннями міської ради та її виконавчого комітету, розпорядженнями міського голови, прийнятими в межах його компетенції, Положенням про управління, цим Положенням та іншими нормативно-правовими актами.

1.3. Положення про відділ затверджується міським головою. Зміни і доповнення до цього Положення вносяться поданням начальника управління.

 

2. Основні завдання та функції відділу

 

2.1. Завдання відділу:

1) реалізація повноважень органів місцевого самоврядування у сфері соціальної підтримки ветеранів війни, учасників бойових дій та членів їх сімей;

2) здійснення аналізу соціальних потреб ветеранів війни, учасників бойових дій та членів їх сімей;

3) супровід у вирішенні питань, що стосуються надання матеріальної допомоги ветеранам війни, учасникам бойових дій та членам їх сімей;

4) координування діяльності виконавчого органу міської ради щодо надання всебічної допомоги ветеранам війни, учасникам бойових дій та членам їх сімей;

5) прийняття участі у проведенні міських заходів щодо відзначення державних свят, ювілейних та пам’ятних дат, міжнародних днів, що стосуються ветеранів війни, учасників бойових дій та членів їх сімей;

6) вирішення питань надання додаткових соціальних гарантій ветеранам війни, учасникам бойових дій та членам їх сімей.

 

2.2. Відділ відповідно до покладених на нього завдань:

1) розглядає в установленому законодавством порядку звернення ветеранів війни, учасників бойових дій та членів їх сімей, підприємств, установ, організацій з питань, що належать до компетенції відділу;

2) опрацьовує запити та звернення народних депутатів України та депутатів місцевих рад з питань, що належать до компетенції відділу;

3) проводить особистий прийом ветеранів війни, учасників бойових дій та членів їх сімей з питань, що належать до компетенції відділу;

4) сприяє соціальній реабілітації, адаптації та інтеграції ветеранів війни, учасників бойових дій та членів їх сімей у суспільство;

5) формує бази даних, що стосуються компетенції відділу;

6) забезпечує доступ до публічної інформації, розробником якої є відділ;

7) організовує роботу, пов’язану із захистом персональних даних під час їх обробки в відділі;

8) аналізує та узагальнює інформаційні та інші матеріали від виконавчого органу міської ради про надання допомоги ветеранам війни, учасникам бойових дій та членам їх сімей;

9) розробляє та готує проєкти рішень міської ради, її виконавчого комітету, розпоряджень міського голови, меморандумів, що належать до компетенції відділу;

10) розробляє проєкти цільових (комплексних) програм з питань соціального захисту та соціальної підтримки ветеранів війни, учасників бойових дій та членів їх сімей;

11) вносить пропозиції під час формування міського бюджету щодо передбачення у складі видатків коштів на фінансування програм з питань, що належать до компетенції відділу;

12) аналізує стан виконання програм, реалізації заходів щодо соціального захисту та соціальної підтримки ветеранів війни, учасників бойових дій, членів їх сімей та надає пропозиції з цих питань;

13) готує інформаційні, аналітичні та статистичні матеріали з питань, що належать до компетенції відділу;

14) бере участь в організації підготовки та проведення міських заходів щодо відзначення державних свят, ювілейних та пам’ятних дат, міжнародних днів, що стосуються ветеранів війни, учасників бойових дій;

15) налагоджує співпрацю з благодійними, волонтерськими, релігійними, міжнародними, громадськими організаціями, окремими громадянами з метою залучення позабюджетних коштів для надання грошової і натуральної допомоги ветеранам війни, учасникам бойових дій та членам їх сімей;

16) опрацьовує звернення ветеранів війни, учасників бойових дій, членів їх сімей у межах своєї компетенції щодо надання додаткових пільг та гарантій. Готує проєкти розпорядчих документів з даних питань;

17) сприяє в організації та проведенні поховання ветеранів війни, учасників бойових дій та в здійсненні відшкодувань витрат на поховання;

18) розробляє та розповсюджує інформаційно-роз’яснювальні матеріали щодо соціальних гарантій ветеранів війни, учасників бойових дій та членів їх сімей;

19) організовує контроль за своєчасністю і повнотою виконання документів, що знаходяться на виконанні у відділі;

20) інформує населення щодо виконання повноважень відділу, у тому числі через засоби масової інформації;

21) бере участь у роботі комісій, утворених при міській раді з питань соціального захисту населення;

23) сприяє громадянам в отриманні документів, необхідних для формування справ, які стосуються соціальних допомог, компенсацій та інших соціальних гарантій;

26) забезпечує в межах повноважень реалізацію державної політики стосовно захисту інформації з обмеженим доступом;

27) забезпечує захист персональних даних;

28) залучає громадські та благодійні організації до виконання соціальних програм і відповідних заходів;

29) взаємодіє в установленому законодавством порядку та у межах повноважень з виконавчим органом міської ради, підприємствами, установами та організаціями різних форм власності з метою належного виконання покладених на відділ завдань;

30) сприяє зайнятості осіб, стосовно яких згідно із Законом України «Про соціальний і правовий захист осіб, стосовно яких встановлено факт позбавлення особистої свободи внаслідок збройної агресії проти України, та членів їхніх сімей» встановлено факт позбавлення особистої свободи внаслідок збройної агресії проти України, після їх звільнення, організація їх професійної підготовки, перепідготовки, підвищення кваліфікації;

31) виконує інші функції, що випливають з покладених на відділ завдань.

 

3. Права відділу

 

3.1. Відділ має право:

1) отримувати в установленому законодавством порядку від органу місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності та від їхніх посадових осіб інформацію, документи і матеріали, необхідні для виконання визначених для нього завдань;

2) залучати до виконання окремих робіт та прийняття участі у вивченні окремих питань спеціалістів, фахівців виконавчого органу міської ради, інших органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їхніми керівниками), представників громадських об’єднань (за згодою);

3) вносити в установленому порядку пропозицій щодо вдосконалення роботи відділу;

4) скликати в установленому порядку наради, проводити семінари та конференції з питань, що належать до компетенції відділу;

5) користуватись в установленому порядку інформаційними базами органу виконавчої влади, системами зв’язку та комунікації, мережами спеціального зв’язку та іншими технічними засобами.

 

3.2. Відділ в процесі виконання покладених на нього завдань взаємодіє з органами державної влади, органом місцевого самоврядування, підприємствами, установами  та організаціями, об’єднаннями громадян.

 

4. Організація діяльності відділу

 

4.1. Відділ створюється, як структурний підрозділ управління згідно з рішенням міської ради у межах загальної чисельності управління.

 

4.2. Працівники відділу є посадовими особами місцевого самоврядування, призначаються на посади та звільняються з посад міським головою згідно з Законом України «Про службу в органах місцевого самоврядування», здійснюють свою діяльність на підставі Положення про управління, цього Положення та посадових інструкцій, які розробляються начальником відділу, погоджуються начальником управління та затверджуються міським головою.

 

4.3. Відділ очолює начальник відділу, який безпосередньо підпорядкований начальнику управління і виконує обов’язки відповідно до посадової інструкції, затвердженої міським головою, Положення про управління та цього Положення.

 

4.4. Начальник відділу:

1) здійснює керівництво діяльністю відділу, несе персональну відповідальність за виконання покладених на відділ завдань і виконання своїх функцій;

2) вносить пропозиції щодо розгляду на засіданнях виконавчого комітету міської ради, сесіях міської ради питань, що належать до компетенції відділу, бере участь у їх засіданнях;

3) вносить пропозиції начальнику управління щодо застосування заходів дисциплінарних стягнень та заохочень до працівників відділу;

4) забезпечує у межах своєї компетенції контроль за станом справ у сфері діяльності відділу, вживає заходів до його поліпшення;

5) вносить пропозиції начальнику управління щодо структури і штату працівників відділу;

6) розробляє посадові інструкції працівників відділу та розподіляє обов’язки між ними, визначає функції та ступінь відповідальності працівників відділу;

7) планує роботу відділу, вносить пропозиції до планів роботи управління;

8) від імені відділу та в межах завдань покладених на відділ підписує документи, пов’язані з діяльністю відділу;

9) представляє відділ у відносинах з виконавчим органом міської ради, місцевими органами виконавчої влади, іншими органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями та об’єднаннями громадян;

10) здійснює інші повноваження, передбачені законодавством, Положенням про управління та цим Положенням;

11) забезпечує дотримання працівниками відділу правил внутрішнього трудового розпорядку та виконавської дисципліни;

12) несе дисциплінарну відповідальність за невиконання, несвоєчасне або неналежне виконання функцій, покладених на нього в межах і в порядку, встановленому чинним законодавством.

 

4.5. У разі тимчасової відсутності начальника відділу виконання його обов’язків покладається на головного спеціаліста відділу.

 

4.6. Працівники відділу призначаються на посаду та звільняються з посади міським головою згідно із законодавством про службу в органах місцевого самоврядування, за погодженням з начальником управління.

 

4.7. Посадові інструкції працівників відділу погоджуються начальником управління та затверджуються міським головою.

 

4.8. Відділ утримується за рахунок коштів міського бюджету в межах граничної чисельності та фонду оплати праці.

 

4.9. Відділ не є юридичною особою.

 

4.10. Документи, що готуються відділом з питань, що належать до його компетенції, погоджуються начальником управління.

 

4.11. Відділ в установленому законодавством порядку та у межах повноважень взаємодіє з апаратом та структурними підрозділами міської ради, територіальними представництвами центральних органів виконавчої влади, а також підприємствами, установами та організаціями з метою створення умов для провадження послідовної та узгодженої діяльності щодо строків, періодичності одержання і передачі інформації, необхідної для належного виконання покладених на нього завдань та здійснення запланованих заходів.

 

4.12. Особи, винні у порушенні законодавства про службу в органах місцевого самоврядування, притягуються до цивільної, адміністративної або кримінальної  відповідальності згідно з діючим законодавством України.

 

4.13. Особи, винні у порушенні трудового законодавства, притягуються до дисциплінарної відповідальності.

 

5. Заключні положення

 

5.1. Утримання відділу здійснюється за рахунок коштів місцевого бюджету.

 

 

 

В.о. начальника відділу                                                               Марія ДОМБРОВСЬКА

 

 

 

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь