Тлумацька міська громада
Тлумацький район, Івано-Франківська область

СТАТУТ Комунального закладу « Центр первинної медичної ( медико-санітарної ) допомоги» Тлумацької міської ради об’єднаної територіально громади Тлумацького району Івано-Франківської області

ЗАТВЕРДЖЕНО:

                                                                  Тлумацька міська рада

                                                                         об’єднаної територіальної громади

                                                                  Тлумацького району

                                                                   Івано-Франківської області

                                                                   Рішення № 255-8/2017

                                                                   від 09.06. 2017 р.

                                                                   Тлумацький міський голова

                                                                                  об’єднаної територіальної громади

                                                                         ____________ Р.П. Круховський

                                                                                                                                              МП

                                                                                              

                                                                                               

СТАТУТ

 

Комунального закладу « Центр первинної медичної ( медико-санітарної ) допомоги» Тлумацької міської ради об’єднаної територіально громади

Тлумацького району Івано-Франківської області

 

 

м. Тлумач

 2017 рік

 

 

І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Комунальний заклад «Центр первинної медичної (медико-санітарної) допомоги» Тлумацької міської ради об’єднаної територіальної громади Тлумацького району  Івано-Франківської області (далі - ЦПМД)  є закладом охорони здоров’я Тлумацької міської ради об’єднаної територіальної громади Тлумацького району Івано-Франківської області, що створюється з метою забезпечення потреб населення у первинній медичній допомозі (далі - ПМД).

1.2.ЦПМД створений за рішенням №176-6-1/2017 від 06.04.2017р. Тлумацької міської ради об’єднаної територіальної громади Тлумацького району Івано-Франківської області (далі - Засновник).

1.3.ЦПМД є юридичною особою та підпорядковується Засновнику.

1.4.ЦПМД  заснований на базі комунальної власності територіальних громад Тлумацького району. Представником власника є Тлумацька міська рада об’єднаної територіальної громади Тлумацького району Івано-Франківської області.

ЦПМД являє собою лікувально-профілактичну установу в склад якої входять:

Адміністративно-господарська служба;

Відділення сімейної медицини;

Бортниківська лікарська амбулаторія загальної практики сімейної медицини;

Фельдшерсько-акушерські пункти сіл: Братишів, Остриня, Загір’я, Вікняни, Тарасівка, Пужники, Прибилів, Гринівці, Колінці, Надорожна, Королівка.

1.5.ЦПМД проходить державну реєстрацію, акредитацію та отримує відповідні ліцензії на провадження господарської діяльності у сфері охорони здоров’я в установленому порядку.

1.6.ЦПМД у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, указами  Президента України та постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами Кабінету Міністрів України, іншими актами законодавства України та нормативно-правовими актами і цим Статутом.

 

ІІ. НАЙМЕНУВАННЯ ТА МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ

2.1. Повне найменування: комунальний заклад «Центр первинної медичної (медико-санітарної) допомоги» Тлумацької міської ради об’єднаної територіальної громади Тлумацького району  Івано-Франківської області.

Скорочене  найменування: КЗ ЦПМД  Тлумацької ОТГ.

        2.2. Місцезнаходження: 78000, вул. Винниченка, 84, м. Тлумач, Івано –Франківської обл.

 

ІІІ. ЗАВДАННЯ ТА ОСНОВНІ НАПРЯМКИ ДІЯЛЬНОСТІ

3.1. Основними завданнями ЦПМД є:

1) організація надання прикріпленому населенню ПМД;

2) забезпечення належної доступності та якості ПМД для прикріпленого населення;

3) організація взаємодії із ЗОЗ, що надають вторинну (спеціалізовану) медичну допомогу (далі - ВМД), третинну (високоспеціалізовану) медичну допомогу (далі - ТМД), екстрену медичну допомогу (далі - ЕМД), паліативну медичну допомогу, медичну реабілітацію;

4) організація та надання невідкладної медичної допомоги населенню;

5) планування розвитку ПМД;

6) проведення організаційно-методичної роботи за напрямом ПМД;

7) здійснення фінансового та матеріально-технічного забезпечення ПМД;

8) забезпечення кадрового укомплектування;

9) забезпечення взаємодії між підрозділами ЦПМД в інтересах удосконалення надання медичної допомоги, збереження та зміцнення здоров’я населення;

10) сприяння доступності для населення сільської місцевості стоматологічної та екстреної допомоги, забезпечення лікарськими засобами.

3.2. Відповідно до покладених завдань ЦПМД забезпечує:

1)надання населенню ПМД;

2)проведення заходів масової та індивідуальної профілактики інфекційних захворювань;

3)раннє виявлення та профілактику неінфекційних захворювань, визначення груп підвищеного ризику;

4)раннє виявлення та профілактику інфекційних захворювань, у тому числі соціально небезпечних;

5)проведення санітарно-просвітницької роботи, навчання населення здоровому способу життя, основам надання самодопомоги та взаємодопомоги;

6)проведення скринінгу захворювань, раннє виявлення яких веде до зменшення інвалідизації і смертності населення;

7)надання паліативної допомоги пацієнтам на останніх стадіях перебігу невиліковних захворювань, яка включає комплекс заходів, спрямованих на полегшення фізичних та емоційних страждань пацієнтів, моральну підтримку членів їх сімей;

8)здійснення відбору хворих для отримання санаторно-курортного лікування відповідно до показань;

9) проведення експертизи тимчасової втрати працездатності;

10)підготовку медичної документації для направлення осіб з ознаками стійкої втрати працездатності на медико-соціальну експертизу та на медико-соціальну реабілітацію;

11)виписку рецептів для пільгового забезпечення лікарськими засобами окремих груп населення та за певними категоріями захворювань відповідно до чинного законодавства;

12)управління та контроль якості надання медичної допомоги у своїх підрозділах;

13)наступність та послідовність медичного обстеження, лікування та реабілітації пацієнтів у взаємодії з іншими ЗОЗ відповідно до медичного маршруту пацієнта, направлення пацієнтів для отримання інших видів медичної допомоги. Створення на базі амбулаторій умов для проведення виїзних прийомів лікарями-спеціалістами ЗОЗ вторинного рівня;

14)взаємодію своїх структурних та відокремлених структурних підрозділів з дошкільними навчальними закладами, навчальними закладами, соціальними службами, правоохоронними органами, підприємствами, установами та організаціями, засобами масової інформації, громадськими організаціями, органами місцевого самоврядування в інтересах збереження та зміцнення здоров’я населення;

15)реалізацію права громадян вільно вибирати лікаря, що надає ПМД, у тому числі лікаря загальної практики - сімейного лікаря, що провадить господарську діяльність з медичної практики як фізична особа-підприємець, що перебуває з ЦПМД у цивільно-правових відносинах, лікаря-терапевта дільничного, лікаря-педіатра дільничного ЦПМД;

16)надання роботодавцю повідомлення про звернення потерпілого з посиланням на нещасний випадок на виробництві або про наявність підозри про гостре професійне захворювання;

17)організаційно-методичну роботу з надання ПМД у своїх підрозділах за такими напрямами:

збір, узагальнення та контроль достовірності статистичної інформації;

надання звітів та оперативної інформації до інформаційно-аналітичного центру медичної статистики;

аналіз стану здоров’я населення;

вивчення і прогнозування потреби населення у ПМД;

планування лікувально-профілактичних заходів відповідно до потреб населення;

аналіз доступності ПМД для населення, планування розвитку мережі та її кадрового забезпечення;

організація підвищення професійної кваліфікації кадрів, у тому числі навчання за напрямом визначеної спеціалізації;

впровадження сучасних методів профілактики, діагностики, лікування та реабілітації хворих, сучасних інформаційних технологій;

впровадження та вдосконалення системи управління якістю надання ПМД;

18)аналіз стану фінансового забезпечення ЦПМД, його підрозділів та розробку фінансових планів;

19)здійснення закупівлі лікарських засобів, виробів медичного призначення, медичного обладнання та інвентарю, інших засобів, необхідних для функціонування ЦПМД та його підрозділів;

20)утримання будівель, споруд і технічних засобів ЦПМД та його підрозділів у належному стані;

21)технічне обслуговування медичного обладнання у підрозділах ЦПМД;

22)контроль за використанням матеріально-технічних ресурсів у підрозділах ЦПМД;

23)облік матеріальних цінностей, у тому числі медичного обладнання та інвентарю;

24)планування та організацію проведення планово-попереджувальних ремонтів, ремонтно-будівельних робіт на об’єктах ЦПМД та організацію налагоджувальних робіт при підготовці до експлуатації медичної апаратури та обладнання;

25)спеціальне навчання і перевірку знань з питань охорони праці посадових осіб ЦПМД та працівників, зайнятих на роботах з підвищеною небезпекою.

3.3.Реалізація завдань та функцій, передбачених підпунктом 7 пункту 3.1, підпунктами 219 - 24 пункту 3.2 цього розділу, за рішенням ради ОТГ може здійснюватись згідно з угодами, укладеними між органами місцевого самоврядування про співробітництво територіальних громад відповідно до Закону України «Про співробітництво територіальних громад» для організації єдиного медичного простору на рівні ПМД.

 

ІV. ПРАВА ТА ОБОВЯЗКИ

4.1. КЗ ЦПМД для виконання покладених на нього завдань має право самостійно:

1)здійснювати планування роботи відповідно до державних замовлень та програм і відповідних рішень органів місцевого самоврядування;

2)організовувати свою діяльність щодо забезпечення виконання договору про медичне обслуговування населення;

3)здійснювати розподіл фінансових та майнових ресурсів між своїми підрозділами;

4)укладати в межах повноважень договори, угоди з юридичними і фізичними особами, виступати позивачем та відповідачем у суді.

4.2.КЗ ЦПМД для виконання покладених на нього завдань має право за погодженням із Засновником:

1)укладати договори про медичне обслуговування населення певної території відповідно до чинного законодавства з лікарями загальної практики - сімейними лікарями, які провадять господарську діяльність з медичної практики як фізичні особи - підприємці;

2)укладати угоди щодо надання ПМД населенню;

3)здійснювати іншу, ніж надання медичної допомоги, господарську діяльність, не заборонену законодавством.

4.3.КЗ ЦПМД забезпечує:

1)надання медичної допомоги відповідно до договору про медичне обслуговування населення за бюджетні кошти та інших укладених договорів;

2)дотримання встановленого порядку звітування;

3)надання звітів та оперативної інформації до територіальних інформаційно-аналітичних центрів медичної статистики;

4)належне ведення облікової документації та підготовки звітів;

5)координацію взаємодії амбулаторій, фельдшерсько-акушерських/фельдшерських пунктів (далі - ФАП/ФП) з надання невідкладної медичної допомоги, проведення заходів диспансеризації та масової профілактики інфекційних захворювань в зоні територіального обслуговування ЦПМД та згідно укладених договорів і делегованих повноважень інших територіальних громад ;

6)цільове використання закріпленого за ним майна та виділених бюджетних коштів;

7)утримання у належному стані рухомого і нерухомого майна;

8)створення нешкідливих та безпечних умов праці, виконання вимог законодавства про охорону праці, соціальне страхування, правил безпечної експлуатації устаткування, технічних регламентів, стандартів та санітарних норм, правил протипожежної безпеки;

9)здійснення заходів з удосконалення оплати праці працівників та інших заходів заохочення, спрямованих на підвищення мотивації до результативного, відповідального виконання їх посадових обов’язків;

10)зворотний зв’язок із ЗОЗ ВМД та ТМД щодо обслуговування ними прикріпленого до ЦПМД населення.

4.4.Організацію виконання покладених на КЗ ЦПМД завдань та функцій, дотримання вимог законодавства з питань охорони праці, пожежної безпеки забезпечує головний лікар. Обов'язки та права інших працівників КЗ ЦПМСД визначаються посадовими інструкціями, затвердженими головним лікарем.

 

V. УПРАВЛІННЯ

5.1. Вищим органом управління є Тлумацька міська рада об’єднаної територіальної громади.

Виконавчим органом КЗ ЦПМД є головний лікар, який призначається на посаду за рішенням Тлумацької міської ради об’єднаної територіальної громади  за поданням міського голови.

5.2. Штатний розпис КЗ ЦПМД затверджується сесією міської ради за погодження з міським головою.

5.3 Повноваження головного лікаря:

1) здійснює загальне керівництво КЗ ЦПМД;

2) спрямовує і координує заходи, що належать до компетенції КЗ ЦПМД та територіальних громад згідно укладених договорів про співпрацю;

3) призначає своїх заступників та керівників підрозділів КЗ ЦПМД;

4) здійснює прийом працівників на роботу та звільнення з роботи у КЗ ЦПМД;

5) затверджує плани роботи КЗ ЦПМД та його підрозділів;

6) затверджує режим роботи КЗ ЦПМД та його підрозділів за поданням їх керівників;

7) організовує контроль за виконанням планів та дотриманням графіків роботи підрозділів КЗ ЦПМД;

8) видає накази по КЗ ЦПМД;

9) затверджує посадові інструкції працівників КЗ ЦПМД;

10) забезпечує впровадження і вдосконалення системи управління якістю у КЗ ЦПМД;

11) забезпечує впровадження і вдосконалення системи мотивації праці у КЗ ЦПМД;

12) заохочує працівників та накладає стягнення у встановленому законодавством порядку;

13) укладає договори від імені КЗ ЦПМД;

14) представляє інтереси КЗ ЦПМД в органах місцевого самоврядування, центральних органах виконавчої влади, органах судової влади;

15) від імені власника підписує колективний договір з одним або кількома профспілковими чи іншими уповноваженими на представництво трудовим колективом КЗ ЦПМД органами, а у разі відсутності таких органів - представниками працівників, обраними і уповноваженими трудовим колективом КЗ ЦПМД;

16) забезпечує дотримання антикорупційного законодавства працівниками КЗ ЦПМД.

5.4. Реалізація завдань та функцій, передбачених підпунктом 14 пункту 5.2. цього розділу, за рішенням ради ОТГ, може здійснюватись згідно з угодами, укладеними між органами місцевого самоврядування про співробітництво інших територіальних громад, з метою організації єдиного медичного простору.

 

VI. ОРГАНІЗАЦІЙНА СТРУКТУРА

6.1.Структурними підрозділами КЗ ЦПМД є:

1)адміністративно-управлінський підрозділ;

2)господарська частина;

3)лікувально-профілактична служба, що складається з відділення сімейної медицини, амбулаторій, які є відокремленими структурними підрозділами КЗ ЦПМД.

6.2.У сільській місцевості долікарську медичну допомогу надають ФАП, які є відокремленими структурними підрозділами амбулаторій.

6.3.З метою збільшення доступності ПМД для населення віддалених від місця розташування амбулаторій та ФАП населених пунктів за ініціативою ОТГ, за погодженням з головним лікарем можуть організовуватись медичні пункти тимчасового базування, які не входять у структуру КЗ ЦПМД.

 

VII.ВЗАЄМОДІЯ ТА КОНТРОЛЬ ДІЯЛЬНОСТІ

7.1.За необхідності надання пацієнту ВМД або ТМД КЗ ЦПМД направляє пацієнтів згідно з показаннями до ЗОЗ ВМД відповідної спеціалізації.

7.2.За необхідності надання пацієнту ЕМД або наявності показань до екстреної госпіталізації (консультації) у заклад ВМД або ТМД КЗ ЦПМД здійснює виклик бригади екстреної (швидкої) медичної допомоги.

7.3.КЗ ЦПМД взаємодіє із ЗОЗ та іншими закладами і установами, органами місцевого самоврядування, громадськими організаціями при вирішенні питань організації і надання ПМД.

7.4.Клініко-експертна оцінка якості надання медичної допомоги та медичного обслуговування хворих у КЗ ЦПМД здійснюється відповідно до Положення про клініко-експертну комісію Міністерства охорони здоров'я, затвердженого наказом Міністерства охорони здоров'я України від 05 лютого 2016 року № 69, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 лютого 2016 року за № 286/28416.

7.5.Здійснення контролю якості надання медичної допомоги покладається на завідувачів амбулаторій та на заступника головного лікаря КЗ ЦПМД за розподілом функціональних обов’язків.

7.6.Координуюча, консультативна та дорадча функції з питань організації управління якістю медичної допомоги в КЗ ЦПМД покладаються на медичну раду закладу, яка діє відповідно до Положення про медичну раду закладу охорони здоров'я, затвердженого наказом Міністерства охорони здоров'я України від 05 лютого 2016 року № 69, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 лютого 2016 року за № 287/28417.

 

                                             VIII. ДЖЕРЕЛА ФІНАНСУВАННЯ

8.1.Основним джерелом фінансування КЗ ЦПМД є кошти медичної субвенції та місцевих бюджетів.

8.2.Іншими джерелами фінансування КЗ ЦПМД можуть бути джерела, що не заборонені чинним законодавством.

 

IX. ПОВНОВАЖЕННЯ ТРУДОВОГО КОЛЕКТИВУ

9.1.Працівники КЗ ЦПМД провадять свою діяльність відповідно до законодавства та колективного договору.

 

Х. ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ

10.1.Припинення діяльності КЗ ЦПМД здійснюється шляхом його реорганізації (злиття, приєднання, поділу, перетворення) або ліквідації - за рішенням Засновника, а у випадках, передбачених законом України, - за рішенням суду.

10.2.У разі реорганізації КЗ ЦПМД вся сукупність його прав та обов'язків переходить до його правонаступників.

10.3.Ліквідація КЗ ЦПМД здійснюється ліквідаційною комісією, яка утворюється уповноваженим органом управління або за рішенням суду.

10.4.Порядок і строки проведення ліквідації, а також строк для пред'явлення вимог кредиторами, що не може бути меншим, ніж два місяці з дня публікації рішення про ліквідацію, визначаються органом, який прийняв рішення про ліквідацію КЗ ЦПМД.

10.5.Ліквідаційна комісія розміщує у друкованих засобах масової інформації, в яких публікуються відомості про державну реєстрацію юридичної особи, що припиняється, повідомлення про припинення юридичної особи та про порядок і строк заявлення кредиторами вимог до неї, а наявних (відомих) кредиторів повідомляє особисто в письмовій формі у визначені законодавством строки. Одночасно ліквідаційна комісія вживає усіх необхідних заходів зі стягнення дебіторської заборгованості КЗ ЦПМД та виявлення кредиторів з письмовим повідомленням кожного з них про ліквідацію КЗ ЦПМД.

10.6.З моменту призначення ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження з управління КЗ ЦПМД. Ліквідаційна комісія оцінює наявне майно  і розраховується з кредиторами, складає ліквідаційний баланс та подає його уповноваженому органу управління або органу, який призначив ліквідаційну комісію. Достовірність та повнота ліквідаційного балансу повинні бути перевірені в установленому законодавством порядку. Ліквідаційна комісія виступає в суді від імені КЗ ЦПМД, що ліквідується.

10.7.Черговість та порядок задоволення вимог кредиторів визначаються відповідно до законодавства.

10.8.Працівникам КЗ ЦПМД, які звільняються у зв'язку з його реорганізацією чи ліквідацією, гарантується дотримання їх прав та інтересів відповідно до законодавства про працю.

10.9. КЗ ЦПМД є таким, що припинився, з дати внесення до Єдиного державного реєстру запису про державну реєстрацію припинення юридичної особи.

 

 

 

Міський голова                                                                              Р. Круховський