A A A K K K
для людей з обмеженими можливостями
Тлумацька міська рада
Івано-Франківський район, Івано-Франківська область

Статут комунального підприємства «Міське комунальне господарство» Тлумацької міської ради об’єднаної територіальної громади Тлумацького району Івано- Франківської області

РАДОВЕЦЬ ПЕТРО СТЕПАНОВИЧ

Керівник КП «Міське комунальне господарство» Тлумацької міської ради

об’єднаної територіальної громади

Тлумацького району Івано- Франківської області 

78000, м. Тлумач

вул. Плав'юка,22а

тел. (03479) 2-32-86

 

 

 

 

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішенням ІІІ сесії Тлумацької міської ради ОТГ

 сьомого  скликання

Від 16 лютого 2017 року

91-3/2017

 

 

 

 

СТАТУТ

Комунального підприємства

«Міського комунального господарства»

Тлумацької міської ради

 об’єднаної територіальної громади

Тлумацького району  Івано-Франківської області

(нова редакція)

 

м. Тлумач

2017 р.

 

 

1. Загальні положення.

Комунальне підприємство «Міське комунальне господарство» Тлумацької міської ради об’єднаної територіальної громади Тлумацького району Івано-Франківської області (надалі «Підприємство») утворено рішенням Тлумацької міської ради від 12 листопада 1996 року  є комунальним самостійним господарюючим суб’єктом , який має право юридичної особи та здійснює виробничу, комерційну та ін. види діяльності з метою одержання прибутку.

1.1. Підприємство є власністю Тлумацької міської ради об’єднаної територіальної громади, має самостійний баланс розрахунковий та інші рахунки в банках України, печатку, штамп.

1.2.Підприємство – входить до сфери управління Тлумацької міської ради об’єднаної територіальної громади, яка є представником власника – територіальної громади Тлумацької ОТГ(надалі Власник).

1.3.Підприємство є самостійним господарством-суб’єктом з самостійним балансом, правами юридичної особи і діє на принципах господарського розрахунку.

1.4.Цех благоустрою є неприбутковим, утримується за рахунок коштів міського бюджету.

1.5.Повне найменування Підприємства: Комунальне підприємство «Міське комунальне господарство» Тлумацької міської ради об’єднаної територіальної громади Тлумацького району Івано-Франківської області.

1.6.Скорочене найменування Підприємства: КП «МКГ» Тлумацької ОТГ.

1.7.Підприємство здійснює свою діяльність відповідно до чинного законодавства України та цього статуту.

1.8.Юридична адреса підприємства :

         78000, Україна, Івано-Франківська область, місто Тлумач,  вул.Плав’юка, 22А.

 

 1. Мета створення та предмет діяльності підприємства
  1. Підприємство з максимальним господарським ефектом використання бюджетних коштів по здійсненню економічних програм комплексного обслуговування Тлумацької об’єднаної територіальної громади виконує основні види госпрозрахункової діяльності:

- санітарна очистка та благоустрій громади

- ритуальні послуги

- транспортні послуги

- ремонтно-будівельні  роботи;

- вивезення твердих побутових відходів і рідких нечистот;

- захоронення твердих побутових відходів, та рідких нечистот на міському полігоні;

- догляд за кладовищами;

- надання платних комунальних послуг;

- виготовлення та реалізація будівельних матеріалів;

- лісозаготівля( отримання необробленої деревини і дров для опалення);

- обробка деревини;

- комерційна діяльність

- інші види діяльності, що не суперечать чинному законодавству.

 1. Основні види бюджетної діяльності(благоустрій)

- прибирання вулиць, площ, скверів та інших зон відпочинку ОТГ;

- вивезення сміття з вулиць населених пунктів ОТГ;

- освітлення вулиць, площ та зон відпочинку ОТГ ;

- озеленення громади ОТГ ;

- догляд за ріками, ставками, озерами ОТГ;

- ремонт доріг, тротуарів ОТГ;

- інші види діяльності, в т.ч. комерційної.  

     

 1. Майно підприємства.
 2. 1. Майно підприємства становить основні та обігові кошти та ін. матеріальні цінності, вартість яких відображається в балансі.
 3. 2. Майно підприємства являється власністю міської ради і передається на праві повного господарського відання. Здійснюючи це право підприємство володіє, користується та розпоряджається зазначеним майном, вчиняючи щодо нього будь – які дії, які не суперечать даному статуту та законам України, за погодженням з міською радою.
 4. 3. Підприємство формує джерела майна набуває його за погодженням з органом управління(виконкомом міської ради). Джерела формування майна:

 - доходи одержані від господарської діяльності;

 - кредити банків та інших установ;

 - капітальні вкладення, дотації з бюджету;

 - пожертвування організацій, підприємств, громадян.  

 1. 4. Відчуження основних засобів здійснюється за погодженням з міською радою. Одержані кошти направляються виключно на інвестиції.

   

 1. Управління підприємством і самоврядування трудового колективу.
  1. 1. Управління підприємством здійснюється на основі поєднання прав Власника щодо господарського використання майна територіальної громади Тлумацької ОТГ і участі в управлінні трудового колективу.
  2. 2. Для керівництва господарською діяльністю підприємства Власник, в особі міського голови, призначає керівника шляхом укладання з ним контракту після подачі та затвердження кандидатури на сесії міської ради.
  3. 3. Керівник підприємства самостійно вирішує питання діяльності Підприємства винятком тих, що віднесені статутом до виключної компетенції Власника та інших органів управління даного Підприємства.
  4. 4. Підприємство самостійно визначає структуру управління і встановлює штатний розпис за погодженням з міським головою.
  5. 5. Керівник підприємства :
 • несе повну відповідальність за стан та діяльність Підприємства;
 • діє без доручення від імені підприємства, представляє його інтереси в органах державної влади і органах місцевого самоврядування, інших організаціях , в судових органах у відносинах з юридичними особами та громадянами;
 • видає накази та розпорядження обов’язкові для виконання працівника Підприємства
 • Розпоряджається коштами та майном Підприємства відповідно до чинного законодавства та цього Статуту.
 • Укладає договори та видає доручення, в тому числі із правом передоручення.
 • Відкриває в установах банків розрахунковий та інші рахунки.
 • Несе відповідальність за формування фінансових планів.
 • Здійснює інші функції, що не суперечать чинному законодавству.
 • Керівник не в праві приймати рішення, які відносяться до компетенції Власника.
 • Керівник підзвітний Власнику і організовує виконання його рішень.

 Інтереси трудового коллективу підприємства представляє Рада трудового коллективу. Рада трудового коллективу, як орган місцевого самоврядування трудового коллективу на своїх засіданнях вирішує питання згідно ст 15 Закону України «Про підприємства в Україні », за виключенням тих, що відносяться до компетенції загальних зборів.

 1. 6. Трудовий коллектив підприємства становлять всі громадяни, які своєю працею беруть участь в його діяльності на основі трудового договору (контракту, угоди) та інших форм, що регулюють трудові відносини працівника з підприємством.
 2. 7. Повноваження трудового коллективу реалізуються загальними зборами.
 3. 8. Загальні збори трудового коллективу затверджують колективний договір. Спільно з засновником розглядають зміни і доповнення до Статуту підприємства.
 4. 9. Підприємство самостійно встановлює для працівників додаткові відпустки та інші пільги передбачені законодавством.
 5. 10. Підприємство здійснює оперативний та бухгалтерський облік результатів своєї роботи, веде статистичну звітність.

 

 1. Правові відносини між власником і Підприємством.
  1. 1. Стратегія розвитку, фінансово – економічна, іневстеційна та інші програми Власника покладаються в основу діяльності Підприємства.
  2. 2. До виключної компетенції Власника Підприємства відносяться :

- визначення основних напрямків діяльності Підприємства;

- створення корпоративних та спільних підприємств;

- створення, реорганізація і ліквідація філій та представництв,  затвердження Положень про них;

- створення ліквідаційної комісії, затвердження ліквідаційного балансу;

- надання Підприємству позики у вигляді грошових, майна, обладнання та інших матеріальних цінностей, необхідних для діяльності Підприємства.

 1. 3. Власник має право:
 • отримвути повну інформацію щодо діяльності Підприємства;
 • знайомитися з даними бухгалтерського обліку, звітності та іншими документами;
 • встановлювати Підприємству норматив відрахування частини прибутку на користь Власника;
 • надавати Підприємству допомогу у вигляді коштів, майна, обладннання та інших матеріальних цінностей, необхідних для діяльності Підприємства;
 • контролювати здійснення покладених Власником на Підприємство завдань;
 • не розголошувати конфіденційну інформацію про діяльність Підприємства.
  1. 4. Власник Підприємства приймає на себе такі зобов’язання :
 • дотримуватися установчих документів Підприємства;
 • виконувати прийняті на себе у встановленому порядку зобов’язання по відношенню до Підприємстввва;
 • сприяти Підприємству у здійснені мети його діяльності;
  1. 5. Власник підприємства може прийняти рішення про передачу частини його повноважень до компетенції керівника Підприємства.
 1. Господарська, економічна і соціальна діяльність підприємства.
  1. 1. Підприємство утримується за рахунок власних обігових коштів, які поступають на на розрахункові рахунки від госпрозрахункової діяльності та коштів міського бюджету на утримання цеху благоустрою п.1.5.
  2. 2. За рахунок доходів підприємства:
 • виплачує заробітну плату працівникам госпрозрахункової діяльності
 • відраховує необхідні внески
 • сплачує процент за кредит
 • здійснює придбання товарно-матеріальних цінностей, оплату витрат на організацію виробництва і соціальний розвиток.
  1. 3. Статутний капітал підприємства становить 1230200,00 грн.
  2. 4. Підприємство самостійно планує свою діяльність, визначає перспективи розвитку.
  3. 5. Порядок використання прибутку та контролю за ним визначає та здійснює міська рада.
  4. 6. Керівник підприємства щорічно звітує перед міською радою про роботу підприємства.
  5. 7. Відношення підприємства з іншими підприємствами, організаціями, виконавчими комітетами місцевих Рад і громадян в усіх сферах господарської діяльності здійснюється на основі договорів.
  6. 8. Підприємство надає послуги за цінами і тарифами, що встановлюються самостійно за погодженням з міською радою, а також цінами і тарифами, що регулюються державою.
  7. 9. Для забезпечення розвитку виробництва, виробничі підрозділи враховують в централізований фонд підприємства амортизаційні відрахування на повне відновлення в повній сумі та 20 % одержанного прибутку. Рішення по використанню централізованого фонду розвитку виробництва приймає економічна рада підприємства.
  8. 10. Посадові особи міськкомунгоспу несуть дисциплінарну, матеріальну або кримінальну відповідальність передбачену законодавством.
 1. Праця і її оплата.
  1. 1. Підприємство самостійно визначає фонд оплати праці виходячи з фінансовго стану підприємства.
  2. 2. Оплата праці працівників підприємства проводиться у формі щомісячної зарплати та премій по кінцевому результату , згідно Положення про преміювання.
  3. 3. Підприємство має право заключити контракт из группами спеціалістів, окремим працівниками на виконання робіт, передбачених завданннями підприємства.

 

 1. Охорона праці і техніка безпеки.
  1. 1. На підприємстві створюється служба охорони праці.
  2. 2. Служба підпорядковується керівникові підприємства.

 

 1. Ліквідація  та реорганізація підприємства.
  1. 1. Припинення діяльності  підприємства відбувається шляхом реорганізації або ліквідації.
  2. 2. Підприємство може бути ліквідоване за рішенням власника, у випадку визнання його банкрутом, реорганізації та інших підставах передбачених законодавством України
  3. 3. Майно, що залишилося після задоволення претензій кредиторів і членів трудового коллективу, використовується за вказівкою власника.
  4. 4. При реорганізації і ліквідації підприємства працівникам, які звільняються, гарантується додержання їх прав та інтересів відповідно до трудового законодавства України.

 

 

Міський голова                                                                                    Р. Круховський

 

 

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь