Тлумацька міська рада
Івано-Франківський район, Івано-Франківська область

Про затвердження «Порядку запобігання та врегулювання конфлікту інтересів у Тлумацькій міській раді та її виконавчих органах»

Дата: 02.08.2019 14:47
Кількість переглядів: 373

Фото без опису

 

 

проект

 

УКРАЇНА

Тлумацька міська рада

об’єднаної територіальної громади

Тлумацького району Івано-Франківської області

Рішення

тридцять четвертої сесії Тлумацької міської ради сьомого скликання

 

Від ___ вересня 2019 року

№_______-34/2019                                                                        м.Тлумач

                                                                              

Про затвердження «Порядку запобігання та врегулювання

конфлікту інтересів у Тлумацькій міській раді

та її виконавчих органах»

 

Заслухавши інформацію секретаря міської ради Деньковича І.М., на виконання Закону України «Про запобігання корупції», керуючись ч.1 ст.59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Тлумацька міська рада

 

вирішила:

 

 1. Затвердити «Порядок запобігання та врегулювання конфлікту інтересів у

   Тлумацькій міській раді та її виконавчих органах»(додається).

 1. Відповідальність за виконання цього рішення покласти на секретаря міської

    ради І. Деньковича.

 1. Контроль за виконанням рішення покласти на

     постійну комісію___________________________________________ .

 

 

 

 

Міський голова                                                                 Р.Круховський

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                  Додаток

до рішення ___ сесії

Тлумацької міської ради VII скликання

від ______2019 № ______

 

 

Порядок

запобігання та врегулювання конфлікту інтересів у Тлумацькій міській раді ОТГ та її виконавчих органах

 

І. Загальні положення

 1. Цей Порядок розроблений на підставі відповідних положень законів України «Про запобігання корупції», «Промісцеве самоврядування в Україні»,

«Про службу в органах місцевого самоврядування», для використання депутатами, членами виконавчого комітету Тлумацької міської ради ОТГ та посадовими особами місцевого самоврядування і визначає шляхи врегулювання конфлікту інтересів під час здійснення ними своїх обов’язків та повноважень.

 1. Терміни, які вживаються у даномупорядку:

2.1. Реальний конфлікт інтересів – суперечність між приватним інтересом особи та її службовими чи представницькими повноваженнями, що впливає на об’єктивність або неупередженість прийняття рішень, або на вчинення чи не вчинення дій під час виконання зазначених повноважень.

2.2.Потенційний конфлікт інтересів – наявність у особи приватного інтересу у сфері, в якій вона виконує свої службові чи представницькі повноваження, що може вплинути на об’єктивність чи неупередженість прийняття нею рішень, або на вчинення чи не вчинення дій під час виконання зазначенихповноважень.

  1. Приватний інтерес – будь-який майновий чи немайновий інтерес особи, у тому числі зумовлений особистими, сімейними, дружніми чи іншими позаслужбовими стосунками з фізичними чи юридичними особами, у тому числі ті, які виникають у зв’язку з членством або діяльністю у громадських, політичних, релігійних чи іншихорганізаціях.
  2. Майновий інтерес – інтерес щодо збереження або збільшення обсягу, якості нерухомого та рухомого майна особи чи близьких їйосіб.
  3. Немайновий інтерес – інтерес, спрямований на задоволення особистих фізичних (біологічних), моральних, культурних, соціальних чи інших нематеріальнихпотреб.
  4. Близькі особи – особи, які спільно проживають, пов’язані спільним побутом і мають взаємні права та обов’язки із суб’єктом, на якого поширюється дія цього Порядку (крім осіб, взаємні права та обов’язки яких із суб’єктом не мають характеру сімейних), у тому числі особи, які спільно проживають але не перебувають у шлюбі, а також - незалежно від зазначених умов - чоловік, дружина, батько, мати, вітчим, мачуха, син, дочка, пасинок, падчерка, рідний брат, рідна сестра, дід, баба, прадід, прабаба, внук, внучка, правнук, правнучка, зять, невістка, тесть, теща, свекор, свекруха, усиновлювач чиусиновлений,

 

опікун чи піклувальник, особа, яка перебуває під опікою або піклуванням згаданого суб’єкта.

  1. Пряме підпорядкування – відносини прямої організаційної або правової залежності підлеглої особи від її керівника, в тому числі через вирішення (участь у вирішенні) питань прийняття на роботу, звільнення з роботи, застосування заохочень, дисциплінарних стягнень, надання вказівок, доручень тощо, контролю за їхвиконанням.

Наявність будь-якого конфлікту інтересів не обов’язково призводить до фактів корупції, однак істотно підвищує ризик вчинення корупційних діянь та є по суті їх передумовою.

Конфлікт інтересів може мати місце не лише тоді, коли зазначена суперечність вже фактично вплинула на об’єктивність або неупередженість прийняття рішень (вчинення або не вчинення дій), а і тоді, коли вона потенційно може вплинути на них.

 1. Суб’єктами, на яких поширюється дія даного Порядку є: міський голова, секретар міської ради, депутати, члени виконавчого комітету Тлумацької міської ради ОТГ, а також посадові особи місцевогосамоврядування.

 

  1. Запобігання та врегулювання конфліктуінтересів
 1. З метою запобігання конфлікту інтересів міський голова, секретар міської ради та депутати Тлумацької міської ради ОТГ, члени її виконавчого комітету, посадові особи місцевого самоврядування зобов’язані дотримуватися правил запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, передбачених Законом України «Про запобіганнякорупції».
 2. На виконання цієї вимоги законодавства суб’єкти, на яких поширюється дія даного Порядку зобов’язані вживати заходів щодо недопущення виникнення реального або потенційного конфліктуінтересів.
 3. У разі існування в особи сумнівів щодо наявності у неї конфлікту інтересів вона зобов’язана звернутися за роз’ясненнями до територіального органу Національного агентства з питань запобігання корупції. У разі якщо особа не отримала підтвердження про відсутність конфлікту інтересів, вона діє відповідно до вимог, встановлених у розділі п’ятому Закону України «Про запобігання корупції» та цьомуПорядку.
 4. Якщо особа отримала підтвердження про відсутність конфлікту інтересів, вона звільняється від відповідальності, якщо у діях, щодо яких вона зверталася за роз’ясненням, пізніше було виявлено конфліктінтересів.
 5. Міський голова, секретар ради, заступники міського голови, керуючий справами виконавчого комітету, голови колегіальних органів, не можуть прямо чи опосередковано спонукати у будь-який спосіб підлеглих до прийняття рішень, вчинення дій або бездіяльності всупереч закону на користь своїх приватних інтересів або приватних інтересів третіхосіб.

 

  1. Порядок повідомлень про можливість виникнення конфліктуінтересів
   1. У разі виникнення конфлікту інтересів у суб’єктів, на яких поширюється дія даного Порядку, такі особи зобов’язані повідомляти не пізніше наступного робочого дня з моменту, коли особа дізналася чи повинна була дізнатися про наявність у неї реального чи потенційного конфлікту інтересів, безпосереднього керівника, а у випадку перебування особи на посаді, яка не передбачає наявності у неї безпосереднього керівництва (міський голова), або у складі колегіального органу (міська рада, постійні депутатські комісії, виконавчий комітет, комісії та інші робочі органи ) – відповідний колегіальний орган, під час виконання повноважень у якому виник конфлікт інтересів, або Національне агентство з питань запобігання корупції. Заява залучається до матеріалів відповідного рішення та заноситься в протокол засідання колегіальногооргану.
   2. Посадові особи Тлумацької міської ради ОТГ, її виконавчого комітету та

відокремлених структурних підрозділів міської ради повідомляють про наявність реального чи потенційного конфлікту інтересів письмово шляхом спрямування власноручної заяви.

3. Міський голова, секретар міської ради, депутати міської ради при можливості виникнення реального чи потенційного конфлікту інтересів з питань, які ними розглядаються, зобов’язані письмово, шляхом подання власноручної заяви проінформувати постійну комісію міської ради _____________________________________________________ або публічно оголосити про це під час засідання ради на якому розглядається відповідне питання, що заноситься в протокол засідання.

4. Особа, яка входить до складу колегіального органу (комітету, комісії, колегії тощо) при можливості виникнення реального чи потенційного конфлікту інтересів з питань, які ними розглядаються, зобов’язані письмово, шляхом подання власноручної заяви проінформувати цей колегіальний або заявити публічно під час засідання цього органу на якому розглядається відповідне питання, що заноситься в протокол засідання.

 

5. Письмове повідомлення про конфлікт інтересів.

 

5.1. Заяви, подані посадовими особами Тлумацької міської ради ОТГ та її виконавчого комітету,керівниками відокремлених структурних підрозділів, що прийняті за розпорядженням міського голови на ім’я міського голови, членами виконкому міської ради чи інших колегіальних органів реєструються у день їх подання відділом організаційної і кадрової роботи та документообігу апарату виконавчого комітету Тлумацької міськоїради ОТГ.

5.2. Заяви,  подані посадовими особами  відокремлених структурних підрозділівТлумацької міської ради ОТГна ім’я керівника реєструються особою, відповідальною за документообіг у даному підрозділі.

5.3. Заяви, подані міським головою, секретарем міської ради та депутатами міської ради у зв’язку зі здійсненням ними повноважень у Тлумацькій міській раді ОТГ чи в постійних комісіях, реєструються у відділі організаційної і кадрової роботи та документообігу виконавчого комітету Тлумацької міськоїради ОТГ.

5.4. Реєстрація повідомлень проводиться в окремому журналі, який повинен бути прошитий, пронумерований, строк зберігання - 5 років

6. Після реєстрації повідомлення передається для вжиття відповідних заходів щодо врегулювання конфлікту інтересів:

- міського голови, секретаря та депутатів міської ради до постійної комісії _____________________________________________________________________;

- посадової особи місцевого самоврядування міської ради або виконавчого комітету міської ради, керівника відокремленого структурного підрозділу, що прийнятий за розпорядженням міського голови, міському голові або уповноваженій особі, що заміщує його на час відсутності;

- посадової особи відокремленого структурного підрозділу міської ради – керівнику такого підрозділу;

- членів колегіального органу – відповідному колегіальному органу.

 

ІV. Порядок врегулювання конфлікту інтересів у діяльності особи, яка входить до складу колегіального органу та посадових осіб

 1. Міський голова, секретар міської ради, депутатиТлумацької міської ради ОТГ беруть участь у розгляді, підготовці та прийнятті рішень міською радоюзаумови подання заяви до Тлумацької міської ради ОТГ перед засіданням постійних комісій та засіданням міської ради, на якому буде розглядатися відповідне питання.

Заявник на засіданні публічно оголошує таку заяву під час пленарного засідання ради та постійної депутатської комісії, відповідно до вимог ч.1, ч.2  ст. 591 Закону України «Про місцеве самоврядування вУкраїні».

 Здійснення контролю за дотриманням цієї вимоги, надання вищезазначеним особам консультацій та роз’яснень щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, поводження з майном, що може бути неправомірною вигодою та подарунками, покладається на постійну комісію міської ради__________________________________________________________ __________ відповідно до вимог ч.2 ст. 591 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні».

Під час пленарного засідання сесії ради член постійної депутатської комісії, на яку покладено обов’язок розглядати питання врегулювання конфлікту інтересів, повідомляє публічно присутніх про розгляд такого питання.

 1. У разі виникнення реального чи потенційного конфлікту інтересів у іншої особи, яка входить до складу колегіального органу (комітету, комісії, колегії тощо) вона не має права брати участь у прийнятті рішення цим органом з ухвальним голосом. Така особа зобов’язана подати відповідну заяву перед засіданням колегіального органу, на якому буде розглядатися відповідне питання.

             Про конфлікт інтересів такої особи може заявити будь-який інший член відповідного колегіального органу або учасник засідання, якому стало відомо про питання, що розглядається.

Головуючий на засіданні колегіального органу (виконавчого комітету, комісіїтощо) надає слово заявнику, який повідомляє про наявність такої заяви та подає її для ознайомлення під час засідання відповідного органу.

3. Врегулювання конфлікту буде здійснювати шляхом «утримання» у голосуванні. У разі якщо неучасть цієї особи, у прийнятті рішень цим органом призведе до втрати правомочності цього органу, участь такої особи у прийнятті рішень має здійснюватися під зовнішнім контролем відповідно до рішення колегіального органу.

4. У випадку внесення на розгляд сесії чи іншого колегіального органу під  час засідання питання, яке не включено до порядку денного (з голосу), особа, яка вбачає в даному рішенні чи пункті рішення присутність особистого інтересу, зобов’язана невідкладно, але не пізніше моменту прийняття рішення з визначеного питання, оголосити заяву про наявність в неї конфліктуінтересів.

Заява про конфлікт інтересів члена колегіального органу заноситься в протокол засідання колегіального органу.

Міський голова або безпосередній керівник посадової особи протягом двох робочих днів після отримання від неї повідомлення про наявність у посадової особи реального чи потенційного конфлікту інтересів приймає рішення щодо врегулювання конфлікту інтересів, про що повідомляє відповідну особу.

 

 

Секретар міської ради                                                       І. Денькович


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь