Тлумацька міська рада
Івано-Франківський район, Івано-Франківська область

Проект рішення Про затвердження Порядку визначення розміру плати за право тимчасового використання місць для розташування засобів зовнішньої реклами, які перебувають у комунальній власності Тлумацької міської ради ОТГ

Дата: 06.06.2017 16:28
Кількість переглядів: 1309

Фото без опису

проект

 

УКРАЇНА

Тлумацька міська рада

об’єднаної територіальної громади

Тлумацького району Івано-Франківської області

78000, м. Тлумач, вул. Макуха, 2, тел. 2-14-44, e-mail:tlymachmr@ukr.net

Рішення

?     сесії Тлумацької міської ради ?    скликання

 

від «___» _________  2017р. 

№______                                                                              м. Тлумач

 

Про затвердження Правил розміщення зовнішньої реклами на території Тлумацької міської ради ОТГ та про затвердження Порядку визначення розміру плати за право тимчасового використання місць для розташування засобів зовнішньої реклами, які перебувають у комунальній власності Тлумацької міської ради ОТГ

  Керуючись Законом України «Про рекламу», Законом України «Про захист економічної конкуренції», Законом України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», п.п. 13 п. «а» ст. 30 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Типові Правила розміщення зовнішньої реклами» затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 29 грудня 2003 р. № 2067, міська рада

В И Р І Ш И Л А:

 1. Рішення виконавчого комітету № 83 від 27.04.2017 року визнати таким, що втратив чинність.
 2. Затвердити Правила розміщення зовнішньої реклами на території Тлумацької міської ради ОТГ(додаток № 1).
 3. Затвердити Порядок визначення розміру плати за використання місць для розташування засобів зовнішньої реклами, які перебувають у комунальній власності Тлумацької об’єднаної територіальної громади (додаток № 2).
 4. Затвердити типовий договір на тимчасове користування місцем розміщення зовнішньої реклами (додаток № 3).
 5. Доручити відділу ЖКГ, транспорту та благоустрою підготовку договорів з суб'єктами підприємницької діяльності на тимчасове користування місцем розміщення зовнішньої реклами.
 6. Оприлюднити дане рішення згідно чинного законодпвства.
 7. Контроль за виконанням рішення покласти на начальника відділу ЖКГ, транспорту та благоустрою О.Присяжнюка.

 

             Міський голова                                                                                      Р. Круховський

 

 

Додаток №1

до рішення сесії____________

Тлумацької міської ради ОТГ

№___ від «___»_________ 2017р.

 

ПРАВИЛА
розміщення зовнішньої реклами

на території Тлумацької міської ради ОТГ.

Ці Правила розроблені відповідно до законів України “Про місцеве самоврядування в Україні”, “Про рекламу“,  “Про охорону культурної спадщини“ та “Типових правил розміщення зовнішньої реклами“ затверджених Постановою Кабінету Міністрів України від 29.12.2003р. № 2067 і регулюють відносини, що виникають у зв’язку з розміщенням зовнішньої реклами на території Тлумацької міської ради ОТГ, та визначають порядок надання дозволів на розміщення такої реклами.

 1. Дія цих Правил поширюється на всі підприємства, установи та організації,

незалежно від форми власності та відомчої належності, а також фізичних осіб, які здійснюють діяльність у сфері зовнішньої реклами на території Тлумацької міської ради ОТГ.

Якщо міжнародним договором України, згода на обов'язковість якого надана Верховною Радою України, встановлено інші правила, ніж ті, що передбачені законодавством України про рекламу, застосовуються правила міжнародного договору.

 2. В цих Правилах згідно із законодавством про рекламу наведені нижче терміни вживаються у такому значенні:

алея – дорога в парку, саду, сквері, лісопарку, на бульварі, обсаджена, як правило, з обох боків деревами та чагарниками;

виробник реклами – особа,  яка повністю або частково здійснює виробництво реклами;

внутрішня   реклама –  реклама,  що  розміщується  всередині будинків, споруд, у тому числі в кінотеатрах і театрах під час, до і після демонстрації кінофільмів та вистав, концертів, а також під час спортивних змагань,  що проходять у закритих приміщеннях, крім місць торгівлі (у тому числі  буфетів,  кіосків,  яток),  де  може розміщуватись інформація про товари, що безпосередньо в цих місцях продаються; 

зовнішня реклама – реклама,  що розміщується  на  спеціальних тимчасових    і стаціонарних   конструкціях   -   рекламо носіях, розташованих   на  відкритій  місцевості,  а  також  на  зовнішніх поверхнях будинків, споруд, на елементах вуличного обладнання, над проїжджою  частиною  вулиць  і  доріг; 

особа – фізична особа, в тому числі фізична особа-підприємець,    юридична особа будь-якої форми власності, представництво нерезидента в  Україні;

порівняльна реклама – реклама,  яка  містить  порівняння  з іншими особами та/або товарами іншої особи;

реклама – інформація про  особу  чи  товар,  розповсюджена  в будь-якій  формі та в будь-який спосіб і призначена сформувати або підтримати обізнаність споживачів реклами та їх інтерес щодо таких особи чи товару;

рекламодавець – особа,  яка  є  замовником  реклами  для  її виробництва та/або розповсюдження;

розповсюджувач реклами – особа,  яка здійснює  розповсюдження реклами;

робочий органорган, утворений міською радою для регулювання діяльності з розміщення зовнішньої реклами;

виконавчий орган радивиконавчий комітет Тлумацької міської ради;

дозвілдокумент установленої форми, виданий розповсюджувачу зовнішньої реклами на підставі рішення виконавчого органу  міської ради, який дає право на розміщення зовнішньої реклами на певний строк та у певному місці;

місце розташування рекламного засобуплоща зовнішньої поверхні будинку, споруди, елемента вуличного обладнання або відведеної території на відкритій місцевості у межах населеного пункту, що надається розповсюджувачу зовнішньої реклами в тимчасове користування власником або уповноваженим ним органом (особою);

пішохідна доріжкаелемент дороги, призначений для руху пішоходів, облаштований у її межах чи поза нею і позначений дорожнім знаком;

спеціальні конструкціїтимчасові та стаціонарні рекламні засоби (світлові та несвітлові, наземні та неназемні (повітряні), плоскі та об'ємні стенди, щити, панно, транспаранти, троли, таблички, короби, механічні, динамічні, електронні табло, екрани, панелі, тумби, складні просторові конструкції, аеростати, повітряні кулі тощо), які використовуються для розміщення реклами;

самовільно встановлений рекламний засібрекламний засіб, розміщений без виданого в установленому порядку дозволу або не демонтований власником після прийняття виконавчим комітетом міської ради рішення про відмову в продовженні дозволу або його скасування. Також рекламні засоби, розміщені в період отримання рішення про встановлення пріоритету на розміщення зовнішньої реклами та отримання дозволу на розміщення зовнішньої реклами;

вивіска чи табличкаелемент на будинку, будівлі або споруді з інформацією про зареєстроване найменування особи, знаки для товарів і послуг, що належать такій особі, вид її діяльності (якщо це не випливає із зареєстрованого найменування особи), час роботи, що розміщений на зовнішній поверхні будинку, будівлі або споруди не вище першого поверху або на поверсі, де розташовується власне чи надане у користування особі приміщення (крім, випадків, коли суб’єкту господарювання належить на праві власності або користування вся будівля або споруда), біля входу у таке приміщення, який не є рекламою.

3. Зовнішня реклама розміщується на підставі рішення виконавчого комітету Тлумацької міської ради ОТГ про надання дозволу на розміщення зовнішньої реклами.

Справляння плати за видачу зазначених дозволів виконавчими органами міських рад забороняється.

4. На територіях, будинках і спорудах зовнішня реклама розміщується за згодою їх власників або уповноважених ними органів (осіб) з урахуванням архітектурних, функціонально-планувальних, історико-культурних чинників, типології елементів місцевого середовища та з додержанням правил благоустрою територій населених пунктів.

5. Для регулювання діяльності з розміщення зовнішньої реклами, міська рада покладає відповідні функції на відділ житлово-комунального господарства, транспорту та благоустроюТлумацької міської ради ОТГ (далі - робочий орган). Робочий орган не вправі подавати заяву та одержувати дозвіл на розміщення зовнішньої реклами.

У процесі регулювання діяльності з розміщення зовнішньої реклами робочим органом можуть залучатися на громадських засадах представники галузевих рад підприємців, об'єднань громадян та об'єднань підприємств, які провадять діяльність у сфері реклами.

6. До повноважень робочого органу належать:

 • розгляд заяв розповсюджувачів зовнішньої реклами на надання дозволу, внесення змін у дозвіл, переоформлення дозволу та продовження строку його дії;
 • надання у разі потреби розповсюджувачам зовнішньої реклами архітектурно-планувальних завдань на опрацювання проектно-технічної документації для розташування складних (дахових) рекламних засобів;
 • прийняття рішення про встановлення пріоритету заявника на місце розташування рекламного засобу, продовження строку, на який встановлено зазначений пріоритет, або про відмову в установленні такого пріоритету;
 • підготовка проекту рішення виконавчого органу ради щодо надання дозволу (у тому числі погодження з органами та особами, зазначеними у пункті 9 цих Правил) чи про відмову у його наданні;
 • видача дозволу на підставі рішення виконавчого органу ради;
 • ведення інформаційного банку даних місць розташування рекламних засобів, плану їх розміщення та надання в установленому порядку інформації для оновлення даних містобудівного кадастру населених пунктів;
 • подання територіальним органам спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади у сфері захисту прав споживачів в  області матеріалів про порушення порядку розповсюдження та розміщення реклами;
 • підготовка і подання виконавчому органу ради пропозицій щодо розмірів плати за надання послуг робочим органом на підставі калькуляції витрат для прийняття відповідного рішення.
 • організовує, провадить власними силами та/або на його замовлення – з відповідною організацією демонтаж самовільно розміщених рекламних засобів, із подальшим стягненням затрачених коштів за виконані роботи.

Робочий орган здійснює інші повноваження відповідно до законодавства.

7. Для одержання дозволу заявник подає робочому органу заяву за формою згідно з додатком № 1, до якої додаються:

фотокартка або комп'ютерний макет місця (розміром не менш як 6 х 9 сантиметрів), на якому планується розташування рекламного засобу, та ескіз рекламного засобу з конструктивним рішенням;

8. За наявності документів, передбачених пунктом 7 цих Правил, відомості про заяву у той же день вносяться робочим органом до внутрішнього реєстру заяв та дозволів на розміщення зовнішньої реклами (журналу), який ведеться у довільній формі.

Робочий орган протягом двох робочих днів з дня реєстрації заяви перевіряє місце розташування рекламного засобу, зазначене у заяві, на предмет надання на заявлене місце зареєстрованого в установленому порядку дозволу за формою згідно з додатком № 2.

У разі прийняття рішення про відмову у видачі дозволу робочий орган надсилає заявникові вмотивовану відповідь із зазначенням підстав, передбачених законом.

Строк видачі дозволу або надання письмового повідомлення про відмову у його видачі становить 10 робочих днів.

9. Видача дозволу погоджується робочим органом з власником місця або уповноваженим ним органом (особою), а також з:

 • Мінкультури - у разі розміщення зовнішньої реклами на пам’ятках національного значення, в межах зон охорони цих пам’яток, історичних ареалів населених місць;
 • обласною держадміністрацією – у разі розміщення зовнішньої реклами на пам’ятках місцевого значення, а також в межах зон охорони цих пам’яток;
 • утримувачем інженерних комунікацій – у разі розміщення зовнішньої реклами в межах охоронних зон цих комунікацій;
 • Укравтодором або власниками автомобільних доріг та Національною поліцією – у разі розміщення зовнішньої реклами у межах смуги відведення автомобільних доріг.

Перелік органів та осіб, з якими погоджується видача дозволу, є вичерпним.

Дії щодо отримання зазначених погоджень вчиняються робочим органом без залучення заявника протягом строку, встановленого для отримання дозволу.

Для здійснення погодження робочий орган не пізніше дня, що настає за днем одержання документів від заявника, надсилає їх копії у паперовому або електронному (шляхом сканування) вигляді органам, зазначеним в абзацах першому – п’ятому цього пункту, та встановлює строк розгляду зазначених документів.

За результатами дозвільної (погоджувальної) процедури органи, зазначені в абзацах першому –п’ятому цього пункту, надають погодження, які у паперовому або електронному (шляхом сканування) вигляді надсилаються робочому органу.

У разі ненадання органами, зазначеними в абзацах першому – п’ятому цього пункту, протягом встановленого строку погоджень вважається, що видачу дозволу погоджено.

10. Під час надання дозволу втручання у форму рекламного засобу та зміст реклами забороняється.

11. Робочий орган протягом не більш як двох робочих днів з дати одержання від органів та осіб, з якими погоджується видача дозволу, подає виконавчому органу ради пропозиції та проект відповідного рішення.

12. Виконавчий орган ради протягом одного робочого дня з дати одержання зазначених пропозицій приймає рішення про надання дозволу або про відмову у його наданні.

Дозвіл або відмова у його видачі видається не пізніше 5-ти днів з дня після прийняття відповідного рішення.

13. Робочий орган протягом десяти днів з дати реєстрації дозволу надає органам державної податкової служби інформацію про розповсюджувачів зовнішньої реклами, яким надано дозвіл.

14. Дозвіл надається строком на п'ять років, якщо менший строк не зазначено у заяві.

15. Виданий у встановленому порядку дозвіл є підставою для розміщення зовнішньої реклами та виконання робіт, пов'язаних з розташуванням рекламного засобу.

16. Після розташування рекламного засобу розповсюджувач зовнішньої реклами у п'ятиденний строк зобов'язаний подати робочому органу фотокартку місця розташування рекламного засобу (розміром не менш як 6 х 9 сантиметрів).

17. У разі зміни містобудівної ситуації, проведення реконструкції, ремонту, будівництва на місці розташування рекламного засобу, які зумовлюють необхідність зміни місця розташування рекламного засобу, робочий орган у семиденний строк письмово повідомляє про це розповсюджувача зовнішньої реклами. У десятиденний строк з початку зміни містобудівної ситуації, реконструкції, ремонту, будівництва робочий орган надає розповсюджувачу зовнішньої реклами інформацію про інше рівноцінне місце. У разі досягнення згоди щодо нового місця розташування рекламного засобу вносяться зміни у дозвіл.

Відшкодування витрат, пов'язаних з демонтажем та монтажем рекламного засобу на новому місці, здійснюється відповідно до договору з власником місця розташування рекламного засобу.

Плата за надання робочим органом послуг, пов'язаних із зміною місця розташування рекламного засобу, не справляється. Строк дії дозволу продовжується на час, необхідний для вирішення питання про надання рівноцінного місця. Після закінчення реконструкції, ремонту, будівництва на місці розташування рекламного засобу розповсюджувач зовнішньої реклами має пріоритетне право на розташування рекламного засобу на попередньому місці.

18. Плата за тимчасове користування місцем розташування рекламних засобів, що перебуває у комунальній власності, встановлюється у порядку, визначеному органами місцевого самоврядування, а місцем, що перебуває у державній або приватній власності, – на договірних засадах з його власником або уповноваженим ним органом (особою). При цьому площа місця розташування рекламного засобу визначається як сума площі горизонтальної проекції рекламного засобу на це місце та прилеглої ділянки завширшки 0,5 метра за периметром горизонтальної проекції цього засобу. Для неназемного та недахового рекламного засобу площа місця дорівнює площі вертикальної проекції цього засобу на уявну паралельну їй площину.

19. Розмір плати за тимчасове користування місцем розташування рекламного засобу не може встановлюватися залежно від змісту реклами.

20. Зовнішня реклама повинна відповідати таким вимогам:

 • розміщуватися з додержанням вимог техніки безпеки, зазначених у пунктах 24-27 цих Правил;
 • розміщуватися із забезпеченням видимості дорожніх знаків, світлофорів, перехресть, пішохідних переходів, зупинок транспорту загального користування та не відтворювати зображення дорожніх знаків;
 • освітлення зовнішньої реклами не повинно засліплювати учасників дорожнього руху, а також не повинно освітлювати квартири житлових будинків;
 • фундамент наземної зовнішньої реклами, що виступає над поверхнею землі, може бути декоративно оформлений;
 • на опорах наземної зовнішньої реклами, що розміщується вздовж проїжджої частини вулиць і доріг, за вимогою Тлумацького відділення поліції наноситься вертикальна дорожня розмітка із світлоповертаючих матеріалів заввишки до 2 метрів від поверхні землі;
 • нижній край зовнішньої реклами, що розміщується над проїжджою частиною вулиць і доріг, у тому числі на мостах, естакадах тощо, повинен розташовуватися на висоті не менш як 5 метрів від поверхні дорожнього покриття;
 • у місцях, де проїжджа частина вулиці межує з цоколями будівель або огорожами, зовнішня реклама може розміщуватися в одну з фасадами будівель або огорожами лінію.

21. Забороняється розташовувати рекламні засоби:

– на пішохідних доріжках та алеях, якщо це перешкоджає вільному руху пішоходів, достатньою для пересування пішоходів прийняти ширину тротуару не менш 1,5 метра, що відповідає вимогам ДБН 360-92 «Містобудування. Планування і забудова міських і сільських поселень» для вулиць відповідної категорії за межами пішохідної зони.

– у населених пунктах на висоті менш як 5 метрів від поверхні дорожнього покриття, якщо їх рекламна поверхня виступає за межі краю проїжджої частини.

22. Розміщення зовнішньої реклами на пам'ятках історії та архітектури і в межах зон охорони таких пам'яток, в межах об'єктів природно-заповідного фонду дозволяється за погодженням з відповідним центральним або місцевим органом виконавчої влади у сфері охорони культурної спадщини та об'єктів природно-заповідного фонду.

23. Реклама алкогольних напоїв та тютюнових виробів, знаків для товарів і послуг, інших об'єктів права інтелектуальної власності, під якими випускаються алкогольні напої та тютюнові вироби, не повинна розміщуватися на рекламних засобах ближче ніж за 300 метрів прямої видимості від території дитячих дошкільних закладів, середніх загальноосвітніх шкіл та інших навчальних закладів, в яких навчаються діти віком до 18 років.

Перелік обмежень та заборон щодо розміщення зовнішньої реклами, встановлений пунктами 20-23 цих Правил, є вичерпним.

24. Розроблення необхідної технічної документації, монтаж (демонтаж) рекламного засобу здійснюється спеціалізованими підприємствами, установами та організаціями.

25. Розташування дахових рекламних засобів забороняється без попередньої технічної експертизи спеціалізованих підприємств, установ та організацій.

26. Підключення рекламних засобів до існуючих мереж зовнішнього освітлення здійснюється відповідно до вимог, передбачених законодавством.

27. Розташування рекламних засобів у межах охоронних зон інженерних комунікацій дозволяється за погодженням з утримувачем зазначених комунікацій.

28. Відповідальність за технічний стан рекламних засобів, порушення вимог техніки безпеки під час розташування та експлуатації рекламних засобів несе розповсюджувач зовнішньої реклами згідно із законодавством.

29. Розташування рекламних засобів на перехрестях, біля дорожніх знаків, світлофорів, пішохідних переходів та зупинок транспорту загального користування дозволяється за погодженням з Тлумацьким відділенням поліції.

30. Рекламні засоби забезпечуються маркуванням із зазначенням на каркасі рекламного засобу найменування розповсюджувача зовнішньої реклами, номера його телефону, дати видачі дозволу та строку його дії.

31. Контроль за додержанням цих Правил здійснюють виконавчий орган міської ради та інші органи відповідно до законодавства.

32. Уразі порушення порядку розповсюдження та розміщення реклами уповноважена особа органу, який здійснює контроль за додержанням цих Правил, звертається до розповсюджувача зовнішньої реклами з вимогою усунення порушень у визначений строк.

У разі невиконання цієї вимоги орган, який здійснює контроль, подає інформацію спеціально уповноваженому органу виконавчої влади у сфері захисту прав споживачів у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

33. Обов’язки та відповідальність розповсюджувачів зовнішньої реклами.

Розповсюджувач зовнішньої реклами зобов’язаний:

Виконати роботи із встановлення спеціальної конструкції без пошкодження архітектурних деталей, конструктивних елементів будівельта споруд, підземних та наземних комунікацій, елементів благоустрою та озеленення. При вимушеному пошкодженні елементів благоустрою та озеленення рекламорозповсюджувач зобов’язаний їх відновити після встановлення спеціальної конструкції протягом п’яти днів. При неможливості відновити озеленення рекламорозповсюджувач зобов’язаний сплатити його відновлювальну вартість протягом семи днів.

Забезпечити відповідність спеціальної конструкції проекту, державним стандартам, нормам і правилам конструктивної міцності, електротехнічної та експлуатаційної безпеки.

Після демонтажу спеціальної конструкції розповсюджувач протягом п’яти днів має відновити зелені насадження та дорожнє покриття або відшкодувати витрати, пов’язані з їх відновленням протягом семи днів.

Відповідальність за безпеку, міцність (стійкість), технічний стан, монтаж (демонтаж), експлуатацію, утримання в належному санітарно-технічному стані спеціальної конструкції покладається на розповсюджувача зовнішньої реклами.

Реклама, яка розміщується на спеціальних конструкціях, повинна відповідати вимогам Закону України “Про рекламу“. Відповідальність за порушення Закону України “Про рекламу“, в тому числі недотримання вимог до змісту та достовірності реклами, несуть особи, зазначені в частині другій статті 27 зазначеного Закону.

34. Вивіски чи таблички:

 • повинні розміщуватися без втручання у несучі конструкції, легко демонтуватися, щоб не створювати перешкод під час робіт, пов’язаних з експлуатацією та ремонтом будівель і споруд, на яких вони розміщуються;
 • не повинні відтворювати зображення дорожніх знаків;
 • не повинні розміщуватися на будинках або спорудах – об’єктах незавершеного будівництва;
 • площа поверхні не повинна перевищувати 3 кв. метрів.

Забороняється вимагати від суб’єктів господарювання будь-які документи для розміщення вивісок чи табличок, не передбачені законодавством.

Тимчасові виносні спеціальні конструкції (штендери, спотикачі) розміщуються тільки під час роботи підприємств (установи, організації), що рекламують свої товари (послуги) та встановлюються тільки за межею пішохідної частини тротуару.

 Розміщення інформаційної вивіски здійснюється в порядку, визначеному рішенням виконавчого органу ради без отримання дозволу (та(або) відповідно до Закону України «Про рекламу»).

Інформаційна табличка розміщується поруч із входом у підприємство, або на дверях, або на склі вітрини. Площа інформаційної таблички повинна бути не більше 1 кв.м. Інформаційні таблички та інформація у вітрині, якщо не містить торгових марок, назв, товарних знаків і знаків обслуговування інших підприємств, не потребують реєстрації та оформлення будь-якої дозвільної документації (дозволу та паспорта)

35. Демонтаж  рекламних засобів.

Під демонтажем розуміють комплекс заходів, які передбачають відокремлення рекламного засобу разом з основою від місця його розташування та транспортування у місце його подальшого зберігання. При цьому демонтаж та наступне зберігання рекламного засобу не передбачає переходу права власності на нього до територіальної громади м.Тлумача чи відділу ЖКГ, транспорту та благоустрою. Розміщені вивіски чи таблички підлягають демонтажу за рахунок коштів юридичних осіб або фізичних осіб-підприємців, якими вони були встановлені.

Демонтаж вивісок чи табличок, розміщених з порушенням вимог цих Правил, здійснюється у разі:

 • припинення юридичної особи або припинення діяльності фізичної особи-підприємця;
 • невідповідності розміщення вивіски чи таблички вимогам щодо її розміщення, наданим у визначенні, та архітектурним вимогам, державним нормам, стандартам і правилам, санітарним нормам;
 • порушення благоустрою території;
 • рекламні засоби, що створюють аварійні ситуації, загрозу життю або здоров’ю людей та/або заподіянню шкоди майну третіх осіб.
 • самовільно встановлені конструкції:

а) зовнішні реклами, встановлені з порушеннями Правил та законодавства України про рекламу;

б) власника яких установити неможливо, в тому числі у випадку відсутності маркування на зовнішній рекламі;

в) зовнішні реклами, розміщені в період отримання рішення про встановлення пріоритету та дозволу на розміщення зовнішньої реклами;

г) власник яких виявлений, але припису стосовно демонтажу не виконав.

У випадку, зазначеному у підпункті а), демонтаж рекламних засобів здійснюється без попереднього надсилання вимоги про усунення порушень Правил розташування зовнішньої реклами на території Тлумацької міської ради ОТГ, на підставі наказу робочого органу про демонтаж. У випадку, зазначеному у підпункті б), демонтаж рекламних засобів повинні провести власники (законні користувачі) рекламного засобу самостійно за власний рахунок у термін, вказаний у вимозі робочого органу про усунення порушення Правил розташування зовнішньої реклами на території Тлумацької міської ради ОТГ. У разі невиконання розповсюджувачем у зазначений термін вимог про демонтаж спеціальної конструкції Муніципальний інспектор відділу житлово-комунального господарства, транспорту та благоустрою (надалі –інспектор) звертається з поданням до робочого органу не пізніше ніж через 10 робочих днів з дати виявлення невиконання вимоги для підготовки наказу про примусовий демонтаж. 

 За несвоєчасний демонтаж рекламного засобу, самовільне його встановлення на рекламорозповсюджувача накладаються штрафні (господарські) санкції згідно з вимогами чинного законодавства та договором про тимчасове користування місцем для розміщення рекламного засобу за кожен день несвоєчасного демонтажу або самовільного встановлення рекламного засобу відповідно до Господарського Кодексу України.

 Зокрема, за недотримання «Правил благоустрою населених пунктів Тлумацької ОТГ», а саме за самовільне встановлення рекламного засобу, на правопорушника буде накладено штраф у розмірі відповідно до ст.152 Кодексу про адміністративні правопорушення на громадян від двадцяти до вісімдесяти неоподаткованих мінімумів громадян і на посадових осіб, громадян – суб’єктів підприємницької діяльності – від п’ятдесяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян за порушення державних стандартів.

Якщо рекламний засіб встановлено на об’єктах культурної спадщини, пам’ятках, у зонах охорони пам’яток, а також у межах історичного ареалу міста, рекламорозповсюджувач за несвоєчасний демонтаж, самовільне встановлення рекламного засобу сплачує подвійний розмір штрафу.

У разі виникнення аварійної ситуації демонтаж рекламних засобів здійснюється без попереднього надсилання вимоги та складається відповідний акт за участю інспектора, власника місця розташування спеціальної конструкції.

Демонтаж рекламних засобів проводиться власними силами міського комунального господарства або на його замовлення – підрядною організацією.

У разі необхідності під час проведення демонтажу можуть бути присутні власник або законний користувач рекламного засобу, представники державних органів, міських служб та інших організацій. 

Про проведений демонтаж рекламного засобу складається і підписується створеною розпорядженням голови комісією акт проведення демонтажу рекламного засобу. До акта додається в обов’язковому порядку фотофіксація місця розташування рекламного засобу до і після демонтажу. Акт проведення демонтажу складається у двох примірниках, один з яких залишається в комісії, другий – передається власникудемонтованого рекламного засобу одразу після складання такого акта у разі його присутності.

У разі відсутності власника рекламного засобу або його відмови від підписання акта демонтажу, про що робиться відповідна відмітка, другий примірник акта комісія у п’ятиденний термін надсилає поштою за місцезнаходженням власника рекомендованим листом (якщо встановлено його місцезнаходження). Якщо місцезнаходження власника невідоме, комісія у цей же термін повідомляє про проведений демонтаж та місцезнаходження рекламного засобу Тлумацьке відділення поліції. Після проведення демонтажу складається акт виконаних робіт з демонтажу рекламного засобу з зазначенням характеру робіт та їх вартості, який підписує комісія (замовник) та організація або особа (виконавець), що здійснили демонтаж.

Компенсація витрат міського комунального господарства, який організовував демонтаж або проводив самостійно демонтаж рекламного засобу, покладається на власника (законного користувача) демонтованого рекламного засобу на підставі виставленого рахунку та акта виконаних робіт з демонтажу, які надсилаються власнику в обов’язковому порядку у п’ятиденний термін з дати демонтажу.

Для повернення демонтованого рекламного засобу власнику рекламного засобу необхідно звернутись до відділу ЖКГ, транспорту та благоустрою з такими документами:

1) заявою на ім’я керівника про повернення демонтованого рекламного засобу;

2) документом, що підтверджує право власності (інше майнове право) на

конкретний демонтований рекламний засіб;

3) документом, що підтверджує оплату витрат комісії, пов’язаних з демонтажем рекламного засобу, транспортуванням та зберіганням.

У разі неможливості встановити власника рекламного засобу послуги з демонтажу сплачує Тлумацька міська рада ОТГ відповідно до угод укладених з організацією, яка проводить демонтаж щодо очищення території районів від самовільно розміщених рекламних засобів.

Облік та тимчасове зберігання демонтованих рекламних засобів здійснює у встановленому порядку міське комунальне господарство. Демонтований рекламний засіб зберігається у спеціально відведених для цього місцях (сховищах, складах тощо).

Демонтовані рекламні засоби визнаються безхазяйним майном і переходять у власність територіальної громади м.Тлумач у порядку, встановленому  законодавством, якщо:

1) після закінчення встановленого законодавством терміну зберігання примусово демонтованих об’єктів власники не зголосились за їх поверненням;

2) після закінчення встановленого законодавством терміну зберігання примусово демонтованих об’єктів власники не сплатили вартості демонтажу, транспортування та зберігання або не надали документів, підтверджуючих право власності (інше майнове право) на цей рекламний засіб;

3) власники надали письмову відмову від демонтованого рекламного засобу та документи, що підтверджують право власності (інше майнове право) на цей рекламний засіб.

Подальше застосування майна вирішується уповноваженим власником згідно з чинним законодавством.

36. Мова зовнішньої реклами

Застосування мови у рекламі здійснюється відповідно до чинного законодавства України про мови. 

Зареєстровані в установленому порядку знаки для товарів і послуг наводяться відповідно до вимог закону “Про рекламу“.

37. Заключні положення

Питання, що не врегульовані цими Правилами, вирішуються згідно з чинним законодавством України, а також відповідно до ухвал Тлумацької міської ради ОТГ та рішень виконавчих органів.

Спори, що виникають при вирішенні питань, пов’язаних з розміщенням зовнішньої реклами, вирішуються у встановленому законом порядку.

 

Додаток № 1
до Правил розміщення зовнішньої реклами на території Тлумацької міської ради ОТГ

 

Зразок

 

__ Міському голові Тлумацької__ міської ради ОТГ________________

Круховському Р.П.______________
(найменування виконавчого органу сільської, селищної, міської ради, якому подається заява)

 

____________ р. № ____________

ЗАЯВА
про надання дозволу на розміщення зовнішньої реклами

Заявник_______________________________________________________________________
(для юридичної особи - повне найменування розповсюджувача зовнішньої ___________________________________________________________________________________
реклами, для фізичної особи - прізвище, ім'я та по батькові)

Адреса заявника _________________________________________________________________
(для юридичної особи - місцезнаходження, для фізичної особи -
________________________________________________________________________________
місце проживання, паспортні дані)

Ідентифікаційний код юридичної особи
або ідентифікаційний номер фізичної особи _________________________

Телефон (телефакс) _____________________________________________

Прошу надати дозвіл на розміщення зовнішньої реклами за адресою________________________________________________________________________________
(повна адреса місця розташування рекламного засобу)

строком на ______________________________________________________________________
(літерами)

Перелік документів, що додаються _________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

Заявник
або уповноважена
ним особа  

 
_________________
(підпис)  

 
_____________________
(ініціали та прізвище) 

 

М. П. 

 

Додаток № 2
до Правил розміщення зовнішньої реклами на території Тлумацької міської ради ОТГ

 

Зразок

 

ДОЗВІЛ
на розміщення зовнішньої реклами

Виданий ____________ р. на підставі рішення _______________________________________
(дата видачі)
___________________________________________________________________________________
(виконавчий орган сільської, селищної, міської ради, дата і номер рішення)
________________________________________________________________________________
(для юридичної особи - повне найменування розповсюджувача зовнішньої реклами, для фізичної
________________________________________________________________________________
особи - прізвище, ім'я та по батькові)
________________________________________________________________________________
(місцезнаходження (місце проживання), номер телефону (телефаксу), банківські реквізити,
________________________________________________________________________________
ідентифікаційний код (номер)

Адреса місця розташування рекламного засобу _______________________________________
________________________________________________________________________________

Характеристика (в тому числі технічна) рекламного засобу ____________________________
________________________________________________________________________________
(вид, розміри, площа місця розташування рекламного засобу)

Фотокартка або комп'ютерний макет місця з фрагментом місцевості (розміром не менш як 6 х 9 сантиметрів), на якому планується розташування рекламного засобу

Ескіз з конструктивним
рішенням рекламного засобу  

Топогеодезичний знімок місцевості (М 1:500) з прив'язкою місця розташування рекламного засобу 

Відповідальний за топогеодезичне знімання  

_______ __________________ М. П. 
  (підпис)       (ініціали та прізвище) 

Керівник робочого органу

___________
(підпис)

____________________
(ініціали та прізвище)

       

М. П.

Фотокартка місця (розміром не менш як 6 х 9 сантиметрів) після розташування на ньому рекламного засобу

Керівник робочого органу

___________
(підпис)

____________________
(ініціали та прізвище)

М. П.

{Додаток 3 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 1173 від 16.12.2015}

 

 

 

 

Додаток № 2

до рішення сесії____________

Тлумацької міської ради ОТГ

№___ від «___»_________ 2017р.

Порядок

визначення розміру плати за право тимчасового використання місць для розташування засобів зовнішньої реклами, які перебувають у комунальній власності Тлумацької міської ради ОТГ

 

1. Даний порядок розроблений відповідно до “Типових правил розміщення зовнішньої реклами“ затверджених Постановою Кабінету Міністрів України від 29.12.2003р. № 2067, Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» від 21.05.1997 № 280 / 97-ВР (зі змінами).

2. Порядок встановлює передачу в тимчасове користування місць розташування рекламних засобів на території Тлумацької міської ради ОТГ, які знаходяться в комунальній власності.

3. Основні терміни даного Порядку:

зовнішня реклама – реклама, що розміщується на спеціальних тимчасових і стаціонарних конструкціях, розташованих на відкритій місцевості, а також на зовнішніх поверхнях будинків, споруд, на елементах вуличного обладнання, над проїжджою частиною вулиць і доріг;

місце розміщення рекламного засобу – площа зовнішньої поверхні будинку, споруди, елемента вуличного обладнання або відведеної території на відкритій місцевості у межах населеного пункту, що надається розповсюджувачу зовнішньої реклами в тимчасове користування власником або уповноваженим ним органом (особою);

дозвіл на розміщення рекламного засобу – документ установленої форми, виданий розповсюджувачу зовнішньої реклами на підставі рішення виконавчого органу міської ради, який дає право на розміщення зовнішньої реклами на певний строк та у певному місці

рекламний засіб –  засіб, який використовується для доведення реклами до її споживача;

соціальна реклама –  інформація будь-якого виду, розповсюджена в будь-якій формі, яка спрямована на досягнення суспільно корисних цілей, популяризацію загальнолюдських цінностей і розповсюдження якої не має на меті одержання прибутку;

самовільно встановлений рекламний засіб – рекламний засіб, розміщений без виданого в установленому порядку дозволу або не демонтований власником після прийняття виконавчим комітетом міської ради рішення про відмову в продовженні дозволу або його скасування. Також рекламні засоби, розміщені в період отримання рішення про встановлення пріоритету на розміщення зовнішньої реклами та отримання дозволу на розміщення зовнішньої реклами.

робочий орган – відділ, управління або уповноважена установа, організація, що створюється міською радою для регулювання діяльності з розміщення зовнішньої реклами;

розповсюджувач зовнішньої реклами – особа, яка здійснює розповсюдження зовнішньої реклами (далі - Заявник).

4. Місце розміщення тимчасового рекламного засобу надається у тимчасове користування на умовах оренди Заявнику на термін дії дозволу на розміщення, але не більше п'яти років.

5. Розмір орендної плати за тимчасове користування місцем розміщення зовнішньої реклами встановлюється в залежності від площі місця розміщення та місця розташування рекламного засобу на території міста.

6. Площа розміщення наземного (покрівельного) рекламного засобу визначається як сума площ горизонтальної проекції рекламного засобу на це місце та прилеглої ділянки завширшки 0,5 метра за периметром горизонтальної проекції цього засобу.

7. Площа розміщення не наземного (не покрівельного) рекламного засобу відповідає площі вертикальної проекції цього засобу на уявну паралельну їй площину. При двосторонньому розміщенні реклами на рекламному засобі розрахункова площа подвоюється.

8. Місячна орендна плата за 1 кв. м місця розташування рекламного засобу встановлюється в розмірі двох неоподатковуваних мінімуми доходів громадян.

9. В залежності від місця розташування рекламного засобу при визначенні розміру орендної плати встановлюються наступні коефіцієнти:

м. Тлумач: вул. Винниченка, вул. Грушевського, вул. Макуха, вул. Кармелюка, вул. Шевченка – К = 1,5;

 • в районі 100 - та метрів навколо ринку м.Тлумача – К = 2,0.

–  на території сіл Тлумацької міської ради ОТГ – К = 1,0.

10. Для розповсюджувачів зовнішньої реклами, які за пропозицією міськвиконкому на своїх рекламних засобах (на протязі 2-х місяців в році) розміщують за свій рахунок соціальну рекламу, застосовується понижуючий коефіцієнт К = 0,5 на відповідний рекламний засіб (від встановленої вартості згідно договору терміном 1 рік) за наявності підтверджуючих документів на виготовлення і розміщення даного виду реклами.

Порядок оплати

1. Заявник протягом 3-х днів після отримання від робочого органу пріоритету на місце розміщення зовнішньої реклами подає відповідну заяву (додається) та довідку від робочого органу про площі розміщення рекламного засобу на укладення договору оренди на термін дії пріоритету (три місяці) з правом його подальшої пролонгації Тлумацькою міською радою ОТГ.

2. Плата за перші три місяці встановленого пріоритету на місце розміщення становить 25% від визначеної вище плати.

3. У разі продовження Тлумацькою міською радою ОТГ (надалі орендодавець) терміну пріоритету на місце розміщення ще до трьох місяців договір на тимчасове користування місцем розміщення зовнішньої реклами (далі договір) продовжується на встановлений термін пріоритету (після повної оплати за попередній період Заявником). При цьому плата за продовжений термін пріоритету стягується в розмірі 100% від встановленої вище плати.

4. Після отримання дозволу на розміщення зовнішньої реклами та повної оплати Заявником орендної плати за термін дії пріоритету договір продовжується на термін, визначений рішенням виконкому.

5. При наявності, на початок календарного року у розповсюджувача зовнішньої реклами заборгованості по орендній платі орендодавець не продовжує з ним договір, про що письмово повідомляє даного розповсюджувача і робочий орган. До погашення заборгованості розповсюджувачу зовнішньої реклами забороняється розміщувати рекламу на цьому рекламному засобі. Заборгованість повинна бути погашена протягом одного місяця.

6. Строки внесення орендної плати визначаються в договорі. За порушення строків внесення орендної плати, понад один місяць, орендар сплачує штраф у розмірі місячної орендної плати.

7. При переході права власності на рекламний засіб до іншого розповсюджувача, після переоформлення дозволу на розміщення, укладається договір з новим власником.

8. Передача місця розміщення в суборенду дозволяється на підставі відповідної заяви розповсюджувача зовнішньої реклами та письмової згоди управління комунального господарства тільки після переоформлення дозволу на розміщення зовнішньої реклами. Плата за суборенду надходить орендарю і не може перевищувати орендної плати за договором. Термін дії договору суборенди не повинен перевищувати термін дії договору.

9. Розмір плати за тимчасове користування місцем розміщення зовнішньої реклами не залежить від змісту реклами.

10. Плата за тимчасове користування місцем розміщення зовнішньої реклами надходить у Тлумацьку міську раду ОТГ і спрямовується до місцевого бюджету у відповідності з чинним законодавством.

11. У випадку несплати за право користування місцем розташування рекламного засобу протягом 3-х місяців, припинення договору оренди Орендар зобов’язаний демонтувати рекламний засіб протягом 10 днів. У разі не виконання Орендарем своєчасного демонтажу або (не демонтажу) реклами, демонтаж здійснюється силами Орендодавця з відшкодуванням витрат за рахунок Орендаря.

12. В разі неможливості встановити власника рекламного засобу відбувається демонтаж відповідно до п. 35 Правил розміщення зовнішньої реклами на території Тлумацької міської ради ОТГ.

За несвоєчасний демонтаж рекламного засобу, самовільне його встановлення на рекламорозповсюджувача накладаються штрафні (господарські) санкції згідно з вимогами чинного законодавства та договором про тимчасове користування місцем для розміщення рекламного засобу за кожен день несвоєчасного демонтажу або самовільного встановлення рекламного засобу відповідно до Господарського Кодексу України.

Якщо рекламний засіб встановлено на об’єктах культурної спадщини, пам’ятках, у зонах охорони пам’яток, а також у межах історичного ареалу міста, рекламорозповсюджувач за несвоєчасний демонтаж, самовільне становлення рекламного засобу сплачує подвійний розмір штрафу, передбаченого пунктом 12 цього Порядку.

 

Міський голова                                               Р. Круховський

 

                                                                                       Додаток № 3

до рішення сесії____________

Тлумацької міської ради ОТГ

№___ від «___»_________ 2017р.

ДОГОВІР № _____________

про тимчасове користування місцем для

розташування рекламного засобу

 

м. Тлумач                                                                        « __ » _______  200___р.

 

Тлумацька міська рада об’єднаної територіальної громади(далі – Власник), в особі міського голови Круховського Романа Петровича, який діє на підставі Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», на підставі, чинних Правил розміщення зовнішньої реклами на території Тлумацької міської ради ОТГ (далі – Правила), з однієї сторони та ___________________________________________

(повне найменування організації)

в особі _____________________________________________________________,

          (прізвище, ім’я, по батькові, посада представника юридичної особи)

що діє на підставі  ____________  (далі – Організація), з іншої сторони, що іменуються Сторони, уклали цей договір (далі –  Договір) про наступне.

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. Власник на умовах та в порядку, передбаченому Договором та Правилами, надає, а Організація приймає в короткострокове платне користування місце, з метою розташування на ньому рекламного засобу (далі – РЗ), котрий використовується для розміщення зовнішньої реклами (далі – місце).

1.2. Договір визначає відносини Сторін щодо короткострокового платного користування Організацією місцем.

 

2. МІСЦЕ ТА ПЛАТА ЗА ТИМЧАСОВЕ  КОРИСТУВАННЯ

МІСЦЕМ ДЛЯ РОЗТАШУВАННЯ РЗ

2.1. Адреса, площа, кількість місць, що надаються в користування Організації за цим Договором, визначаються згідно із додатком 1 до цього Договору.

2.2. За тимчасове користування місцем для розташування РЗ Організація щомісячно сплачує плату, розрахунок якої здійснюється у відповідності до тарифів, установлених відповідним рішенням міської ради.

2.3. Розмір плати змінюється відповідно до індексу інфляції, який визначається Міністерством статистики України. Розмір плати за кожен наступний місяць визначається шляхом коригування розміру місячної плати за попередній місяць на індекс інфляції за поточний місяць.

2.4. Плата за короткострокове користування місцем  за перший місяць становить_____________________________________________________ грн. 

2.5. Розмір плати за місце може змінюватися в порядку, передбаченому цим Договором. 

2.6. Перша плата за користування місцем сплачується протягом трьох днів після підписання Договору. Надалі плата сплачується Організацією щомісяця, не пізніше 10 числа поточного місяця, у безготівковій формі на поточний рахунок Власника, незалежно від наслідків господарської діяльності Організації, наявності або відсутності підписаних Сторонами актів наданих послуг.

3. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ  ВЛАСНИКА

3.1. Власник має право:

3.1.1. Здійснювати контроль, огляд та перевірку дотримання Організацією умов цього Договору та Правил, а також вимог чинного законодавства з розміщення та розповсюдження зовнішньої реклами, за результатами яких складати відповідні документи (акти, приписи, вимоги тощо).

3.1.2. Вимагати від Організації усунення виявлених порушень умов цього Договору та норм Правил. 

3.1.3. Здійснювати інші права, передбачені законодавством України про рекламу. 

3.2. Власник не має права втручатися у форму та зміст зовнішньої реклами, розміщеної на РЗ, за умови дотримання Організацією вимог законодавства України про рекламу щодо її змісту.

3.3. Власник зобов’язаний виконувати обов’язки, передбачені законодавством України про рекламу. 

 

4. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ  ОРГАНІЗАЦІЇ

4.1. Організація має право:

4.1.1 Після підписання договору, з дня внесення відповідної оплати, розташувати РЗ на місці (-цях), передбаченому (-них) у додатку.

4.1.2.  Здійснювати інші права, передбачені законодавством України про рекламу.

4.2. Організація зобов’язана:

4.2.1. Своєчасно та в повному обсязі вносити плату за цим Договором.

4.2.2. Утримувати місце та РЗ в належному естетичному та технічному стані, не допускати дій, котрі призводять або можуть призвести до погіршення якісних характеристик місця.

4.2.3. При проведенні робіт із монтажу (демонтажу) РЗ, дотримуватися  встановлених чинним законодавством Правил та норм, що регламентують порядок проведення таких робіт.

4.2.4. Дотримуватись вимог Закону України «Про благоустрій населених пунктів», Правил благоустрою міста.

 

5. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

5.1. За несвоєчасну сплату платежів за цим Договором, Організація сплачує Власнику пеню в розмірі подвійної облікової ставки Національного банку України від суми прострочених платежів за весь час прострочення.

5.2. У разі невиконання Організацією своїх зобов’язань за цим Договором, Власник вправі стягнути завдані йому збитки за рахунок майна та коштів Організації в установленому законодавством порядку.

5.3. Після закінчення строку дії Договору, Організація в тижневий термін самостійно повинна демонтувати РЗ.

5.4. При невиконанні Організацією самостійного демонтажу Власник здійснює демонтаж за власний рахунок з відшкодуванням витрат за рахунок Організації.

 5.5. Власник не відповідає за пошкодження та збитки, завдані РЗ Організації, внаслідок  проведення демонтажу.

5.6. Організація має право повернути демонтовані РЗ шляхом звернення із заявою до Власника, за умови погашення заборгованості за тимчасове користування місцем та відшкодування завданих Власнику витрат із демонтажу (зберігання) РЗ.

 

6.  СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ

6.1. Цей Договір вступає в силу з моменту підписання його Сторонами і діє до _______________.  

6.2. Одностороння відмова від Договору допускається лише у випадку невнесення плати на розрахунковий рахунок Власника.

 

7. ІНШІ УМОВИ

7.1. Організація не має права передавати свої зобов’язання за цим Договором та у користування повністю або частково місце іншій особі без  досягнення згоди з Власником.

7.2. Всі додатки до цього Договору, підписані та скріплені печатками Сторін, є невід’ємними його частинами.     

7.3. Цей Договір складено у двох примірниках, що мають однакову юридичну силу, по одному для кожної зі Сторін.

7.4. Інші спірні питання регулюються відповідно до чинного законодавства України.

 

ЮРИДИЧНІ АДРЕСИ, РЕКВІЗИТИ ТА ПІДПИСИ СТОРІН

 

Власник:__________________________

 

 

вул. ______________________________,

м. Тлумач

тел.: ______________________________,

р/р.: _______________________________

в _________________________________

МФО: _____________________________

Код ЄДРПОУ: ______________________

Е-mail: _____________________________

 

Міський голова( ___________)

                                                 (І.Б.П.)

                                                       


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь