Тлумацька міська рада
Івано-Франківський район, Івано-Франківська область

Про затвердження Положення про старосту Тлумацької міської ради

УКРАЇНА

Тлумацька міська рада

Івано-Франківського району Івано-Франківської області

Рішення

першої сесії Тлумацької міської ради

восьмого скликання

(друге засідання)

 

Від 01 грудня 2020 року

№14-1-2/2020                                                                                   м. Тлумач

 

Про затвердження Положення

про старосту Тлумацької

міської ради

 

Відповідно до статті 541, пункту 2 частини 3 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада

вирішила:

1. Затвердити Положення про старосту Тлумацької міської ради (додається).

2. Визнати таким, що втратило чинність рішення міської ради від 16.02.2017 р. №93-3/2017«Про затвердження Положення про старосту села Тлумацької об’єднаної територіальної громади».

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на керуючого справами (секретаря) виконавчого комітету міської ради В.Салітру та постійну комісію міської ради з гуманітарних питань, прав людини, законності, депутатської діяльності, етики та регламенту (О.Мельник).

 

 

 

Міський голова                                                                      Ігор Петрук

 

 

 ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення Тлумацької міської ради VІIІ скликання

Від01.12.2020 року №14-1-2/2020

 

ПОЛОЖЕННЯ

ПРО СТАРОСТУ ТЛУМАЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

 

I. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Положення про старосту (далі – Положення) розроблено відповідно до Конституції України, Законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про службу в органах місцевого самоврядування», інших законів України  і визначає повноваження, права і обов’язки старости, порядок його затвердження та припинення повноважень, порядок звітування, відповідальність та інші питання, пов’язані з діяльністю старости.

1.2. Положення затверджується виключно на пленарному засіданні Тлумацької міської ради.

1.3. Утворення (ліквідація) старостинських округів з визначенням переліку населених пунктів, що входять до його складу, є виключною компетенцією ради.

II. ПРАВОВИЙ СТАТУС СТАРОСТИ

2.1. Староста є посадовою особою місцевого самоврядування, яка затверджується Тлумацькою міською радою на строк її повноважень за пропозицією Тлумацького міського голови.

2.2. Порядок організації роботи старости визначається Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», іншими актами законодавства України та цим Положення.

2.3. Староста є членом виконавчого комітету Тлумацької міської ради за посадою.

2.4. Староста не може мати інший представницький мандат, суміщати свою службову діяльність з іншою посадою, у тому числі на громадських засадах, займатися іншою оплачуваною (крім викладацької, наукової і творчої діяльності, медичної практики, інструкторської та суддівської практики із спорту) або підприємницькою діяльністю.

ІІІ. ПОВНОВАЖЕННЯ СТАРОСТИ

3.1. Повноваження старости:

3.1.1. Представляти інтереси жителів відповідного старостинського округу (села, сіл) у виконавчих органах Тлумацької міської ради;

3.1.2. Брати участь у пленарних засіданнях Тлумацької міської ради та засіданнях її постійних комісій;

3.1.3.  Має право на гарантований виступ на пленарних засіданнях міської ради, засіданнях її постійних комісій з питань, що стосуються інтересів жителів відповідного старостинського округу (села, сіл);

3.1.4. Сприяти жителям відповідного старостинського округу (села, сіл) у підготовці документів, що подаються до органів місцевого самоврядування;

3.1.5.  Брати участь в організації виконання рішень міської ради, її виконавчого комітету, розпоряджень міського голови на території відповідного старостинського округу та у здійсненні контролю за їх виконанням;

3.1.6. Брати участь у підготовці проекту місцевого бюджету в частині фінансування програм, що реалізуються на території відповідного старостинського округу;

3.1.7. Вносити пропозиції до виконавчого комітету міської ради з питань діяльності на території відповідного старостинського округу виконавчих органів міської ради, підприємств, установ, організацій комунальної власності та їх посадових осіб;

3.1.8. Брати участь у підготовці проєктів рішень міської ради, що стосуються майна громади, розташованого на території відповідного старостинського округу;

3.1.9. Брати участь у здійсненні контролю за використанням об’єктів комунальної власності, розташованих на території відповідного старостинського округу;

3.1.10. Брати участь у здійсненні контролю за станом благоустрою відповідного старостинського округу (села, сіл) та інформувати міського голову, виконавчі органи міської ради про його результати;

3.1.11. Отримувати від виконавчих органів міської ради, підприємств, установ, організацій комунальної власності та їх посадових осіб інформацію, документи і матеріали, необхідні для здійснення наданих йому повноважень;

3.1.12. Сприяти утворенню та діяльності органів самоорганізації населення, організації та проведенню загальних зборів, громадських слухань та інших форм безпосередньої участі громадян у вирішенні питань місцевого значення у відповідному селі, селищі;

3.1.13. Вести погосподарський облік в розрізі кожного з розташованих в межах старостинського округу населеного пункту, у тому числі облік особистих селянських господарств; надавати виписки з погосподарських книг;

3.1.14. Вчиняти нотаріальні дії, передбачені частиною першою статті 37 Закону України «Про нотаріат» (у обсягах, що відповідає вимогам чинного законодавства);

3.1.15. Посвідчувати довіреності осіб, передбачені частиною третьою ст.245 Цивільного кодексу України;

3.1.16. Проводити державну реєстрацію актів цивільного стану, визначених частиною другою статті 6 Закону України «Про державну реєстрацію актів цивільного стану» та призначити відповідальними за облік, зберігання та витрачання бланків свідоцтв відповідно до «Порядку ведення обліку і звітності про використання бланків свідоцтв про державну реєстрацію актів цивільного стану, а також їх зберігання», затвердженого Наказом Міністерства юстиції України №1578/5 від 29.10.2012 року;

3.1.17. Зобов’язати вести військовий облік в порядку, передбаченому чинним законодавством України та призначити відповідальними за ведення військового обліку;

3.1.18. Призначити відповідальними за створення, обладнання та забезпечення функціонування консультаційних пунктів з питань цивільного захисту, передбачених чинним законодавством України;

3.1.20. Здійснювати реєстрацію/зняття з реєстрації місця проживання/перебування фізичної особи;

3.1.21. Староста може здійснювати інші повноваження, визначені законами.

 

 

 

3.2. Обов’язки старости:

3.2.1. Додержуватися Конституції та законів України, статуту міської ради,  цього Положення, регламенту ради, регламенту виконавчого комітету ради та інших актів ради.

3.2.2. Брати участь у роботі виконавчого комітету:

подавати пропозиції до планів діяльності виконавчого комітету;

готувати проєкти рішень виконкому та вносити їх для подальшого розгляду;

брати участь у засіданнях виконавчого комітету ради та ухваленні ним рішень (голосувати);

бути доповідачем чи співдоповідачем з питань, внесених до порядку денного засідання виконавчого комітету з питань, що стосуються інтересів жителів відповідного старостинського округу (села, сіл);

вносити пропозиції про зміни та доповнення до проєктів рішень виконавчого комітету або про їх доопрацювання тощо.

3.2.3. Брати участь у підготовці програмних та прогнозних документів громади, підготовці проєкту бюджету:

 • подавати пропозиції до проєкту Стратегії розвитку міської ради, Програмних документів на середньостроковий період, Програми соціально – економічного та культурного розвитку ради;
 • подавати пропозиції виконавчим органам ради (головним розпорядникам бюджетних коштів) до Прогнозу місцевого бюджету та Проєкту бюджету міської ради в частині фінансування програм, що стосуються відповідного старостинського округу;

брати участь у роботі робочої групи з питань формування прогнозних та програмних документів проєкту бюджету.

3.2.4. Ініціювати скликання зборів жителів відповідного старостинського округу (села, сіл):

 • брати участь в організації та проведенні зборів, вносити пропозиції до порядку денного зборів, фіксувати результати цих зборів;
 • інформувати раду про прийняті на зборах рішення, організовувати виконання рішень зборів жителів старостинського округу (села, сіл);
 • здійснювати моніторинг їх виконання, а також звітувати про хід та результати виконання рішень зборів перед жителями села старостинського округу на наступних зборах.

3.2.5. Забезпечувати представництво міської ради та міського голови на території відповідного старостинського округу (села, сіл):

 • вести прийом жителів відповідного старостинського округу (села, сіл) згідно з графіком, затвердженим розпорядженням міського голови;
 • здійснювати моніторинг стану дотримання прав і законних інтересів жителів відповідного старостинського округу (села, сіл) у сфері соціального захисту, культури, освіти, фізичної культури та спорту, житлово-комунального господарства, реалізації ними права на працю, медичну допомогу, на безпеку та інших прав, вживати заходи для відновлення порушених прав та інтересів жителів відповідного старостинського округу (села, сіл);
 • вести облік та узагальнювати пропозиції жителів відповідного села старостинського округу з питань соціально-економічного та культурного розвитку старостинського округу, соціального, побутового, транспортного та іншого обслуговування його жителів;
 • приймати від жителів відповідного старостинського округу (села, сіл) заяви, адресовані міській раді та її посадовим особам, передавати їх для реєстрації та обліку до ради у строк, не пізніше наступного дня після надходження;
 • брати участь у розгляді заяв, скарг та пропозицій громадян та юридичних осіб, які надійшли на його розгляд; складати листи-пропозиції щодо їх розгляду; складати листи-запити до підприємств, установ, організацій комунальної власності та їх посадових осіб з метою отримання необхідної інформації, документів та матеріалів, необхідних для їх вирішення; направляти отримані заяви, скарги та пропозиції громадян та юридичних осіб на розгляд сільської ради, а також здійснювати контроль за їх виконанням;
 • вести погосподарський облік в розрізі кожного з розташованих в межах старостинського округу населеного пункту, у тому числі облік особистих селянських господарств; надавати виписки з погосподарських книг;
 • вчиняти нотаріальні дії, передбачені частиною першою статті 37 Закону України «Про нотаріат» (у обсягах, що відповідає вимогам чинного законодавства);
 • посвідчувати довіреності осіб, передбачені частиною третьою ст.245 Цивільного кодексу України;
 •  проводити державну реєстрацію актів цивільного стану, визначених частиною другою статті 6 Закону України «Про державну реєстрацію актів цивільного стану» та призначити відповідальними за облік, зберігання та витрачання бланків свідоцтв відповідно до «Порядку ведення обліку і звітності про використання бланків свідоцтв про державну реєстрацію актів цивільного стану, а також їх зберігання», затвердженого Наказом Міністерства юстиції України №1578/5 від 29.10.2012 року;
 • зобов’язати вести військовий облік в порядку, передбаченому чинним законодавством України та призначити відповідальними за ведення військового обліку;
 • призначити відповідальними за створення, обладнання та забезпечення функціонування консультаційних пунктів з питань цивільного захисту, передбачених чинним законодавством України;
 •  здійснювати реєстрацію/зняття з реєстрації місця проживання/перебування фізичної особи;
 • вживати заходи щодо недопущення на території села відповідного старостинського округу дій чи бездіяльності підприємств, установ, організацій, незалежно від форми власності, їх посадових осіб, які можуть зашкодити інтересам територіальної громади та її жителям.

3.2.6. Вживати заходи щодо здійснення контролю за станом благоустрою відповідного старостинського округу (села, сіл):

 • здійснювати моніторинг дотримання стану благоустрою села відповідного старостинського округу, вживати заходів до його підтримання в належному стані;
 • сприяти проведенню на території села відповідного старостинського округу заходів щодо охорони навколишнього природного середовища, проведення робіт з благоустрою, озеленення та утримання в належному стані садиб, дворів, вулиць, площ, парків, кладовищ, братських могил, обладнання дитячих і спортивних майданчиків, кімнат дитячої творчості, клубів за інтересами тощо;
 • здійснювати моніторинг за дотриманням на території відповідного  старостинського округу (села, сіл) громадського порядку, станом виконанням встановлених рішеннями ради правил з питань благоустрою території населених пунктів міської ради, забезпечення в них чистоти і порядку, торгівлі на ринках та зберігання тиші в громадських місцях тощо;
 • контролювати дотримання правил використання об’єктів комунальної власності міської ради, що розташовані на території  відповідного старостинського округу (села, сіл);
 • вживати заходи щодо виявлення майна, що має ознаки безхазяйного, повідомляти виконавчий комітет про таке майно, а також вживати заходи по встановленню приналежності такого майна.

3.2.7. Сприяти діяльності органу (органам) самоорганізації населення відповідного старостинського округу (села, сіл):

 • виносити на збори жителів відповідного старостинського округу (села, сіл) питання щодо створення вуличних, квартальних, будинкових чи інших комітетів, вносити пропозиції щодо формування ініціативної груп з цих питань;
 • надавати практичну допомогу органам самоорганізації населення у виконанні ними своїх завдань та повноважень, зокрема, щодо розробки та затвердження Положення про орган самоорганізації населення, легалізації органу самоорганізації населення, організації його діяльності та реалізації повноважень.

3.2.8. Заходи щодо організації роботи старости:

 • забезпечувати зберігання офіційних документів Тлумацької міської ради, пов'язаних з діяльністю старости відповідного старостинського округу, забезпечувати доступ до них осіб у встановленому законом порядку;
 • вести облік заяв, скарг та пропозицій, адресованих міській раді, виконавчому комітету, виконавчим органами та їх посадовим особам (у т.ч. старості), а також документів особистого прийому громадян з передачею їх відповідних структурних підрозділів міської ради для введення їх в єдиний документообіг міської ради у порядку, визначеному міською радою;
 • дотримуватися правил службової етики, встановлених законодавчими актами України, Статутом Тлумацької міської ради, іншими актами міської ради та її виконавчого комітету;
 • шанобливо ставитися до жителів відповідного старостинського округу (села, сіл) та їхніх звернень до Тлумацької міської ради, її виконавчого комітету, виконавчих органів та посадових осіб.

3.2.9. Виконує вказівки та доручення Тлумацького міського голови та виконавчого комітету Тлумацької міської ради.

3.4. Староста має право:

3.3.1. Представляти жителів відповідного старостинського округу (села, сіл) в міській раді, її виконавчому комітеті та виконавчих органах.

3.3.2. Брати участь у пленарних засіданнях ради, засіданнях її постійних та тимчасових комісій, на яких розглядаються питання, що стосуються інтересів жителів відповідного старостинського округу (села, сіл).

3.3.3. На гарантований виступ на пленарних засіданнях міської ради, засіданнях її постійних комісій з питань, що стосуються інтересів жителів відповідного старостинського округу (села, сіл).

3.3.4. Одержувати від виконавчих органів міської ради, підприємств, установ, організацій комунальної власності та їх посадових осіб інформацію, документи і матеріали, необхідні для здійснення наданих йому повноважень.

3.3.5. Погоджувати проєкти рішень ради щодо розпорядження майном комунальної власності міської ради, яке розташоване на території відповідного старостинського округу (села, сіл).

3.3.6. Вносити пропозиції до порядку денного засідань виконавчого комітету ради з питань, які стосуються інтересів жителів відповідного старостинського округу (села, сіл), оголошувати на засіданнях виконавчого комітету тексти заяв та звернень жителів відповідного старостинського округу (села, сіл) з питань, що стосуються інтересів відповідного старостинського округу (села, сіл) чи інтересів громади загалом.

3.3.7. Порушувати перед радою та її виконавчим комітетом питання про необхідність проведення перевірок з питань, віднесених до компетенції ради та її органів, діяльності підприємств, установ і організацій незалежно від форми власності, що розташовані на території відповідного  старостинського округу (села, сіл).

3.3.8. Вносити пропозиції міському голові та/або міській раді щодо усунення порушень прав та інтересів жителів відповідного старостинського округу (села, сіл) керівниками  підприємств, установ і організацій незалежно від форми власності, і органів, а також органам, яким вони підпорядковані, порушувати питання про притягнення до відповідальності осіб, з вини яких було допущено порушення.

3.3.9. Вносити пропозиції до розгляду органом (органами) самоорганізації населення відповідного старостинського округу (села, сіл).

3.3.10. Вносити пропозиції щодо формування робочих груп, комісій, що створюються за для забезпечення діяльності органів самоорганізації населення, сприяти залученню жителів відповідного старостинського округу (села, сіл) до участі у здійсненні ними контрольних заходів на території відповідного старостинського округу.

3.3.11. Звертатися до правоохоронних органів у разі виявлення порушень громадського порядку, правил благоустрою, вчинення інших протиправних дій на території відповідного старостинського округу (села, сіл).

IV. ПОРЯДОК ЗАТВЕРДЖЕННЯ НА ПОСАДУ ТА ПРИПИНЕННЯ

ПОВНОВАЖЕНЬ СТАРОСТИ

4.1. На посаду старости може бути затверджена особа - громадян України, який має право голосу відповідно до статті 70 Конституції України, незалежно від раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, етнічного та соціального походження, майнового стану.

4.2. На посаду старости не може бути призначена особа, щодо якої наявні обмеження, пов’язані з прийняттям на службу в органи місцевого самоврядування та проходженням служби, визначені Законами України «Про службу в органах місцевого самоврядування» та «Про запобігання корупції».

4.3. На посаду старости не може бути затверджена особа, яка має судимість за вчинення тяжкого або особливо тяжкого злочину, кримінального правопорушення проти виборчих прав громадян чи корупційного кримінального правопорушення, якщо ця судимість не погашена або не знята в установленому законом порядку, а також особа, визнана судом недієздатною.

4.4. Староста, який вперше приймається на службу в органи місцевого самоврядування, набуває повноважень посадової особи місцевого самоврядування з моменту складання ним Присяги у порядку, передбаченому Законом України «Про службу в органах місцевого самоврядування».

Особа, яка затверджується на посаду старости і має стаж служби в органах місцевого самоврядування, набуває повноважень старости у день прийняття відповідного рішення Тлумацької міської ради.

4.5. Строк повноважень старости обмежений строком повноважень Тлумацької міської ради відповідного скликання.

4.6. Повноваження старости припиняються достроково у разі:

1) його звернення з особистою заявою до міської ради про складення ним повноважень старости;

2) припинення громадянства України або виїзду на постійне проживання за межі України;

3) набуття громадянства іншої держави;

4) набрання законної сили обвинувальним вироком суду щодо нього;

5) набрання законної сили рішенням суду про притягнення його до відповідальності за правопорушення, пов’язане з корупцією, яким накладено стягнення у виді позбавлення права займати посади або займатися діяльністю, що пов’язана з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування;

6) набрання законної сили рішенням суду про визнання його активів або активів, набутих за його дорученням іншими особами або в інших передбачених статтею 290 Цивільного процесуального кодексу України випадках, необґрунтованими та їх стягнення в дохід держави;

7) набрання законної сили рішенням суду про визнання його недієздатним, безвісно відсутнім чи оголошення померлим;

8) досягнення граничного віку перебування на службі в органах місцевого самоврядування;

9) його смерті;

10) за рішенням Тлумацької міської ради.

4.7. Повноваження старости можуть бути достроково припинені за рішенням міської ради, якщо він порушує Конституцію або закони України, права і свободи громадян, не забезпечує здійснення наданих йому повноважень. Рішення про дострокове припинення повноважень старости рада приймає таємним або відкритим голосуванням більшістю голосів від загального складу ради.

Повноваження старости можуть бути достроково припинені також у випадку, передбаченому Законом України "Про правовий режим воєнного стану".

4.8. Повноваження старости припиняються достроково, а відповідна особа звільняється з посади:

1) з підстав, зазначених у пунктах 1, 2, 3 пункту 4.6 цього Положення, - з дня прийняття міською радою рішення, яким береться до відома зазначений факт;

2) з підстав, зазначених у пунктах 4, 5, 6, 7 пункту 4.6 цього Положення, - з дня, наступного за днем одержання радою або її виконавчим комітетом копії відповідного рішення суду, без прийняття рішення сільської ради;

3) з підстави, зазначеної у пункті 8 пункту 4.6 цього Положення - з дня досягнення граничного віку; при цьому рада приймає відповідне рішення про дострокове припинення повноважень старости;

4) з підстави, зазначеної у пункті 9 пункту 4.6 цього Положення - з дня смерті, засвідченої свідоцтвом про смерть;

5) з підстави, зазначеної у пункті 10 пункту 4.6 цього Положення, - з дня прийняття міською радою рішення про дострокове припинення повноважень старости.

6) з підстави, зазначеної в абзаці другому пункту 4.7 цього Положення, - з дня набрання чинності актом Президента України про утворення відповідної військової адміністрації населеного пункту (населених пунктів).

4.9. У разі дострокового припинення повноважень старости, а також у разі неможливості здійснення ним своїх повноважень (перебування у відпустці, відрядження, тимчасова непрацездатність тощо) повноваження  старости  на території відповідного старостинського округу може покладатися на іншу посадову особу міської ради, у т. ч. і на іншого старосту. Обсяг та порядок здійснення таких повноважень визначаються окремим розпорядженням міського голови.

V. ОРГАНІЗАЦІЯ ДІЯЛЬНОСТІ СТАРОСТИ

5.1. Місце та режим роботи, особистий прийом жителів відповідного села, правила діловодства та інші питання організації діяльності старости визначаються міською радою. Староста повинен дотримуватися правил внутрішнього трудового розпорядку Тлумацької міської ради.

5.2. Інформаційне, матеріально-технічне та фінансове забезпечення діяльності старости здійснюється міською радою і фінансується за рахунок бюджету міської ради.

5.3. З метою забезпечення діловодства в старостинському окрузі, старості виготовляється печатка для довідок та кутовий штамп виконавчого комітету  з найменуванням старостинського округу.

VІ. ПІДЗВІТНІСТЬ, ПІДКОНТРОЛЬНІСТЬ ТА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТАРОСТИ

6.1. При здійсненні наданих повноважень староста є відповідальний і підзвітний Тлумацькій міській раді та підконтрольний Тлумацькому міському голові.

6.2. Староста не рідше одного разу на рік звітує про свою роботу перед радою. На вимогу не менш як третини депутатів – староста звітує у визначений радою термін.

6.3. Староста не рідше одного разу на рік звітує про свою роботу перед жителями відповідного села старостинського округу, на відкритій зустрічі з його жителями.  

6.4. Староста може бути притягнений до дисциплінарної, матеріальної, цивільної, адміністративної та кримінальної  відповідальності, визначеної законом.

 

 

 Секретар ради                                                 М. Кудерський

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь